Toelichting op de balans per 31 december 2018

Inhoud

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.


Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend ). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Activa
Vaste activa (met economisch nut)

In erfpacht uitgegeven gronden.
De in erfpacht uitgegeven percelen worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).


Overige  investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.


Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in (school)gebouwen en riolering.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

  (Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen: stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen 30 - 40 jaar
  stichtingskosten: sportaccommodaties 30 jaar
  stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d. 30 - 40 jaar
  groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar; of gewenste levensduur van te renoveren gebouw
  Rioleringswerken Conform GRP: 20-40 jaar
   Begraafplaatsen Afhankelijk van te verwachten looptijd
Sportvelden: Vervanging drainage 12 - 15 jaar
  Renovatie toplaag 12 - 15 jaar
  Lichtmasten 20 jaar
  Technische installaties en machines Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
  Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
  Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)
  Automatisering (hard- en software) 3 - 5 jaar
  (Kantoor)meubilair 10 - 20 jaar
  Aandelen Geen afschrijving
  Diversen Op basis van verwachte economische levensduur

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten in de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd. Deze stelselwijziging heeft voor ons dan ook geen gevolgen voor het begroting- en rekeningresultaat.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt er tegen marktwaarde gewaardeerd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

De obligatieportefeuille is deels gewaardeerd tegen de marktwaarde (BNG Fido Financial Bond Fonds). Het dividend, de rente en de verkoopwinst is als bate in de jaarrekening verantwoord. De nog te ontvangen rente  is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa
Voorraden

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de administratie- en beheerskosten.
Bij de berekening van de winst is met ingang van 2017 conform de BBV voorschriften uitvoering gegeven aan de POC methode (percentage-of-completion) waarbij een nadere invulling is gegeven aan de totstandkoming van de schattingswijziging (conform opmerking in de ACV) waarbij winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.


Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.


Passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.


Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.


Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de vlottende passiva. 

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.


Vaste activa

A | Immateriële vaste activa

De post immateriële activa wordt onderscheiden in:

  31-12-2018 31-12-2017
Kosten onderzoek, ontwikkeling, sanering 0 0
Totaal immateriële vaste activa 0 0

 

B | Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
(bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017
Gronden uitgegeven in erfpacht 0 0
Investeringen met economisch nut 21.268 21.806
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.790 6.457
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 1.983 715
Totaal materiële vaste activa (MVA) 30.041 28.978


Investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
MVA-a - gronden en terreinen 2.816 0   46 0 2.770
MVA-b - strategische gronden 4.418 27   0 34 4.411
MVA-c - woonruimten 0 0   0 0 0
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen 13.338 5   755 0 12.588
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken 13 0   1 0 12
MVA-f - vervoersmiddelen 582 158 10 121 0 609
MVA-g - machines, apparaten en installaties 564 456 54 136 0 830
MVA- h - overige MVA 76 0   28 0 48
Totaal 21.806 646 64 1.087 34 21.268


De onderstaande overzichten geven het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

MVA-a - gronden en terreinen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
Grondkosten gemeentehuis 214 0 0 0 0 214
Grond voormalige stationslocatie 61 0 0 0 0 61
Grond parkeerterrein IJhorst 124 0 0 0 0 124
Grond OBS 89 0 0 0 0 89
Grond CNS 178 0 0 0 0 178
Grond MCR Rouveen 750 0 0 0 0 750
Grond PZ-school 157 0 0 0 0 157
Grond VV Staphorst 2005 74 0 0 0 0 74
VV Staphorst velden + trainingshoek 44 0 0 11 0 33
Kunstgrasvelden Sc Rouveen 420 0 0 30 0 390
Drainage sportveld Rouveen 2006 10 0 0 5 0 5
Grond evenemententerrein 151 0 0 0 0 151
Diverse cultuurgronden 545 0 0 0 0 545
  2.816 0 0 46 0 2.770

 

MVA-b - strategische gronden (bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
Terrein de Levensboom Rouveen - 5.607m2 227 11 0 0 0 238
Rouveen-Zuid - 45.648m2 2.196 0 0 0 2 2.194
IJhorst-West 2 - 7.898m2 456 0 0 0 1 456
Toekomstig industrieterrein De Esch 0 - 52.395m2 1.210 0 0 0 3 1.207
De Slagen uitbreiding - 44.877m2 328 2 0 0 27 302
Bedrijventerrein nieuw 0 14 0 0 0 14
Totaal 4.418 27 0 0 34 4.411

 

MVA-c - woonruimten (bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
Gemeenteweg 83, ORW 460
0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0

 

MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
Diversen gemeentehuis 429 0 0 76 0 353
Brandweerkazerne 110 0 0 10 0 100
Openbare scholen 1.098 0 0 58 0 1.040
Bijzondere scholen 5.308 0 0 286 0 5.022
Gebouw PZ-school 1.836 0 0 97 0 1.739
Kleedaccommodatie VV Staphorst 1.250 0 0 60 0 1.190
Kleedaccommodatie Sc Rouveen 1.370 0 0 50 0 1.320
Gymnastieklokalen 1.604 0 0 88 0 1.516
Dienstencentrum voorm. OBS 15 0 0 15 0 0
Huisvesting peuterspeelzalen 318 0 0 15 0 303
Energiebesparende maatregelen gebouwen 0 5 0 0 0 5
Totaal 13.338 5 0 755 0 12.588

 

MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken
(bedragen x € 1.000)
per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
VV Staphorst - lichtmasten veld 2
13 0 0 1 0 12
Totaal 13 0 0 1 0 12

 

MVA-f - vervoersmiddelen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
Mercedes vrachtauto 2010/2011 82 0 0 18 0 64
Tractor en toebehoren 212 0 0 35 0 177
Pick-up bus groenonderhoud 2010 3 0 0 3 0 0
Bestelbus monteur 2011 8 0 0 4 0 4
Mini-trekker groenonderhoud 6 0 0 6 0 0
Pick-up wijkbeheerder 27 0 0 7 0 20
Fordt Transit + Hiab kraan VV-241-N (2016) 33 0 0 6 0 27
Volkswagen Tranporter VZ-534-H (2016) 26 0 0 5 0 21
Pick-up serviceploeg V-792-RF (jul.2018) 0 47 0 3 0 44
VW Caddy bestelwagen V-794-PV (jul.2018) 0 28 0 1 0 26
Platte wagen 0 10 10 0 0 0
Pick up bus groenploeg 0 1 0 0 0 1
Zoutstrooiers - 2 stuks 24 0 0 9 0 15
Ver-reiker t.b.v. gladheidsbestrijding 74 0 0 7 0 67
2 aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (dec.2017) 87 0 0 12 0 75
Aanhangstrooiers nr. 2 tbv.tractor (jun.2018) 0 43 0 3 0 40
Fietspadstrooier Schuitemaker 0 30 0 2 0 28
Totaal 582 158 10 121 0 609

 

MVA-g - machines, apparaten en installaties
(bedragen x € 1.000)
per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
Automatisering 65 249 43 60 0 212
Raadzaal: opnieuw inrichten 7 184 0 16 0 175
Meubilair gemeentehuis 136 11 0 16 0 131
Opzetstrooier t.b.v. Mercedes 14 0 0 4 0 10
Installaties MCR Rouveen - schoolgebouw 287 0 0 33 0 254
Inventaris gymzaal Rouveen 55 0 0 7 0 48
Gladheidsmeldsysteem 0 11 11 0 0 0
Totaal 564 456 54 136 0 830

 

MVA-h - overige materiële vaste activa (bedragen x € 1.000) per 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2018
PZ-school, eerste inrichting 31 0 0 23 0 8
Skatevoorziening Staphorst en Rouveen 45 0 0 5 0 40
Totaal 76 0 0 28 0 48

 

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000 31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2018
Begraafplaatsen 321 10 10 16 0 305
Riolering 6.136 730   381 0 6.485
  6.457 740 10 397 0 6.790
De belangrijkste investeringen betreffen:
Bedragen x € 1.000 Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2018 Cumulatief besteed t/m 2018
Gemeentelijk rioleringsplan 2016 912 636 883
Gemeentelijk rioleringsplan 2017 1.099 83 171
  2.011 719 1.054
De investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
  31-12-2017 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2018
MVA-a - gronden en terreinen
0 0 0 0 0 0
MVA-c - bedrijfs- en ov.gebouwen
0 0 0 0 0 0
MVA-d - grond- weg en waterbouwkundige werken (wegen en openb. groen)
715 2.347 116 55
907 1.983
MVA-h - overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
  715 2.347 116 55
907 1.983
De belangrijkste investeringen betreffen:
  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2018 Cumulatief besteed t/m 2018
Wegen: (bedragen x € 1.000)
ontsluiting CZ Rouveen
- bijdrage CZ Rouveen
- bijdrage provincie Overijssel
620
- 400
- 100
228
- 201
- 100
319
- 201
- 100
fietspad Mr.JB.Kanlaan/Evenboersweg
- bijdrage provincie Overijssel
2.335
0
792
- 446
975
- 446
snelfietsroute Meppel-Zwolle
- bijdrage provincie Overijssel
450
0
300
- 89
355
- 89
onderzoek afslag a28 150 8 143
fietspad Heerenweg 35 3 16
fietspad Gorterlaan/Scholenweg
- bijdrage provincie Overijssel
800
- 240
7
- 19
19
- 19
ontsluiting Oosterparallelweg 917 4 29
fietspad Reggersweg
200
0
0
vrijliggend fietspad Gorterlaan 50 2 31
herinrichting Korte Kerkweg 270 100 117
herinrichting Staphorst Noord- Oost fase 1/2 135 112 150
herinrichting/afkoppelen Oosterparallelweg 164 127 141
herinrichting Boslaan (voetpad) 225 162 168
herinrichting Ebbinge Wubbenlaan
- bijdrage provincie Overijssel
120
- 50
76
0
76
0
brug Veldhuisweg 72 3 52
civiele kunstwerken (bruggen) 490 190 414
  6.243 1.259 2.148

 

C | Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
  31-12-2017 Vermeerderingen Verminderingen Aflossing 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:          
Deelnemingen 260 0 0 0 260
Leningen aan:          
Deelnemingen 704 0 0 81 622
Overige langlopende leningen 1.430 60 0 1.167 323
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 2.210 0 20 1.482 708
Totaal financiële vaste activa 4.604 60 20 2.730 1.914

SPECIFICATIE
         
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:          
Aandelen N.V. Rendo Holding 20       20
Aandelen N.V. Enexis 60       60
Aandelen N.V. Vitens 5       5
Borgst.fonds v.d. middenstand 0       0
Aand. NV ROVA 25       25
Aandelen Bank van Nederlandse Gemeenten 75       75
Vordering op Enexis B.V. 76       76
  260 0 0 0 260
Leningen aan deelnemingen:          
Achtergestelde lening NV Rova 379       379
Achtergestelde lening NV Vitens 325     81 244
  704 0 0 81 622
Overige langlopende leningen:          
Startersleningen 200 60     260
4-tal geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein 100     37 63
2-tal geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein 1.130     1.130 0
  1.430 60 0 1.167 323
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar:          
BNG Financial Bond Fonds 1.436   20 708 708
BNG Government Bond Fonds 774     774 0
  2.210 0 20 1.482 708
Aandelen N.V. Rova en achtergestelde lening N.V. Rova:
De gemeente bezit 217 aandelen N.V. Rova à €113,45 en een achterbeselde lening van € 378.903

Geldlening i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterreinen:
Betreft een 2-tal in 30-jarige annuïteitenleingen per eind 2000 voor totaal € 106.780 met een boekwaarde van € 63.390. De overige verstrekte langlopende geldleningen voor exploitatiebijdragen industrieterreinen zijn allemaal in de loop van de jaren afgelost.

BNG Financial Bond Fonds en BNG Gevernment Bond Fonds:
De waarde van BNG Financial Fonds is in 2018 met ruim € 20.000 afgenomen. Dit bedrag is dan ook afgeboekt van de boekwaarde. Verwacht wordt dat de koers in de loop van 2019 verder af zal nemen. De belegging in februari 2019 dan ook verkocht voor een iets hoger bedrag dan de boekwaarde per eind 2018. Om deze reden is de deelneming in het BNG Government Bond Fonds geheel verkocht. De verkoopwinst van bijna € 123.000 (2 jaar) is als voordeel meegenomen in de exploitatie. Geraamd is voor 1 jaar € 60.000.
  31-12-2017 31-12-2018
Totaal Vaste Activa 33.582 31.954Vlottende activa

A | Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Diverse gronden in exploitatie: 2018 2017
Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) 1.733 2.212
Gereed product en handelsgoederen
55
 
Totaal 1.788 2.212

 

Bouwgronden in exploitatie
31-12-2017 investeringen desinvesteringen winst uitname
31-12-2018
Rouveen- West 4 545 - 124 123 100 444 -
Industrieterrein De Esch 3 694 - 51 259 250 653 -
Industrieterrein Bullingerslag 3.451 87 1.308 600 2.829
Totaal 2.212 262 1.691 950 1.733

 

Gereed product en handelsgoederen
31-12-2017 investeringen desinvesteringen winst uitname
31-12-2018
Bouwkavel de Triangel
0 55 0 0 55
Totaal 0 55 0 0 55


Rouveen West 4:
In de jaren 2012 t/m 2018 zijn resp. 4, 49, 11, 3, 13, 14 en 2 kavels bouwgronden verkocht ter grootte van resp. 1.559, 11.445, 3.014, 977, 5.724, 6.203 en 652m2. Ook hier verlopen de verkopen dusdanig dat sinds 1 januari 2014 de boekwaarde negatief is (hogere verkoopopbrengsten dan kosten). Door de verkopen in 2018 is op basis van de BBV voorschriften met betrekking tot winstname (POC methode) is in het verslagjaar € 100.000 winst genomen. In 2018 zijn de laatste 2 kavels verkocht. Nadat alles is woonrijp gemaakt kan dit complex worden afgesloten.

Industrieterrein De Esch 3:
In de jaren 2012 t/m 2018 zijn resp. 6, 7, 5, 6, 2, 1 en 1 perceel industiegronden verkocht ter grootte van resp. 40.000, 19.267, 23.751, 17.619, 7.574 m2, 3.830 en 3.800 m2. Door de voorspoedige verkopen is sinds 1 januari 2013 de boekwaarde negatief. Dat wil zeggen hogere opbrengsten dan kosten. Door de verkoop in 2018 is op basis van de BBV voorschriften met betrekking tot winstname (POP methode) is in het verslagjaar € 250.000 winst genomen.


Industrieterrein Bullingerslag:
Voorafgaande aan de calculatieopzet is aan een aangrenzend perceel van een reeds gevestigde ondernemer in het vorige verslagjaar 4.403 m2 grond verkocht. In het verslagjaar is aan een 5-tal ondernemers 18.500 m2 industriegrond verkocht, waarvan door 3 een aanvullende koopsom van € 40.000 is betaald voor de bouw van een bedrijfswoning.

Vorig verslagjaar (2017) is voor een totale oppervlakte van 18.549 m2 zijn exploitatiebijdragen ontvangen. In het verslagjaar 2018 zijn geen exploitatiebijdragen ontvangen. Door de verkopen in 2018 is op basis van de BBV voorschriften met betrekking tot winstname (POP methode) is in het verslagjaar € 600.000 winst genomen.

  31-12-2017 31-12-2018
Totaal grondexploitatie 2.212 1.788

Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

  2017 2018
a. boekwaarde per 1 januari 3.394 2.212
b. correctie beginbalans a.g.v. wijzigingen BBV    
af: De Esch 3 - exploitatie derden 0 0
af: Bullingerslag - exploitatie derden 0 0
c. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:    
- investeringen 0 0
- grondaankopen 82 0
- interne doorberekeningen binnen de organisatie 63 74
- overige bestedingen 249 187
- stortingen in reserve algemene dienst 0 0
- winstneming 2.150 950
d. opbrengsten gespecificeerd naar:    
- verkopen 3.720 - 1.690 -
- inschrijfrechten/pachten etc. 6 - 1 -
- exploitatiebijdragen 0 0
- ontvangen subsidies van andere organisaties 0 0
e. verminderingen in het jaar wegens afgesloten complexen 0 0
f. boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden 2.212 1.733
- boekwaarde Staphorst de Slagen (in exploitatie projectontwikkelaar)    
g. vermoedelijk nog te maken kosten 1.295 1.230
h. vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden ten behoeve van woningbouw 121 - 0
- vergoeding inmeet kosten landmeetkunde 1 - 0
- geraamde opbrengsten e/o exploitatiebijdragen van overige nog uit te geven industriegronden 7.200 - 5.997 -
- idem bouw woning 1.000 - 840 -
- idem glasvezelnetinfrastructuur 153 -  153 -
i. geraamd eindresultaat 4.968 4.027
Het geraamde resultaat is € 0,94 miljoen lager dan eind 2017 door:
- geraamd toekomstig voordeel nieuw in exploitatie genomen industrieterrein Bullingerslag
- onvoorziene verkeersmaatregelen (nieuw)woningbouw Rouveen West 4

- lagere nog te maken kosten industrieterrein De Esch 3
- hogere verkoopprijs verkochte kavel industrieterrein De Esch 3
- infrastructurele werken (nieuw) industrieterrein Bullingerslag
- hogere verkoopprijs per m2 industrieterrein Bullingerslag
- winstneming industrie Rouveen West 4
- winstneming industrie De Esch 3
- winstneming industrie Bullingerslag

€ 50 nadeel
€ 20 voordeel
€ 15 voordeel
€ 46 nadeel
€ 58 voordeel
€ 100 nadeel
€ 250 nadeel
€ 600 nadeel
Totaal € 953 nadeel

B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Soort vordering 31-12-2018 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2018 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen 2.924 0 2.924 1.823
Uitzettingen 's Rijks schatkist 19.034 0 19.034 20.081
Overige vorderingen 1.566 390 1.176 1.380
  23.524 390 23.134 23.284 
Specificatie overige vorderingen
31-12-2018 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2018 31-12-2017
Debiteuren algemeen 510 115 395 379
Debiteuren gemeentelijke belastingen 572 39 533 609
Transistorische rente 1   1 1
Debiteuren bijstand 364 185 180 131
Debiteuren leenbestand zelfstandigen 119 51 67 77
  1.814 390 1.176 1.198

De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:
- Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2019 worden ontvangen.
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
- Debiteuren algemeen: Per medio april 2019 staat hiervan in totaal nog € 150.000 open, waarvan 4 groter dan € 10.000 voor een totaalbedrag van € 144.000
- Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeels afvalstoffenheffing 2018 variabel tarief en toeristenbelasting 2018. Deze aanslagen zijn in januari en februari 2019 opgelegd voor resp. € 196.000 en € 54.000
- Debiteuren voorziening oninbaar: Betreft bedrag van diverse procedures in een groot handhavingsdossier. De post vormt een vordering die nog open staat. De gemeente is bezig met de invordering.

C | Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de gemeente Staphorst.Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten

  31-12-2018 31-12-2017
Kassaldi (burgerzaken) 1 1
Banksaldi 13 3
Rabobank - beleggersrekening 240 240
  254 244

D | Overlopende activa

  31-12-2018 31-12-2017
Vooruitbetaalde bedragen 467 202
Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o. voorschotbedragen specifieke uitkeringen 1.017 760
Nog te ontvangen bedragen 836 733
  2.320 1.695

Gemaakte kosten gronden uitgifte door derden: Dit betreft grondexploitaties die ontwikkeld worden door derden, en wel woningbouw De Slagen een een deel van het industrieterrein Bullingerslag. Deze gronden liggen in de bestemmingsplannen, waarvoor bij afgifte van een bouwvergunning een exploitatiebijdrage wordt ontvangen.
De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2018 ontvangen en betaalde facturen, die op het boekjaar 2019 betrekking hebben. De nog te ontvangen bedragen betreft deels reeds in behandeling genomen bouwaanvragen, waarvoor nog geen bouwvergunning in verstrekt.


Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
  31-12-2018 31-12-2017
Totaal Vlottende Activa 27.496 27.435

 

Vaste passiva

A | Eigen vermogen

De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017
Algemene reserve 8.141 8.317
Bestemmingsreserves 45.046 45.759
Resultaat na bestemming 85 349
  53.271 54.426
Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Algemene reserves Saldo 31-12-2017 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2018
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Algemene reserve 3.300 0 0 0 0 3.300
Reserve zonder bestemming 5.017 70 - 2 457 349 4.841
Totaal algemene reserves 8.317 70 - 2 457 349 8.141
 
Bestemmingsreserves Saldo 31-12-2017 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2018
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 6.099 560 - 1.002 89 0 6.452
Reserve grondexploitatie met bestemming 733 0 0 0 0 733
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
6.514 630 13 0 0 7.157
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) 98 0 7 0 0 104
Reserve rioolbeheer 6.126 0 132 0 0 6.259
Reserve matiging afvalstoffenheffing 790 0 0 52 0 738
Reserve met bestemming 382 0 0 12 0 370
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000 0 0 0 0 4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.307 0 794 799 0 2.302
Reserve verkeersontsluiting 1.417 0 0 0 0 1.417
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 11.519 0 0 641 0 10.878
Reserve volkshuisvesting 806 0 0 15 0 791
Reserve gebouwenbeheer 1.398 0 126 160 0 1.364
Reserve automatisering 160 0 201 270 0 91
Reserve sociaal domein 2.875 0 227 1.166 0 1.936
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 325 0 0 81 0 244
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211 0 0 0 0 211
Totaal bestemmingsreserves 45.759 70 2.501 3.285 0 45.046
Totaal reserves
54.077
0
2.503
3.743
349
53.186

 

(x € 1.000) 2018 2017
Saldo rekening baten en lasten 85 349

 

Toelichting
Algemene reserve weerstandsvermogen, het minimumniveau is bepaald op € 200 per inwoner
Reserve zonder bestemming 'vrij' besteedbare reserve
Reserve grondexploitatie algemene minimale risicoreserve grondexploitatie 30% boekwaarde strategische gronden
Reserve grondexploitatie met bestemming nog te maken kosten van in 2014 een 3-tal afgesloten complexen
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
ter dekking van afschrijvingslasten investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Reserve onderhoud Conradsweg (zandput Hooidijk)
bijdrage derde toekomstig onderhoud Conradsweg gedeelte Staphorst
Reserve rioolbeheer toekomstig onderhoud en vervanging riolering op basis van GRP en gelijkmatig verloop tarief rioolheffing
Reserve matiging afvalstoffenheffing bestemming matiging tarieven afvalstoffenheffing
Reserve met bestemming
diverse bestemmingen
Reserve wegenbeheer ter dekking van de kosten wegennota (wegenbeheerplan)
Reserve verkeersontsluiting ten behoeve van verkeersontsluitingen
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen bestemd ter dekking van afschrijving diverse gemeentelijke gebouwen
Reserve volkshuisvesting ontstaan door verkoop gemeentelijk woningbedrijf en gericht op dekking investeringen directe woonomgeving
Reserve gebouwenbeheer cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen volgens onderhoudsbeheersplan
Reserve automatisering egalisatie kosten automatisering
Reserve Sociaal Domein - 3 D's ontstaan door geoormerkte gelden gemeentefonds, per 1-1-2015 tenaamstelling gewijzigd van WVG in Sociaal Domein
Reserve achtergestelde lening NV Vitens ontstaan door omzetting preferente aandelen in een 15-jarige achtergestelde lening
Reserve onderhoud combischool Staphorst ter dekking toekomstige kosten onderhoud combischool

De mutaties in de reserves betreffen hoofdzakelijk kosten van investeringen die eenmalig uit de reserves zijn betaald. Vermeerderingen: verkoopwinsten grondexploitaties, vaste jaarlijkse toevoegingen en toevoegingen Sociaal Domein. Verminderingen: gemaakte kosten en investeringen met een eenmalig karakter en nadelig saldo sociaal domein.

Voor een uitgebreide toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2015.


B | Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's 2.185 2.226
Door derden beklemde middelen 32 31
  2.217 2.256
Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven:
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Saldo 31-12-2017 Mutaties aanwending Saldo 31-12-2018
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.098   47     1.145
Voorziening frictiekosten reorganisatie 0         0
Voorziening verzelfstandiging museumboerderij 6     1 5 0
Voorziening personeel 1.121     18 68 1.035
Voorziening reparatie 3e ww-jaar
    5     5
  2.226 0 52 19 74 2.185

 

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Saldo 31-12-2017 Mutaties aanwending Saldo 31-12-2018
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening onderhoud Conradsweg 31 0 2 0 0 32
  31 0 2 0 0 32
Totaal voorzieningen
2.256 0 53 19 74 2.217

Toelichting

Voorziening pensioenverplichting wethouders Betreft pensioenvoorziening van zowel huidige als voormalige wethouders per 31-12-2017
Voorziening onderhoud Conradsweg Betreft bijdrage derde voor toekomstig onderhoud Conradsweg gedeelte Zwartewaterland

C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
(x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

614

1.062
  614 1.062
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2018:
(x € 1.000) 31-12-2017 Vermeerderingen Aflossingen 31-12-2018
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen


1.062


0


448


614
  1.062 0 448 614

De rentelast van de langlopende leningen over 2018 is € 42.528

  31-12-2018 31-12-2017
Totaal vaste passiva 56.102 57.744

Vlottende passiva

Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
(x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.342 1.654
Overlopende passiva 2.007 1.619
  3.349 3.273

A | Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017
a. kasgeldleningen 0 0
b. bank- en girosaldi 0 0
c. overige schulden
- crediteuren algemeen
- crediteuren bijstand

1.292
51

1.596
58
  1.342 1.654

B | Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
  31-12-2018 31-12-2017
Vooruit ontvangen bedragen 0 18
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 896 723
Nog te betalen bedragen:
- transitorische rente
- overige overlopende passiva
- aangegane verplichtingen

15
206
889

25
379
474
  2.007 1.619


De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2017 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2018
Prov. Overijssel - subsidie sportaccommodatie en jeugd 90% 3     3
Min. Infrastructuur en Milieu - BSV gevelmaatregelen 70+ woningen 133     133
Prov. Overijssel - subsidie ISV geluid 312     312
Prov. Overijsel - schoolbuurtpleinen 13   13  
Prov. Overijssel - doorontwikkeling energieloket 50   15 35
Prov. Overijssel - St. cultuur 2017 - 2021 18   6 12
Prov. Overijssel - fietspad Gorterlaan   120 19
101
Prov. Overijssel - fietspad Reggersweg   50   50
Waterschap Drents OV Delta 56     56
Min. SZW - afrekening WSW 2017/2018 19 18 15 22
Min. SZW - Bbz (decl. deel) 20   20  
BVO: nog te betalen afrekening 4e kwartaal 2017 98   98  
Nog te betalen RSJ 2018   128   128
Pilot langdurig landschapsbeheer   72 29 43
  723 389 215 896

 

  31-12-2018 31-12-2017
Totaal vlottende passiva 3.349 3.273

Overige

A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 0,5 miljoen aan krediet kan worden opgenomen.

Het saldo per 31 december 2017 van de nog niet opgenomen verlofdagen is: 9.378 uur tegen € 25,96 per uur is € 243k
Het saldo per 31 december 2018 van de nog niet opgenomen verlofdagen is: 9.877 uur tegen € 22,93 per uur is € 226k

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar 2018
(1) Drempelbedrag 268,5
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 249 252 255 242
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 19 16 13 27
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag        
(1) berekening drempelbedrag
Verslagjaar 2018
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 35.800    
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 35.800    
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat      
           
(1)= (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002 met een minimum van € 250.000 Drempelbedrag 268,5    
(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
22.432 22.989 22.488 22.249
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a)/(5b) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 249 252 255 242

 

Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud