Uitgaven

15,67%

€ 5.905.517

15,67% Complete

Inkomsten

2,64%

€ 998.819

2,64% Complete

Saldo

5744,8%

€ 4.906.698

Programma 9 - Overhead

Uitgaven

15,67%

€ 5.905.517

15,67% Complete

Inkomsten

2,64%

€ 998.819

2,64% Complete

Saldo

5744,8%

€ 4.906.698

Inhoud

Programma 9 - Overhead

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.


Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead -
onderverdeeld in:


Personeel
drs. T.C. Segers MBA
Informatievoorziening
drs. T.C. Segers MBA
Organisatie
drs. T.C. Segers MBA
Financiën
ing. L. Mulder
Algemene zaken
drs. T.C. Segers MBA
Communicatie
drs. T.C. Segers MBA
Huisvesting
B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Burgerkracht 2015-2016 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening elektronische kennisgeving 2014
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Notitie Mediation Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 (1e wijziging)
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst  
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie
 

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie.

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Wat hebben we bereikt?

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Wat hebben we bereikt?

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Wat hebben we bereikt?

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijzigingen 2018 Begroting 2018 na wijziging Realisatie 2018 Voordeel/Nadeel 2018
Lasten 5.148.816 752.285 5.901.101 5.671.517 229.584
Baten -94.860 0 -94.860 -282.412 187.552
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.053.956 752.285 5.806.241 5.389.105 417.136
Onttrekkingen 381.262 732.585 1.113.847 716.408 397.439
Stortingen 233.000 0 233.000 234.000 -1.000
Mutaties reserves -148.262 -732.585 -880.847 -482.408 -398.439

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere personeelslasten   322
Hogere kosten inhuur derden 430  
Hogere kosten vacaturevervulling 36  
Hogere studiebijdragen 51  
Aan taakvelden doorberekende cursuskosten   37
Afname voorziening voormalig personeel
  19
Hogere kosten systeem- en netwerkbeheer 61  
Aan taakvelden doorberekende automatiseringskosten   228
Systeembeheer DSZ-gemeenten (kosten gelijk aan de baten) 52  
Lagere afschrijvingslasten vervoersmiddelen   21
Lagere kosten tractor (onderhoud en brandstof)
  15
Diverse overige afwijkingen
  7
Totaal te verklaren verschillen 630
649

Voordeel: € 19.000


Lopende investeringen eind 2018

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 85.000 7.680 1.579 9.259 75.741
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 10.000 0 0 0 10.000
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 38.000 0 0 0 38.000
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) 60.810 0 42.508 42.508 18.303
Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) 75.000 86.500 0 86.500 -11.500
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 500.000 186.829 121.901 308.730 191.270
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 210.000 12.642 115.723 128.365 81.635
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) 100.000 64 90.439 90.503 9.497
Aanpassing raadszaal (2017) 192.000 7.044 183.879 190.923 1.077
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 150.000 106.438 11.263 117.700 32.300
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) 165.000 108.498 13.189 121.686 43.314
E-overheidsvoorzieningen (2009) 219.000 158.524 28.419 186.944 32.056
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) 15.000 11.891 1.047 12.938 2.062
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) 38.000 0 811 811 37.189
Totaal generaal 1.857.810 686.110 610.758 1.296.868 560.942

Investeringen die afgerond zijn in 2018

Er zijn nog twee investeringen afgerond die niet in het financiële overzicht hieronder staan, doordat de grootboeknummers opnieuw gebruikt zijn in 2019. Deze investeringen heb ik boven het financiële overzicht gezet:

  Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant krediet 2018
Calamiteiten-aanhanger 10.000 10.630 0 10.630 -630
Vervanging Mercedes vrachtauto
20.000 24.116 0 24.116 -4.116
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Huisstijl: aanpassing (2015+2017) 50.000 36.629 0 36.629 13.371
Telefooncentrale vervanging (2014) 85.000 0 85.000 85.000 0
Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) 33.000 0 27.960 27.960 5.040
Totaal generaal 168.000 36.629 112.960 149.590 18.410
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud