Uitgaven

12,16%

€ 4.582.120

12,16% Complete

Inkomsten

9,59%

€ 3.622.783

9,59% Complete

Saldo

1123,2%

€ 959.337

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

12,16%

€ 4.582.120

12,16% Complete

Inkomsten

9,59%

€ 3.622.783

9,59% Complete

Saldo

1123,2%

€ 959.337

Inhoud

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche
7.2 Riolering B. Krale
7.3 Afval B. Krale
7.4 Milieubeheer ing. L. Mulder
7.5 Begraafplaatsen B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017 Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Bodembeleid Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016
Rioleringsplan Staphorst 2016-2020
Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2018
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2018
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst Verordening rioolheffing 2017
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016  
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2018
Beleidsnotitie aansluiten van percelen op de (druk)riolering

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Zo gaan we dat doen

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Indicatoren

Hernieuwbare elektriciteit
Gebied 2013 2014 2015 2016 2017
Staphorst 14,3 % 15,5 % 15,7 % 15,4 % 15,9 %
Overijssel 6,9 % 8,5 % 9,4 % 10,7 % 11,5 %

Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 4.474.983 320.000 4.794.983 4.449.696 345.287
Baten -3.139.962 0 -3.139.962 -3.510.542 370.580
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.335.021 320.000 1.655.021 939.155 715.866
Onttrekkingen 501.639 89.000 590.639 112.241 478.398
Stortingen 0 0 0 132.424 -132.424
Mutaties reserves -501.639 -89.000 -590.639 20.183 -610.822

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere loonkosten taakveld volksgezondheid   85
Lagere loonkosten taakveld milieubeheer   46
Niet geraamde loonkostenvergoeding milieu   51
Hogere kosten OD IJsselland 28  
Doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 52  
Hogere kosten toezicht en handhaving milieu 72  
Lagere kosten specialisme milieu   42
Hogere loonkosten taakveld begraafplaatsen 33  
Hogere opbrengst begraafrechten   64
Diverse overige afwijkingen
  2
Totaal te verklaren verschillen 185 290

Voordeel: € 105.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 911.704 246.726 636.109 882.835 28.869
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099.000 87.514 83.230 170.744 928.256
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) 550.000 0 10.469 10.469 539.531
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 737.500 254.905 71 254.976 482.524
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) 50.000 0 14.535 14.535 35.465
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) 300.000 0 4.930 4.930 295.070
Windturbines/windenergie (2018) 50.000 0 35.140 35.140 14.860
Verbod op asbestdaken (2018) 25.000 0 2.625 2.625 22.375
Totaal generaal 3.723.204 589.145 787.109 1.376.254 2.346.950

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Programma 7 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2018.


Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud