Financiële samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

Rechtmatigheid
De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader.   Onder rechtmatigheid  wordt verstaan het naleven van interne -en externe regelgeving.
Bij een aantal programma's is er sprake van toegelichte overschrijdingen. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
Bij de samenstelling  van de  jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in de Vraag & Antwoord rubriek  van het BBV (www.commissiebbv.nl) tot en met 2018 toegepast.

Uitkomst 2018: globale cijfermatige analyse   -  Resultaat: positief € 85.000.

I. 
Resultaten (positief) voorgaande dienstjaren
2017:     € 349.000
2016:     € 158.000
2015:     € 183.000
2014:     € 222.000

 


Ontwikkeling reservepositie
Saldo van baten en lasten - € 1.154.000
Resultaat jaar 2017
   €     349.000
Onttrekking  aan reserves (excl. resultaat 2018) - €     805.000
Nog toe te voegen in 2019 winstsaldo 2018 - €        85.000
Afname reserves - €     890.000   (afgerond)
Toelichting  
Onttrekking en toevoeging reserves  
Af: onttrekkingen uit de reserves  
Aflossing lening Vitens €       81.000
Wegen (met name beheerplan) €    799.000
Afschrijving gemeentelijke schoolgebouwen €     481.000
Afschrijving gemeentelijke sportgebouwen €     110.000
Afschrijving gemeentehuis €        50.000
Groot onderhoud sporthal €         37.000
Groot onderhoud dienstencentrum
€         88.000
Nadeel sociaal domein (3D's) met name jeugdzorg
€      942.000
Extra krediet sociaal domein
€       224.000
Afvalstoffenheffing baten kleiner dan lasten
€         52.000
Raming vennootschapsbelasting grondexploitatie 2018
€         30.000
Organisatieontwikkeling €      122.000
Toekomstbestendig gemeentehuis
€        90.000
Digitalisering archief
€      116.000
Reserve automatisering
€      270.000
Diversen  kleinere onttrekkingen aan de reserves
€      238.000
totaal onttrekkingen €  3.730.000
Bij: toevoegingen aan de reserves  
Wegenbeheerplan €      600.000
Wegenbeheer reservering niet gebruikte dekkingsmiddelen €      132.000
Onderhoud gebouwen €      126.000
Reservering sociaal domein (3 D's) - hogere algemene uitkering
€        93.000
Reservering sociaal domein (3 D's) - incidentele bate Beschermd Wonen
€      124.000
Riolering kosten zijn lager dan de baten €      132.000
Winstneming woningbouw Rouveen West 4 €      100.000
Winstneming industrieterrein De Esch 3 €      250.000
Winstneming industrieterrein Bullingerslag €      600.000
Reserve automatisering €      201.000
Diverse kleinere toevoegingen aan reserves
€      132.000
totaal toevoegingen €  2.490.000
Per saldo
Verschil tussen totaal onttrekking en toevoeging aan de reserves

€  1.240.000
Jaarresultaat 2017 (niet in baten jaarrekening 2018)
 €     349.000        
 Afname reserve eind 2018 t.o.v eind 2017
 €     891.000
   

 

Totaaloverzicht reservepositie

Naam Stand per 1-1-2018 Winst 2017 Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31-12-2018
-  algemene reserves 8.317 349         2
1.087   7.581
-  bestemmingsreserves 45.759      0 3.132 3.285 45.606
-  totaal reserves 54.077 349 3.134 4.373 53.186
-  voorzieningen 2.256       53
    93
   2.217
Totaal reserves en voorzieningen
56.333
349 3.186
4.465
55.403


Analyse uitkomst t.o.v. oorspronkelijke begroting

Beginsaldo begroting    €           36.000
Begrotingsbehandeling
   €           38.000
Saldo primaire begroting 2018    €           74.000

Resultaat rekening

              85.000 
Verschil: positief    €           11.000


Nadelen

 

Algemeen
- vacaturebudget personeel - voordeel door niet of later vervulde vacatures
- inhuur personeel incl. inhuur van derden - niet geraamde uitgaven  
- hogere vergoeding uitlening personeel door gemeentelijke samenwerking

Per saldo een nadeel van


€           900.000           
-   €  1.088.000
€           145.000

-   €        43.000         Structureel

Programma 0:  Algemeen bestuur en organisatie
-  hogere vergoeding raadsleden door toepassing van regelgeving bij met name kleinere gemeenten

-  geen rente-ontvangsten voor geldleningen korter dan 1 jaar; verplicht schatkistbankieren
-   samenwerking inkoopfunctie met gem. Zwartewaterland


 -  €         46.000        Structureel

 -  €      100.000        Structureel
-   €         30.000        Structureel

Programma 2
-  hogere kosten door vervanging lichtmasten met duurdere LED/armaturen. De kosten van  elektra hierdoor lager.


-  
€        50.000        Structureel

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en toerisme
- kwijtschelding van de laatste termijn (aflossing en rente) van de lening aan het zwembad
- uitgaven openbaar groen waarvoor in voorgaande jaren kredieten beschikbaar gesteld zijn en nog

    gedeeltelijk in 2018 zijn uitgevoerd. 

 
-  €        90.000         Incidenteel
-  €     135.000         Incidenteel

Programma 6: Sociaal domein
-  samenwerking applicatiebeheer voor bijstand en WMO.


-    €       46.000           Structureel

Programma 7: volksgezondheid en milieu
-   hogere bijdrage Omgevingsdienst (voorheen RUD).


-    €        28.000          Structureel

 Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- lagere legesopbrengst omgevingsvergunningen (bouwleges) door minder bouwaanvragen.

   Geen gevolg van EPOS: invoering per 1-1-2019.

-  uitgaven in kader van ruimtelijke ordening waarvoor in voorgaande jaren kredieten beschikbaar gesteld zijn

    en nog gedeeltelijk in 2018 zijn uitgevoerd.  
- verbeteren koppeling tussen programma's IJVI (OD) en Decos Join (Gem. Staphorst)


-  €      200.000 
         Structureel/Incidenteel 


-  €      124.000           Incidenteel

 

-  €         43.000           Incidenteel

Programma 9: Overhead
- hogere kosten vacaturevervulling en cursuskosten
- automatiseringskosten: hoger door maatregelen AVG, uitbreiding applicaties en onjuiste raming in begroting
- diverse kleine verschillen: minus

 
-  €         87.000           Incidenteel
-  €         61.000           Structureel 

  €             3.000 -          Incidenteel

Totaal Nadelen  €      1.080.000              
   
Voordelen  

Programma 0: Bestuur & Ondersteuning
-  kosten bestuurders:  pensioenvoorziening voormalige wethouders hoger en lagere
toevoeging pensioenvoorziening  wethouders.

- opbrengst verkoop beleggingsfonds BNG Government Fonds in verband met

   verwachte koersdaling.
- hoger dividendopbrengsten nutsbedrijven, Bank Ned. Gemeenten en renteontvangst hypothecaire lening. 
- hogere opbrengst onroerende zaak belastingen.
- ten laste van de reserve sociaal domein gebracht: eigen uren en inhuur derden
- hogere algemene uitkering  incl. afrekening voorgaande jaren.


€            31.000
             Incidenteel/Structureel

 

€            63.000             Incidenteel

           
€           68.000              Incidenteel
€           46.000              Structureel
€        211.000              Structureel
€           76.000              Incidenteel

Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat
-  lagere kosten onderhoud/reparaties diverse wegen met name klinkerwegen en onkruidbestrijding. 

€          80.000               Incidenteel

Programma 4: Onderwijs
- hogere rijksvergoeding Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)


€         83.000                Structureel

Programma  5: Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
- lagere kosten onderhoud waterhuishouding en regulier onderhoud openbaar groen

€         59.000                Incidenteel 

Programma 6: Sociaal domein
- lager gemeentelijk nadeel in BUIG-inkomensvoorziening: afname bijstandsgerechtigden
- idem bijzondere bijstand


€      148.000                 Structureel
€         37.000                 Structureel

Programma 7: Volksgezondheid en milieu
- hogere opbrengst begraafrechten:  hogere legesopbrengst  door verlenging grafrecht en meer begraven.

    
€         64.000                Structureel

Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- lagere kosten derden voor omgevingsvergunning waarbij sprake is van  afwijking bouwplan.


€         40.000                  Incidenteel

Programma 9: Overhead
- lagere afschrijvingslasten .


€          85.000                 Incidenteel

 Totaal Voordelen €   1.091.000                 
   
Per saldo: totaal voordelen minus nadelen: €          11.000

 

Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud