Paragraaf 5 - Verbonden partijen

Inhoud

1 | Inleiding op de paragraaf

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen.


Wat houdt het begrip verbonden partij  in?

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV)

Binnen deze definitie valt bijvoorbeeld niet het zwembad of bibliotheek. Immers de gemeente is niet in het bestuur vertegenwoordigd.

Nota Verbonden partijen
Bovenstaande aspecten zijn opgenomen in de 'Nota verbonden partijen” die op 10 mei 2016 door de raad is vastgesteld. De nota is bedoeld om het inzicht van de raad te versterken door bij iedere verbonden partij aan te geven: wat zijn de activiteiten, wat is het belang, de deelnemende partijen, aandeel en zeggenschap, het financiële belang, vermogenspositie en bedrijfsresultaten, risicoprofiel en ontwikkelingen. Daarnaast gaat de nota in op de besliskaders voor het aangaan van nieuwe participaties. Tenslotte is er aandacht besteedt aan de wens van de raad om de grip op de verbonden partijen te versterken.

Bepalingen BBV
Artikel 15 uit het BBV heeft betrekking op de verbonden partijen en luidt als volgt:

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
     a. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
     b. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
          - Gemeenschappelijke regelingen;
          - Vennootschappen en coöperaties;
          - Stichtingen en verenigingen;
          - Overige verbonden partijen.
     c. De lijst van verbonden partijen
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
     a. De wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
     b. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
     c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
     d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
     e. De eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

Visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (art. 15 BBV, lid 1a)
In de toelichting bij artikel 15 1e lid sub a. wordt voorgeschreven dat de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen beperkt kan blijven tot een algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent het inschakelen van de verbonden partijen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de vraag wanneer wel of wanneer er juist geen gebruik gemaakt van verbonden partijen voor het realiseren van beleid en welk soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. Deze kaders zijn vastgelegd in de nota 'Verbonden partijen', vastgesteld op 10 mei 2016. Het is daarom niet noodzakelijk om ieder jaar dit ongewijzigde kader op te nemen in deze paragraaf.

Opbouw paragraaf

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen en/of eventuele problemen bij de huidige verbonden partijen. In het derde hoofdstuk wordt uitvoering gegeven aan art.15 van het BBV. Door op deze wijze verantwoording af te leggen in deze paragraaf, wordt tevens uitvoering gegeven aan artikel 21 lid 1 van de financiële verordening:

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 BBV op.

De verbonden partijen voor onze gemeente kunnen we indelen in 3 categorieën:

1 | Gemeenschappelijke regelingen 2 | Vennootschappen en corporaties 3 | Stichtingen en verenigingen
GGD Regio IJsselland N.V. BNG Stichting MCR
Veiligheidsregio IJsselland N.V. Rendo Holding  
Werkvoorzieningsschap Reestmond N.V. Rova  
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
N.V. Vitens  
Omgevingsdienst IJsselland Enexis Holding N.V.  
  Wadinko N.V.  
 

Verkoop Essent/Attero:
a. CBL Vennootschap BV
b. Vordering op Enexis B.V.
c. Verkoop Vennootschap B.V.
d. CSV Amsterdam B.V., voorheen
    Claim Staat Vennootschap B.V.
e. Publiek Belang  Electriciteitsproductie B.V.

 

Opname in programmabegroting
Om het inzicht in de concrete beleidsprestaties, maatschappelijke effecten die via de inzet van de verbonden partijen  worden gerealiseerd te bevorderen is deze informatie ook in de afzonderlijke programma's opgenomen.


2 | Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Op 1 januari 2018 is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) van start gegaan. Het RSJ-IJsselland komt voort uit de samenvoeging van de BVO Uitvoeringsorganisatie Jeugd IJsselland en het programmamanagement. Vanaf 1 juni  2019 wordt de facturatie  bij de eigen gemeenten georganiseerd.  De inkoop en contractmanagement blijft bij deRSJ-IJsselland. 

Reestmond
Centrale doelstelling van Reestmond voor 2019 vormt de ingezette kanteling van productie-georiënteerd bedrijf naar een procesgestuurde arbeidsontwikkelorganisatie af te ronden maar vooral ook op zijn merites te beoordelen en evalueren.
De ambitie betekent concreet dat Reestmond zich in 2019 focust op:
- Optimalisering van de arbeidsontwikkeling van de medewerkers (doorstroom);
- Uitstroom van medewerkers waar mogelijk naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt (detachering/ arbeidsovereenkomst met loonkostensubsidie) tot het moment dat dit bij gemeenten wordt belegd.
- Aanbod van een kwalitatief en kwantitatief voldoende aantal werksoorten voor de medewerkers van Reestmond.
- Realisatie van de optimale verdiencapaciteit en netto toegevoegde waarde per medewerker rekening houdende met de (beperkte) competenties en vaardigheden.
- Aanbod van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers gericht op realisatie van de optimale verdiencapaciteit (producten en detacheringen).

De uitvoering van de Wsw in de huidige vorm brengt een aantal kosten en opbrengsten met zich mee. In de uitgewerkte begroting is te zien, dat deze niet in balans staan tot een budget-neutrale exploitatie. Dit tekort zou dan gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdrage. 

Vitens
Voor de periode 2018-2020 zal het uit te keren dividend naar verwachting sterk dalen als gevolg van daling van het verwachte jaarlijkse resultaat. Vitens heeft dit aan de aandeelhouders gecommuniceerd in de AvA van 30 november 2017. Reden is  dat door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de WACC (maximaal te behalen rendement) voor de jaren 2018 en 2019 vastgesteld op 3,4% (2016 en 2017: 4,2%).
In 2017 is een overwinst (t.o.v. toegestane WACC) gerealiseerd, net zoals in 2015 en 2016. Het teveel behaalde resultaat over boekjaar 2017 zal Vitens verwerken in de drinkwatertarieven van 2019. De verlaging van de WACC en de overwinst in 2016 en 2017 hebben beide een drukkend effect op het verwachte resultaat van 2018 en 2019 die in 2019 en 2020 wordt ontvangen. Vanaf 2020 wordt een stijging per aandeel voorzien.

Rendo
Na 2018 zal het resultaat structureel met ca. € 2 mln. dalen doordat de precariovergoeding  in de tarieven vervalt.


3 | Opbrengst deelnemingen

Dividendontvangsten van de deelnemingen in de verschillende vennootschappen zoals die zijn opgenomen in de begroting en rekening 2018.

  Begroting 2018 Rekening 2018
ROVA 55
130
Rendo 323 325
Vitens 50 66
Enexis 28 32
Deelnemingen i.k.v. verkoop Essent
0
0
Wadinko 20 20
BNG 60
76
  625 782

2014
Voor 2014 is  een interim-dividend opgenomen bij de Rova ad  € 50.000,-. Dit in verband met verkoop van NV Rova bedrijven (uitkering 2e deel).


2015
Rendo heeft het dividend voor de komende jaren bepaald op € 7,5 milj. Dit is een bijstelling met € 2,5 milj.  Eerder werd nog uit gegaan van  € 10 milj.


2016
Verkoop Vennootschap B.V.:  € 19.457.

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is bij een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.
ROVA:
Einde deelneming in STIVAM:  €  60.000 + dividend: € 66.000.

2017
Vitens en BNG keren een hoger dividend uit dan geraamd.  Vitens: + 22 % en BNG: + 35%.

2018
ROVA:  keert een hoger dividend : € 75.000 uit dan geraamd. Vitens en BNG; beide  € 15.000 hoger.


4 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

Per verbonden partij zullen we ingaan op de verplichte onderdelen uit artikel 15 BBV (zie bovenstaand) :

1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang

11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem.

Gemeentelijke vertegenwoordiger: wethouder A. Mussche (plv. wethouder L. Mulder).

Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage.
2017
- algemene bijdragen                                                                                              €  600.109 (algemene bijdrage en GGD basispakket-volksgezondheid)
- aanvullende op basis van dienstverleningsovereenkomsten      €        7.000

                                                                                                                                             €  607.109
Percentage Staphorst van het totaal: 3,7 %.

Openbaar belang/ doelstelling

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving (Missie december 2016).
Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.
GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven.
We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor ruim 523 duizend inwoners.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.

Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Omschrijving
Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2017: 1.549 2017:   1.378
Vreemd vermogen 2017: 5.947
2017:  5.733
Financieel resultaat 2016:  79 2017:  211
Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar verdeeld.
GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken(maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.

Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.
Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Staphorst klein.
Beleidsvoornemens, veranderingen

In 2018 is een nieuwe bestuursperiode ingegaan. Het bestuur van GGD IJsselland ontwikkelt in 2018 het beleid voor de langere termijn in de vorm van een nieuwe bestuursagenda.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester T.C. Segers.
Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2018: €   923.437.
Percentage Staphorst van het totaal: 2,73 %

Openbaar belang/ doelstelling
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen
Bedragen (x € 1.000)
Begin van het jaar 2018
Einde van het jaar 2018 (voorlopig)
Eigen vermogen     3.025 3.611
Vreemd vermogen 33.321 32.077
Financieel resultaat 2017:  556
2018:  1.454
Risico's

 Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.
Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.
Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2017  een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.
Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico’s.
De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Zie bovenstaand percentage.

Beleidsvoornemens, veranderingen

Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds.
Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Voorafgaand aan de evaluatie wordt door het algemeen bestuur op basis van de ontwikkelingen op dat moment besloten hoe de evaluatie exact vorm zal krijgen.

Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een  te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 130.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang

De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel.
Staphorst levert als lid voor het DB en AB: wethouder A. Mussche.
In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder.

Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. 2017: € 77.000.

Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2017:    4.165 2017:    2.875
Vreemd vermogen 2017:   2.210 2017:   2.213
Financieel resultaat 2016:             3
2017:   minus 1.178
Risico's

Bijdragen gemeenten
De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft.
De algemene reserve is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit. Op basis van de jaarrekening 2017 (na resultaatbestemming) bedraagt deze algemene reserve € 1.983.312. Indien de algemene reserve lager wordt dan € 476.200 en de risico’s niet veranderen, is het op basis van deze risicoanalyse volgens Reestmond aan te bevelen de algemene reserve te verhogen.

De personele reducties vinden uiteraard haar weerslag in afnemende begrote toegevoegde waarden. Hiertegenover staan slechts beperkte afnamen van de (nagenoeg volledig vaste) kostenstructuur. Bij ongewijzigd beleid zal dit leiden tot hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens, veranderingen

Een belangrijke gebeurtenis die in 2017  heeft plaatsgevonden, is de besluitvorming  over de verkenningen die in het kader van de ‘Ontwikkelagenda Reestmond’ zijn verricht. De
Uittreding van gemeente De Wolden uit de GR Reestmond. De uittreding heeft namelijk tot gevolg heeft dat de organisatie van Reestmond er vanaf 2018 anders uit ziet.

De kanteling naar een proces-gestuurde organisatie wordt in 2018 daadwerkelijk gemaakt.

De gemeentelijke groenactiviteiten zullen vanaf 2019 geen onderdeel meer uitmaken van Reestmond.  Ook zal Remet BV (de voormalige afdeling metaal) in 2019 vervreemd worden aan een marktpartij.

Gemeenschappelijke regeling Serviceteam Jeugd IJsselland te Zwolle 
Bestuurlijk belang

11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur;  alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.  Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Financieel belang gemeente

 Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Dit betreft 2,3 % van de totale bijdrage uit de GR die de RSJ-IJsselland ontvangt.

Voor 2017, bedroeg de bijdrage € 44.167 exclusief budget voor de zorgkosten (doorbetaling kosten jeugdzorg aan de RSJ die zorg draagt voor facturatie enz.).
Openbaar belang/ doelstelling

Uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor jeugdhulp. 

De kerntaken bestaan uit inkoop van de  jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële monitoring van de jeugdhulp.   
Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2017:  0 2017:  0
Vreemd vermogen 2017:  15.123 2017:  16.423
Financieel resultaat 2016:    0 2017:     0
Risico's

Door de deelnemende gemeenten  wordt 85% van het ontvangen  rijksbudget voor Jeugdhulp doorbetaald aan de RSJ-IJsselland die zorg draagt voor het volledige facturatieproces Jeugdhulp. Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld (betaling naar rato deelname).

In hoeverre de huidige budgetten toereikend zijn is onduidelijk. De invoering van het objectief verdeelmodel heeft ook gevolgen voor de RSJ-IJsselland.
Beleidsvoornemens, veranderingen

Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie. De beleidsvoornemens worden binnen de diverse gemeenten zelf opgesteld.

Per 1 januari 2018 is de tenaamstelling aangepast; Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland}, als opvolger van de BVO.

Vanaf 1 juni  2019 wordt de facturatie  bij de eigen gemeenten georganiseerd.  De inkoop en contractmanagement blijft bij deRSJ-IJsselland. 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle   
Bestuurlijk belang

11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR.
De oprichting vond plaats op 22 december 2016.  Ingangsdatum 1 januari 2018.
In het  algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder L. Krale.

Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2018 een bijdrage (incl. EED van: €  502.404.

Openbaar belang/ doelstelling

De Omgevingsdienst IJsselland wil:
-    een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. 
-   onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting combineren. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik.
-   de Omgevingsdienst een betrouwbare partner zijn in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdienst heeft daarbij als doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving.
-    van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.

Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 0 0
Vreemd vermogen 0 2.089
Financieel resultaat 0 755
Risico's

Er zijn in 2018 diverse uitdagingen geweest op het gebied van de ICT. Het opzetten van de kantoorautomatisering, enkele taak specifieke applicaties en de applicatie voor het primaire proces IJVI. De kantoorautomatisering heeft zowel in hard- als software een goede start gekend en draait naar tevredenheid. De taak specifieke applicaties zijn in een projectvorm aangevlogen en kenden een moeizamere start. Dit heeft mede geresulteerd in het feit dat de accounts bij de partners langer in stand blijven dan de oorspronkelijke planning. Eind 2018 is het project op één applicatie na afgerond, deze wordt momenteel opgepakt. De applicatie voor het primaire proces IJVI werkt technisch naar behoren. Gedurende 2018 bleek echter dat er op het gebied van de data conversie en kwaliteit nog een inhaalslag gemaakt moet worden om bijvoorbeeld een goede planning voor de bezoeken (toezicht) te kunnen uitdraaien. Dit is in 2018 opgepakt en kent zijn vervolg in 2019, waarvoor nadere voorstellen worden ontwikkeld. 

Beleidsvoornemens, veranderingen

De primaire meerwaarde van de Omgevingsdienst is gelegen in de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken. In het tweede jaar wordt de basis hiervan verder verstevigd en uitgebouwd. In 2019 wordt ook de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder geïntensiveerd. Beide gemeenschappelijke regelingen zijn ook actief in het fysieke domein. In 2018 is hiermee al een aanvang gemaakt door bijvoorbeeld gezamenlijk vorm te geven aan een voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden.

Binnen het werkveld van de Omgevingsdienst zijn er veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook de sanering van asbestdaken < 2024 in Overijssel is een dossier dat onze aandacht vraagt.

 

4 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

 BNG Bank N.V. Den Haag

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen; één stem per aandeel van EUR 2,50. Totale waarde € 75.075.
Openbaar belang/ doelstelling BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (één stem per aandeel van EUR 2,50).
Financiële kengetallen


Gedurende het begrotingsjaar hebben zich  geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in de BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten).
Bedragen (x € 1 miljoen)
01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen       4.687 4.991
Vreemd vermogen   135.041 132.518
Achtergestelde schulden
31
32
Dividend per aandeel

2017: € 2,53 per aandeel, in 2018: € 2,85 per aandeel.
2017: stijging nettowinst van 369 miljoen naar 393 miljoen; stijging dividend van 25% naar 37,5%.                                                 2018: daling  nettowinst van € 393 miljoen naar € 337 miljoen; stijging dividend van 37,5% naar 50%.

Financieel resultaat Over 2017: € 393 miljoen; over 2018: € 337 miljoen.
Risico's

Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is.
Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt, onder meer ten behoeve van de

Beleidsvoornemens, veranderingen

De BNG is gestart met met het BNG Duurzaamheidsfonds. Hiermee komt het tegemoet aan de groeiende kredietvraag van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duurzame projecten. 

 

Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel
Bestuurlijk belang via stemrecht op aandelen: 4,34%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512. Er is besloten voor de periode 2014-2017 tot een dividenduitkering van € 7.5 milj per jaar. Voor Staphorst betekent dit € 322.500. Gezien alle onzekerheden kan er geen sprake zijn van dividendgarantie.
Openbaar belang/ doelstelling

De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap N.V. Rendo heeft ten doel:
a. het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas en warmte;
b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributienetten met annexen voor energie;
c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin      bedoeld;
d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. 

 Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2017:  67.246 2017: 70.342
Vreemd vermogen 2017: 67.910
2017:  66.962
Financieel resultaat 2016: 13.185 2017:  10.596
Dividend (x €1) 2016: 325.558 2017:  325.431
Risico's

Risico’s:
Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.
Nasleep van  de fraude in 2014. De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim € 38 miljoen.  RENDO probeert zoveel mogelijk van de geleden schade terug te halen.

Ontwikkelingen:

Na 2018 zal het resultaat structureel met ca. € 2 mln. dalen doordat de precariovergoeding  in de tarieven vervalt.

N.V. RENDO opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalskosten (WACC). Dit is een stimulans voor RENDO om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.
Beleidsvoornemens, veranderingen

Eind 2015 heeft RENDO haar strategie voor de periode 2016 – 2020 bepaald. Naast het transport van gas, elektriciteit en warmte, richt Rendo  zich op het vervoer van data.. Belangrijk aandachtspunt is dat RENDO – glasvezel dan ook een volwaardig nieuw onderdeel binnen RENDO wordt.   

Rendo investeert de komende periode in de aanleg van glasvezelnetwerken. Van een netbeheerder als RENDO worden ook van rijkswege investeringen in de energie-infrastructuur verwacht.

Mogelijk wordt de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en forse eisen die aan Rendo  worden gesteld op ICT gebied.

In de AvvA d.d. 18 december 2018 is ingestemd met de missie dat in 2030 Rendo slechts nog duurzaam gas distribueert.

 

Vennootschap N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling

Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.

ROVA streeft bij het zorg dragen van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
1. Milieu: Onze missie is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten. In die duurzame leefomgeving voelen mensen zich prettig, omdat ze er gezond kunnen wonen, werken en recreëren. In die leefomgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat waardevolle grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.
2. Service: Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Klantgerichtheid vertaalt zich in tevredenheid over onze dienstverlening. Wij investeren ook in voorlichting en educatie om inwoners bewust te maken van het effect van hun handelen op het milieu.
3. Sociaal: De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
4. Financieel: ROVA heeft haar doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Omzetstijging en financieel resultaat zijn echter geen leidende doelen. Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1.000)

Begin van het jaar

Eind van het jaar
Eigen vermogen

      2017:   35.778            

2017:  36.516
Vreemd vermogen 2017:   50.476
2017:  53.433
Financieel resultaat
2016:   9.142
2017:  7.441
Dividend (x €1)
2016: 161.464 2017:  130.303
Risico's Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
Met ingang van 01-01-2010 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aandelenkapitaal met 24 aandelen tot 217 aandelen met een totaalwaarde ad € 24.618 (fl. 250 p/st.)
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In 2001 hebben de deelnemende gemeenten en de Regio (GGD IJsselland) met de  ROVA een  achtergestelde lening gesloten. Omdat de Regio geen afvaltaken meer had is in 2009 door de AvA besloten dat leningbedrag van de Regio pro rato te verdelen over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten. In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (dat wil zeggen gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
Beleidsvoornemens, veranderingen

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 november 2015 is het strategisch beleidskader voor de periode 2016-2020 vastgesteld. Bij de vaststelling daarvan is gekeken naar de aansluiting op de strategische ontwikkelvisie (actualisatie december 2012) en zijn vervolgens de ontwikkelthema’s voor de komende jaren scherp gesteld.
SPEERPUNTEN BEGROTING 2015 - 2020
1. Van afval naar grondstof
Rova streeft  er naar dat alle ROVA-gemeenten in 2020 de landelijke afvaldoelstellingen hebben gerealiseerd. Voor gemeenten waarbij  doelen al binnen bereik of zelfs al gehaald. Met die gemeenten wordt verder gewerkt  aan het behalen van het volgende doel, namelijk een 100% circulaire economie. Voor ingezamelde grondstoffen wordt gezocht naar toepassingen die er voor zorgen dat grondstoffen zo lang mogelijk in de keten blijven.
2. Beheer openbare ruimte
ROVA streeft naar doorontwikkeling van kennis op het gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte en wil de samenwerking op dit domein met meerdere ROVA-gemeenten uitbreiden.
3. Excellente uitvoering
Voor de ROVA-organisatie geldt onverminderd de opgave van ‘excellente uitvoering’. Dat wil zeggen om het werk steeds beter en efficiënter te doen.

Aanscherping governance (goed bestuur) binnen ROVA                                                                                                                                                                                                          Om de kritische houding van de AvA te versterken wordt ingezet op een versterking van het financieel ambtelijk vooroverleg: AROF. Deze AROF vindt nu eenmaal per jaar plaats en is vooral informatief van karakter. Het AROF vindt momenteel plaats voorafgaand aan de jaarrekening.
Het voorstel is om het AROF voorafgaand aan elke AvA te houden. Dus tenminste twee keer per jaar, zowel bij de begroting als bij de jaarrekening, maar ook wanneer er ad hoc AvA’s worden georganiseerd.Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531, de nominale waarde per aandeel is € 0,24. Totale waarde: € 4.571. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten. Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. Staphorst bezit 18.531 aandelen  ad € 1. Totale waarde: € 18.531.  Stemrecht op aandelen: 0,321 %.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening  met een oorspronkelijk bedrag ad € 1.217.900 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding o.b.v. 10 jarige geldlening + 1%. Restant hoofdsom eind 2017: € 324.766 tegen een percentage van 2,12%.

Openbaar belang/ doelstelling

Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij horende dienstverlening.

Doelstelling : excellente dienstverlening leveren aan de klanten en duurzame inzet van de bronnen en infrastructuur om de klanten ook op lange termijn te kunnen voorzien van betrouwbaar en goed drinkwater.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Beging van het jaar
Eind van het jaar
Eigen vermogen

2017:  489,1

2017:   533,7

Vreemd vermogen 2017:   1.249,2 2017:   1.194,4
Financieel resultaat voor belastingen 2016:  48,5
2017:    19,4
 Dividend
2016:  62.265
(€ 3,36 per aandeel)
2017:  61.152
(€ 3,30 per aandeel)
Risico's

Beperkt tot  deelname aandelenkapitaal en verstrekte achtergestelde lening oorspronkelijk € 1.217.900 (ontstaan  in 2006) met een looptijd van 15 jaar (t/m 2021). Rentevergoeding:  o.b.v. 10 jarige staatslening + 1%.

 Beleidsvoornemens, veranderingen

Voor de periode 2018-2020 zal het uit te keren dividend naar verwachting sterk dalen als gevolg van daling van het verwachte jaarlijkse resultaat. Vitens heeft dit aan de aandeelhouders gecommuniceerd in de AvA van 30 november 2017.

In 2017 is door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de WACC (maximaal te behalen rendement) voor de jaren 2018 en 2019 vastgesteld op 3,4% (2016 en 2017: 4,2%).
In 2017 is een overwinst (t.o.v. toegestane WACC) gerealiseerd, net zoals in 2015 en 2016. Het teveel behaalde resultaat over boekjaar 2017 zal Vitens verwerken in de drinkwatertarieven van 2019. De verlaging van de WACC en de overwinst in 2016 en 2017 hebben beide een drukkend effect op het verwachte resultaat van 2018 en 2019. Vanaf 2020 wordt een stijging per aandeel voorzien.

Verwacht resultaat 2018 bedraagt € 20,5 milj. (€ 1,42 dividend per aandeel = € 26.310). Betaalbaar te stellen in 2019.                                                                Verwacht resultaat 2019 bedraagt € 12,5 milj. (€ 0,87 dividend per aandeel = €  16.120). Betaalbaar te stellen in 2020.                                                               Verwacht resultaat 2020 bedraagt € 26,9 milj. (€ 1,86 dividend per aandeel = € 34.560). Betaalbaar te stellen in 2021.                                                                Verwacht resultaat 2021 bedraagt €35,0 milj. (€ 2,42 dividend per aandeel = € 44.800).  Betaalbaar te stellen in 2022.                                

Op dit moment is herijking van het financieel beleid niet wenselijk. Dat betekent dat het huidige financieel beleid leidend is voor het komend jaarplan proces (2019). Daarna, begin 2019, zal herijking plaatsvinden. Deze wordt voorgelegd in de AvA van april 2019.

Vennootschap Enexis Holding N.V.
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216% Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding. 
Totaal aantal aandelen eind 2017: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671.
Openbaar belang/ doelstelling

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. 
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen 3.808 4.024
Vreemd vermogen 3.860

3.691

Financieel resultaat  2017: € 207
2018: € 243
Dividend per aandeel
€ 0,69
€ 0,82
Risico's

Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.

Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

Beleidsvoornemens, veranderingen

Nederland zit middenin de energietransitie om te verduurzamen.  Steeds meer klanten van Enexis willen verduurzamen, nieuwe samenwerkingsverbanden komen tot stand en de rol van netbeheerders verandert.

Samen met stakeholders blijft Enexis werken aan oplossingen om de energievoorziening te verduurzamen. Met het oog op de twee strategische pijlers ‘excellent netbeheer’ en ‘versnellen van de energietransitie’, zijn voor 2019 vier prioriteiten vastgesteld: veilig werken, klantgedreven werk, verbeterprojecten voor de klant en de energietransitie versnellen.

Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde      
Openbaar belang/ doelstelling De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
 Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2017:  65,6
2017: 67,7
Vreemd vermogen 2017:  1,4
2017:  1,5
Financieel resultaat 2017:  1,5
2017: 3,2.
Dividend (x €1) 2016: 20 2017: 20
Risico's

Het eigen vermogen van Wadinko op basis van deelname = 1,67%
Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt.

Beleidsvoornemens, veranderingen

In de aandeelhoudersvergadering van 05 juni 2016 is het beleid voor de jaren 2016-2020 goedgekeurd. Het huidige beleid zal worden voortgezet met als doelstelling:
- 5.000 arbeidsplaatsen in 2021 bij Wadinko participaties               -  rekening 2017:     2.471  fte's
- gemiddeld 4% rendement op het Eigen Vermogen                            -  periode 2013 tot en met 2017: gemiddeld rendement per jaar van: 5,8%.     
Om in de behoefte van risicokapitaal bij kleine ondernemingen waar participatie door middel van aandelen (nog) niet realistisch is  heeft Wadinko het product  "ondernemersleningen" geïntroduceerd en een bedrag van € 3 milj. gealloceerd voor dit product. Er worden achtergestelde leningen verstrekt van maximaal € 300.000. In 2017 is een ondernemerslening verstrekt.  

Op basis van haar ervaringen bij de participaties heeft Wadinko besloten structureel aandacht te schenken aan het menselijk kapitaal bij haar participaties.             

Innovatie en duurzaamheid zijn bij de Wadinko-participaties belangrijke onderwerpen, die ook voortdurend aan de orde komen in gesprekken met de directies. Wadinko is er stellig van overtuigd dat een gezonde autonome groei alleen mogelijk is bij die ondernemingen, die zoeken naar nieuwe duurzame oplossingen.                    

CBL Vennootschap B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

 Financiële kengetallen
Bedragen 01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen € 146.779
€ 136.957
Vreemd vermogen €    16.517
€    22.040
 

Financieel resultaat

minus  € 18.881
minus € 9.822
Risico's
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap. ($ 1 mln.)
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
Beleidsvoornemens, veranderingen

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn
opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.

Vennootschap Vordering op Enexis B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op 29 december 2016 is  de EDON lening van de gemeente Staphorst omgezet in aankoop aandelen Enexis Holding. N.V.  Daarnaast zijn 19 pro rato aandelen 'vordering op Enexis' ontvangen. Totaal aandelen: 451.
Openbaar belang/ doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.
Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen
het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:
1e Tranche:
· Totaalbedrag lening € 450 mln.
· Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012)
· Rente 3,27%
Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012

2e Tranche:
· Totaalbedrag lening € 500 mln.
· Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014)
· Rente 4,1%
Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013

3e Tranche:
· Totaalbedrag lening € 500 mln.
· Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016)
· Rente 4,65%
Deze tranche is vervroegd afgelost in april 2016

4e Tranche:
· Totaalbedrag lening € 350 mln.
· Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019)
· Rente 7,2%
· Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.
Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Financiële kengetallen
Bedragen
01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen € 9.172
negatief  € 2.290
Vreemd vermogen € 356.319.796 € 356.324.436
Financieel resultaat 2017: negatief € 14.825
2018:  negatief € 11.462
Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Beleidsvoornemens, veranderingen

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.
De vennootschap zal bij ontbinding een negatief Eigen Vermogen hebben. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april 2018 is besloten een eventueel tekort in het Eigen Vermogen tijdelijk middels een rekening-courant aan te vullen vanuit de andere vennootschappen en dit te verrekenen met een winstuitkering uit deze betreffende vennootschap(pen).

 

Verkoop Vennootschap B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform       de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.
Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,  EUR 800 mln. Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

Financiële kengetallen 
Bedragen 01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen € 150.934
€  112.116
Vreemd vermogen  € 5.697
€   30.170
Financieel resultaat
2017: negatief € 66.690
2018: negatief € 38.818
Risico's

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

Beleidsvoornemens, veranderingen

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.

 

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim staat Vennootschap B.V.) te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang
Via stemrecht op aandelen 0,0216%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen: 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000 = € 4,32.      
Openbaar belang/ doelstelling

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

(ad. a)
In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen
van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de Claim Staat Vennootschap B.V.). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

(ad. b)
In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders van Attero een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste € 9,5 miljoen ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de verkopende aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden. In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van € 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap en in 2016 voor een groot deel uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

(ad. c)
Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783,- . De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

 Financiële kengetallen 
Bedragen 01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen € 869.698
€ 745.990
Vreemd vermogen €    53.292
€    44.765
Financieel resultaat 2017: negatief € 109.945
2018: negatief € 123.708
Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783,- die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000,, art 2.:81 BW.

Beleidsvoornemens, veranderingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden. Echter is er een dispuut tussen de vennootschap en Waterland/Attero over een belastingteruggave over het boekjaar 2011. De vennootschap is van mening dat zij recht heeft op doorbetaling van de belastingteruggave en Waterland/Attero is van mening dat de teruggave verrekend moet worden met de belasting die vervolgens later weer wordt geheven. Echter heeft deze belastingheffing betrekking op een jaar na verkoopdatum.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen om eventueel een
arbitrageprocedure te starten.

 

Vennootschap PBE (publiekelijk belang elektriciteitsproductie) B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.
PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.
Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen
ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Financiële kengetallen
Bedragen 01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen € 1.620.245 € 1.604.945
Vreemd vermogen €     17.940
€       23.506
Fianancieel resultaat 2017 negatief: € 18.459
2018: negatief € 15.300
Risico's

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Beleidsvoornemens, veranderingen

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.

 

4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Partijen:
- Vereniging tot instandhouding van de Hervormde Scholen op Gereformeerde grondslag, te Rouveen;
- Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 'de Zevenster';
- Gemeente Staphorst. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal.
Openbaar belang/ doelstelling De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
- De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
- Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.
Financiële kengetallen   Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen n.b. 2017: € 59.036
Vreemd vermogen n.b. 2017: € 16.533
Resultaat  -

2017:  negatief  € 163.696

toelichting

resultaat 2017: € 36.186

afwikkeling voorg. jaren: negatief € 199.881

Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.
De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis: vloeroppervlakte.
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud