Uitgaven

4,46%

€ 1.679.384

4,46% Complete

Inkomsten

2,19%

€ 825.380

2,19% Complete

Saldo

999,87%

€ 854.004

Programma 4 - Onderwijs

Uitgaven

4,46%

€ 1.679.384

4,46% Complete

Inkomsten

2,19%

€ 825.380

2,19% Complete

Saldo

999,87%

€ 854.004

Inhoud

Programma 4 - Onderwijs

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Openbaar basisonderwijs ing. L. Mulder
4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
  Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2017
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Wat hebben we bereikt?

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Indicatoren

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 1.563.402 55.000 1.618.402 1.661.384 -42.982
Baten -259.913 0 -259.913 -338.305 78.392
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.303.489 55.000 1.358.489 1.323.079 35.410
Onttrekkingen 481.000 55.000 536.000 487.075 48.925
Stortingen 18.000 0 18.000 18.000 0
Mutaties reserves -463.000 -55.000 -518.000 -469.075 -48.925

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Schoolpleinen OBS/CNS niet t.l.v. reserve
30  
Hogere rijksbijdrage OAB
  83
Hogere kosten OAB en peuterspeelzaalwerk
56  
Diverse overige afwijkingen
11
 
Totaal te verklaren verschillen 97 83

Nadeel: € 14.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) 55.000 0 6.075 6.075 48.925

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
MCR-Rouveen (2010) 5.660.000 5.605.201 0 5.605.201 54.799
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud