Uitgaven

7,75%

€ 2.921.890

7,75% Complete

Inkomsten

2,33%

€ 878.324

2,33% Complete

Saldo

2392,62%

€ 2.043.566

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,75%

€ 2.921.890

7,75% Complete

Inkomsten

2,33%

€ 878.324

2,33% Complete

Saldo

2392,62%

€ 2.043.566

Inhoud

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘verkeer- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is.  De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer mr. A. Mussche/ B. Krale
2.5 Openbaar vervoer mr. A. Mussche/ B. Krale

Beleidskader

Beleid            

Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte  
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Waterplan Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2013-2016
Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2018 - gedragsbeïnvloedingsprojecten (verkeersplannen)

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang. Deze is gebaseerd op een realistische oplossing omdat de kosten voor een tunnelvariant worden geraamd op 18 miljoen.

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Wat hebben we bereikt?

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Wat hebben we bereikt?

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het onderhoud van deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland in 2017. (Inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland)

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in.  Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Indicatoren

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 2.803.933 161.620 2.965.553 2.255.277 710.276
Baten -63.000 0 -63.000 -105.404 42.404
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.740.933 161.620 2.902.553 2.149.873 752.680
Onttrekkingen 1.391.500 86.670 1.478.170 772.920 705.250
Stortingen 660.000 0 660.000 666.613 -6.613
Mutaties reserves -731.500 -86.670 -818.170 -106.307 -711.863

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere onderhoudskosten diverse wegen
  80
Uitgaven restant kredieten voorgaande jaren
20  
Lagere kapitaallasten gladheidsbestrijding   30
Verlichting duurdere LED-armaturen
50  
Totaal te verklaren verschillen 70 110

Voordeel: € 40.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415.000 400.906 0 400.906 14.094
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) 72.000 48.165 3.465 51.630 20.370
Verkeersplan (2015) 50.000 35.680 1.281 36.961 13.039
Fietspad ZSM (2017) 535.000 49.500 299.759 349.259 185.741
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620.000 86.338 228.227 314.564 305.436
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 2.395.000 182.733 792.108 974.842 1.420.158
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) 120.000 0 75.721 75.721 44.279
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 9.500 0 0 0 9.500
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) 896.000 24.639 3.878 28.517 867.484
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 270.000 17.000 99.737 116.737 153.263
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 135.000 38.675 112.102 150.777 -15.777
Fietspad Gorterlaan (2017) 800.000 11.835 7.462 19.297 780.703
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) 200.000 0 0 0 200.000
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Renovatie diverse zandwegen (2018) 10.000 0 0 0 10.000
Winterlogic-systeem (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) 30.000 0 0 0 30.000
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) 10.000 0 0 0 10.000
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) 33.000 0 0 0 33.000
Totaal generaal 6.670.500 895.471 1.623.740 2.519.211 4.151.289

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Er zijn nog twee investeringen afgerond die niet in het financiële overzicht hieronder staan, doordat de grootboeknummers opnieuw gebruikt zijn in 2019. Deze investeringen heb ik boven het financiële overzicht gezet:

  Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant krediet 2018
Onderzoek A28 150.000 135.693 7.665 143.357 6.643
Uitvoeringsplan lichtmasten fase 5 90.000 89.639 0 89.639 361
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) 20.000 4.361 11.301 15.661 4.339
Aanhangstrooier nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 44.000 0 43.250 43.250 750
Herstraten/afkoppelen Oosterparallelweg (2017) 144.400 7.241 126.565 133.806 10.594
Fietspadstrooier (2018) 29.500 0 29.500 29.500 0
Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490.000 224.095 190.090 414.185 75.815
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) 63.500 19.437 43.262 62.700 800
Totaal generaal 791.400 255.134 443.968 699.101 92.299
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud