Programma 2 - Verkeer en vervoer

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

2.1 Verbreding spoorwegovergang J.J. Gorterlaan

Terug naar navigatie - 2.1 Verbreding spoorwegovergang J.J. Gorterlaan

Veilige aansluitingen
Er zijn gesprekken gaande tussen ProRail en gemeente Staphorst om de spoorweg overgang J.J. Gorterlaan te verbreden. Ook wordt de fietser gescheiden van het gemotoriseerde verkeer zodat de verkeerssituatie veiliger wordt. Ten aanzien van de planuitwerkingsfase wordt op dit moment overleg gevoerd met ProRail. De verwachting is dat medio 2023 de uitvoering van dit werk kan plaatsvinden.

2.2 Fietspadenplan - Aanleg ontbrekende schakel J.J. Gorterlaan

Terug naar navigatie - 2.2 Fietspadenplan - Aanleg ontbrekende schakel J.J. Gorterlaan

Ruim baan voor fietsers
Op dit moment ontbreekt er een schakel bij het fietspad aan de JJ Gorterlaan. Door budget beschikbaar te stellen kan langs de J.J. Gorterlaan een stuk fietspad aangelegd worden tussen rotonde Achthoevenweg en het fietspad dat in 2020 aangelegd is aan de westzijde van de A28. Hiermee komt er langs de Gorterlaan een veilige fietsverbinding. Ook zijn de plannen voor de aanleg van een fietspad langs de Heerenweg in IJhorst dusdanig gevorderd, dat de uitvoering in 2022 kan plaatsvinden.

2.3 Verbeteren aansluiting A28

Terug naar navigatie - 2.3 Verbeteren aansluiting A28

Veilige aansluitingen
Op 25 mei 2021 heeft de raad het geamendeerde raadsbesluit op- en afritten A28 en doorstroming Stovonde genomen. Het college zal uitvoering geven aan genoemd besluit.

Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -2.379.757 -3.041.755 -2.981.230 -3.076.209 -3.233.442 -3.273.788
Baten 154.136 79.686 80.686 81.701 82.882 84.125
Saldo van baten en lasten voor bestemming -2.225.621 -2.962.070 -2.900.544 -2.994.508 -3.150.561 -3.189.663
Stortingen -583.958 -860.000 -860.000 -860.000 -860.000 -860.000
Onttrekkingen 831.581 1.430.625 1.361.428 1.411.480 1.500.354 1.516.415
Mutaties reserves 247.623 570.625 501.428 551.480 640.354 656.415

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Terug naar navigatie - Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 2.401 naar € 2.399 De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Diverse posten
De budgetten in programma 2 met betrekking tot de taakstelling diverse budgetten zijn aferaamd met € 9.806. Daarnaast zijn er enkele kleine voor- en nadelen, door wijzigingen kapitaalslasten, verzekeringspremies en loonkostentoerekening aan programma 2. Per saldo een voordeel van € 2.000.
2  

Reservemutaties programma

Terug naar navigatie - Reservemutaties programma
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse dotatie wegenbeheerplan   860
Jaarlijkse onttrekking wegenbeheerplan 1.039  
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van asfaltwegen, elementverhardingen, kunstwerken, openbare verlichting, straatmeubilair, parkeren 288  
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van middelen gladheidsbestrijding 34