Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleefd.


Met het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Om die reden is het van belang dat de kosten van het in stand houden hun weerslag vinden in onderhoud- c.q. beheerplannen. De vaststelling hiervan is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt invulling gegeven aan het dualisme, namelijk dat de raad de kaders stelt voor het niveau van onderhoud van: wegen, riolering, gebouwen en openbaar groen. Deze kaderstellende rol is expliciet vastgelegd in de door uw raad vastgestelde financiële verordening.

Zoals opgemerkt maken investeringen in het openbaar gebied in onze gemeente een belangrijk deel uit bij het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Deze paragraaf geeft hier invulling aan. Ter illustratie enkele cijfers. De totale oppervlakte van onze gemeente bedraagt 13.570 ha.

Het aantal m2 openbaar groen binnen de bebouwde kom bedraagt:

Soort groen Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Wijkgroen
 67,7 ha
66,5 ha
65,6 ha
65,1 ha
Begraafplaatsen  6,2 ha
6,2 ha 6,2 ha 6,2 ha
Sportvelden  10,8 ha
10,8 ha 10,8 ha 10,0 ha
Buitengebied groen langs wegen  39,7 ha
39,7 ha 39,7 ha 39,7 ha
Bermen en sloten  166,3 ha
166,3 ha 166,3 ha 166,3 ha
Totaal  290,7 ha
289,5 ha 288,6 ha 247,6 ha

De totale lengte van de wegen exclusief recreatieve fiets-, ruiter-, en wandelpaden bedraagt:

Soort weg Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 *)
Werkelijk 2015 *)1
Asfalt  192,8 km
192,8 km
192,8 km 186,7 km
Elementen  87,5 km
87,4 km
84,7 km 84,3 km
Beton  53,8 km
52.4 km
52,4 km 52,1 km
Semi-verhard
 3,4 km
4,2 km
4,2 km
4,2 km
Zandwegen  66,9 km
66,9 km
67,6 km 68,2 km
Totaal  404,4  km
403,7 km
401,7 km
395,5 km

*) = de begrote cijfers zijn opgenomen doordat er een afwijking is geconstateerd die nog niet is herleid.               

Toelichting

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op het wegenbeheerprogramma. In dit programma zijn de wegen op het bedrijventerrein de Esch-III nog niet opgenomen. De cijfers voor de wegen zijn overgenomen van de begroting 2014. Dit heeft te maken met het nieuwe software programma waarmee gewerkt zal gaan worden en de komst van Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). De kaart zal opnieuw worden opgebouwd door een hermeting en er zitten, dat is op voorhand al zeker, verschillen in.

De balanswaarde en de jaarlijkse afschrijving van de gemeentelijke gebouwen (exclusief onderwijs, x € 1.000) bedraagt per einde boekjaar:

Soort Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Balanswaarde  4.787 5.103 5.410 4.737
Afschrijving  314 318 293 264

De totale reële economische waarde is hoger omdat een aantal gebouwen inmiddels volledig zijn afgeschreven en of indertijd geheel of gedeeltelijk zijn gedekt uit reserves (v.b. het gemeentehuis). In totaal nemen deze kapitaalgoederen ongeveer 16%  van de totale materiële vaste activa in beslag.

De balanswaarde en de jaarlijkse afschrijving van de schoolgebouwen exclusief grond, installaties  en inventaris (x € 1.000) bedraagt per einde boekjaar:

Soort Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Balanswaarde  7.801 8.242 8.720 9.173
Afschrijving  441 444 444 446

Samenvatting beheerplannen:

Beheerplan Vastgesteld door Raad Looptijd t/m Financiële vertaling in de begroting Achterstallig onderhoud
Wegenonderhoudsplan 18-04-2017
2020
Ja
Nee
Rioolbeheer/waterbeheer
13-09-2016
2020
Ja
Nee
Groenbeheerplan
09-10-2012
2016 *)2
Ja
Nee
Gebouwenbeheer
27-01-2009
2016 *)1
Ja
Nee

*)1 In 2019  zal de bijgestelde nota gebouwenbeheerplan worden vastgesteld. Doordat de afgelopen jaren er een groot aantal gemeentelijke gebouwen zijn gereconstrueerd  en/of vergroot (m.n. school-  en sportgebouwen zoals W. Alexanderschool, sporthal, sportzaal) of volledig nieuw zijn gebouwd  (MCR en sportaccommodatie Rouveen) is jaarlijks besloten om de  besluitvorming uit te stellen. Dit omdat  na afronding van deze projecten wordt beschikt over een actueel beheerplan. 
*)2  In 2018 is in het verlengde uitvoering gegeven aan het groenbeheerplan 2012.   

Raad heeft op 26 februari 2019 besloten tot vaststellen van het groenbeleidsplan 2019 - 2030.
Planning:  - 2019:  samenstelling groenbeheerplan en de raad ter vaststelling aangeboden.  
                       - 2019: samenstelling groenrenovatieplan en de raad ter vaststelling aangeboden.  
                             
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft expliciet voor dat van de volgende kapitaalgoederen moet worden aangegeven:
- Het beleidskader;
- De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.


Wegenbeheer

A | Beleidskader
Het wegenonderhoudsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017. Het geeft een kader voor de invulling van de zorgplicht om haar wegen in een goede staat te onderhouden. Het geeft informatie over het beleid en beheer van de gemeentelijke verhardingen (areaal), de juridische kaders en het al eerder vastgestelde beleid ten aanzien van bermverhardingen, karakteristieke klinkerwegen en wegen zonder onderhoud. Het plan is gebaseerd op het kwaliteit gestuurd beheren ofwel welke kwaliteit wil de gemeente wil bereiken. Hiervoor zijn alle gebieden met een eigen karakter en functie in de openbare ruimte omgezet in structuurelementen en wordt gebruik gemaakt van een landelijke gestandaardiseerde meetlat ruimtelijke kwaliteit. 


Per structuurelement zijn daarbij de volgende kwaliteitsniveaus vastgelegd:

Bedrijventerreinen basis
Begraafplaatsen hoog
Buitengebied laag
Dorpskern hoog
Hoofdstructuur binnen de kom basis
Hoofdstructuur buiten de kom basis
Woongebieden basis

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding € 965.000.


Dekking:
- uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 660.000;
- de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen uit de lijst van investeringen;
- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en
- eventueel teruglopen van de weg-kwaliteit naar streefkwaliteit.
Voor uitvoering groot onderhoud betonwegen is aanvullend € 2 milj. gereserveerd zodat deze reserve € 4 milj. bedraagt.

C | Financiële consequenties in de rekening
Wegenbeheer-plan
Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2018) van het Wegenonderhoudsplan is in de productenrekening opgenomen.


Overzicht uitvoering wegenonderhoudsplan 2018

De volgende wegen/wegvakken zijn in uitvoering genomen:
1. Grindweg  2de fase (wegvak gem. grens Zwolle – gem. grens Zwartewaterland)
2. Spoordijk (wegvak Scholenweg - Dekkersweg)
3. Leidijk (Dekkersweg - Beunteweg)
4. Parkeerterrein tussen de Boslaan en de Ebbinge Wubbenlaan
5. Oosterparallelweg (wegvak Akkerweg - JJ Gorterlaan)
6. Rechterensweg (wegvak Conradsweg - Dekkersland) - Vervangen bermverharding
7. Lankhorsterweg (wegvak Reggersweg - Buitenstouwe)
8. Dekkersland (wegvak Rechterensweg - Hooidijk) - freesvakken incl verbetering fundering
9. Noordweg (wegvak las nabij oprit - Vaartweg)
10. Berkenstouwe (wegvak JJ Gorterlaan - Ulleveldslegeweg) - freesvakken


D
e kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de rekening

 Bedragen x € 1.000
2018
2017
2016 2015
Begroting (= wegenbeheerplan)  965  1.070 1.070     1.070
Begrotingswijziging  0  255 200 200
Begroting na wijziging  965 815
870 870
Hiervan uitgegeven  799  628 627 703

Totale onderhoudskosten wegenbeheer
De totale kosten van onderhoud aan de wegen:

- inclusief de jaarschijf Wegenbeheerplan en kapitaalwerken (2015 t/m 2018);
- exclusief: bermen greppels en sloten, coördinatie kabels en leidingen en gladheidsbestrijding = beheerproducten 210.119, 210.121 en 210.122 bedroegen: 

  Begroting 2018 na wijziging Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Totale kosten x € 1.000 2.533  1.899 1.725
1.965  2.825
Aantal inwoners per 1-1 16.797 16.797
16.691
16.544  16.421
Bedrag per inwoner € 151  € 113
€ 103
€ 119 € 172

De totale kosten onderhoud wegen zijn vanaf 2016 lager dan in de voorgaande jaren. Reden: Met ingang van in 2016 zijn de kapitaalintensieve werken/renovaties/herinrichtingen als jaarlijkse lasten komen te vervallen.
Met ingang van dit jaar moeten investeringen in de openbare ruimte w.o. wegen worden geactiveerd. Hierdoor ontstaat er een toename van de afschrijvingslasten. 

De stand van de reserve wegenbeheer per einde boekjaar (x € 1.000):

  Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Betonwegen:  4.000 4.000
2.000 2.000
Asfalt- en klinkerwegen:  2.302 2.307
2.414 2.018
Werkelijke stand  6.302 6.307
 4.414  4.018
Stand reserve volgens wegennota  5.352     5.657
    - 20
329

De hogere stand van de reserve komt doordat jaarlijks de niet gebruikte gereserveerde kapitaallasten aan deze reserve worden toegevoegd en de werkelijke kosten lager zijn dan geraamd in de wegennota. Op basis van de nota wegenonderhoudsplan 2017 - 2020.

Stand reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut per einde boekjaar (x € 1.000)

Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
 7.156 6.514

Met ingang van 2017 is het volgens BBV-voorschriften niet meer toegestaan investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ineens af te schrijven of ten laste van een reserve in 1x af te boeken. Door activering ontstaan jaarlijkse afschrijvingen die ten laste van deze in 2017 gevormde reserve worden gebracht.
Deze reserve is in 2017 gevormd door:
- reserve zonder bestemming   €  1.651
- reserve grondexploitatie          €  4.100
- reserve volkshuisvesting          €     763
   Totaal:                                                  €  6.514

2018
- reserve zonder bestemming   €      70

 - reserve grondexploitatie          €  560

                                                                   € 7.144

De hogere stand van de reserve komt doordat jaarlijks de niet gebruikte gereserveerde kapitaallasten aan deze reserve  worden toegevoegd en de werkelijke kosten lager zijn dan geraamd in de wegennota.

Kengetallen Rekening 2018
Rekening 2017
Aantal bruggen 9 st.
10 st.
Lengte duikers 377 m1
377 m1
Lengte watergangen  25 km.
25 km. 
Kilometers te onderhouden beschoeiing  240 m1
240 m1 

Rioolbeheer

A | Beleidskader
De gemeente geeft invulling aan haar wettelijke zorgplichten via het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan-V. Dit plan is voor de periode 2017-2020 op 13 september 2016 door de raad vastgesteld. Bij het opstellen is samengewerkt met de gemeenten Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe en Zwolle. Binnen dit gezamenlijke proces zijn beleidsonderwerpen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat er binnen de regio een beleidsharmonisatie is ontstaan. Wel bleef de mogelijkheid om als deelnemende gemeente andere keuzes te maken of om aspecten aan te scherpen. Ook voor het financiële afwegingskader blijft iedere gemeente autonoom. De wens is om in 2020 met alle acht gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIVUS een gezamenlijk vGRP op te stellen. Met de inwerking treding van de nieuwe omgevings wet is het nog niet helemaal duidelijk hoe het GRP een plaats krijgt in de Omgevingsvisie, Omgevingsplan of Programma.

In de afgelopen periode is ingezet op duurzaam (riool)waterbeheer. Hierbij is de nadruk gelegd op het doelmatig uitvoeren van met name vervangingen maar ook het beheer en onderhoud. Hierdoor zijn binnen de planperiode vervangingen uitgesteld of deels uitgevoerd en in het kader van werk met werk maken bepaalde projecten uitgesteld of naar achteren geschoven. In dit nieuwe GRP is het kostendekkingsplan verwerkt aan de hand van beleidsinzichten die in Rivus-verband zijn opgesteld. Hierdoor worden vervangingsinvesteringen meer op tijden uitgevoerd dat het echt noodzakelijk is. Vervangings-pieken worden vermeden met als gevolg dat de rioolheffing niet hoeft te stijgen.

Het indertijd gekozen beleidsscenario wordt tot en met 2020 voortgezet. Daarbij wordt het accent gelegd op duurzaam (riool)waterbeheer met de nadruk op het afkoppelen. Daardoor is er sprake van een kwaliteitsimpuls op de items 'lozing/uitstoot van stedelijk afvalwater' en 'omgang met hemelwater'.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V voorgesteld en door uw raad besloten om voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen.

De inkomsten en uitgaven binnen het rioolbeheer vormen een gesloten systeem. De reserve rioolbeheer wordt gevoed  door de rioolheffing en riool-aansluitbijdragen. Door niet gebruikte middelen van de jaarbudgetten en jaarschijven terug te laten vloeien naar de reserve riolering, kunnen eventuele tegenvallers gedekt worden.

Ten opzichte van de voorgaande planperiode (vGRP-IV) is in financiële zin gewijzigd:

Rente    
De doorberekening aan de rioleringsprojecten werden tot 2017 berekend op het de gemiddelde marktrente van plm. 3 %. Vanaf 2017 wordt het omslagpercentage rentekosten van de gemeente Staphorst door berekend (= 0,5 %). Dit conform de vernieuwde BBV die met ingang van 2017 van kracht is geworden. Dit geeft een lagere doorberekening van de rente (plm. € 180.000 structureel) die binnen de exploitatiebegroting is opgevangen.
Afschrijving      
Uitvoering is gegeven aan het besluit bij de vaststelling van de nota 'waardering & afschrijving 2014' dat bij het nieuw vast te stellen v-GRP-V over wordt gegaan van de annuïtaire- op de lineaire- afschrijvingsmethode.

C | Financiële consequenties in de rekening
Belangrijke projecten die in 2018 zijn afgerond of in uitvoering zijn genomen:
- Afkoppelen/herinrichting Oosterparallelweg
- Opstellen BasisRioleringsPlan (BRP) IJhorst
- Ombouw Rouveen West van verbeterd gescheiden naar gescheiden stelsel
- Renovatie 5 rioolgemalen.
- Vervangen riolering en herinrichting Staphorst Noordoost fase 1


De gemiddelde rioolheffing per aansluiting

2018
2017
2016 2015
230  230
229 229

 

  Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Stand reserve volgens GRP 5.081  5.242
5.370 *) 3.654
Werkelijke stand 6.259
6.126
 5.737  5.747

De werkelijke stand van de reserve is hoger dan die volgens de berekening van het GRP. Belangrijke oorzaak: geplande investeringen volgens GRP hebben in een later stadium plaatsgevonden.

*)  Op basis van het bijgesteld  v-GRP-V. Looptijd 2016 - 2020.

 Kengetallen rioolbeheer

Rekening  2018
rioolaansluitingen 6.775 st.
trottoir- en straatkolken 6.362 st.
gemalen 30 st.
lengte vrij vervalriolering 150 km.
lengte drukriolering 160 km.
lengte persleiding 11 km.

 

Waterbeheer

A | Beleidskader
Grondwaterbeleid

De kern van het grondwaterbeleid wordt in gemeente Staphorst als volgt geformuleerd: 'De gemeente pakt haar grondwaterzorgplicht in stedelijk gebied op, voor zover dat redelijkerwijs van de gemeente mag worden verwacht en voor zover maatregelen doelmatig zijn. Verder gaat de gemeente in gesprek met bewoners en bedrijven over hun eigen verantwoordelijkheid en helpt hen met advies. Het treffen van maatregelen in de openbare ruimte door de gemeente worden doelmatig geacht wanneer er sprake is van structurele grondwateroverlast en de kosten voor het treffen van maatregelen in verhouding staan tot de nadelige gevolgen (doelmatigheid principe)'.
Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid  ten aan zien van het water vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V. 

Hemelwaterbeleid
De taak van de gemeente is hemelwater in te zamelen en te verwerken, voor zover de perceeleigenaar niet zelf kan zorgen voor infiltratie in de bodem of lozing op een sloot. De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.
De kern van het hemelwaterbeleid wordt als volgt geformuleerd: 'De gemeente Staphorst streeft ernaar op langere termijn het hemelwater zoveel mogelijk te ontvlechten en hoofdzakelijk afvalwater naar de zuivering af te voeren'.

Het hemelwater wordt lokaal benut of geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater, mede met inzet van particulier initiatief, dikwijls geïnitieerd vanuit rioolvervanging of nieuwbouw, met oog voor doelmatigheid.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op 1-1-2010 is de nieuwe verbrede rioolheffing ingevoerd. Deze verbrede rioolheffing (vGRP-V) is ook bedoeld om de extra kosten die voortvloeien uit dit nieuwe beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de rekening
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing (zie ook onderdeel ‘riolering’).


Groenbeheer

A | Beleidskader
Om inzicht te krijgen in het onderhoud van het openbaar groen op zowel beheers- als beleidsmatig niveau is er een groenbeheer- en een groenbeleidsplan opgesteld.

Groenbeleidsplan
Het nieuwe groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 wordt in februari 2019 ter instemming aangeboden aan de gemeenteraad. Dit beleidsplan is een parapluplan voor alle beleid en uitvoering van beleid over groen binnen de gemeente Staphorst voor de komende 10 jaar. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met diverse belanghebbenden. Als visie is geformuleerd: Het openbaar groen is een basisvoorziening waarin waarden als gezondheid, welzijn, ontmoeting en klimaatadaptie de ruimte krijgen. Gekozen wordt voor openbaar groen dat:
-
herkenbaar, robuust en duurzaam is,
-
de kenmerken van de verschillende woonkernen en landschapstypen benadrukt,
-
haar inwoners een gezond en plezierig woon-, leef- en werkklimaat biedt,
-
gelegenheid geeft aan activiteiten, zoals sporten, wandelen en fietsen, spelen, bewegen en ontmoeten,
-
ruimte biedt voor waterberging, klimaatdemping, natuurontwikkeling en natuurbeleving
-
logisch aansluit op particuliere eigendommen en andere onderdelen van de openbare ruimte.
- d
eze visie is verbeeld in basisgroenstructuurkaarten, inclusief beleidsrichtingen. Tot slot zijn er concrete voorstellen gemaakt, inclusief uitgangspunten en denkrichtingen voor integrale en groene projecten.

Deze visie is verbeeld in basisgroenstructuurkaarten, voorzien van beleidsrichtingen. Tot slot zijn er concrete voorstellen gemaakt, inclusief uitgangspunten en denkrichtingen voor integrale en groene projecten. Sommige projecten staan reeds op de lijst van investeringen. Andere projecten worden nader uitgewerkt.

Groenbeheerplan 2013 - 2016
Op 9 oktober 2012 is het groenbeheerplan voor de periode 2013 – 2016 vastgesteld. Besloten is om het openbaar groen te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis, met enkele groenonderdelen op niveau Laag. In dezelfde vergadering en onderdeel uitmakend van het groenbeheerplan is besloten om een eenmalig krediet van €120.000 beschikbaar te stellen voor renovatie van groenstroken en achterstallig boombeheer. Dit krediet is gedeeltelijk benut voor het wegwerken van achterstallig boombeheer. De resterende gelden zijn in 2018 ingezet voor de herinrichting van groenstroken in Staphorst-Zuid 1. In 2019 wordt een groenbeheerplan Staphorst opgesteld.


B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitkomsten van zowel het groenbeleid- als het groenbeheersplan zullen financieel dienen te worden vertaald.


Groenbeheerplan
De kosten van de vastgestelde beheerkwaliteit van het wijkgroen met als kwaliteitsniveau: basis, met enkele groenonderdelen op niveau: laag, is voor 2013 vastgesteld op  € 803.000 (incl. bezuiniging van € 21.000). Door areaaluitbreiding en toepassing van de prijsindex bedragen is er sprake van een zekere groei in de uitgaven. Dekking uit de exploitatiebegroting. 

Groenbeleidsplan
De uitvoering van het groenbeleidsplan leidt tot invulling van met name investeringen. Als dekkingsmiddel is vooral de reserve ‘Volkshuisvesting’ ingezet.

Projecten die in 2018 afgerond of in uitvoering zijn genomen

Particulier bomenbeleid in uitvoering
Begraafplaats Staphorst: groot onderhoud afgerond
Begraafplaats Scholenweg: vervanging singels afgerond
Boominspectie: visual tree assessment afgerond
Opstellen groenbeleidsplan Staphorst
afgerond
Vervangen speeltoestellen
in uitvoering
Herinrichting groensroken Staphorst-zuid 1
in uitvoering
Herinrichting Boslaan in uitvoering

C | Financiële consequenties in de rekening
De exploitatielasten voor onderhoud groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedroegen

  Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Totale kosten x € 1.000     
 884 821  *)
930 922
Aantal inwoners per 1-1  16.797 16.691
16.544 16.421
Bedrag per inwoner x € 1.000
€ 53
€ 49
€ 56 € 56

*) betreft de beheerproducten: 570.000, 570.201 en 570.202 


Gebouwenbeheer

A | Beleidskader
De nota gebouwenbeheersplan 2009-2013 voor het cyclisch onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is vastgesteld in de vergadering van uw raad d.d. 27 januari 2009. In dit plan zijn de gemeentelijke gebouwen opgenomen. Voor dat plan zijn alle onderhoudsmaatregelen voor elk gebouw geïnventariseerd, alle oppervlakten c.q. hoeveelheden bepaald (bijv. hoeveel m² moeten er worden geschilderd) en is de onderhoudstoestand beschreven.

Het doel van dit beheerplan is het zichtbaar maken van de structurele kosten voor het onderhoud aan deze gebouwen. Op basis van de meerjarenramingen zijn de geraamde kosten voor het te verwachten onderhoud van het komende jaar opgenomen in de jaarbegroting en in de meerjarenbegroting.

Tot het onderhoud wordt gerekend:
-  het periodiek onderhoud:  hierbij vindt in de regel geen vernieuwing plaats zoals bijvoorbeeld binnen- en buitenschilderwerk (cyclisch karakter).
-  het groot onderhoud:  hierbij worden onderdelen van het gebouw of de installaties vervangen zoals renovatie gebouw, vernieuwing dak of vervanging c.v.-installatie.

Actualisatie gebouwenbeheerplan
In 2019 zal de raad worden voorgesteld een bijgestelde nota gebouwenbeheer vast te stellen. In de begroting 2019: lijst van investeringen is hiervoor € 45.000 gereserveerd. 

Achterstallig   onderhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud waardoor er een overschrijding van het kwaliteitsniveau = kapitaalvernietiging is ontstaan zodat dit leidt leidt tot gevaarlijke situaties of duurzame waardevermindering (art. 65 BBV).

B | Financiële consequenties beleidsdoel
In  het  gebouwenbeheerplan  zijn  de  onderhoudskosten meegenomen zodat de gemiddelde kosten kunnen worden berekend. Door middel van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaatsvindt zijn de kosten in principe afgedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud is rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. 


C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen:

Soort (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen  126  126  126  126

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.

Soort (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Reserve gebouwenbeheer  1.364  1.397 1.368  1.872

Lopende projecten
1.   Er is gestart met de het plan “Huis van de gemeenschap”. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de wens om een duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis te hebben.

2.   Bij de gemeentewerf wordt gewacht tot de notitie toekomstbestendige buitendienst, van daaruit zal er gekeken worden naar de huisvesting van de buitendienst. 


Beheer bouwwerken 2018

Gemeentelijke gebouwen/objecten Gebruiksdoel
Gemeentehuis Huisvesting ambtenaren en rijkspolitie
Gemeentewerf Huisvesting en berging buitendienst
Brandweerkazerne Huisvesting en stalling brandweer
Sportaccommodaties Noorderslag en Rouveen
Buitensport-accommodatie
Begraafplaatsen (5x) Bergingen
Kerktorens (2) en klokkenstoel Tijdaanduiding en cultuur
Dienstencentrum Accommodatie sociaal cultureel werk
Sporthal (1) en gym- | sportzalen (3) Binnensport-accommodaties
Woningen (2) Huisvesting burgers
Voormalige bibliotheek Rouveen Leegstand
Buurthuis Kamperfoeliestraat Sociaal cultureel werk
Herdenkingsmonumenten (3) Cultuur
Totaal aantal objecten: 25Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud