Samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

Rechtmatigheid
De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader. Onder rechtmatigheid  wordt verstaan het naleven van interne -en externe regelgeving.
Bij een aantal programma's is er sprake van overschrijdingen. Deze overschrijdingen worden toegelicht en passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
Bij de samenstelling  van de  jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in de Vraag & Antwoord rubriek  van het BBV (www.commissiebbv.nl) tot en met 2018 toegepast.

Uitkomst 2018: globale cijfermatige analyse   -  Resultaat € 85.000

I.  Resultaten voorgaande dienstjaren
2017:     € 349.000
2016:     € 158.000
2015:     € 183.000
2014:     € 222.000

 

Ontwikkeling reservepositie
 
Saldo van baten en lasten - € 1.154.000
Resultaat jaar 2017
   €     349.000
Onttrekking  aan reserves (excl. resultaat 2018) - €     805.000
Nog toe te voegen in 2019 winstsaldo 2018 - €        85.000
Afname reserves - €     890.000   (afgerond)


Korte Toelichting:
1. De jaarrekening 2018 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de financiële rechtmatigheid.
2. Het positieve saldo van € 85.000 na bestemming bedraagt 0,2 % van de totale lasten na bestemming = €  37,7 miljoen.
3. Dit jaar is het saldo ten opzichte van de oorspronkelijke begroting globaal te analyseren door:
a. enkele positieve structurele posten
-   lager gemeentelijk nadeel in BUIG-inkomensvoorziening: afname bijstandsgerechtigden € 150.000
b. enkele negatieve structurele posten
-   tekort jeugdzorg in het sociaal domein € 800.000
-   geen rente ontvangst geldleningen voor geldleningen korter dan 1 jaar door verplicht schatkistbankieren €
100.000
-   leges opbrengst omgevingsvergunning (bouwleges) door minder bouwaanvragen.
Geen gevolg EPOS-systematiek. Invoering hiervan: 1-1-2019 € 200.000  
c. enkele incidentele voordelen
-   hoger dividendopbrengsten van nutsbedrijven, Bank Ned. Gemeenten en rente-ontvangst
verstrekte hypothecaire leningen € 68.000
-   opbrengst verkoop beleggingsfonds BNG Government Fonds; verwachte toekomstige koersdaling  € 63.000
-   lagere kosten onderhoud/reparatie diverse wegen; met name klinkerwegen en onkruidsbestrijding € 80.000                              
d.  enkele incidentele nadelen:         
-  kwijtschelding van de laatste termijn (aflossing en rente) van de lening aan het zwembad € 90.000      

4. De reservepositie (reserves en voorzieningen) is excl. resultaatbepaling voor bestemming dit jaar afgenomen met € 930.000:
- de hoogte van de reserve is afgenomen met € 890.000 ;
- de hoogte van de voorzieningen is afgenomen met € 40.000.

Reserve grondexploitatie  
De reserve grondexploitatie zal de komende jaren worden gevoed als gevolg van te verwachten positieve exploitatieresultaten van o.a. de bestemmingsplannen de
Esch-III  en Bullingerslag. 

Reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
Conform de voorschriften worden de investeringen in de openbare ruimte  met een maatschappelijk nut geactiveerd. De jaarlijkse afschrijvingslasten van deze investeringen worden ten laste van de reserve afschrijving investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gebracht. De noodzakelijk middelen (totaal van de investering/afschrijvingslast) worden dan onttrokken aan de reserve zonder bestemming of de reserve grondexploitatie. 

Reserve zonder bestemming
De reserve zonder bestemming heeft een saldo van: €  4,3 miljoen.  Daarvan moeten nog de investeringen e.d. op in mindering worden gebracht waar de raad wel toe besloten heeft, maar nog niet zijn uitgevoerd.  Op basis hiervan is de stand € 1,5 miljoen.Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud