Programma 6 - Sociaal domein

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie J. ten Kate / mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4  Begeleide participatie mr. A. Mussche
 6.5  Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
 6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
 6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
 6.72  Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ mr. A. Mussche
6.82 Geëscaleerde zorg 18- mr. A. Mussche

Speerpunten

6.1 Actualiseren beleid burger- en overheidsparticipatie

Iedereen doet mee
Door bestuurlijke prioriteitstelling is de actualisering van dit beleid de afgelopen jaren achterwege gebleven. Ad hoc zijn er wel impulsen gegeven, zowel door bestuur (aanpak Levensboomlocatie) als ambtelijk (digitale participatie in Coronatijd). In 2022 wordt ruimte genomen voor een nieuw integraal plan.

6.2 Inzetten op preventie en integraal werken in het sociaal domein

We blijven in 2022 met elan en voortvarendheid sturen op de integrale benadering in het sociaal domein en op de samenwerking met partijen die actief zijn in het voorveld. Doel van de integrale benadering en van het nog meer inzetten op voorkoming van problemen en (vroeg)signalering is om het gebruik van duurdere voorzieningen (nog meer) te voorkomen (zie ook 6.4.). Richtinggevend voor de integrale samenwerking tussen alle partijen in Staphorst zal het in 2021 ontwikkelde integraal beleidsplan sociaal domein 2022 e.v. zijn met haar duidelijke ambities, maatschappelijke effecten en een op elkaar afgestemd geheel aan activiteiten.

6.3 Implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe inburgeringswet van kracht. In deze wet wordt de regie op het inburgeren van asiel-, gezins- en andere migranten bij de gemeente neergelegd. Voor onze gemeente is dit een bijna volledig nieuwe taak. Hoewel het om een beperkt aantal (toekomstige) inwoners van Staphorst gaat is het belang van integratie in de lokale en Nederlandse samenleving groot. We hebben ons goed voorbereid en zien de invoering met vertrouwen tegemoet.

6.4 Inzetten op kostenbeheersing uitgaven jeugd / wmo

Voor het besparen op kosten van geïndiceerde zorg in het kader van de Jeugdwet en Wmo moet er aan twee voorwaarden worden voldaan: een sterke toegang en een sterk integraal samenwerkend voorveld (zie ook 6.2). De verdere ontwikkeling van de toegang vraagt ook in 2022 onze aandacht. Daarnaast gaan we in 2022 inzetten op het reduceren van de negatieve kosteneffecten van het wmo-abonnementstarief en gaan we met de extra gelden voor jeugdzorg lokaal inzetten op de Hervormingsagenda Jeugd die landelijk zal worden uitgerold. Deze resultaten monitoren we periodiek.

6.5 Uitvoering geven aan gedecentraliseerde taken beschermd wonen

In de tweede helft van 2021 is de regiovisie en een lokale beleidsagenda ter vaststelling aangeboden aan de raad. In deze documenten staat beschreven hoe we uitvoering willen geven aan beschermd wonen in de eerste jaren na de doordecentralisatie. Hierbij is veel aandacht voor de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Wat mag het sociaal domein ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -14.019.032 -11.794.099 -12.545.735 -12.717.648 -12.820.848 -13.037.293
Baten 4.106.549 2.211.787 2.243.326 2.276.964 2.312.020 2.346.701
Saldo van baten en lasten voor bestemming -9.912.483 -9.582.313 -10.302.409 -10.440.684 -10.508.827 -10.690.592
Stortingen -15.000 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 108.663 355.000 92.000 92.000 10.000 0
Mutaties reserves 93.663 355.000 92.000 92.000 10.000 0

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 9.114 naar € 10.210. De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Diverse posten
De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 besloten een (technische) begrotingswijziging door te voeren in verband met het overnemen van medewerkers van Reestmond. Deze mutatie betreft een verschuiving over de programma's en is budgettair neutraal. De verschuiving is met name veroorzaakt doordat de loonkosten van de medewerkers Reestmond vanaf 2021 met name in programma 5 en 9 worden verantwoord en voorheen werden de kosten grotendeels verantwoord in programma 6. 


233
 

Bestaand beleid
Hogere bijdrage aan GR Reestmond
De financiële bijdrage die in 2022 van de gemeente Staphorst wordt verwacht is € 892.000. Dit bedrag ligt hoger dan het bedrag dat was opgenomen in de meest recente meerjaren-doorrekening. Dit wordt veroorzaakt door de verschuivingen in de onderlinge verhouding van het personeelsbestand per gemeente, waardoor ons aandeel voor 2022 € 35.000 hoger uitvalt. Gezien de leeftijdsopbouw van het personeel zal ons aandeel op de langere termijn waarschijnlijk licht stijgen.

Bijdrage Reestdal BV
Per 2021 is een gewijzigde financiële verhouding tussen de deelnemers aan de GR Reestmond van kracht geworden. De bijdrage van Staphorst aan de GR is daardoor fors verlaagd. Bij de verwerking van die wijziging in de begroting is verzuimd om de uitgaven die vanuit een dienstverleningsovereenkomsten aan Reestdal BV worden gedaan mee te nemen. Deze wijziging betreft € 100.000.

  135

Bestaand beleid
Extra budget jeugd
Schaarse middelen leiden tot ingrijpende en ongewenste maatregelen. Want nood breekt wet, als het geld er niet is kan het ook niet worden uitgegeven. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen zijn er in de afgelopen jaren taakstellingen opgenomen in de meerjaren begroting waarvan we wisten dat die pijn zouden gaan doen. In 2019 is in de begroting een taakstelling van € 200.000 besparing vanaf 2022 op het budget voor jeugdzorg opgenomen. Nu bekend is geworden dat het rijk eindelijk over de brug is gekomen met extra geld voor jeugdzorg ontstaat er ruimte om de uit nood ontstane taakstellingen kritisch tegen het licht te houden en andere keuzes te maken. Er wordt in deze begroting uitvoering gegeven aan de eerste 2 prioriteiten van motie 105 'budgetten jeugdzorg'. 

1. Compensatie voor extra budget Jeugdzorg in natura € 550.000,-;
2. Compensatie voor de voorgestelde taakstellende bezuiniging van € 200.000,-;

  750
Bestaand beleid
Aframen persoonsgebonden budget jeugd (PGB)
Door inzet op een verlaging van het aantal PGB-ers is er sprake van een afname op het product persoonsgebonden budget. Op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren is een bedrag van € 60.000 afgeraamd.
60  
Bestaand beleid
Correctie budget WMO voorzieningen
Als gevolg van o.a. de invoering van het Wmo abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp exceptioneel gestegen. Op basis van de aanvragen en de werkelijke uitgaven is het noodzakelijk om de begroting aan te passen en een bedrag van € 130.000 bij te ramen. Ook voor rolstoelen en scootmobielen zijn de kosten hoger dan begroot, dit werd gecompenseerd door lagere kosten dan begroot voor woningaanpassingen. Deze posten zijn daarom niet gecorrigeerd.
  130
Bestaand beleid
Aframen budget persoonsgebonden budget WMO (PGB)
Evenals bij jeugd is er bij de wmo ingezet op een afname van het aantal PGB-ers. Ook hierbij is er sprake van een afname op het product persoonsgebonden budget. Op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren is een bedrag van € 130.000 afgeraamd.
130  
Bestaand beleid
Correctie budget (bijzondere) bijstand
Afgelopen jaren is er een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien met als gevolg een fors positief resultaat op dit product in de afgelopen jaren. Het effect op het aantal uitkeringsgerechtigden door corona is tot nu toe minimaal.
De doeluitkering inkomensvoorziening is gebaseerd op het aantal uitkeringen van t-2 (tweejaren terug), deze wordt op basis van de dalende uitkeringen naar beneden bijgesteld. Het financiële effect van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden voor de komende jaren is daardoor minimaal. Er is voorzichtig afgeraamd met een bedrag van € 15.000,-
15  
Bestaand beleid
Verhoging bijdrage regionaal werkbedrijf
Het Regionaal Werkbedrijf werd eerder geheel bekostigd door de centrumgemeente Zwolle. Met ingang van 2019 is een gemeentelijke bijdrage overeengekomen op basis van inwonertal. Deze bijdrage is ten laste gebracht van het Participatiebudget; daarvoor zijn eerder geen extra middelen opgenomen. Die middelen worden nu wel geraamd.
  9
Bestaand beleid
Subsidie jongerenwerk
De subsidie voor het jongerenwerk was niet goed opgenomen in de begroting. Deze is gecorrigeerd wat structureel leidt tot een hoger subsidiebedrag van € 30.000.
  30
Nieuw beleid
1 fte Consulent Werk en Inkomen (Schuldhulpverlening, Statushouders, Inburgering)
Er is uitbreiding nodig bij de consulenten Inkomen & Werk vanwege de volgende taakuitbreidingen:
- Nieuwe wet schuldhulpverlening (vroegsignalering, actief opzoeken bij betalingsachterstanden)
- Dubbele taakstelling statushouders
- Nieuwe wet inburgering (capaciteit voor brede intake en intensievere begeleiding)
- Ook is de samenstelling van de groep uitkeringsgerechtigden aan het veranderen, het merendeel is niet ‘werkfit’ waardoor de begeleiding naar werk per kandidaat veel meer tijd en aandacht vraagt dan voorheen. 
  75
Taakstelling efficiënter inrichten en samenwerken welzijn en cultuur
Nu bekend is geworden dat het rijk eindelijk over de brug is gekomen met extra geld voor jeugdzorg ontstaat er ruimte om de uit nood ontstane taakstellingen kritisch tegen het licht te houden en andere keuzes te maken. Daarom is ervoor gekozen om taakstelling efficiënter inrichten en samenwerken welzijn en cultuur niet door te voeren.
  150
Bijstelling bestaand beleid (technische wijziging)
Doorbelasting software
Vanuit programma 9 wordt er € 51.500 doorbelast aan programma 6 voor het gebruik van software. 
  52
Correctie post onvoorzien (technische wijziging)
De kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, zijn verplaatst naar desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Voor programma 6 betreffen dit de kosten met betrekking tot (door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein. Het betreft een verschuiving van € 200.000.
  200

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse onttrekking voor de gemeentelijke bijdrage de Herberg tot en met 2024 10  
Bijstelling bestaand beleid
Bijdrage regio Zwolle Human Capital Agenda (incidenteel)
Bij de begroting 2019 is besloten dat de bijdrage aan de regio Zwolle voor de Human Capital agenda ad € 32.000 beschikbaar wordt gesteld. De bijdrage in de vorm van co-financiering: gedurende 5 jaar is totaal € 9 per inwoner en wordt in een regionaal Ontwikkelings-fonds gestort. Ten onrechte is deze bijdrage niet voor de jaren 2022 en 2023 begroot.
32  
Nieuw beleid
Projectplan dienstencentrum (incidenteel)
Gezamenlijk met woningcorporatie VechtHorst wordt de mogelijkheid onderzocht om op de huidige locatie van het dienstencentrum (Berkenlaan 1) een nieuwe invulling te geven, namelijk realisatie van sociale huurwoningen in de vorm van appartementenbouw met daarbij op de begane grond ruimte voor sociaal maatschappelijke activiteiten. De planning is erop gericht dat nog in het jaar 2021 een realisatieovereenkomst met VechtHorst overeen wordt gekomen. In het beschikbaarbaar gestelde voorbereidingskrediet voor de kosten van o.a. sloop dienstencentrum, bouwrijp maken terrein en verplaatsing van de transformatorruimte en het nog vast te stellen krediet voor de kosten van uitplaatsing gebruikers dienstencentrum is ter dekking van de kosten van ambtelijke ondersteuning bij beide een bedrag van € 50.000 als incidentele raming opgenomen. 
50  

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland
Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (RSJ ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.