Uitgaven

3,35%

€ 1.261.193

3,35% Complete

Inkomsten

0,2%

€ 76.647

0,2% Complete

Saldo

1386,88%

€ 1.184.545

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,35%

€ 1.261.193

3,35% Complete

Inkomsten

0,2%

€ 76.647

0,2% Complete

Saldo

1386,88%

€ 1.184.545

Inhoud

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.

Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer drs. T.C. Segers MBA
1.2 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleid            

Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging
Beleidsnotitie de keten in beeld Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Beleidsregel aanpak overlast Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid Wegsleepverordening Staphorst
Horecanotitie gemeente Staphorst Mandaat huisverbod
Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 2015-2018  
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018
Protocol tijdelijk huisverbod
Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Externe veiligheidsvisie gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio

Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Wat hebben we bereikt?

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.

Indicatoren

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Hardekern jongeren (per 10.000 inwoners, 12-14 jaar)

Aantal misdrijven in 2017 (per 1.000 inwoners)
Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 1 1,7 2 0,4
Overijssel 2 4,2 5,3 1,7

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 1.249.087 15.000 1.264.087 1.255.193 8.894
Baten -58.500 0 -58.500 -76.647 18.147
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.190.587 15.000 1.205.587 1.178.545 27.042
Onttrekkingen 15.000 0 15.000 0 15.000
Stortingen 6.000 0 6.000 6.000 0
Mutaties reserves -9.000 0 -9.000 6.000 -15.000

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere kosten rampenbestrijding, APV en D&H
  14
Diverse overige afwijkingen
2  
Totaal te verklaren verschillen 2 14

Voordeel: € 12.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Lokale Veiligheidsdag (2018) 15.000 0 0 0 15.000
Beveiliging bedrijventerrein (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Totaal generaal 65.000 0 0 0 65.000

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Programma 1 heeft geen investeringen die in 2018 afgerond zijn.Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud