Uitgaven

0,54%

€ 202.522

0,54% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 229.193

0,61% Complete

Saldo

31,23%

€ -26.672

Programma 3 - Economie en ondernemen

Uitgaven

0,54%

€ 202.522

0,54% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 229.193

0,61% Complete

Saldo

31,23%

€ -26.672

Inhoud

Programma 3 - Economie en ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

In aansluiting op het programma ‘openbare orde en veiligheid’, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling B. Krale
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur B. Krale
3.3 Bedrijvenloket B. Krale
3.4 Economische promotie B. Krale

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2018
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen Verordening op de Veemarkt
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006
Horecanotitie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2018
Industrielawaaibeleid De Streek Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014
Kadernota Buitengebied Staphorst  
Nota Grondbeleid 2014-2017
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.

Wat hebben we bereikt?

Startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Wat hebben we bereikt?

Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.

Social return gemeente

Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

Werk als basis

Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Wat hebben we bereikt?

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.

Aanleg glasvezel

De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.

Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’

Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.

Creëren veilige omgeving om te ondernemen

Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager

Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Indicatoren

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

Bruto Gemeentelijk Product
Gebied 2013
Staphorst 111
Overijssel 103

Aantal bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 149.754 121.000 270.754 202.522 68.232
Baten -209.000 0 -209.000 -221.169 12.169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -59.246 121.000 61.754 -18.648 80.402
Onttrekkingen 95.000 0 95.000 8.024 86.976

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Niet geraamde netto lasten regiodag 26  
Kleinere voordelen (weekmarkt / standplaatsvergunning)   19
Totaal te verklaren verschillen 26 19

Nadeel: € 7.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 50.000 0 0 0 50.000
Herziening detailhandelsvisie (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) 75.000 0 8.024 8.024 66.976
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 50.000 0 0 0 50.000
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) 2.600.000 0 13.858 13.858 2.586.142
Totaal generaal 2.795.000 0 21.882 21.882 2.773.118

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Programma 3 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2018.


Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud