Balans per 31 december 2018

Inhoud

Balans per 31 december 2018

 Bedragen x € 1.000

Activa 31-12-2018 31-12-2017
Vaste Activa
Immateriële vaste activa (IVA)   0   0
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, en het saldo van agio en disagio 0   0  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0   0  
Materiële vaste activa (MVA)   30.041   28.978
Gronden uitgegeven in erfpacht 0   0  
Overige investeringen met economisch nut 21.268   21.806  
Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.790   6.457  
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 1.983   715  
Financiële vaste activa (FVA)   1.914   4.604
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen
- Gemeenschappelijke regelingen
- Overige verbonden partijen

260
0
0
 
260
0
0
 
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties
- Deelnemingen
- Overige verbonden partijen

0
622
0
 
0
704
0
 
Overige langlopende leningen 323   1.430  
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 708   2.210  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0   0  
Totaal vaste activa   31.955   33.582
         
 
Voorraden   1.788   2.212
Grond- en hulpstoffen:
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden
- Overige grond- en hulpstoffen

0
0
 
0
0
 
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 1.733   2.212  
Gereed product en handelsgoederen 56   0  
Vooruitbetalingen 0   0  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar   23.135   23.284
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist
- Overige vorderingen
- Gronden in exploitatie derden
2.924
0
19.034
1.176
0
  1.823
0
20.081
1.380
0
 
Liquide middelen   254   244
- Kassaldi
- Rabobank beleggersrekening
- Banksaldi
1
240
13
  1
240
3
 
Overlopende activa   2.320   1.695
Vooruitbetaalde bedragen 467   202  
Van Europese of Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen 1.017   760  
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 836   733  
Totaal vlottende activa   27.496   27.435
         
Totaal-generaal
  59.451   61.017
         
Passiva
   
 
Eigen vermogen
  53.272   54.426
Algemene reserve
8.141   8.317  
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

0
45.046
 
0
45.759
 
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat
85   349  
Voorzieningen
  2.217   2.256
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
2.184   2.226  
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
0   0  
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
32   31  
Vaste schulden met een een rentetypische looptijd > 1 jaar
  614   1.062
Obligatieleningen
0   0  
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- Binnenlandse bedrijven
- Overige binnenlandse sectoren
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

0
614
0
0
0
 
0
1.062
0
0
0
 
Waarborgsommen
0   0  
Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten
0   0  
Totaal vaste passiva
  56.102   57.744
         
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
  1.342   1.654
- Kasgeldleningen
- Kas en banksaldi
- Overige schulden
0
0
1.342
  0
0
1.654
 
Overlopende passiva
  2.007   1.619
Vooruit ontvangen bedragen
0   18  
Van Europese of Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkering
896   723  
Nog te betalen bedragen
1.110   878  
Totaal vlottende passiva
  3.349   3.273
         
Totaal-generaal
  59.451   61.017
         

 

 

Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud