Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2019

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
(x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel/nadeel
Baten 25.227 - 24.896 - 25.162- 266
Lasten 2.996 2.554 3.021 467 -
Saldo 22.231 - 22.342 - 22.141 - 201 -
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 22.231 - 22.342 - -22.141 - 201 -
Toevoeging/onttrekking aan reserve 81 - 85
153 68 -
Resultaat na bestemming -22.312 - 22.257 - 21.988 - 269

Te verklaren verschil: € 269.000 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Raad lagere loonkosten taakveld bestuur   50
B&W lagere lasten vergoeding B.&W.   43
  wachtgelden en pensioenen hoger 31  
  begeleiding en advies hoger
22  
  hogere toevoeging pensioen voorziening wethouder 314  
Raadsgriffie lagere pers.- en studiekostenvergoeding   33
  hogere kosten accountantscontrole 2018
24  
Burgerzaken per saldo hogere loonkosten burgerzaken, gedekt via loonsomsturing
49  
  doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 91  
  lagere opbrengst leges burgerzaken
31
 
Treasury geen doorbelaste rente investeringen 151  
OZB lagere kosten belastingen OZB   82
  doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 31  
  hogere kosten Wet WOZ
20  
  hogere vergoeding uitvoering Wet WOZ
  55
Belastingen overig
hogere loonkosten taakveld belasting overig 16  
Algemene uitkering
hogere algemene uitkering
  354
Overige
restant geraamd op onvoorzien (in exploitatiesaldo) 161  
 

idem gereserveerde personeelslasten

  100
  hogere lasten vennootschapsbelasting
36
 
  overige verschillen programma 0 9  
    986 717

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve (x € 1.000)
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Aflossing lening N.V. Vitens 0 81 0 81 0
Taxatie wet WOZ
0 65 0 0 0
Nota burgerkracht
0 6 0 2 0
Niet gebruikte reserve dekkingsmiddelen onvoorzien
237
  237
   
Totaal
237 152 237 83 0
Per saldo
85
153
 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Hogere toevoeging voorziening wethouders
314    
Nota burgerkracht
 2- 5  
Totaal incidentele lasten 312 5 0

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Algemene uitkering 2017 + 2018
6    
Rente lening Vitens
81
81  
Nota burgerkracht
2 5  
Totaal incidentele baten 90 86 0

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel/ nadeel
Baten 61 - 61 - 62 - 1
Lasten 1.329 1.330 1.279 51
Saldo 1.268 1.269 1.217 52
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.268 1.269 1.217 52
Toevoeging/onttrekking aan reserve 0 0
0 0
Resultaat na bestemming 1.268 1.269 1.217 52

Te verklaren verschil: € 52.000 voordeel

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
( x €1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel/ nadeel
Baten 68 - 69 - 226 - 157
Lasten 2.943 3.213 2.522 691
Saldo 2.875 3.145 2.296 848
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 2.875 3.145 2.296 848
Toevoeging/onttrekking aan reserve 587 - 848- 315 - 533-
Resultaat na bestemming 2.287 2.297 1.981 315

Te verklaren verschil: € 315.000 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Wegen Lagere loonkosten taakveld wegen
  79
  Diverse kosten wegen lager   95
  Hogere kosten weerkamer en onderhoud meldsysteem 20  
  Lagere kapitaallasten gladheidsbestrijding   20
  Vergoeding degeneratiekosten
  83
  Vergoeding instemmingsbesluit schade kabels en leidingen
  21
  Vergoeding schade bermen en sloten   12
  Geen doorbelaste rente
  25
    20 335

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

 

Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Reservering uitvoering wegenbeheersplan
wegenbeheer
660   660    
Uitvoering wegennota 2016 - 2020
wegenbeheer
  979   793  
Afschrijving diverse wegen
inv. maatsch. nut   380   111
 
Verkeersplan res. verk. onts.   13   12  
Boombeheer en beleidsplan
Res. z. bestem.
  21
  21  
Renovatie zandwegen
res. grondexp.   10   6  
Aanschaf sneeuwploeg Res. z. bestem.   10   10  
Herinrichting omgeving station Res. z. bestem.
  20   0  
Actualisatie fietsplan
Res. z. bestem.   25   21  
Onderzoek op- en afritten A28
Res. z. bestem.   50   0  
Totaal   660 1.508 660 975 0
Per saldo   848 - 315 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Reserve wegennota
660 660  
Groot onderhoud reserve wegennota 794 979  
Fietspadenplan 21 25  
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor
10 10 10
Renovatie diverse zandwegen
6 10  
Boombeheer en beleidsplan
21 21  
Verkeersplan
12 13
 
Totaal incidentele lasten 1.525 1.718 10

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Vergoeding degeneratiekosten
95
   
Groot onderhoud reserve wegennota 794
979  
Fietspadenplan 21
25  
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor
 10 10
10
Renovatie diverse zandwegen
 6 10
 
Verkeersplan
12
13
 
Boombeheer en beleidsplan
21
21
 
Totaal incidentele baten 959
1.058 10

Programma 3 - Economie en ondernemen

Programma 3 - Economie en ondernemen

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie en ondernemen
(x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel/ nadeel
Baten 206 - 220 - 112 - 108 -
Lasten 159 364 143 221
Saldo 47 - 144 31 113
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 47 - 144 31 113
Toevoeging/onttrekking aan reserve 0 202- 20 - 181 -
Resultaat na bestemming 47 - 58 - 11
69 -

Te verklaren verschil: € 69.000 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere loonkosten totaal programma   11
Lagere kosten derden bedrijvenpromotie etc.
  13
Niet geraamde vergoeding gemeente Meppel onderzoek haven
  9
Geen kosten plattelandsontwikkeling
  7
Geen vergoeding reclamemasten 2019 50  
Voorziening dubieus reclamemasten 2017 en 2018
100  
Hogere opbrengsten standplaatsvergoedingen   8
Hogere toeristenbelasting en lagere forensenbelasting   32
Overige verschillen programma 3
  1
  150 81

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

 

Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Glasvezelnet
zonder bestemming
  50   3  
Leader III- lokale projectbijdragen
zonder bestemming   67
  9
 
Uitvoering detailhandelsvisie
zonder bestemming   30
  8
 
Onderzoek en haalbaarheid haven
zonder bestemming   35
     
Onderzoek startende ondernemingen
zonder bestemming   15
     
Onderzoek nieuwe bestemming vrijkomende agrarische grond
zonder bestemming
  5
     
Totaal     202   21  
Per saldo   202 -
21 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Uitvoering detailhandelsvisie
8 30 20
Glasvezelnet buitengebied
3 50  
Leader III lokale projecten 8 67 75
Totaal incidentele lasten 21 147 95

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Uitvoering detailhandelsvisie 8 30 20
Glasvezelnet buitengebied
3
50  
Leader III lokale projecten 9
67 75
Reclamemast langs A28
150 -
   
Totaal incidentele baten 129 -
147 95

Programma 4 - Onderwijs

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
( x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel / nadeel
Baten 338 - 338 - 366 - 28
Lasten 1.579 1.698 1.680 18
Saldo 1.241 1.360 1.314 46
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.241 1.360 1.314 46
Toevoeging/onttrekking aan reserve 466 - 585 - 524 - 61 -
Resultaat na bestemming 775 775 790 15 -

Te verklaren verschil: € 15.000 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Onderwijsbeleid+leerlingzaken Hogere kosten OZB en verzekering
10  
  Herinspectie MJOP 7  
  Lagere vergoeding rioolrechten en onderhoudsbijdrage
8
 
  Hogere kosten vervoer gym onderwijs 18  
  Hogere netto kosten leerlingenvervoer 22  
  Geen doorbelaste rentelasten   46
  Hogere bijdrage leerplichtwet
  10
  Overige verschillen programma 4 6  
    71 56

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoeging/onttrekking aan reserves
Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw zonder bestemming
  48   40  
Afschrijving schoolgebouwen reserve afschr.gebouwen   466   466  
Havo technasium zonder bestemming
  20   1  
Huisvesting peutergroepen
zonder bestemming
  50   17  
    0 584   524  
Per saldo   584 - 524 -  

Incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Bestuursopdracht uitvoering organisatie primair onderwijs
40 49  
Vakonderwijs Havo
1
20
 
Huisvesting peuterspeelzalen
17
50
 
Totaal incidentele lasten 58 119 0

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Bestuursopdracht uitvoering organisatie primair onderwijs
6    
Vakonderwijs Havo
1
20  
Huisvesting peuterspeelzalen
17
50  
Gemeente Zwolle leerplichtwet 2018
5    
Totaal incidentele baten 36 0 0

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
( x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel / nadeel
Baten 230 - 230 - 285 - 55
Lasten 3.140 3.595 3.064 531
Saldo 2.910 3.365 2.779 586
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 2.910 3.365 2.779 586
Toevoeging/onttrekking aan reserve 122 - 562 - 205 - 358 -
Resultaat na bestemming 2.788 2.802 2.573 229

Te verklaren verschil: € 229.000 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Sport Lagere loonkosten taakveld sportbeleid   38
  Opstellen sport en beweegvisie 20  
Sportaccommodaties Lagere loonkosten taakveld sportaccommodaties   16
  Hogere kosten onderhoud sportaccommodaties 34  
Gymlokalen Lagere personeelslasten sporthal   15
Sporthal Hogere onderhoudskosten sporthal en gymlokaal 31  
  Geen doorbelaste rente
  23
Cultuur Lagere loonkosten taakveld cultuurpresentatie   18
  Lagere loonkosten taakveld cultureel erfgoed   9
Openbaar groen Lagere kosten waterhuishouding   23
  Lagere kosten landschapsplan- natuurwet   26
  Lager regulier onderhoud plantsoenen   15
  Kosten wijkgroen Rouveen
17
 
  Lagere kosten groenvoorziening langs wegen
  51
  Lagere kosten bomen (binnen en buiten beb. kom)
  84
  Hogere kosten bestrijding ziekt en plagen
9
 
Recreatie Recreatie en toerisme - lagere kosten   10
  Lagere kosten derden speelplaatsen en trapveldjes   8
  Overige verschillen programma 5
  4
    111 340

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 81 97 83 19  
Breedtesport met bestemming   12   12  
Afschrijving gymzaal Staphorst afschr.gebouwen   50   50  
Afschrijving sportacc. VV Staphorst afschr.gebouwen   60   6  
LvI - Klok van Wou
zonder bestemming   15   5  
LvI - Recreatie en toerisme
zonder bestemming   47   3  
Openbaar groen
zonder bestemming
  30      
Afschrijving speeltoestellen
    5
  5  
Cult. vorming activeiten
    5
     
Digiborden bibliotheek
    7
     
Ommetjes speelplaatsen
    90
     
Groenbeheerplan opstellen
    25
  22  
Langjarig beheer landschapsplan
    25
     
Boombeheer binnen beb. kom
    35
     
Boombeheer buiten beb. om
    50
  17  
Liquiditeitsproblemen Zwembad
    90
  90  
Totalen   81 644 83 228 0
Per sado   563 - 205 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Res. groot onderhoud gebouwen
83 81  
Groenbeheerplannen 22 25  
Boombeheer buiten beb. kom 17 50  
Liquiditeitsproblemen Zwembad
90 90  
Kosten groot onderhoud sportgebouwen
20 97  
Klok van Wou
6 15  
Recreatie en toerisme
5 47  
Totaal incidentele lasten 244 406  

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Breedtesport 12 12  
Groenbeheerplannen 22 25  
Bomenbeheer buiten beb. kom
17 50  
Liquiditeitsproblemen Zwembad 90 90  
Kosten groot onderhoud sportgebouwen
20 97  
Klok van Wou
6 15 25
Recreatie en Toerisme
5 47  
Totaal incidentele baten
173 337 25

Programma 6 - Sociaal domein

Programma 6 - Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal domein
(x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel / nadeel
Baten 2.276 - 2.296 - 2.608 - 312
Lasten 10.804 12.250 12.121 128
Saldo 8.527 9.953 9.513 440
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 8.527 9.953 9.513 440
Toevoeging/onttrekking aan reserve 0
950 - 1.010- 60
Resultaat na bestemming 8.527 9.003 8.503 500

Te verklaren verschil: € 500.000 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Samenkracht en burgerparticipatie Lagere loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie   5
  Lagere baten en lagere kosten nieuwkomers (bekostiging loopt in 2019 via de algemene uitkering i.p.v COA)
49 7
  Deb. nieuwkomers 2018 via algemene uitkering (bekostiging loopt in 2019 via de algemene uitkering)
31  
  Lagere kosten collectieve vervoersvoorziening
  13
  Lagere kosten ondersteuning mantelzorg
  14
  Lagere personeelskosten dienstencentrum
  10
  Lagere inkomsten dienstencentrum
  5
  Terugontvangen de Kern 2018
  16
  lagere kosten adviesraad sociaal domein
  8
Inkomensregelingen Lager gemeentelijk aandeel inkomensvoorziening Wet BUIG   447
  Hogere bijdrage inkomensvoorziening Wet BUIG   32
  Doorberekende  automatiserings- en cursuskosten overhead
23  
  Hogere kosten bijzondere controle   25
  Afrekening 2018 bijstandsverlening zelfstandigen
36  
  Lagere nadeel bijzondere bijstand
  44
  Overige verschillen programma 6
  13
Totaal   139 639

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
  Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen dienstencentrum onderh.gem.gebouwen 20 22 18 0  
Doorontwikkeling sociaal domein
sociaal domein   54   55  
Extra inzet sociaal domein
sociaal domein   552   275  
Ontwikkeling WMO
sociaal domein   50   30  
Algemene voorzieningen sociaal domein   19   19  
Tekort sociaal domein participatie inclusief Reestmond
sociaal domein   228   368  
Tekort sociaal domein jeugd
sociaal domein
  525   828  
Tekort sociaal domein WMO
sociaal domein
      294  
Beschermd wonen
sociaal domein     360
   
Algemene uitkering
sociaal domein 481   481
   
    501 1.451 859 1.869  
    950 -
1.010 -
 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Groot onderhoud gebouwen 18    
Tekort sociaal domein 1.490 1.429  
Maatsch. kern afrekening 2018 16 -    
Subsidie gemeente Meppel 10    
Gemeente Zwatewaterland RSR hulpmiddelen 2018 4    
St. Saam Welzijn 2018 5 -    
RSJ afrekening jeugd 2018 30 -    
Totaal incidentele lasten 1.471 1.429 0
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Wet BUIG inkomensvoorziening 479    
Subsidie Prins Margriet 2018 4    
SZW voorlopige afrekening 2018 14 -    
Tekort sociaal domen 1.490 1.429  
Totaal incidentele baten 1.959 1.429 0

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
  Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel / nadeel
Baten 3.143 - 3.288 - 3.388 - 100
Lasten 4.305 4.810 4.401 409
Saldo 1.162 1.522 1.013 509
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.162 1.522 1.013 509
Toevoeging/onttrekking aan reserve 299 - 726 - 213 -
513
Resultaat na bestemming 863 797 800 3

Te verklaren verschil: € 3.000 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Volksgezondheid Hogere loonkosten taakveld volksgezondheid
9  
  Hogere lasten inhuur Steenwijkerland 5  
  GGD IJsselland afrekening 2018
  54
  Hogere kosten jeugdgezondheid CJG uniform deel (bekostiging via algemene uitkering)
45  
Milieu Doorber.autom.en cursuskst.overhead 20  
  Lagere kosten toezicht en handhaving milieu   12
  Overschrijding krediet duurzaamheid windturbines/ windenergie
12  
  Lagere kosten specialisme milieu   30
Begraafplaatsen Hogere kosten aanschaf materiaal
11  
  Hogere opbrengst begraafrechten   41
  Overige verschillen programma 7 31  
    134 137

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen begraafpl. onderh.gem.gebouwen 5 2 5    
VD/ND saldo riolering riolering   73 116    
VD/ND saldo afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing   203   226  
Uitvoering programma duurzaamheid (projectkosten)
zonder bestemming
  255   85  
Windenergie
zonder bestemming   15   15  
Verbod asbestdaken
zonder bestemming   37   2  
LvI klimaatadaptie
zonder bestemming
  20
     
LvI meetsysteem Wiede gat
zonder bestemming
  12
     
LvI dynamische geurkaart
zonder bestemming
  55
     
LvI onderzoek flora en fauna
zonder bestemming
  60
     
    5 731 121 334  
    726 -

212 -

 

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Groot onderhoud gebouwen
5 5  
Storting reserve riolering
116    
Uitvoering programma duurzaamheid
85
 255 255
Windturbines/ windenergie 27
 15  
Flora en Fauna 6
 60  
Verbod asbestdaken 2
 37  
GGD IJsselland 2018 54 -
   
PJO keetkeur 2018
1
   
OD IJsselland 2018
3
   
Totaal incidentele lasten 191 371 255

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Uitvoering programma duurzaamheid
85 255 255
Windturbines/ windenergie
15
15  
Flora en Fauna
6 60  
Verbod asbestdaken
2
37  
Totaal incidentele baten 108 366 255

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel / nadeel
Baten 2.697 - 2.611 - 3.174 - 563
Lasten 3.388 4.119 4.245 126 -
Saldo 691 1.507 1.071 436
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 691 1.507 1.071 436
Toevoeging/onttrekking aan reserve 280 - 985 - 59 1.043 -
Resultaat na bestemming 410 523 1.130 607

Te verklaren verschil: € 607.000 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Ruimtelijke Ordening Hogere loonkosten taakveld R.O. 108  
  Lagere kosten planschade bestemm.plannen   38
  Hogere leges bestemmingsplannen
  78
Grondexploitatie Hogere loonkosten taakveld grondexploitatie 44  
  Afwaardering de Esch 0
900  
Bouwen/wonen Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen
149  
  Geen overige kosten omgevingsvergunning afwijken bouwplan   40
  Bouwcontrole/handhaving lagere kosten derden   23
  Hogere leges omgevingsvergunning afwijken bouwplan   60
  Hogere leges omgevingsvergunning bouwen   337
  Invordering dwangsommen
  22
  Overige verschillen programma 8 4  
    1.205 598

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)
Reserve
Reserve
Geraamde toevoeging
Geraamde onttrekking
Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 5 7 5    
Verschuldigde vpb grondexploitatie grondexploitatie   30   64  
EPOS
res. epos
  250
  250  
LvI Woonvisie grondexploitatie   25   12  
Implementatie nieuwe omgevingswet zonder bestemming   200      
Geovisie landelijke voorziening zonder bestemming   128   17  
Leefomgeving de Slagen fase 1 grondexploitatie   240   202  
Leefbaarheid de Slagen grondexploitatie   19   7  
Woonvisie/ Buurstee Rouveen grondexploitatie   84   30  
EPOS 2017 en 2017 zonder bestemming   5   5  

Winstneming Rouveen West

grondexploitatie     160    
Winstneming De Esch 3 grondexploitatie     520
   
Winstneming Bullingerslag grondexploitatie     800
   
Ywehof IJhorst grondexploitatie       430  

Verkopen groenstroken

grondexploitatie     72
   
Exploitatiebijdrage de Slagen divers     32
   
    5 990 1.079 1.020  
per saldo   985 -
59  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Groot onderhoud gebouwen 5 5  
Aanslag VPB 2016/2017 64 30
 
Bes. reserve EPOS 250 250  
EPOS incl overschrijding krediet 30 5  
Woonvisie 12 25  
Verkoop groenstroken 11    
Exploitatiebijdrage IJhorst 72    
Exploitatiebijdrage de Slagen 32    
Resultaat Rouveen-West 160    
Resultaat de Esch 3 800    
Resultaat Bullingerslag 430    
Inrichting leefomgeving de Slagen 209 259  
Geovisie BAG 20 128  
Buurstee Rouveen 30 84  
Afwaardering de Esch 0 900
   
Hogere loonkosten taakveld R.O. 108
   
Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen 149
   
Totaal incidentele lasten 3.282 792 0

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Hogere legesopbrengsten 475    
Aanslag VPB 2016/2017 64 30
 
EPOS 255 255
 
Woonvisie 12 25
 
Verkoop groenstroken 11    
Exploitatiebijdrage IJhorst 72    
Exploitatiebijdrage de Slagen 32    
Resultaat Rouveen West 160    
Resultaat de Esch 3 800    
Resultaat Bullingerslag 430    
Inrichting leefomgeving de Slagen 209 259  
Geovisie BAG 20 128  
Buurstee Rouveen 30 84  
Totaal incidentele baten
2.570 782  

Programma 9 - Overhead

Programma 9 - Overhead

Terug naar navigatie - Programma 9 - Overhead
(x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Voordeel / nadeel
Baten 47 - 47 - 196 - 149
Lasten 5.559 6.373 6.474 100 -
Saldo 5.512 6.326 6.277 49
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 5.512 6.326 6.277 49
Toevoeging/onttrekking aan reserve 73 - 1.478 - 415 - 1.061 -
Resultaat na bestemming 5.440 4.849 5.861 1.012 -

Te verklaren verschil: € 1.012.000 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Personeel Lagere personeelslasten
  709
  Hogere kosten inhuur derden
659  
  Overschrijding krediet organisatieontwikkeling 23  
  Kosten consinatiedienst 13  
  Hogere cursuskosten 30  
  Doorbelaste overheadkosten   41
  Hogere reis-, verblijf en vergaderkosten 18  
  Hogere kosten gemeentesecretaris 56  
  Voorziening voormalig personeel 159  
Informatievoorziening Hoger kosten informatievoorziening 31  
  Hogere kosten systeem- en netwerkbeheer 22  
  Aan taakvelden doorberekende automatiseringskosten   222
Huisvesting Hogere kosten onderhoudskosten gemeentehuis
25  
  Hogere personeelskosten werkplaats
8  
  Hogere onderhoudskosten werkplaats
13  
Mat. Openbare Werken
Aanschaf veegzuigcombinatie krediet 2017
15  
  Lagere afschrijving vrachtauto
  30
Onvoorzien Geraamd nadelig saldo
900  
  Overige verschillen programma 9
42  
    2.014 1.002

 

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

 

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 60 8 60 14  
Vervanging automatisering verv.automatisering 201 224 201 249  
Res.verb./afschr.gem.huis verb.gemeentehuis   50   50  
Organisatieontwikkeling zonder bestemming   165   165  
Digitalisering archieven
zonder bestemming   82   82  
Toekomstbestendig gemeentehuis
zonder bestemming   9   9  
E-Overheidsvoorzieningen zonder bestemming   75   30  
Digatale agenda
zonder bestemming   100   47  
Werkkleding buitendienst
zonder bestemming   2   1  
Schaftkeet
zonder bestemming   14   14  
Puincontainer
zonder bestemming   11   7  
Afschrijving vrachtauto
zonder bestemming   31      
Knijperbak + rotator
zonder bestemming   9   8  
Schuifpoort werf
zonder bestemming   9      
Nadelig saldo
zonder bestemming   900
     
    261 1.739 261 677  
    1.478 - 416 -  

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Toevoeging reserve automatisering 201 201  
Groot onderhoud gebouwen 75 118  
Organisatieontwikkeling 199 165  
Digitalisering archieven 82 81  
Digitale agenda 47 100  
Toekomstbestendig gemeentehuis 9 9  
E-Overheidsvoorziening 30 75  
Waarnemend gemeentesecretaris 56 58  
Voorziening gemeentesecretaris 159    
Koppeling IJVI en Decos Jin 11    
Schaftkeet 14 14  
Puincontainer 7 11  
Knijperbak/ rotator 8 9  
Werkkleding buitendienst 1 2  
Totaal incidentele lasten 899 786  

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging
Ontwikkelbudget organisatie 165 165  
Digitalisering archieven 82 82  
Digitale agenda
47 100  
Toekomstbestendig gemeentehuis
9 9  
E- Overheidsvoorzieningen
30 75  
Groot onderhoud gebouwen
15 58  
Schaftkeet
14 14  
Puincontainer
7 11  
Knijperbank/ rotator
8
9
 
Werkkleding buitendienst
1
2
 
Totaal incidentele baten 387 746 14

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Onder de Algemene dekkingsmiddelen vallen:
-1 Lokale heffingen
-2  Algemene uitkeringen
-3 Dividend
- 4  Saldo financieringsfunctie
- 5 BTW-compensatiefonds
- 6 Overhead

1 | Lokale heffingen

Terug naar navigatie - 1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2019 Begroting 2019 na wijziging Rekening 2019 Incidenteel gerealiseerd
OZB eigenaar woning 1.493 - 1.493 - 1.488 -  
OZB gebruiker niet-woningen 512 - 542 - 548 -  
OZB eigenaar niet-woningen 817 - 862 - 870 -  
Hondenbelasting 54 - 54 - 55 -  
Forensenbelasting 59 - 59 - 61 -  
Toeristenbelasting 49 - 71 - 102 -  
  2.984 - 3.081 - 3.124 - 0

2 | Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - 2 | Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in januari 2020. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de meicirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 20.937.718 met een uitkeringsfactor van 1,502.  In 2019 is er € 21.078.282 ontvangen aan algemene uitkeringen. In dit bedrag is een naverrekening opgenomen van € 15.779 over het jaar 2018 en € 10.767 negatief over het jaar 2017. De hogere uitkering wordt grotendeels verklaard door een bijdrage voor het sociaal domein.

3 | Dividend

Terug naar navigatie - 3 | Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2019 Begroting 2019
na wijziging
Gerealiseerd 2019 Incidenteel gerealiseerd
Programma 0 Vitens N.V. - dividend
42 32 17  
Programma 0 Vitens N.V. - rente achtergestelde lening 2 2 5  
Programma 0 Enexis N.V. - dividend
23 23 28  
Programma 0 Enexis N.V. - rente aandh. lening 1 1 4  
Programma 0 Rendo N.V. - dividend 322 322 325  
Programma 0 Wadinco - dividend
20 20 20  
Programma 0 Bank Nederlandse Gemeenten - dividend
48 73 85  
Programma 0 BNG Financial Bond Fonds - uitkering 1 1 0  
Programma 0 BNG Government Bond Fonds - uitkering 1 1 0  
Programma 0
Winst verkoop Fin.B.Fonds 10
10 1
 
Programma 0 Winst verkoop Gov.B.Fonds 60 0 0  
Programma 0 Rova N.V. - dividend
55 95 95  
Programma 0 Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30  
    625 610 610 0

Het dividend en de rente van de achtergestelde lening wordt als bate meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Een hogere dividendopbrengst heeft een lagere onttrekking uit de reserve tot gevolg.

4 | Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - 4 | Saldo financieringsfunctie
  Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Gerealiseerd 2019 Incidenteel gerealiseerd
Baten 3 3 45  
Lasten 21 21 21  
Saldo 18 18 25-  
Door belaste rente excl. grondexploitatie
153 153 0  

 

5 | BTW-compensatiefonds

Terug naar navigatie - 5 | BTW-compensatiefonds
(x € 1.000) Rekening 2018 Rekening 2019
Gedeclareerde bedragen 2.615 2.415

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)

6 Overhead

Terug naar navigatie - 6 Overhead

Berekening percentage overhead:

Totaal alle taakvelden 0 t/m 9
42.251
Programma 9 Overhead (taakveld 04)
  6.474
Totaal alle taakvelden 0 t/m 8  35.777
af: Rova (4.730.101)     1.091
Bedrag basis berekening percentage overhead
 34.686

Percentage Overhead: € 6.474 / 1% van € 34.686 = 18,66% (geraamd is: 18,27%)

Berekening dekkingspercentage
- Rioolheffing

Saldo t.g.v. reserve (lasten<baten)   116
Lasten  1.202
Lastenverhoging %overhead (18,66%)      231
BTW-voordeel      111
Totaal 1.538
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging        15
Lastenverhoging % overhead (18,66%)          4
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding rioolrechten        32
Lastenverhoging % overhead (18,66%)           6
Totale lasten incl. overhead, deel straatreiniging, kwijtschelding en BTW 1.595
Baten 1.717

- Afvalstoffenheffing
Eliminatie bijdrage Rova (dit is voornamelijk doorbetaling). Hiervoor is praktisch geen ambtelijke bemoeienis.

Saldo t.l.v. reserve (lasten>baten)     225
Lasten 1.249
af: kosten Rova
1.112 -
Bedrag berekening lasten percentage overhead     137
lastenverhoging %overhead (18,66%)
       25
bij: kosten Rova
 1.112
BTW-voordeel     220
Totaal 1.495
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging         19
Lastenverhoging % overhead (18.66%)           4
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding afvalstoffenheffing        30
Lastenverhoging % overhead (18,66%)          6
 Totale lasten incl. overhead, deel straatreiniging, kwijtschelding en BTW
1.553
Baten 1.328

- Leges burgerzaken

Saldo (t.l.v. exploitatie)
480
Lasten 588
Lastenverhoging % overhead (18,66%)    110
Totaal lasten
698
Baten 217
% baten v/d lasten
31%

- Leges lijkbezorgingsrechten

Saldo (t.l.v. exploitatie)
  49
Lasten 327
Lastenverhoging % overhead (18,66%)    61
Totaal lasten
388
Baten 339
% baten v/d lasten
87

- Leges omgevingsvergunning

Saldo (t.l.v. exploitatie)
714
Lasten 1.412
Lastenverhoging % overhead (18,31%)    264
BTW-voordeel
   118
Totaal:
1.794
Baten 1.080
% baten 60%

- Kosten overhead taakveld 8.2 - Grondexploitatie

Saldo (t.l.v. exploitatie)
155
Lasten 1.563
Lastenverhoging % overhead (18,31%)    292
Totaal:
1.855
Baten 1.700
% baten 92%

 

 

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies en waterschappen) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, voor zover zij een onderneming drijven (die structureel winstgevend is).
Op 16 december 2019 is de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst ondertekend. In 2019 is aangifte gedaan voor de jaren 2016 en 2017. Het belastbare bedrag (fiscale winst) over 2016 is € 60.170, waarover € 12.055 vennootschapsbelasting is betaald. Over 2017 is dit € 314.420 met betaalde vennootschapsbelasting van € 68.605. De hogere aanslag van 2017 komt door het per 1 januari 2017 in exploitatie nemen van het industrieterrein Bullingerslag. Over de jaren 2018 en 2019 is voor beide een voorlopige aanslag betaald van € 28.000. De betaalde belastingen komen ten laste van de reserve grondexploitatie.

Onvoorzien

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad €.36.000. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 1% van het begrotingstotaal. Na opmaak oorspronkelijke begroting komt het bedrag op onvoorzien vrij beschikbaar uit op € 55.034. Daarnaast is € 100.000 gereserveerd voor personeelslasten. Ook is het op de lijst van investeringen benodigde bedrag van € 417.000 voor structurele kosten gereserveerd op onvoorzien gereserveerde middelen. Het saldo per eind van het jaar ad € 236.750 is gereserveerd op de reserve wegenbeheer.

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp
(x € 1.000)
Begrotingswijziging in raadsvergadering dd. Bedrag Realisatie programma
Primitieve begroting 13 november 2018
36  
Gereserveerde middelen na opmaak begroting 13 november 2018 19  
Voordelig begrotingssaldo   55  
Ten behoeve van investeringen
13 november 2018
8 -
 
Wijzigingen zomernota
10 september 2019
208-
 
saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar negatief 161 -  

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

 

    Lasten (toevoeging) Baten (onttrekking)
  Reserve Begroting 2019 Rekening 2019 Begroting 2019 Rekening 2019
Programma 0 | Algemeen bestuur + organisatie Niet gebruikte dekkingsmiddelen
236.750 236.750    
Programma 0 | Algemeen bestuur + organisatie Preferente aandelen Vitens
    81.193 -
81.193 -
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen 660.000 660.000    
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer
    979.475 - 793.857 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     58.000 - 58.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     58.000 - 58.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     303.000 - 303.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     105.000 - 105.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen 81.000 83.000    
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Met bestemming     12.000 - 12.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen     50.000 - 50.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen     60.000 - 60.000 -
Programma 6 | Sociaal domein Gemeentelijke gebouwen 20.000 18.000    
Programma 6 | Sociaal domein Verhoging algemene uitkering
481.000
481.000
   
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Gemeentelijke gebouwen
5.000
5.000
   
Programma 8 | Volkshuisv. + ruimtelijke ordening Gemeentelijke gebouwen 5.000 5.000    
Programma 8 | Volkshuisv. + ruimtelijke ordening VPB
    30.000- 64.406 -
Programma 9 | Overhead Gemeentelijke gebouwen 60.000 33.000    
Programma 9 | Overhead Automatisering 201.000 201.000 233.500 - 249.371 -
Programma 9 | Overhead Gemeentelijke gebouwen
    50.000 -
50.000 -

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2019 Gemeente Staphorst

Terug naar navigatie - WNT-verantwoording 2019 Gemeente Staphorst

 De WNT is van toepassing op de gemeente Staphorst. Het voor de gemeente Staphorst toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-(algemeen bezoldigingsmaximum).

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

 

Gegevens 2019

 

 

 

bedragen x € 1

P. Rossen

L. Roest

S. Voortman

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-19/9

01/01-30/4

01/12-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

61.600

19.841

4.969

Beloningen betaalbaar op termijn

13.894

3.261

933

Bezoldiging

75.494

 23.102

5.902

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

139.255

63.781

16.477

 

 

 

 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

 

 

 

bedragen x € 1

P. Rossen

L. Roest

 

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.450

58.808

 

Beloningen betaalbaar op termijn

16.148

8.841

 

Bezoldiging

116.598

67.649

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

 

 

 

 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tm 12

 

Gegevens 2019

bedragen x € 1

D. van de Spek

L. van Randsdorp

Functiegegevens

Interim secretaris

Interim griffier

Kalenderjaar

2019

2018

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

23/09-31/12

 

15/04-15/12

 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

4

 

9

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

 

 

 

 

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

€ 182

€ 187

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen per maand

103.600

 

214.200

 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

79.101

 

214.000

 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

 

 

 

 

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

nvt

Ja

nvt

Bezoldiging in de betreffende periode

54.990

0

78.953

0

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

54.990

78.953

 

 

 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:

Niet van toepassing.

 

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

Niet van toepassing.

 

1e De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) :

Niet van toepassing.

 

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt:

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt:

Niet van toepassing

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.