Uitgaven

7,02%

€ 2.646.855

7,02% Complete

Inkomsten

64,36%

€ 24.305.869

64,36% Complete

Saldo

25358,56%

€ -21.659.014

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Uitgaven

7,02%

€ 2.646.855

7,02% Complete

Inkomsten

64,36%

€ 24.305.869

64,36% Complete

Saldo

25358,56%

€ -21.659.014

Inhoud

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning Verordening fractieondersteuning 2018
Bestuursfilosofie Verordening basisregistratie personen (BRP)
Coalitieakkoord 2014-2018 Regeling jongerenraad Staphorst
Coalitieakkoord collegeprogramma Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Regeling beheer GBA Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Beleid veilig e-mailen Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
Nota lokale heffingen 2017 Verordening op de ambtelijke bijstand 2018
Verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018
Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden 2016
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Wat hebben we bereikt?

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Indicatoren

Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2017 2018
Staphorst 6,74 6,94

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2017 2018
Staphorst 6,91 6,94

Kosten externe inhuur (x € 1.000)
Gebied 2017 2018
Staphorst 1681 1088

Organisatiekosten (kosten per inwoner)
Gebied 2017 2018
Staphorst 323 302

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 2.842.320 -226.700 2.615.620 2.421.799 193.821
Baten -23.899.317 0 -23.899.317 -24.224.676 325.359
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -21.056.997 -226.700 -21.283.697 -21.802.877 519.180
Onttrekkingen 81.193 0 81.193 81.193 0
Stortingen 0 132.300 132.300 225.056 -92.756
Mutaties reserves -81.193 132.300 51.107 143.863 -92.756

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere vergoeding raadsleden kleine gemeenten
46  
Bestuurs/onderzoek en overige kosten lager
  40
Loonkostenvergoeding WEZO Zwolle   64
Doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 102  
Geen renteontvangst kort geld 100  
Hoger dividend en rente langlopende leningen   68
Verkoop BNG government Bond Fonds i.v.m. verwachte koersdaling   63
Lagere kosten belastingen OZB   72
Hogere opbrengsten OZB   46
Hogere algemene uitkering 2016, 2017 en 2018   76
Restant geraamd op onvoorzien (in exploitatiesaldo)   63
Onvoorziene gereserveerde personeelslasten   170
Diverse overige afwijkingen
  12
Totaal te verklaren verschillen 248 674

€ 426.000 voordeel


Lopende investeringen eind 2018

Er zijn geen lopende investeringen in programma 0 in 2018.

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Er zijn geen investeringen in programma 0 die afgerond zijn in 2018.


Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud