Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding en leeswijzer Blz. 4  
Aanbieding en voorstel Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Financiële samenvatting Blz. 8  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 9  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 10  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 11  
Beleidskader Blz. 12  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 13  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 14  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 15  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 16  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 17  
Raad in vroeg stadium informeren op hoofdzaken en beleidsvoornemens Blz. 18  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 19  
'Slim samenwerken' Blz. 20  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 21  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 22  
Vergroten onderaanneming Blz. 23  
Opdrachten in kleinere porties verdelen Blz. 24  
VOG voor vrijwilligers Blz. 25  
Gratis VOG voor vrijwilligers Blz. 26  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 27  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 28  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 29  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 30  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 31  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 32  
Indicatoren Blz. 33  
Wat heeft het gekost? Blz. 34  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 35  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 36  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 37  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 38  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 39  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 40  
Beleidskader Blz. 41  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 42  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 43  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 44  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 45  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 46  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 47  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 48  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 49  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 50  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 51  
Behoud ambulancepost Blz. 52  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 53  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 54  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 55  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 56  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 57  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 58  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 59  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 60  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 61  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 62  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 63  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 64  
Ketenbeleid Blz. 65  
Wildkamperen Blz. 66  
Gebruik burgernet en AED Blz. 67  
Gebruik burgernet en AED Blz. 68  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 69  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 70  
Indicatoren Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 73  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 74  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 75  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 76  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 77  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 78  
Beleidskader Blz. 79  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 80  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 81  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 82  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 83  
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28 Blz. 84  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 85  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 86  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 87  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 88  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 89  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 90  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 91  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 92  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 93  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 94  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 95  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 96  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 97  
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 98  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 99  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 100  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 101  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 102  
Achthoevenweg Blz. 103  
Kanlaan Blz. 104  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 105  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 106  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 107  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 108  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 109  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 110  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 111  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 112  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 113  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 114  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 115  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 116  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 117  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 118  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 119  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 120  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 121  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 122  
Overleg komst NS-station Blz. 123  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 124  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 125  
Indicatoren Blz. 126  
Wat heeft het gekost? Blz. 127  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 128  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 129  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 130  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 131  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 132  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 133  
Beleidskader Blz. 134  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 135  
Kennisdeling Blz. 136  
Kennisdeling Blz. 137  
Startende ondernemers Blz. 138  
Startende ondernemers Blz. 139  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 140  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 141  
Social return gemeente Blz. 142  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 143  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 144  
Social return gemeente Blz. 145  
Werk als basis Blz. 146  
Werk als basis Blz. 147  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 148  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 149  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 150  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 151  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 152  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 153  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 154  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 155  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 156  
Aanleg glasvezel Blz. 157  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 158  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 159  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 160  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 161  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 162  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 163  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 164  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 165  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 166  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 167  
Indicatoren Blz. 168  
Wat heeft het gekost? Blz. 169  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 170  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 171  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 172  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 173  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 174  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 175  
Beleidskader Blz. 176  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 177  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 178  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 179  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 180  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 181  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 182  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 183  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 184  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 185  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 186  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 187  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 188  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 189  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 190  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 191  
Indicatoren Blz. 192  
Wat heeft het gekost? Blz. 193  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 194  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 195  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 196  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 197  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 198  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 199  
Beleidskader Blz. 200  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 201  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 202  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 203  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 204  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 205  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 206  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 207  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 208  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 209  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 210  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 211  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 212  
Behoud zwembad Blz. 213  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 214  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 215  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 216  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 217  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 218  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 219  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 220  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 221  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 222  
Vlaggen op kerktorens Blz. 223  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 224  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 225  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 226  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 227  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 228  
Aanleg fietspaden Blz. 229  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 230  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden Blz. 231  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 232  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 233  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 234  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 235  
Aanpassing beleid Blz. 236  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 237  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 238  
Behouden Staphorstdagen Blz. 239  
Behouden Staphorstdagen Blz. 240  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 241  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 242  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 243  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 244  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 245  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 246  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 247  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 248  
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden Blz. 249  
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden Blz. 250  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 251  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 252  
Indicatoren Blz. 253  
Wat heeft het gekost? Blz. 254  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 255  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 256  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 257  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 258  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 259  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 260  
Beleidskader Blz. 261  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 262  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 263  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 264  
Evalueren gebruik MCR Blz. 265  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 266  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 267  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 268  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 269  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 270  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 271  
Stimuleren WMO-raad Blz. 272  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 273  
Waarborgen contactfunctie Blz. 274  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 275  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 276  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 277  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 278  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 279  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 280  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 281  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 282  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 283  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 284  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 285  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 286  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 287  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 288  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 289  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 290  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 291  
Uitvoering van participatiewet Blz. 292  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 293  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 294  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 295  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 296  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 297  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 298  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 299  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 300  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 301  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 302  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 303  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 304  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 305  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 306  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 307  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 308  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 309  
Behoud jeugdwerker Blz. 310  
Behoud jeugdwerker Blz. 311  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 312  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 313  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 314  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 315  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 316  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 317  
Inkoop benodigde zorg Blz. 318  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 319  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 320  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 321  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 322  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 323  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 324  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 325  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 326  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 327  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 328  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 329  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 330  
Indicatoren Blz. 331  
Wat heeft het gekost? Blz. 332  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 333  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 334  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 335  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 336  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 337  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 338  
Beleidskader Blz. 339  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 340  
Opstellen GRP Blz. 341  
Opstellen GRP Blz. 342  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 343  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 344  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 345  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 346  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 347  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 348  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 349  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 350  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 351  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 352  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 353  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 354  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 355  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 356  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 357  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 358  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 359  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 360  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 361  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 362  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 363  
Indicatoren Blz. 364  
Wat heeft het gekost? Blz. 365  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 366  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 367  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 368  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 369  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 370  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 371  
Beleidskader Blz. 372  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 373  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 374  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 375  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 376  
Omgevingsvisie Blz. 377  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 378  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 379  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 380  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 381  
Afronden project de Slagen Blz. 382  
Afronden project de Slagen Blz. 383  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 384  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 385  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 386  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 387  
Actualisatie woonvisie Blz. 388  
Actualisatie woonvisie Blz. 389  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 390  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 391  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 392  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 393  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 394  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 395  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 396  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 397  
Opstellen nieuw beleid Blz. 398  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 399  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 400  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 401  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 402  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 403  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 404  
Herziening saneringsbeleid Blz. 405  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 406  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 407  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 408  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 409  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 410  
Indicatoren Blz. 411  
Wat heeft het gekost? Blz. 412  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 413  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 414  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 415  
Programma 9 - Overhead Blz. 416  
Programma 9 - Overhead Blz. 417  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 418  
Beleidskader Blz. 419  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018 Blz. 420  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 421  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 422  
Evaluatie reorganisatie Blz. 423  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 424  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 425  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 426  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 427  
Implementatie NUP Blz. 428  
Implementatie NUP Blz. 429  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 430  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 431  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 432  
Invoering BGT Blz. 433  
Optimalisering bestanden Blz. 434  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 435  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 436  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 437  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 438  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 439  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 440  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 441  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 442  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 443  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 444  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 445  
Herziening financiële verordening Blz. 446  
Herziening financiële verordening Blz. 447  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 448  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 449  
Visie op dienstverlening Blz. 450  
Uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 451  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 452  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 453  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 454  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 455  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 456  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 457  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 458  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 459  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 460  
Creëren van Kennistafels Blz. 461  
Creëren van Kennistafels Blz. 462  
Wat heeft het gekost? Blz. 463  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 464  
Lopende investeringen eind 2018 Blz. 465  
Investeringen die afgerond zijn in 2018 Blz. 466  
Financiële samenvatting Blz. 467  
Financiële samenvatting Blz. 468  
Overzicht baten en lasten 2018 Blz. 469  
Overzicht baten en lasten 2018 Blz. 470  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2018 Blz. 471  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2018 Blz. 472  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 473  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 474  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 475  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 476  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 477  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 478  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 479  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 480  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 481  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 482  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 483  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 484  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 485  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 486  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 487  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 488  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 489  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 490  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 491  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 492  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 493  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 494  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 495  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 496  
Incidentele lasten en baten Blz. 497  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 498  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 499  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 500  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 501  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 502  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 503  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 504  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 505  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 506  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 507  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 508  
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 509  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 510  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 511  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 512  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 513  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 514  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 515  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000) Blz. 516  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 517  
Programma 9 - Overhead Blz. 518  
Programma 9 - Overhead Blz. 519  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 520  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 521  
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 522  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 523  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 524  
1 | Lokale heffingen Blz. 525  
2 | Algemene uitkeringen Blz. 526  
3 | Dividend Blz. 527  
4 | Saldo financieringsfunctie Blz. 528  
5 | BTW-compensatiefonds Blz. 529  
6 Overhead Blz. 530  
Vennootschapsbelasting Blz. 531  
Vennootschapsbelasting Blz. 532  
Onvoorzien Blz. 533  
Onvoorzien Blz. 534  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 535  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 536  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 537  
Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 538  
Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000) Blz. 539  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 540  
WNT-verantwoording 2018 Gemeente Staphorst Blz. 541  
Balans per 31 december 2018 Blz. 542  
Balans per 31 december 2018 Blz. 543  
Toelichting op de balans per 31 december 2018 Blz. 544  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 545  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 546  
Vaste activa Blz. 547  
A | Immateriële vaste activa Blz. 548  
B | Materiële vaste activa Blz. 549  
C | Financiële vaste activa Blz. 550  
Vlottende activa Blz. 551  
A | Voorraden Blz. 552  
B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar Blz. 553  
C | Liquide middelen Blz. 554  
D | Overlopende activa Blz. 555  
Vaste passiva Blz. 556  
A | Eigen vermogen Blz. 557  
B | Voorzieningen Blz. 558  
C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Blz. 559  
Vlottende passiva Blz. 560  
Vlottende Passiva Blz. 561  
A | Kortlopende schulden Blz. 562  
B | Overlopende passiva Blz. 563  
Overige Blz. 564  
A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 565  
B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Blz. 566  
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 567  
Inleiding op de paragraaf Blz. 568  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2018 Blz. 569  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 570  
C | Risicobeheersing Blz. 571  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 572  
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 573  
Inleiding op de paragraaf Blz. 574  
Wegenbeheer Blz. 575  
Rioolbeheer Blz. 576  
Waterbeheer Blz. 577  
Groenbeheer Blz. 578  
Gebouwenbeheer Blz. 579  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 580  
Inleiding op de paragraaf Blz. 581  
1 | Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 582  
2 | Belangrijke ontwikkelingen 2018: kengetallen Blz. 583  
3 | Uitvoering financiering Blz. 584  
4 | Risicoprofiel Blz. 585  
5 | Rentetoerekening Blz. 586  
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 587  
Organisatie algemeen Blz. 588  
Samenwerking Blz. 589  
Relevante beleidskaders Blz. 590  
Personeel | HRM Blz. 591  
Efficiënte Procedures Omgevingsrecht Staphorst (EPOS) Blz. 592  
Project dienstverlening Blz. 593  
Basisregistraties Blz. 594  
Ontwikkeling burgerzaken Blz. 595  
Inkopen en aanbesteding Blz. 596  
Communicatie Blz. 597  
Financiën Blz. 598  
Beheerkosten Blz. 599  
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 600  
1 | Inleiding op de paragraaf Blz. 601  
2 | Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 602  
3 | Opbrengst deelnemingen Blz. 603  
4 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 604  
4 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 605  
4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 606  
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 607  
Inleiding op de paragraaf Blz. 608  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 609  
Strategische gronden Blz. 610  
Herziene notitie grondexploitatie commissie BBV Blz. 611  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 612  
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 613  
Inleiding op de paragraaf Blz. 614  
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 615  
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 616  
3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 617  
4 | Forensenbelasting Blz. 618  
5 | Toeristenbelasting Blz. 619  
6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen Blz. 620  
7 | Begraafrechten Blz. 621  
8 | Hondenbelasting Blz. 622  
Legesverordening Blz. 623  
Gemeentelijke accomodaties Blz. 624  
Kwijtschelding Blz. 625  
Lastendruk Blz. 626  
Samenvatting verhoging belastingen en retributies Blz. 627  
Overig Blz. 628  
Paragraaf 8 - Sociaal domein Blz. 629  
Inleiding op de paragraaf Blz. 630  
A | Decentralisatie Wmo Blz. 631  
B | Decentralisatie jeugd Blz. 632  
C | Decentralisatie participatiewet Blz. 633  
D | Reserve sociaal domein Blz. 634  
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud