Uitgaven

8,22%

€ 3.095.908

8,22% Complete

Inkomsten

1,12%

€ 421.191

1,12% Complete

Saldo

3131,58%

€ 2.674.717

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Uitgaven

8,22%

€ 3.095.908

8,22% Complete

Inkomsten

1,12%

€ 421.191

1,12% Complete

Saldo

3131,58%

€ 2.674.717

Inhoud

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad ‘De Broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering B. Krale
5.2 Sportaccommodaties B. Krale
5.3 Cultuurpresentatie drs. T.C. Segers MBA
5.4 Musea drs. T.C. Segers MBA
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media drs. T.C. Segers MBA
5.7 Openbaar groen en recreatie ing. L. Mulder/ B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum
Beleidsregels sportsubsidies  
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Sloten en bermenbeheerplan 2018-2021
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Wat hebben we bereikt?

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructie zwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Wat hebben we bereikt?

Onafhankelijk museum Staphorst

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Wat hebben we bereikt?

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Wat hebben we bereikt?

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Wat hebben we bereikt?

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Wat hebben we bereikt?

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Indicatoren

% niet sporters van 19 jaar en ouder

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 3.066.788 361.500 3.428.288 3.045.908 382.380
Baten -160.293 0 -160.293 -184.012 23.719
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.906.495 361.500 3.267.995 2.861.896 406.099
Onttrekkingen 689.681 0 689.681 237.179 452.502
Stortingen 50.000 0 50.000 50.000 0
Mutaties reserves -639.681 0 -639.681 -187.179 -452.502

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere loonkosten taakveld sport
  67
Kwijtschelding laatste termijn rente en aflossing lening zwembad 90  
Uitgaven restant krediet voorgaande jaren (niet t.l.v. de reserve)
133
 
Lagere loonkosten taakveld cultuurpresentatie
  24
Lagere kosten waterhuishouding   22
Lager kosten regulier onderhoud plantsoenen   37
Geen kapitaallasten activiteitenzone Rouveen   23
Diverse overige afwijkingen
  4
Totaal te verklaren verschillen 223 177

Nadeel: € 46.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 80.000 51.745 0 51.745 28.255
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Herinrichting Boslaan (2017) 225.000 5.652 167.870 173.522 51.478
Subsidie AMBC (2013) 200.000 0 0 0 200.000
Klok van Wou (2018) 25.000 0 10.054 10.054 14.946
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 100.000 76.921 0 76.921 23.079
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 30.000 0 0 0 30.000
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) 65.000 9.108 55.892 65.000 0
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 50.000 0 0 0 50.000
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 24.500 8.580 3.185 11.765 12.735
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) 72.036 0 29.176 29.176 42.860
Herplant: 600 bomen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) 40.000 0 0 0 40.000
Snoeien en rooien van bomen (2018) 50.000 0 5.070 5.070 44.930
Speeltoestellen vervangen (2018+2019) 100.000 0 0 0 100.000
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) 50.000 0 2.560 2.560 47.440
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) 100.000 0 0 0 100.000
Totaal generaal 1.391.536 152.006 273.806 425.812 965.724

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Er zijn nog twee investeringen afgerond die niet in het financiële overzicht hieronder staan, doordat de grootboeknummers opnieuw gebruikt zijn in 2019. Deze investeringen heb ik boven het financiële overzicht gezet:

  Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant krediet 2018
Renovatie groenstroken
120.000 46.446 0 46.446 73.554
Boomveiligheidsinspectie 40.000 39.580 0 39.580 420
Kappen i.v.m. essentaksterfte
21.500  20.944 0 20.944 556
Exploitatie Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Sporthal: vervanging meubilair (2015) 50.000 27.157 0 27.157 22.843
Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 1.563.120 1.454.276 0 1.454.276 108.844
Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) 55.000 40.142 3.610 43.752 11.248
Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) 150.000 150.001 0 150.001 -1
Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) 20.000 16.499 2.190 18.689 1.311
Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) 20.000 10.800 6.763 17.564 2.437
Opstellen groenbeheerbestekken (2017) 15.000 0 19.120 19.120 -4.120
Kappen i.v.m. essentaksterfte: 420 bomen (2018) 28.000 0 28.000 28.000 0
Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) 60.000 36.688 0 36.688 23.312
Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) 20.000 17.245 3.768 21.013 -1.013
Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) 80.000 68.981 5.313 74.294 5.706
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud