Programma 4 - Onderwijs

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Basisonderwijs ing. L. Mulder
4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Speerpunten

4.1 Doorontwikkelen Peutergroepen

Goed onderwijs binnen bereik
De peutergroepen gaan in 2022 een kwaliteitsslag maken door op drie locaties Voorschoolse Educatie (VE) aan te bieden. Hiervoor moeten de groepen, wettelijk verplicht, uitgebreid worden met een VE coach. Daarnaast worden ontwikkelingsmaterialen in de groepen kritisch bekeken en waar nodig vernieuwd en uitgebreid.

4.2 Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan scholen (i.s.m. schoolbesturen)

Er komt een wettelijke verplichting (ingangsdatum naar verwachting medio 2022) aan voor gemeenten voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Dit plan geeft inzicht in belangrijke toekomstige ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting (zoals demografische ontwikkelingen en eisen rond gebouwkwaliteit). In 2022 zal dit IHP i.s.m. de schoolbesturen worden opgesteld.

4.3 Lokale uitvoering geven aan het regionale plan basisvaardigheden

In 2022 wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld op basis van het regionale plan basisvaardigheden. Dit i.s.m. de klankbordgroep laaggeletterdheid/basisvaardigheden. In Staphorst zullen we o.a. inzetten op gezinsaanpak.

Wat mag onderwijs ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -1.883.572 -1.744.733 -1.789.407 -1.762.960 -1.781.947 -1.798.218
Baten 398.876 399.739 391.652 397.777 403.743 409.800
Saldo van baten en lasten voor bestemming -1.484.695 -1.344.994 -1.397.755 -1.365.183 -1.378.203 -1.388.419
Stortingen -18.000 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 659.064 519.949 487.822 442.822 442.822 439.822
Mutaties reserves 641.064 519.949 487.822 442.822 442.822 439.822

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 837 naar € 910. De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Bestaand beleid
Verhoging verzekeringspremies schoolgebouwen
De verhoging van de verzekeringspremies is een direct gevolg van verscherpte wet- en regelgeving waar de verzekeraars mee te maken hebben gekregen: w.o. verplichte hogere kapitaalratio's, binnen de portefeuilles is geen compensatie meer toegestaan, beperkte beschikbaarheid buitenlandse capaciteit voor het onderbrengen van de risico’s en lagere rente- en beleggingsresultaten.
  13
Bestaand beleid
Bijstelling OZB-budgetten gemeentelijke gebouwen
De budgetten voor OZB op de gemeentelijke gebouwen zijn de afgelopen jaren niet meegestegen met de gestegen tarieven en zijn nu weer op niveau.
  19
Bestaand beleid
Bijstelling bijdrage onderhoudsbeheer huisvesting basisonderwijs
I.v.m. een wetswijziging is het onderhoud in 2020 volledig overgedragen aan de scholen. De inkomsten zijn ten onrechte niet gecorrigeerd.
  14
Bijstelling bestaand beleid
Doorbelasting software
Vanuit programma 9 wordt er € 5.000 doorbelast aan programma 4 voor het gebruik van software.
  5
Bijstelling bestaand beleid (technische wijziging)
Doorbelasting loonkosten aan taakvelden 
De BBV-regelgeving schrijft voor dat de loonkosten moeten worden doorbelast aan de taakvelden. Dit is een budgettair neutrale boeking.
  26
Diverse posten
De posten in programma 4 met betrekking tot de taakstelling diverse budgetten zijn afgeraamd met € 4.692.
5  

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van peuterspeelzalen en schoolgebouwen 464  
Nieuw beleid
Uitbreidingskosten CNS (incidenteel)
Door groei van het leerlingenaantal bij de basisschool CNS moet er een uitbreiding plaats vinden. Dit wordt gerealiseerd door een lokaal van de OBS hiervoor te gaan gebruiken. Voor de interne verbouwing + 1e inrichting inventaris is € 10.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de reserve zonder bestemming.
10  
Nieuw beleid
Opstellen van een verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (incidenteel)
In het Integraal Huisvestingsplan worden alle scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in onze gemeente opgenomen. Hierin worden voor de komende 10 jaar voorstellen m.b.t. (vervangende) nieuwbouw, renovatie, revitalisering of uitbreiding van de scholen gedaan. Voor het opstellen van een verplicht Huisvestingsplan voor de scholen wordt een adviesbureau ingehuurd.
35  

Betrokkenheid verbonden partijen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.