Uitgaven

30,62%

€ 11.537.982

30,62% Complete

Inkomsten

9,91%

€ 3.742.603

9,91% Complete

Saldo

9126,9%

€ 7.795.380

Programma 6 - Sociaal domein

Uitgaven

30,62%

€ 11.537.982

30,62% Complete

Inkomsten

9,91%

€ 3.742.603

9,91% Complete

Saldo

9126,9%

€ 7.795.380

Inhoud

Programma 6 - Sociaal domein

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie drs. T.C. Segers MBA/ mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4 Begeleide participatie mr. A. Mussche
6.5 Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnotitie de keten in beeld Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 gemeente Staphorst Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016 Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening aan de SVB
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk Verordening re-integratie Participatiewet Gemeente Staphorst 2015
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Staphorst
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet sociale werkvoorzieningen-beleid
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018 Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Staphorst 2015
Gezondheidsmonitor jongeren Verordening individuele studietoeslag gemeente Staphorst 2015
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019 Verordening maatschappelijke ondersteuning
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Protocol tijdelijk huisverbod Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015
 Beleidsnota mantelzorg 2016-2020 Verordening Wet kinderopvang
Beleidsnotitie laaggeletterdheid  
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

2e helft 2015 besluit nemen over al dan niet verkopen voormalige bibliotheek en evalueren gebruik MCR en afstemmen op wensen en verbeteringen.

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.

Stimuleren WMO-raad

Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Wat hebben we bereikt?

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties (curatieve zorg).

Wat hebben we bereikt?

Monitoren decentralisatiegelden

Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.

Steuntje in de rug voor de ‘minima’

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Wat hebben we bereikt?

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

Indicatoren

Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners, 15-65 jaar)
Gebied 2015 2016 2017 2018
Staphorst 5,2 5,1 4,2 5,9
Overijssel 24,8 22,1 24,1 27,4

Achterstand onder jeugd in 2015 (armoede: t/m 18 jaar, jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)
Gebied % Jeugdwerkloosheid % Kinderen in armoede
Staphorst 0,24 % 1,91 %
Overijssel 1,49 % 5,34 %

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)

Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)
Gebied 2015 2016 2017 2018
Staphorst 16,2 15,2 16,7 14,9
Overijssel 38,6 39,4 40,1 38,6

Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

Netto arbeidsparticipatie

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners)
Gebied 2016 2017
Staphorst 28 29
Overijssel 65 68

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 10.658.612 560.000 11.218.612 11.399.587 -180.975
Baten -2.413.864 0 -2.413.864 -2.488.535 74.671
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 8.244.748 560.000 8.804.748 8.911.052 -106.304
Onttrekkingen 739.700 0 739.700 1.254.067 -514.367
Stortingen 4.000 0 4.000 138.395 -134.395
Mutaties reserves -735.700 0 -735.700 -1.115.672 379.972

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie   33
Lagere kosten collectieve vervoersvoorziening   46
Hogere kosten ondersteuning mantelzorg 24  
Lagere kosten maatschappelijke dienstverlening
  17
Hogere loonkosten taakveld inkomensregeling   38
Lager gemeentelijk aandeel inkomensvoorziening Wet BUIG   148
Doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 24  
Lager nadeel bijzondere bijstand   37
Diverse overige afwijkingen
  2
Totaal te verklaren verschillen 48 321

Voordeel: € 273.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Nota Burgerkracht (2015) 30.000 18.137 6.375 24.512 5.488
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) 150.000 0 45.258 45.258 104.742
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) 700.000 0 147.790 147.790 552.210
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) 50.000 0 30.784 30.784 19.216
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) 50.000 0 10.759 10.759 39.241
Totaal generaal 980.000 18.137 240.966 259.103 720.897

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Programma 6 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2018.


Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud