Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inhoud

Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden naar de ontvangsten in relatie tot het verleden. Ook zal nader ingezoomd worden op afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Belastingen
Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal verschillende belastingen / heffingen.

1 | Onroerende Zaakbelasting (OZB) 5 | Forensenbelasting
2 | Afvalstoffenheffing 6 | Marktgelden / standplaatsvergunningen
3 | Rioolheffing / aansluitbijdrage 7 | Begrafenisrechten
4 | Toeristenbelasting 8 | Hondenbelasting

De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.  Voor de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening van de totale heffingen en hoe deze bij de tariefstelling worden gehanteerd, wordt verwezen naar Nota Lokale Heffingen 2017.  Samenvattend:

  • bij het vaststellen van de ozb-tarieven wordt jaarlijks rekening gehouden met de waardeontwikkeling;
  • voor wat betreft de tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze kostendekkend zijn.
    • De afvalstoffenheffing (vastrecht) is in 2016 voor het laatst verhoogd van € 134 naar € 140. Eventuele tekorten zijn gedekt middels de reserve matiging. De variabele tarieven (ledigingen) zijn niet gewijzigd en worden één op één doorbelast.
    • De rioolheffing is in 2017 verhoogd van € 229 naar € 230 per huishouden. Een gebruiker van een niet-woning betaalt naar gelang de hoeveelheid water welke bij het waterleidingbedrijf wordt afgenomen of wordt opgepompt met een minimum van € 230. Bij de vaststelling van het vernieuwde GRP-V is bepaald dat de tarieven tot en met 2020 niet worden gewijzigd.

Leges
Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd middels door de raad vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties. De tarieven van de leges en belastingen zijn de laatste jaren geïndexeerd op basis van de inflatiecorrectie.


1 | Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

  1. Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot een woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
  2. Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Jaarlijkse herwaardering vindt plaats door modelmatige waardebepaling. Op systematische wijze wordt de waarde bepaald. De waardebepaling van woningen en niet-woningen zijn afzonderlijke processen. Voor woningen zijn gerealiseerde verkoopcijfers de basis.  Voor niet-woningen verkoopcijfers, huurcijfers, de gecorrigeerde vervangingswaarde en landelijke taxatiewijzers voor bijvoorbeeld agrarische objecten. De waarde wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken en is de grondslag voor het heffen van onroerende zaakbelasting. Belanghebbenden en belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een beschikking en de daarbij behorende aanslag gemeentelijke belastingen.


(bedragen x € 1.000,-)

Soort heffing (bedragen x 1.000)
Werkelijke opbrengst 2018
Tarief 2018
Werkelijke opbrengst 2017
Tarief 2017
OZB woningen eigenaar  € 1.440
0,1023%
€ 1.418 0,1038%
OZB niet-woningen eigenaar € 839  0,1745% € 777 0,1651%
OZB niet-woningen gebruiker  € 519
 0,1409% € 486 0,1327%
Totalen  € 2.798
  € 2.681  
Landelijk OZB-tarieven 2018 (bron Coelo)
Soort heffing Laagste Gemiddelde Hoogste
OZB woning eigenaar 0,0414% 0,1180% 0,2612%
OZB niet woning eigenaar
0,0706%
0,2740%
0,9029%
OZB niet woning gebruiker
0,0000%
0,2043%
0,4642%

In 2018 is alleen de inflatiecorrectie toegepast. Het OZB-tarief 2018 voor woningen in gemeente Staphorst zijn in onderstaand overzicht vergeleken met de overige gemeenten in Overijssel (bron: CijferNieuws.nl).

Tariefsoort Plaats in hoogte tarieven
(gerekend van laag naar hoog) provincie Overijssel
Gemeenten die een lager tarief hebben gehanteerd in 2018
OZB woningen eigenaar
1e n.v.t.
Waarde-ontwikkeling 2017-2018
Type object Gemiddelde waarde 2017 Te betalen OZB 2017 Gemiddelde waarde 2018
Te betalen OZB 2018
Gemiddelde waarde ontwikkeling in % Gemiddelde stijging in OZB-lasten %
Vrijstaande woning € 300.000 € 311 € 305.000
€ 312
1,66 0,32
2^1 kap en geschakeld € 221.000 € 229  € 230.000
 € 235
4,07 2,62
Vrijstaande woonboerderijen € 331.000 € 344  € 336.000
 € 344
1,51 0,00
Rij- en hoekwoningen € 168.000 € 174  € 170.000
 € 174
1,19 0,00
2^1 kap voor- en achterhuizen € 150.000 € 156  € 155.000
 € 159
3,33 1,92
Boven- en benedenwoning € 101.000 € 105  € 101.000
 € 103
0,00 -1,90
Flats/appartementen € 151.000 € 157  € 153.000
 € 157
1,32 0,00
2^1 woonboerderijen € 250.000 € 260  € 254.000
 € 260
1,60 0,00
Recreatiewoningen € 101.000 € 105  € 103.000
 € 105
1,98 0,00
Woonwagens € 27.000 € 28  € 27.000
 € 28
0,00 0,00
Overige woningen € 48.000 € 50   € 43.000
 € 44
-10,41 -12

 

2 | Afvalstoffenheffing

Op grond van artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig.

I. Vast-recht tarief
Berekening vast-recht Begroting 2017 Rekening 2017
Begroting 2018
Rekening 2018
Vaste kosten per aansluiting (incl. gratis GFT-container, container voor oud papier en kunststoffen) € 166 € 104  € 174
€  149
Uit res. matiging afvalstoffenheffing € 26 - € 36  €   34
 €   9
Vast recht tarief € 140 € 140 € 140 € 140

Het vast-recht tarief heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

2016-2018
(Alle aanbiedingen en inzamelingen met containers)
2015-2012 2011-2008
€140 €134 €113

II. Ledigingstarief
De raad heeft keuzes gemaakt die voortvloeien uit het beleidsprogramma 'Van afval naar grondstof, anders denken anders doen'. Kern van het beleidsprogramma is een sterke reductie van de hoeveelheid restafval in de komende jaren door het stimuleren van de gescheiden inzameling van herbruikbare afvalstromen. Invoering had vooral effect op de tarieven voor gft-afval en niet voor restafval. Het tarief voor het aanbieden van een grijze container (restafval) is in 2018 niet gewijzigd en gelijk aan de tarieven van 2011 t/m 2017: € 9,21. Ook is geen indexverhoging toegepast.

Gemiddeld aantal aanbiedingen per aansluiting:

Container

2018 2017

REST 240

3,61 3,48
REST 140 2,57 2,54
REST 40 0,49 1,46
REST 20 1,46 0,36
GFT 240 16,44 15,65
GFT 140 14,45 13,84
GFT 80 13,68 13,74
GFT 40 7,37 8,20
PAP 180 9,76 9,73
PMD 240 11,14 10,83

Alleen de ledigingen voor het REST-afval worden afzonderlijk doorberekend aan belastingplichtigen. De overige aanbiedingen zijn kostenloos.

Overzicht van de tarieven (in €)
Afvalstoffenheffing: Tarief 2018
Tarief 2017
Vast recht  140 140
Ledigingskosten  32 35
Totaal ledigingskosten  172 175
Tarief per container (240 liter) 9,21 / 0,00 9,21 / 0,00
Tarief per container (140 liter) 5,63 5,63
Tarief ondergrondse aanbieding 1,55 1,55

De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en op advies van de toezichthouder (provincie Overijssel) worden de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing zijn ingecalculeerd.

Een eventueel voor- of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerde inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers. Met dit laatste is in onderstaande tabel geen rekening gehouden.

(bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing: Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Kosten ophalen huisvuil  1.156 1.018
Kosten straatvegen (25%)         20
     19
BTW voordeel      227
   198
Kwijtschelding          22
     29
Overhead en automatisering
       46  
Baten afvalstoffenheffing      983-        981 -
Overige baten (o.a. dividend)       435-       495 -
Saldo       53       212 -
Storting / onttrekking reserve         53-    212
Saldo van de reserve    737    790
Hergebruik %
Omschrijving 2018
2017
Het % van het aangeleverde afval dat is hergebruikt  87 85

 

3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Rioolheffing bekostigt de taken voor de inzameling en het beheer van huishoudelijk afvalwater, regenwater en grondwater. Het tarief is de laatste jaren gelijk gebleven. De tarieven voor de eenmalige rioolaansluitbijdrage bij nieuw aan te sluiten woningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Soort Tarief 2018
Tarief 2017
Tarief oudere jaren
Rioolheffing (elk huishouden) € 230
€ 230  
Eenmalige primaire aansluiting  € 3.975
€ 3.916 € 3.877/€ 3.820/€ 3.764/€ 3.690/€ 3.618

De heffingsmaatstaf verschilt per gemeente. Er zijn ook gemeenten die heffen naar één of meerpersoonshuishoudens. Sommige gemeenten heffen van eigenaar en gebruiker. Als we kijken naar de landelijke cijfers 2018 bedraagt het gemiddelde tarief € 194,- (gebaseerd op meerpersoonshuishoudens) en € 176,- (gebaseerd op eenpersoonshuishoudens). Het hoogste tarief is € 442,-.

Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)
Rioolheffing/aansluitbijdrage Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Totale kosten  1.153 1.137
Straatvegen (25% m.i.v. 2017)         20 19
BTW-voordeel       108 73
Kwijtschelding       33 33
Overhead en automatisering        242  
Opbrengst rioolheffing  1.688- 1.645 -
Saldo        132 - 383 -
Toevoeging/onttrekking reserve      132 383
Saldo reserve  6.258 6.126

4 | Forensenbelasting

Forensenbelasting betalen natuurlijke personen die binnen onze gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Ze hebben geen hoofdverblijf in de gemeente. De opbrengst komt ten gunste van de algemene middelen. De heffingsmaatstaf is de WOZ-waarde. De tarieven zijn geïndexeerd en bedragen:

 
WOZ-waarde
Tarief 2018 €
Tarief 2017 €
Minder dan €55.000 (stacaravans)  96 95
€55.000 - €70.000  293 289
€70.000 - €80.000  338 333
€80.000 - €90.000  378 373
€90.000 - €100.000  422 416
€100.000 - €110.000  466 460
€110.000 - €120.000  504 497
€120.000 - €130.000  549 541
€130.000 - €140.000  578 570
€140.000 - €150.000  606 598
Meer dan €150.000  634 625
De totale opbrengst is:
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
€  57.400 € 57.100

5 | Toeristenbelasting

Deze belasting  wordt  geheven  van  personen  die  tegen  betaling  gelegenheid bieden voor het houden van verblijf  met overnachting  binnen  onze  gemeente door personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. De opbrengst moet worden gezien als een bijdrage in de kosten van de algemene voorzieningen die de gemeente treft en kunnen dus naar eigen inzicht worden aangewend. Het tarief  en de totale opbrengst bedroeg:

Opbrengst/tarieven
  Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
Opbrengst € 54.600  € 66.700
Tarief € 0,71 € 0,70

6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

Wij heffen marktgelden voor het innemen van standplaatsen voor de weekmarkt, maandmarkt en jaarmarkt. Daarnaast worden leges geheven voor standplaats- vergunningen en ventvergunningen in de gemeente. 

  Werkelijk 2018 €
Werkelijk 2017 €
Weekmarkt vaste standplaats/losse standplaats
 1,35/1,95 1,33/1,92
Maandmarkt vaste standplaats/losse standplaats
3,10/3,60 3,05/3,55
Jaarmarkt  10,05 9,90
De opbrengsten en gemaakte kosten markten bedroegen
  Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Opbrengst  23.902 23.371
Kosten 21.862 26.492
Saldo  2.040 -3.121

7 | Begraafrechten

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen te Staphorst, Rouveen en IJhorst. Daarnaast worden leges geheven voor verlengen van de begraafrechten.

Tarieven en aantallen m.b.t. begraven
  Tarieven €
Aantallen
  2018
2017
2018
Lijkbezorgingsrecht vanaf 12 jr. 499
492  99
Lijkbezorgingsrecht 1 - 12 jr.  412 406  
Lijkbezorgingsrecht 0 - 1 jr.  209 206 2
Paaltje niet breder dan 0,50 m.  59,50 59  20
Paaltje breder dan 0,50 m.  85 84  55
Grondplaat  85 84  42
Grafruimte 1 diep voor 30 jaar  1.055 1.040 38
Grafruimte 1 diep voor 50 jaar  1.755 1.730 9
Grafruimte 1 diep voor onbepaalde tijd  7.034 6.930 1
Grafruimte 2 diep voor 30 jaar  2.110 2.080 17
Grafruimte 2 diep voor 50 jaar  3.510 3.460 4
Grafruimte 2 diep voor onbepaalde tijd  14.068 13.860  
Grafruimte: omzetten naar onbepaalde tijd  14.068 13.860  
Verlengen begraafrechten met 10 jaar  352 347 152
Verlengen begraafrechten met 20 jaar  704 695 146
Grafruimte voor urn  1.055 1.010  
Plaatsen urn  209 206 5
Inschrijven / overschrijven begraafrecht 1 diep  22.50 22,20 44/97
Inschrijven / overschrijven 2 diep per grafruimte  45.00 44,40 19/18
De opbrengst begraafrechten zijn (in €)
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
 339.000
332.000

8 | Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De tarieven zijn  verhoogd met de inflatiecorrectie.

De volgende tarieven zijn van toepassing:
x €
2018
2017
Tarief 1e hond 40 ,00
39,00
Tarief 2e en volgende  89,00 88,00
Kennels  252,00 249,00
De opbrengst hondenbelasting: (in €)
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
 55.500 54.200

Legesverordening

Onder de naam ‘leges’ worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De volgende leges geven als opbrengsten:

(bedragen x €1.000)
Soort
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Bouwleges (8830201)
321  627
Bestemmingsplan (8810102)
110 135
Bouwplan (8830001)
32 56
Leges burgerzaken incl. rijksleges (802000-802999)
284 295
APV vergunningen + overige bijzondere wetten (812111+812112)
13 12
Totaal  760 1.142

Gemeentelijke accomodaties

De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar geïndexeerd en vastgesteld door het college van B en W.

(bedragen x €1.000)
Soort
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Dienstencentrum  35 36
Sporthal 52
55
Gymzalen 24
32
Voetbalaccommodaties 50
50
Totaal 161
173

 

Kwijtschelding

Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te betalen vanwege het lage inkomen kunnen kwijtschelding ontvangen voor rioolrecht en afvalstoffenheffing. In de ‘Leidraad Invordering’ staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding:
  Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Afgewezen  14 17
Toegekend  151 160
Gedeeltelijk toegekend  0 4
Totaal 165
181
Verleend bedrag aan kwijtschelding (4.630.205):
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
55.044
61.967

De kwijtschelding evenals de hieraan gewerkte eigen uren en eventuele overige kosten verstrekkingen kwijtschelding in mindering worden gebracht op de reserves matiging tarief afvalstoffenheffing en vervanging riolering, waardoor uiteindelijk de belastingbetaler betaalt voor degene die kwijtschelding krijgt. 


Lastendruk

Onderstaand geven wij  u aan hoe de belastingdruk over 2018 en voorgaande jaren bedroeg. 
In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn.

Uitgangspunt: een eigenaar en bewoner van een ‘standaardwoning’ met een gemiddelde waarde die door meer dan één persoon wordt bewoond (bron Coelo). De gemiddelde WOZ waarde  in 2018 is deze   € 263.000. Alleen in de gemeenten Dinkelland en Dalfsen zijn de waarden hoger.

Soort
2018
2017 landelijk gemiddelde 2018
Afvalstoffenheffing (vast recht + variabel)  172 171 253
Rioolheffing  230 230 194
OZB  262 258 274
Totaal  664 659 721
Gemiddeld in de provincie  728 811  

Samenvatting verhoging belastingen en retributies

In bovenstaande uitkomsten over het jaar 2018 is rekening gehouden met het trendmatig verhogen van de belastingen, heffingen en retributies met 1,5%. Samenvattend zijn de volgende belastingen en rechten (extra) verhoogd.

Soort heffing Verhoging / verlaging
Onroerende Zaakbelasting 1,5% trendmatige verhoging
Rioolheffing Geen verhoging, ook niet trendmatig
Afvalstoffenheffing Geen verhoging, ook niet trendmatig
Leges en andere gemeentelijke heffingen 1,5% trendmatige verhoging
Woonforensen en toeristenbelasting 1,5% trendmatige verhoging
Begrafenisrechten 1,5% trendmatige verhoging
Sporttarieven (huur accommodaties) 0% trendmatige verhoging (amendement)
Leges bestemmingsplan en beoordelen verzoeken Mogelijkheden toerekening kosten worden onderzocht via art.213 A onderzoek

Overig

Woningen worden momenteel op basis van inhoud gewaardeerd. Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op oppervlakte. Een verplichting die vanuit de Waarderingskamer wordt opgelegd. 
De oppervlakten van alle woningen moeten worden geïnventariseerd en geregistreerd zodat het mogelijk is te taxeren op basis van oppervlakte. Omdat wij vanaf 2019 een nieuw taxatiebureau hebben zal dit direct worden meegenomen. Eerst in de schaduwwaardering, vervolgens definitief.


Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud