Uitgaven

10,21%

€ 3.845.759

10,21% Complete

Inkomsten

7,05%

€ 2.663.731

7,05% Complete

Saldo

1383,93%

€ 1.182.028

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Uitgaven

10,21%

€ 3.845.759

10,21% Complete

Inkomsten

7,05%

€ 2.663.731

7,05% Complete

Saldo

1383,93%

€ 1.182.028

Inhoud

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening ing. L. Mulder
8.2 Grondexploitatie ing. L. Mulder/ B. Krale
8.3 Wonen en bouwen ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidsnota intrekken bouw- en sloopvergunning Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie paasvuren Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsregel criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek                
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Kadernota Buitengebied Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2011+
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg woonruimten aan de Streek
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018

 

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Wat hebben we bereikt?

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Wat hebben we bereikt?

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Wat hebben we bereikt?

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Wat hebben we bereikt?

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Aanleg speelveld in de Slagen

Volgens de afspraken legt de project-ontwikkelaar een speelveld aan in De Slagen.

Wat hebben we bereikt?

Indicatoren

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden
Gebied 2014 2015 2016 2017 2018
Staphorst 654 657 665 666 653
Overijssel 649 668 682 681 686

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden
Gebied 2014 2015 2016 2017 2018
Staphorst 740 739 746 745 680
Overijssel 709 729 745 751 731

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x € 1.000)

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 3.872.439 585.000 4.457.439 2.825.737 1.631.702
Baten -3.385.300 0 -3.385.300 -2.602.700 -782.600
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 487.139 585.000 1.072.139 223.036 849.103
Onttrekkingen 245.650 385.000 630.650 61.031 569.619
Stortingen 15.000 0 15.000 1.020.023 -1.005.023
Mutaties reserves -230.650 -385.000 -615.650 958.992 -1.574.642

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere loonkosten taakveld Ruimtelijke Ordening 66  
Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen 236  
Uitgaven restant krediet voorgaande jaren niet t.l.v. reserve
133
 
Koppeling IJVI en Decos Join niet geraamd
43
 
Lagere leges omgevingsvergunning afwijken bouwplan 28  
Lagere leges omgevingsvergunning bouwen 200  
Diverse overige afwijkingen
 19  
Totaal te verklaren verschillen 725  

Nadeel: € 725.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Startersleningen SVn 2017 (2017) 200.000 0 60.000 60.000 140.000
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) 240.000 0 0 0 240.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 98.000 13.686 0 13.686 84.314
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 200.000 101.171 93.664 194.835 5.165
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) 200.000 0 0 0 200.000
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 50.000 20.396 10.283 30.679 19.321
Totaal generaal 988.000 135.253 163.946 299.199 688.801

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Muldersweg (2017) 20.000 5.000 12.690 17.690 2.310
Startersleningen VROM (2008+2012) 220.000 200.000 0 200.000 20.000
Omgevingsvisie (2017) 60.000 52.402 12.596 64.998 -4.998
Totaal generaal 300.000 257.402 25.287 282.689 17.311
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud