Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2018

Inhoud

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2018

 

 

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

(x € 1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 23.899 - 23.899 - 24.225- 0
Lasten 2.842 2.616 2.422 43
Saldo 21.057 - 21.284 - 21.803 - 43
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 21.057 - 21.284 - 21.803 - 43
Toevoeging/onttrekking aan reserve 81 - 51
144 0
Resultaat na bestemming 21.138 - 21.233 - 21.659 - 43

Te verklaren verschil: € 426.000 voordeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Raad lagere loonkosten taakveld bestuur   33
  hogere vergoeding raadsleden kleine gemeenten 46  
B&W hogere vergoeding B.&W. 17  
  hogere kosten rekenkamer (deels 2017) 20  
  wachtgelden en pensioenen hoger 32  
  verhuiskostenvergoeding 10  
  bestuurs/onderzoek en overige kosten lager   40
  lagere toevoeging pensioen voorziening wethouder   63
Raadsgriffie lagere pers.- en studiekostenvergoeding   11
Gemeentelijke samenwerking hogere kosten en hogere baten gemeentelijke samenwerking 18  
  loonkostenvergoeding WEZO Zwolle   64
Burgerzaken per saldo lagere loonkosten burgerzaken   28
  doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 82  
Treasury geen renteontvangst kort geld 100  
  hoger dividend nutsbedrijven   23
  rente hypothecaire lening industrie terrein De Esch 3   29
  hoger dividend BNG   16
  verkoop BNG Government Bond Fonds.i.v.m. verwachte koersdaling 2/7 i.pv 1/7
  63
OZB lagere kosten belastingen OZB   72
  doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 20  
  lager kosten Wet WOZ Zwartewaterland   33
  vergoeding uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland lager 17  
  hogere opbrengsten OZB   46
Belastingen overig
hogere loonkosten taakveld belasting overig 28  
Algemene uitkering
hogere algemene uitkering 2016, 2017 en 2018   76
Overige
restant geraamd op onvoorzien (in exploitatiesaldo)   63
 

idem gereserveerde personeelslasten

  170
  overige verschillen programma 0 14  
    404 830

Voordeel: € 426


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Aflossing lening N.V. Vitens 0 81 0 81 0
Niet gebruikte gereserveerde middelen onvoorzien
132 0 132 0 0
Hogere algemene uitkering sociaal domein
0 0 93 0 0
Totaal
132 81 225 81 0
Per saldo
51
144
 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Nota burgerkracht 6     t.l.v. reserve 20
Optimalisering dienstverlening 2     t.g.v. reserve
20
Terug ontvangst VPB 2016 11 -        
Rekenkameronderzoek kosten 2017 6        
ProDemos stemwijzer 10        
Verhuiskostenvergoeding burgemeester 10        
Koersverlies BNG Fin.Bonds.Fund 20        
Totaal incidentele lasten 43 0 0    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Algemene uitkering 2016 + 2017
29        
Verkoop winst BNG Bond Fonds
123        
Totaal incidentele baten 152 0 0    Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

(x € 1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 59 - 59 - 77 - 0
Lasten 1.249 1.264 1.255 0
Saldo 1.191 1.206 1.179 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.191 1.206 1.179 0
Toevoeging/onttrekking aan reserve 6 9 - 6 0
Resultaat na bestemming 1.197 1.197 1.185 0

Te verklaren verschil: € 12.000 voordeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Crisisbeheer/Brandweer Lagere loonkosten taakveld crisisbeheer/brandweer   11
  Lagere kosten rampenbestrijding   8
Openbare Orde en Veiligheid Lagere loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid 15  
  Lagere kosten APV en DHW   6
  Hogere kosten integrale veiligheid
17  
  Provinciale vergoeding Talen Recycling
  13
  Hogere overige vergoedingen
  5
  Overige verschillen programma 1   1
    32 44

Voordeel: € 12


Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Reservering groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
6   6    
LvI regionale veiligheidsdag te Staphorst
  15      
Totaal 6 15 6    
Per saldo
9 -
6
 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten
Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Regionale veiligheidsdag
  15 15 t.l.v. reserve 2
Totaal incidentele lasten 0 15 15    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Regionale veiligheidsdag
  15 15 t.l.v. reserve 2
Totaal incidentele baten 0 15 15     

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

( x €1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 63 - 63 - 105 - 9
Lasten 2.804 2.966 2.255 12
Saldo 2.741 2.903 2.150 20
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 2.741 2.903 2.150 20
Toevoeging/onttrekking aan reserve 685 - 818 - 106 - 0
Resultaat na bestemming 2.056 2.084 2.044 20

Te verklaren verschil: € 41.000 voordeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Wegen Lagere onderhoudskosten asfaltwegen   14
  Idem elementenverhardingen   42
  Lagere kosten onkruidbestrijdingsmiddelen   11
  Idem kunstwerken   11
  uitgaven kredieten voorgaande jaren niet t.l.v. reserves
20
 
  Hogere onderhoudskosten bermen, greppels, sloten 12  
  Lagere kosten derden bestrijding gladheid   11
  Lagere kapitaallasten gladheidsbestrijding   30
  Lagere kosten elektra door LED/armaturen   15
  Hogere kosten lichtmasten 50  
  Hogere kosten verkeersborden inhuur Reestmond 12  
    94 134

Voordeel: € 40


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Reservering uitvoering wegenbeheersplan
wegenbeheer
660   660    
Uitvoering wegennota 2016 - 2020
wegenbeheer
  965   799  
Boslaan
inv. maatsch. nut   10      
Lichtmasten
inv. maatsch. nut   4 -      
Afschrijving diverse wegen
inv. maatsch. nut   387   18 -  
Renovatie zandwegen inv. maatsch. nut   10      
Afschrijving openbare verlichting inv. maatsch. nut   2      
Aanschaf sneeuwploeg zonder bestemming
  10      
Aanschaf winterlogsysteem reserve grondexpl.
  20      
Afschrijving Boslaan herinrichting  inv. maatsch. nut   21      
Afschrijving fietspad Reggersweg inv. maatsch. nut   7      
Afschrijving Korte Kerkweg/Goudenregenstraat  inv. maatsch. nut   25      
Afschrijving Ebbinge Wubbenlaan inv. maatsch. nut   7      
Afschrijving fietspad Gorterlaan inv. maatsch. nut   28      
Bijdrage carpoolplaatsen
        8 -  
Bijdrage Hooidijk/Schagen zandafvoer Hooidijk       7    
Totaal   660 1.487 667 773 0
Per saldo   827 - 106 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Aanschaf gladheid meldsysteem 11     begr. t.l.v. reserve 20
Verkeersplan 1     begr. t.l.v. reserve 20
Onderzoek afslag A28 7     begr. t.l.v. reserve 20
Carpoolplaats de Lichtmis 9 -     begr. t.l.v. reserve 20
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor
  10   begr. t.l.v. reserve
2
Renovatie diverse zandwegen
  10   begr. t.l.v. reserve
2
Winterlog systeem
  20   begr. t.l.v. reserve
2
Totaal incidentele lasten 12 40      

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Carpoolplaats De Lichtmis 9 -
    begr. t.l.v. reserve 2
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor
  10
  begr. t.l.v. reserve
2
Renovatie diverse zandwegen
  10
  begr. t.l.v. reserve
2
Winterlog systeem
  20
  begr. t.l.v. reserve
2
Totaal incidentele baten 9 -
40      

Programma 3 - Economie en ondernemen

Programma 3 - Economie en ondernemen

(x € 1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 209 - 209 - 221 - 2 -
Lasten 150 271 203 72
Saldo 59 - 62 19 - 70
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 59 - 62 19 - 70
Toevoeging/onttrekking aan reserve 0 95 - 8 - 0
Resultaat na bestemming 59 - 33 - 27 - 70

Te verklaren verschil: € 7.000 nadeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere loonkosten totaal programma   6
Niet geraamde netto lasten regiodag 26  
Niet geraamde vergoeding gemeente Meppel onderzoek haven
9  
Geen afschrijving taakveld economische ontwikkeling   5
Lagere kosten weekmarkt en hogere opbrengst   6
Hogere opbrengsten standplaatsvergoedingen   8
Hogere toeristenbelasting en lagere forensenbelasting   3
  35 28

nadeel: € 7


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Herziening detailhandelsvisie
zonder bestemming
  20      
Leader III - lokale projectbijdragen
zonder bestemming
  75
  8  
Totaal     95   8  
Per saldo   95 -
8 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Netto kosten Regio Zwolle Dag 25     t.l.v. reserve  
Gemeente Meppel, onderzoek haven 9     t.l.v. reserve
 
Maandmarkt IJhorst, intrekken facturen 2017 5     t.l.v. reserve  
Regio Zwolle Dag 25     t.l.v. reserve  
Herziening detailhandelsvisie   20   t.l.v. reserve 2
Leader III lokale projecten 8 75   t.l.v. reserve 2
Totaal incidentele lasten 74 95 0    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Herziening detailhandelsvisie   20   t.l.v. reserve 2
Intrekken factuur jaarmarkt 2017 6 -        
Leader III lokale projecten 8
75   t.l.v. reserve 2
Totaal incidentele baten 2 95 0    Programma 4 - Onderwijs

Programma 4 - Onderwijs

( x € 1.000) Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 260 - 260 - 338 - 36 -
Lasten 1.563 1.618 1.661 65
Saldo 1.303 1.358 1.323 29
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.303 1.358 1.323 29
Toevoeging/onttrekking aan reserve 463 - 518 - 469 - 0
Resultaat na bestemming 840 840 854 29

Te verklaren verschil: € 14.000 nadeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Onderwijsbeleid+leerlingzaken Hogere loonkosten taakveld onderwijsbeleid 16  
  Geen waterschapslasten scholen in rekening gebracht 4  
  krediet van 2014 m.b.t. groot onderhoud en renovatie schoolplein CNS/OBS niet t.l.v. reserve
30
 
  Hogere kosten vervoer gym onderwijs 7  
  Lagere netto kosten leerlingenvervoer   16
  Hogere rijksbijdrage OAB   83
  Hogere kosten OAB en peuterspeelzaalwerk 56  
  Overige verschillen programma 4    
    113 99

Nadeel: € 14


Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Afschrijving schoolgebouwen reserve afschr.gebouwen
  481   481  
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw.
zonder bestemming   55   6  
Onderhoudsprogramma gem.gebouw. onderh.gem.gebouwen 18   18    
    18 536 18 487  
Per saldo   518 - 469 -  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Schoolplein CNS/OBS
59     t.l.v. reserve 18
Bestuursopdracht uitvoering organisatie primair onderwijs
6 55   t.l.v. reserve
 
Totaal incidentele lasten 65 55 0    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Schoolplein CNS/OBS
28        
Bestuursopdracht uitvoering organisatie primair onderwijs
6     t.l.v. reserve 18
Gemeente Zwolle leerplichtwet 2016 + 2017
2        
Totaal incidentele baten 36 0 0     

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

( x € 1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 160 - 160 - 184 - 124 -
Lasten 3.067 3.428 3.046 360
Saldo 2.906 3.268 2.862 236
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 2.906 3.268 2.862 236
Toevoeging/onttrekking aan reserve 302 - 640 - 187 - 0
Resultaat na bestemming 2.605 2.628 2.675 236

Te verklaren verschil: € 46.000 nadeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Sport Lagere loonkosten taakveld sportbeleid   35
  Lagere kosten sportstimulering   8
Sportaccommodaties Lagere loonkosten taakveld sportaccommodaties   21
  Hogere huur sportaccommodaties   4
Gymlokalen Lagere onderhoud- en schoonmaakkosten   10
Sporthal Lagere personeelslasten sporthal   11
  Lagere energiekosten gymlokalen en sporthal   8
  Kwijtschelding rente en aflossing lening zwembad 90  
Cultuur Lagere loonkosten taakveld cultuurpresentatie   24
  Lagere loonkosten taakveld cultureel erfgoed   9
  Onderhoudskosten oorlogsmonument niet geraamd 10  
Openbaar groen Hogere loonkosten taakveld openbaar groen en recreatie 21  
  uitgaven kredieten voorgaande jaren met name openbaar groen niet t.l.v. reserves
133  
  Lagere kosten waterhuishouding   22
  Lager regulier onderhoud plantsoenen   37
  Bomen binnen bebouwde kom - huur hoogwerker 15  
Recreatie recreatie en toerisme - lagere kosten   15
  Overige verschillen taakveld 5    
  Activiteitenzone Rouveen   23
  Overige verschillen programma 5
2  
    271 227

nadeel: € 46


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 50 220 50 54  
Breedtesport met bestemming   12   12  
Afschrijving gymzaal Staphorst afschr.gebouwen   50   50  
Afschrijving sportacc. VV Staphorst afschr.gebouwen   60   60  
Groenstroken zonder bestemming   10   10  
LvI - Klok van Wou
zonder bestemming   25   10  
LvI - Kappen 420 bomen
zonder bestemming   28   28  
LvI - Herplant 600 bomen
zonder bestemming   90      
LvI - Flora- en faunawet
zonder bestemming   40      
LvI - Snoeien en rooien van bomen
zonder bestemming   50   5  
LvI - Afschrijving speelplaatsen
maatschappelijk nut
  5   5  
LvI - Recreatie en toerisme
zonder bestemming   50   3  
LvI - Groenstroken Staphorst Zuid 1
grondexploitatie
  50     50
Totalen   50 690 50 237 0
Per sado   640 - 187 -  

 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Groot onderhoud sp.v.Sth.hoofdveld 4     t.l.v. reserve  
St. Zwembad kwijtschelding afl. 2017 84        
St. Zwembad kwijtschelding rente 2017 5        
Klok van Wou 10 25 25 t.l.v. reserve 2
Restauratie oorlogsmonument 10   70    
Groenbeleidsplan 2     t.l.v. reserve 20
Bossages noordelijk deel gemeente 7     t.l.v. reserve 20
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 56     t.l.v. reserve 2/20
Renovatie groenstroken en boombeheer 52     t.l.v. reserve 20
Groenbeheerbestekken 19     t.l.v. reserve 20
Particulier bomenbeleid 3     t.l.v. reserve 20
Pilot langjarig landschapsbeheer 29     prov.subs.
 
Pilot langjarig landschapsbeheer tgv vlott.activa 43     prov.subs.  
Kappen 420 essen i.v.m. ziekte 28 28 28 t.l.v. reserve 2
Herplant 600 bomen   90 90 t.l.v. reserve 2
Fauna- en florawet   40 40 t.l.v. reserve 2
Snoeien en rooien bomen 5 50 50 t.l.v. reserve 2
Programma recreatie en toerisme 3 50 50 t.l.v. reserve 2
Totaal incidentele lasten 360 283 353    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Provincie Overijssel Afrekenen CultadBasis 3        
Klok van Wou 10 25 25 begr. t.l.v. reserve 2
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1   50   begr. t.l.v. reserve 2/20
Groenbeheerbestekken 4     begr. t.l.v. reserve 20
Pilot langjarig landschapsbeheer prov. subsidie 72     prov. subsidie
 
Kappen 420 bomen 28 28   begr. t.l.v. reserve 2
Herplant 600 bomen   90   begr. t.l.v. reserve 2
Fauna- en florawet   40   begr. t.l.v. reserve 2
Snoeien en rooien van bomen 5 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
Programma recreatie en toerisme 3 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
Totaal incidentele baten
124 333 125    

Programma 6 - Sociaal domein

Programma 6 - Sociaal domein

(x € 1.000) Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 2.414 - 2.414 - 2.489 224 -
Lasten 10.659 11.219 11.400 224
Saldo 8.245 8.805 8.911 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 8.245 8.805 8.911 0
Toevoeging/onttrekking aan reserve 186 - 736 - 1.115 - 0
Resultaat na bestemming 8.059 8.069 7.795 0

Te verklaren verschil: € 274.000 voordeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Samenkracht en burgerparticipatie Lagere loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie   33
  Lagere kosten collectieve vervoersvoorziening   46
  Hogere kosten ondersteuning mantelzorg
24  
  Lagere personeelskosten dienstencentrum
  8
  Lagere energiekosten dienstencentrum
  7
  Lagere huur aan de bibliotheek voor jongerenwerk
  6
  Lagere inkomsten dienstencentrum
12
 
  Lagere kosten maatschappelijke dienstverlening   17
Inkomensregelingen Lagere loonkosten taakveld inkomensregeling   38
  Lager gemeentelijk aandeel inkomensvoorziening Wet BUIG   148
  Doorberekende  automatiserings- en cursuskosten overhead
24  
  Hogere kosten bijzondere controle   10
  Hoger nadeel BBZ (bijst.verl.zelfst.) 17  
  Lager  nadeel bijzondere bijstand
  37
Totaal   77 350

Voordeel € 274

WMO Eigen bijdrage CAK:
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK  heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen dienstencentrum onderh.gem.gebouwen 4 190 4 88  
Doorontwikkeling sociaal domein
sociaal domein   100   45  
Extra inzet sociaal domein
sociaal domein   400   148  
Ontwikkeling WMO
sociaal domein   50   31  
Tekort sociaal domein
sociaal domein       942  
Beschermd wonen
sociaal domein     135    
    4 740 139 1.254  
    736 -
1.115 -
 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Doorontwikkelen sociaal domein 45 100 100 t.l.v. reserve 3D's
2
Sociaal domein extra inzet 148 400 400 t.l.v. reserve 3D's 2
Ontwikkelingen voorzieningen Wmo 31 50 50 t.l.v. reserve 3D's 2
Totaal incidentele lasten 223 550 550    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Doorontwikkelen sociaal domein
45 100 100 t.l.v. reserve 3D's 2
Sociaal domein extra inzet
148 400 400 t.l.v. reserve 3D's 2
Ontwikkelingen voorzieningen Wmo
31 50 50 t.l.v. reserve 3D's 2
Totaal incidentele baten 223 550 550    

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

  Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 3.140 - 3.140 - 3.511 - 51 -
Lasten 4.475 4.795 4.450 95
Saldo 1.335 1.655 939 44
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.335 1.655 939 44
Toevoeging/onttrekking aan reserve 271 - 591 - 20
0
Resultaat na bestemming 1.064 1.064 959 44

Te verklaren verschil: € 105.000 voordeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Volksgezondheid Lagere loonkosten taakveld volksgezondheid
  85
  Lagere kosten uitvoering programma alcohol &drugs   11
Milieu Lagere loonkosten taakveld milieubeheer
  46
  Niet geraamde loonkosten vergoeding milieu   51
  Hogere kosten OD IJsselland
28  
  Doorber.autom.en cursuskst.overhead 52  
  Hogere kosten toezicht en handhaving milieu 72  
  Lagere kosten specialisme milieu   42
Begraafplaatsen Hogere loonkosten taakveld begraafplaatsen 33  
  Hogere opbrengst begraafrechten   64
  Overige verschillen programma 7 9  
    194 299

voordeel: € 105


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen begraafpl. onderh.gem.gebouwen   5      
VD/ND saldo riolering riolering   80 132    
VD/ND saldo afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing   196   52  
Uitvoering programma duurzaamheid (projectkosten)
zonder bestemming
  220   22  
Windenergie
zonder bestemming   50   35  
Verbod asbestdaken
zonder bestemming   39   3  
    0 591 132 112  
    591 -

20

 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Provincie Overijssel 28     begr. t.l.v. reserve
 
Trigion, beveiligsterrein 44     begr. t.l.v. reserve  
Algemeen Wabo lagere kosten 2017 12 -
    begr. t.l.v. reserve  
Groot onderhoud begraafpl. Scholenland 1
    begr. t.l.v. reserve 20
Inrichting begraafpl. nieuw gedeelte Staphorst 4
    begr. t.l.v. reserve 20
Begraafplaats Staphorst onderhoud 2e fase 5
    begr. t.l.v. reserve 20
Uitvoering programma duurzaamheid 22
220
220 begr. t.l.v. reserve 2
Verbod asbestdaken 3
39
  begr. t.l.v. reserve 15
Totaal incidentele lasten 95 259 220    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Gem. Deventer Loonkostenvergoeding dec. 2017
4        
Gem. Wijhe/Olst RUD 2017
4
       
Lagere kostenvergoeding 2017 dan geraamd
16
       
Schadeverg. milieu
2
       
Uitvoering programma duurzaamheid
22
220 220 begr. t.l.v. reserve
2
Verbod asbestdaken
3
39   begr. t.l.v. reserve
15
Totaal incidentele baten 51 259 220    

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

(x € 1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 3.385 - 3.385 - 2.603 - 993 -
Lasten 3.872 4.457 2.826 1.139
Saldo 487 1.072 223 146
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 487 1.072 223 146
Toevoeging/onttrekking aan reserve 31 - 616 - 959 0
Resultaat na bestemming 456 456 1.182 146

Te verklaren verschil: € 726.000 nadeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Ruimtelijke Ordening Hogere loonkosten taakveld R.O. 66  
  Hogere kosten planschade bestemm.plannen 18  
Grondexploitatie Hogere loonkosten taakveld grondexploitatie 39  
  Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen
236  
Bouwen/wonen Uitgaven kredieten voorgaande jaren niet t.l.v. reserves 133  
  Geen overige kosten omgevingsvergunning afwijken bouwplan   40
  Koppeling IJVI en Decos Join (geen krediet beschikbaar gesteld0 43  
  Minder betaalde kosten Welstand   20
  Bouwcontrole/handhaving-lagere kosten derden   24
  BAG en BGT - hogere kosten 9  
  Lagere leges omgevingsvergunning afwijken bouwplan 28  
  Lagere leges omgevingsvergunning bouwen 200  
  Lagere ontvangsten leges welstand 24  
  Overige verschillen taakveld 8 14  
    810 84

Nadeel: € 726


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 15 1 15 15  
Herziening bestemmingsplannen volkshuisvesting   15      
Verschuldigde vpb grondexploitatie grondexploitatie   30 11 29  
Nieuwe omgevingswet (implementatie) zonder bestemming   200      
Geovisie landelijke voorziening zonder bestemming   145   17  
Inrichting leefomgeving De Slagen 1e fase grondexploitatie   240      
Winstneming industriegrond De Esch 3 grondexploitatie     250    
Winstneming woningbouw Rouveen West 4 grondexploitatie     100    
Winstneming Bullingerslag grondexploitatie     600    
Verkopen groenstroken grondexploitatie     40    
Bijdrage exploitatiebijdrage de Slagen diversen     3    
    15 630 1.020 61  
per saldo   616 -
959  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Gebiedsontwikkeling Muldersweg 13     begr. t.l.v. reserve 20
Inrichten leefomgeving De Slagen 1e fase
  240
  begr. t.l.v. reserve 19
EPOS 94     begr. t.l.v. reserve 20
Omgevingsvisie Staphorst 13     begr. t.l.v. reserve 20
Nieuwe omgevingswet
  200   begr. t.l.v. reserve 2
Opbrengst verkoop groenstroken 40     begr. t.l.v. reserve  
Leefbaarheid de Slagen 10     begr. t.l.v. reserve 20
GeoVisie LV voor BAG, WOZ + BGT
17 145   begr. t.l.v. reserve 9
res. winstneming Rouveen West 4 100     t.g.v. reserve grondexploitatie 17
res. winstneming De Esch 3 250     t.g.v. reserve grondexploitatie 17
res. winstneming Bullingerslag 600     t.g.v. reserve grondexploitatie 17
res. expl.bijdr. De Slagen
3     t.g.v. reserve grondexploitatie 17
Totaal incidentele lasten 1.139 585 0    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Inrichting leefomgeving de Slagen 1e fase
  240   begr. t.l.v. reserve 19
Nieuwe omgevingswet
  200 200 begr. t.l.v. reserve 2
Opbrengst verkoop groenstroken
40     t.g.v. reserve  
GeoVisie LV voor BAG, WOZ + BGT   145   begr. t.l.v. reserve 9
res. winstneming Rouveen West 4 100     t.g.v. res. grondexploitatie 17
res. winstneming De Esch 3 250     t.g.v. res. grondexploitatie 17
res. winstneming Bullingerslag 600     t.g.v. res. grondexploitatie 17
res. exploitatiebijdrage De Slagen
3     t.g.v. res. grondexploitatie 17
Totaal incidentele baten
994 585 200    

Programma 9 - Overhead

Programma 9 - Overhead

(x € 1.000) Begroting 2018 voor wijziging Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Incidenteel
Baten 95 - 95 - 282 - 387 -
Lasten 5.149 5.902 5.672 405
Saldo 5.054 5.807 5.389 19
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 5.054 5.807 5.389 19
Toevoeging/onttrekking aan reserve 134 - 881 - 482 - 0
Resultaat na bestemming 4.920 4.926 4.906 19

Te verklaren verschil: € 20 voordeel


Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Personeel Lagere personeelslasten
  322
  Hogere kosten inhuur derden
430  
  Kosten consignatiedienst
11
 
  Hogere kosten vacaturevervulling
36  
  Hogere studiebijdragen
51  
  Aan taakvelden doorberekende cursuskosten   37
  Lagere kosten cafetariamodel, minder uren verkocht dan geraamd
  13
  Hogere reis- en verblijfkosten 13  
  Afname voorziening voormalig personeel   19
Informatievoorziening
Hogere kosten systeem- en netwerkbeheer 61  
  Aan taakvelden doorberekende automatiseringskosten   228
  Kosten opstellen privacybeleid (laatste 50%) 18  
Huisvesting Hogere kosten onderhoud met name installaties 15  
Mat. Openbare Werken
Lagere afschrijvingslasten vervoermiddelen   21
  Lagere kosten tractor (onderhoud en brandstof)   15
  Overige verschillen taakveld 9
1  
    636 655

Voordeel € 19


Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 33 118 33 17  
Vervanging automatisering verv.automatisering 200 199 201 270  
Res.verb./afschr.gem.huis verb.gemeentehuis   50   50  
LvI - grondbak
grondexploitatie   4      
LvI - platte wagen
grondexploitatie   10   10  
Organisatieontwikkeling zonder bestemming   313   122  
Digitalisering archieven
zonder bestemming   197   116  
Toekomstbestendig gemeentehuis
zonder bestemming   100   90  
E-Overheidsvoorzieningen zonder bestemming   122   42  
    233 1.114 234 717  
    881 - 482 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Ontwikkelbudget organisatie 122 313 250 begr. t.l.v. reserve 20
Digitalisering archieven 116 197 210 begr. t.l.v. reserve 20
Toekomstbestendig gemeentehuis
55
100
  begr. t.l.v. reserve 20
E- Overheidsvoorzieningen
42
122
  begr. t.l.v. reserve 20
Koppeling IJVI en Decos Join
43
    t.l.v. exploitatie
 
Kosten opstellen privacybeleid
18
       
Grondbak
  4
4
begr. t.l.v. reserve 2
Platte wagen
10
10
10
begr. t.l.v. reserve 2
Werkkleding buitendienst
1
    begr. t.l.v. reserve 20
Totaal incidentele lasten 405 746 474    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Ontwikkelbudget organisatie 122 313   begr. t.l.v. reserve 20
Digitalisering archieven 116 197   begr. t.l.v. reserve 20
Toekomstbestendig gemeentehuis
90 100   begr. t.l.v. reserve 20
E- Overheidsvoorzieningen
42 122   begr. t.l.v. reserve 20
Grondbak
  4 4 begr. t.l.v. reserve 2
Platte wagen
10 10 10 begr. t.l.v. reserve 2
Verkoop vervoermiddelen
8
    begr. t.l.v. reserve  
Totaal incidentele baten 387 746 14    

 

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de Algemene dekkingsmiddelen vallen:
-1 Lokale heffingen
-2  Algemene uitkeringen
-3 Dividend
- 4  Saldo financieringsfunctie
- 5 BTW-compensatiefonds
- 6 Overhead


1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2018 Begroting 2018 na wijziging Rekening 2018 Incidenteel gerealiseerd
OZB eigenaar woning 1.455 - 1.455 - 1.440 -  
OZB gebruiker niet-woningen 499 - 499 - 518 -  
OZB eigenaar niet-woningen 797 - 797 - 839 -  
Hondenbelasting 53 - 53 - 56 -  
Forensenbelasting 61 - 61 - 57 -  
Toeristenbelasting 48 - 48 - 55 -  
  2.914 - 2.914 - 2.965 - 0

2 | Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in januari 2019. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de meicirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 14.033.978 met een uitkeringsfactor van 1,502. Er heeft geen behandeling van de zomernota heeft plaats gevonden. Dit bedrag is ook niet bijgesteld. In de mei-circulaire 2018 is sprake van een verhoging met 21 punten tot 1,523. In de september-circulaire 2018 is deze verhoging ineens weer verlaagd met 33 punten tot 1,492 bijgesteld.
December 2018 geeft een uitkeringscator van 1,490, een afname van 12 punten t.o.v. de raming en komt uit op € 14.110.454. Dit is € 76.000 meer dan geraamd, door diverse in mei 2017 nog niet bekende decentralisatie-uitkeringen (maatschappelijke begeleiding, referendum, schulden en armoede, vergoeding raadsleden kleinen gemeenten, informatie energiemaatregelen - totaal € 80.000). De integratie-uitkering WMO is ook € 27.000 hoger. Daarnaast vallen enkele "aantal berekende eenheden" hoger uit dan geraamd, met name in de sociale sfeer (bijstandsontvangers en lager inkomens en minderheden). De decentralisatie-uitkering sociaal domein is oorspronkelijk gesraamd op € 5.714.667. Dit is ook niet bijgesteld. Deze komt volgens de laatst bekende gegeven uit op € 5.807.423, € 93.000 meer dan geraamd. Met ingang van 2019 is deze uitkering geïntegreerd in de algemene uitkering.


3 | Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2018 Begroting 2018
na wijziging
Gerealiseerd 2018 Incidenteel gerealiseerd
Programma 0 Vitens N.V. - dividend 2016 44 44 61  
Programma 0 Vitens N.V. - rente achtergestelde lening 6 6 5  
Programma 0 Enexis N.V. - dividend 2016 24 24 23  
Programma 0 Enexis N.V. - rente achtergestelde lening 4 4    
Programma 0 Enexis N.V. - rente aandh. lening     6  
Programma 0 Enexis N.V. - suppletievergoeding 2018
    3  
Programma 0 Rendo N.V. - dividend 2016 323 323 325  
Programma 0 Wadinco - dividend 2016 20 20 20  
Programma 0 Bank Nederlandse Gemeenten - dividend 2016 60 60 76  
Programma 0 BNG Financial Bond Fonds - uitkering 1 1 0  
Programma 0 BNG Government Bond Fonds - uitkering 1 1 0  
Programma 0 Winst verkoop 1/7 deel Fin.B.Fonds 1 1 0  
  Koersverlies deel Fin.B.Fonds
    20 - 20 -
Programma 0 Winst verkoop 1/7 deel Gov.B.Fonds 57 57 123 123
Programma 0 Rova N.V. - dividend 2017 55 55 130  
Programma 0 Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30  
    625 625 782 103

Het dividend en de rente van de achtergestelde lening wordt als bate meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Een hogere dividendopbrengst heeft een lagere onttrekking uit de reserve tot gevolg.


4 | Saldo financieringsfunctie

  Primaire begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Gerealiseerd 2018 Incidenteel gerealiseerd
Baten 142 142 158  
Lasten 43 43 43  
Saldo 99 99 116  
Door belaste rente excl. grondexploitatie
135 135 123  

De werkelijk doorbelaste rente ten laste van de diverse produkten is iets lager dan oorspronkelijk geraamd, doordat de boekwaarde van de activa per 1-1-2018 ook lager is. De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Er wordt geen rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen en voorzieningen van de gemeente. De rente van de overtollige middelen die we ontvangen van de schatkist is nihil. Door de lage rente wordt met ingang van het begrotingsjaar 2014 geen 5% maar 4% rente doorberekend. In het begrotingsjaar 2015 en 2016 is dit 3%.
Vanaf 2017 zijn er nieuwe BBV voorschriften, waarbij is bepaald dat de door te doorberekende rente mag worden afgerond op 0,5% van het renteomslagpercentage. Omdat we weinig vreemd vermogen hebben is dit voor onze gemeente vrij laag. Voor het begrotingsjaar 2018 komt dit uit op 0,02%. De toegerekende rente in 2018 over de vaste materiële activa is 0,5%. Vanaf 2016 mag er geen rente meer worden berekend en bijgeschreven op de gronden, inclusief gronden in de grondexploitaties. Hier vanaf de begroting en rekening 2017 rekening mee gehouden.


5 | BTW-compensatiefonds

(x € 1.000) Rekening 2015 Rekening 2016 Rekening 2017 Rekening 2018
Gedeclareerde bedragen 1.900 2.017 1.823 2.615

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)

Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terugkrijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingsconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle zal vooraf plaatsvinden, zodat de gemeente niet voor verasssingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van transparantie, begrip en vertrouwen. Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico's en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek geëvalueerd.


6 Overhead

Berekening percentage overhead:

Totaal alle taakvelden 0 t/m 9
37.679
Programma 9 Overhead (taakveld 04)
  5.671
Totaal alle taakvelden 0 t/m 8  32.008
af: Rova (4.730.101)     1.038
Bedrag basis berekening percentage overhead
 30.970

Percentage Overhead: € 5.671 / 1% van € 30.970= 18,31% (geraamd is: 16,14%)

Berekening dekkingspercentage
- Rioolheffing

Saldo t.g.v. reserve (lasten<baten)     132  
Lasten  1.174
Lastenverhoging %overhead (18,31%)      212
BTW-voordeel      107
Totaal 1.493
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging        20
Lastenverhoging % overhead (18,31%)          4
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding rioolrechten        33
Lastenverhoging % overhead (18,31%)           6
Totale lasten incl. overhead, deel straatreiniging, kwijtschelding en BTW 1.556
Baten 1.688

- Afvalstoffenheffing
Eliminatie bijdrage Rova (dit is voornamelijk doorbetaling). Hiervoor is praktisch geen ambtelijke bemoeienis.

Saldo t.l.v. reserve (lasten>baten)      52  
Lasten 1.177
af: kosten Rova
1.059 -
Bedrag berekening lasten percentage overhead     118
 lastenverhoging%overhead (18,31%)
       19
bij: kosten Rova
 1.059
BTW-voordeel     227
Totaal 1.422
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging         20
Lastenverhoging % overhead (18.31%)           4
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding afvalstoffenheffing        22
Lastenverhoging % overhead (18,31%)          4
 Totale lasten incl. overhead, deel straatreiniging, kwijtschelding en BTW
1.472
Baten 1.420

- Leges burgerzaken

Saldo (t.l.v. exploitatie)
286
Lasten 516
Lastenverhoging % overhead (18,31%)    94
Totaal lasten
610
Baten 324
% baten v/d lasten
53%

- Leges lijkbezorgingsrechten

Saldo (t.l.v. exploitatie)
  34
Lasten 315
Lastenverhoging % overhead (18,31%)    58
Totaal lasten
373
Baten 339
% baten v/d lasten
91

- Leges omgevingsvergunning

Saldo (t.l.v. exploitatie)
1.336
Lasten 1.467
Lastenverhoging % overhead (18,31%)    269
BTW-voordeel
   134
Totaal:
1.870
Baten     524
% baten 29%

- Kosten overhead taakveld 8.2 - Grondexploitatie

Lasten bouwgronden in exploitatie
379
Lastenverhoging percentage overhead 18,31%
  69
  448

 

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. De nieuwe wet beoogt niet alle activiteiten van de gemeente in de heffing maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Voor nagenoeg alle activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemerscriteria en deze niet worden geraakt door de VPB (vennootschapsbelasting). Voor veel activiteiten geldt dat ofwel sprake is van het aanbieden van een collectie goed (geen deelname economisch verkeer) of sprake is van structureel verlieslatende activiteiten.
Buiten het grondbedrijf oefent de gemeente op dit moment geen zelfstandige activiteiten uit die leiden tot een verwachte belastingplicht. Voor de inkomsten van de reclamemast is nog onduidelijkheid. Is dit deelname aan het economisch verkeer en valt het onder vermogensbeheer wat is vrijgesteld. Het enigste wat de gemeente doet is jaarlijks een nota te sturen, te boeken en de ontvangst te verwerken. Ook is er nog onduidelijkheid over het te hanteren rentepercentage. Voor de jaren 2016 en 2017 zijn voorlopige aanslagen betaald van jaarlijks
€ 30.000. De voorlopige aangifte van 2016 geeft een verschuldigd bedrag van € 19.257 (incl. € 406 rente). In het voorjaar van 2019 zal de aangifte van 2017 worden ingediend en in de loop van 2019 die van 2018. De voordelen van de grondexploitatie worden jaarlijks ten gunste gebracht van de reserve grondexploitatie. Omdat het belasting betreft over de fiscale winsten van de grondexploitatie worden de verschuldigde bedragen ten laste van deze reserve grondexploitatie gebracht.


Onvoorzien

Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad €.32.000. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 1% van het begrotingstotaal. Na opmaak oorspronkelijke begroting komt het bedrag op onvoorzien vrij beschikbaar uit op € 62.811. Daarnaast is € 170.000 gereserveerd voor personeelslasten. Ook is het op de lijst van investeringen benodigde bedrag van € 250.000 voor structurele kosten gereserveerd op onvoorzien gereserveerde middelen. Het saldo per eind van het jaar ad € 132.300 is gereserveerd op de reserve wegenbeheer.

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp
(x € 1.000)
Begrotingswijziging in raadsvergadering dd. Bedrag Realisatie programma Nr. begrotingswijziging
Primitieve begroting 14 november 2017
36    
Gereserveerde middelen na opmaak begroting   38    
Voordelig begrotingssaldo   74    
3. stemhulp stemwijzer
19 januari 2018
10 -   3
5. inrichting raadzaalkap.lst.aanv.krediet
23 januari 2018
2 -   5
saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar negatief 63 -    

Bij deze begrotingswijzigingen worden de volgende toelichting gegeven:

De voor- en nadelen worden grotendeels veroorzaakt door:
3. inzet stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 2018
€ 10.000
5. beschikbaarstelling van een aanvullend krediet voor de inrichting van de raadszaal
€ 54.000

 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

    Lasten (toevoeging) Baten (onttrekking)
  Reserve Begroting 2018 Rekening 2018 Begroting 2018 Rekening 2018
Programma 0 | Algemeen bestuur + organisatie Niet gebruikte dekkingsmiddelen
132.300 132.300    
Programma 0 | Algemeen bestuur + organisatie Preferente aandelen Vitens
    81.193 -
81.193 -
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid Gemeentelijke gebouwen 6.000 6.000    
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen 660.000 660.000    
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Zandput Hooidijk   6.612    
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer
    965.000 - 799.105 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen 18.000 18.000    
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     49.000 - 49.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     58.000 - 58.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     96.000 - 96.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     108.000 - 108.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     50.000 - 50.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     120.000 - 120.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen 50.000 50.000    
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Met bestemming     12.000 - 12.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen     50.000 - 50.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen     60.000 - 60.000 -
Programma 6 | Sociaal domein Gemeentelijke gebouwen 4.000 4.000    
Programma 8 | Volkshuisv. + ruimtelijke ordening Gemeentelijke gebouwen 15.000 15.000    
Programma 8 | Volkshuisv. + ruimtelijke ordening VPB
    30.000- 29.417 -
Programma 9 | Overhead Gemeentelijke gebouwen 33.000 33.000    
Programma 9 | Overhead Automatisering 200.000 201.000 199.000 - 269.779 -
Programma 9 | Overhead Zonder bestemming
    199.000 -
269.779 -
Programma 9 | Overhead Gemeentelijke gebouwen
    50.000 -
50.000 -

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:

De overschrijding van programma 3 - Economie wordt veroorzaakt door:
Kosten van de door de gemeente georganiseerde Regiodag Zwolle d.d. 13 juni 2018. Op het moment van de samenstelling van de begroting (2017) waren deze kosten niet bekend. In 2018 is geen zomernota vastgesteld waardoor ook niet is bij geraamd.

De overschrijding van programma 4 - Onderwijs wordt veroorzaakt door:
Bij de vaststelling van de begroting 2014 in november 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor groot onderhoud en nieuwe inrichting van 8 basisscholen in de gemeente Staphorst. Per school is dit 1x in de 10 jaar € 15.000. Voor de schoolpleinen CNS/OBS is in het verslagjaar € 59.000 betaald. Hiervoor is een provinciale bijdrage schoolbuurtpleinen van € 28.000 ontvangen. De overige 6 basisscholen hebben de bijdrage al eerder geld gehad.

De overschrijding van programma 5 -Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme wordt veroorzaakt door:
Aan de uitvoering van werkzaamheden waarvoor in voorgaande jaren kredieten beschikbaar zijn gesteld is in 2018 uitvoering gegeven. Het betreffen met nam herinrichting groenvoorziening Staphorst-Zuid I, renovatie groenstroken en boombeheer en groenbeheerbestekken. Deze bedragen zijn als lasten in 2018 meegenomen en niet ten laste van de reserves gebracht.

De overschrijding van programma 8 -Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt veroorzaakt door:
Hoger doorberekende loonkosten voor zowel het taakveld R.O en het taakveld wonen en bouwen. De ontvangen leges voor zowel omgevingsvergunning afwijking bouwplan en omgevingsvergunning bouwen zijn aanzienlijk lager dan geraamd. Voor diverse in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten zijn in 2018 kosten gemaakt. Deze zijn als lasten in 2018 meegenomen en niet ten laste van de reserves gebracht. Het betreft met name EPOS. Minder grote uitgaven zijn gedaan voor gebiedsontwikkeling Muldersweg, omgevingsvisie Staphorst en leefbaarheid De Slagen.


Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2018   54.077
bij: jaarresultaat 2017   349
bij: toevoegingen t.l.v. functie 980 2.503  
af: onttrekkingen t.g.v. functie 980 3.743 -  
    1.240-
Stand 31-12-2018   53.186

Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2018   2.256
bij: toevoegingen
53  
af: onttrekkingen
92 -  
idem t.g.v. reserves -  
    39-
Stand 31-12-2018   2.217

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2018 Gemeente Staphorst

De WNT is van toepassing op de gemeente Staphorst. Het voor de gemeente Staphorst toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,-

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 P.F.G. Rossen L. Roest
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 100.450
€ 58.808
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.148
€ 8.841
Subtotaal € 116.598 € 67.649
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000 € 189.000
-/- onverschuldigd  betaald bedrag n.v.t. n.v.t.
Totaal bezoldiging 2017
€ 116.598 € 67.649

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.
n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
     
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,95
Dienstbetrekking? ja ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 97.052 € 54.062
Beloningen betaalbaar op termijn € 15.006 € 6.804
Totaal bezoldiging 2017 € 112.058 € 60.866

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing


1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing


1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing

1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.
Niet van toepassing


2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing


3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.


Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud