Uitgaven

10,7%
€ 4.521.538
10,7% Complete

Inkomsten

9%
€ 3.721.673
9% Complete

Saldo

90,95%
€ 799.865

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

10,7%
€ 4.521.538
10,7% Complete

Inkomsten

9%
€ 3.721.673
9% Complete

Saldo

90,95%
€ 799.865

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Energieneutraal / energietransitie

Terug naar navigatie - Energieneutraal / energietransitie

Staphorst wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2019 hebben we samen met een groep sleutelspelers verkenningen uitgevoerd naar de warmtetransitie en de opwek van hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast hebben we een programma Energie & klimaat opgezet. Om zo op projectmatige wijze sturing te geven aan de vele projecten die voortkomen uit de gemeentelijke ambitie om energieneutraal te worden en de wettelijke verplichtingen uit het Nederlandse klimaatakkoord. In 2019 ging dit om o.a. de volgende projecten:

  • Regionale Energie Strategie (RES)
  • Transitie Visie Warmte (TVW)
  • Uitnodigingskader grootschalige energie opwekking
  • Groen gas strategie met RENDO
  • Circulair energielandschap: verkenningen met provincie Overijssel
  • Verduurzaming bedrijventerreinen met ET+
  • Verkenning naar de Gemeentelijke Verduurzamings Regeling (GVR)
  • Energieloket
  • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Verduurzamen

Terug naar navigatie - Verduurzamen

Voor een aantal gemeentelijke gebouwen zoals de gymzalen, sporthal en voetbal accommodaties is een haalbaarheidsstudie verduurzaming uitgevoerd. Daaruit blijkt dat deze gebouwen over goede energielabels beschikken.  Het vervolg is dat duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar zo mogelijk direct worden uitgevoerd. De overige maatregelen worden nader bekeken.

De eis uit het Bouwbesluit 2012 is dat kantoorgebouwen in 2023 moeten voldoen aan energielabel C en in 2030 aan energielabel A.  Het huidige gemeentehuis voldoet hier niet aan.

In 2020 wordt onderzoek gedaan hoe het gemeentehuis te verduurzamen zodat dit in de toekomst voldoet aan de wettelijke kaders.

Afvalstromen

Terug naar navigatie - Afvalstromen

De afvalinzameling in de gemeente Staphorst werkt volgens de methode van ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners verzamelen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drankenkartons (PMD), groente- fruit en tuinafval (GFT) en oud papier & karton (OPK) in aparte containers. Dit zijn grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Wat overblijft, noemen we restafval. In Staphorst wordt het restafval eens in de 8 weken opgehaald. Als de container vol zit, kan men ook gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers.

Over 2019 zijn nog geen jaarcijfers bekend. Wel hebben we informatie over 2018. Hieruit blijkt dat de inwoners van gemeente Staphorst ruim 87% van de grondstoffen, zoals PMD, GFT en papier, gescheiden aangeboden. De hoeveelheid restafval is gemiddeld 56 kilo. Bij vergelijkbare gemeenten in Nederland ligt dit op 134 kilo.

Lokaal gezondheidsbeleid

Terug naar navigatie - Lokaal gezondheidsbeleid

De nieuwe beleidsnota is september 2019 vastgesteld. Uitgangspunt is Positieve Gezondheid (Van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid). Het beleid kent een vijftal aandachtsgebieden, t.w. integrale samenwerking, gezond opgroeien, psychische gezondheid, gezond ouder worden, gezonde leefomgeving. De helft van de speerpunten uit deze nota zijn interventies die de afgelopen jaren al in gang zijn gezet en worden voortgezet. Belangrijke thema’s die in 2019 (verder) zijn opgepakt: preventie alcohol, drugs, schermgebruik op het basisonderwijs (Gaaf Gezond), het drugsonderzoek onder jongvolwassenen en de aanpak van eenzaamheid.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
% Hernieuwbare elektriciteit
Gebied 2017 2018
Staphorst 15,8 19,4
Overijssel 11,5 -

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)
Gebied 2017 2018
Staphorst 59 56
Overijssel 118 107

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 4.304.755 505.518 4.810.273 4.400.816 409.457
Baten -3.142.796 -145.312 -3.288.108 -3.388.280 100.172
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.161.959 360.206 1.522.165 1.012.537 509.628
Stortingen 0 5.000 5.000 120.722 -115.722
Onttrekkingen -299.000 -431.518 -730.518 -333.394 -397.124
Mutaties reserves -299.000 -426.518 -725.518 -212.672 -512.846

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Afrekening GGD IJsselland 2018
  54
Hogere kosten CJG uniform deel (bekostiging via de algemene uitkering) 45  
Lagere kosten derden mileuvergunning
  30
Overschrijding krediet windturbines/ windenergie
12  
Hogere opbrengsten begraafrechten
  41
Hogere kosten aanschaf materiaal begraafplaatsen
11  
Diverse overige afwijkingen
60  
Totaal te verklaren verschillen 128 125

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7472240 Gem. Rioleringsplan 2018 550.000 10.469 -10.469 550.000
7472241 Gem. Rioleringsplan 2019 325.000 0 0 325.000
7472302 Geluidsaneringsproject 70+ 737.500 254.976 59.844 422.681
7472305 Energieloket doorontwikk. 50.000 14.535 17.935 17.530
7472404 Grond bij begr.pl. Rvn. 100.000 0 0 100.000
7474001 Uitv.prog.duurz.heid 475.000 22.135 85.003 367.862
7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. 300.000 4.930 6.406 288.664
7474003 Windturbines/windenergie 50.000 35.140 27.300 -12.441
7474004 Verbod asbestdaken 39.000 2.625 2.250 34.125
7474005 Klimaatadaptie 20.000 0 0 20.000
7474006 Perm. meetsysteem Wiede Gat 12.500 0 0 12.500
7474007 Dynamische geurkaart 55.000 0 0 55.000
7474008 Onderz. vermind. flora/fauna 60.000 0 5.750 54.250
7481001 Gebiedsontwikk.Muldersweg 20.000 17.690 0 2.310

Projecten die afgerond zijn in 2019

Terug naar navigatie - Projecten die afgerond zijn in 2019

 

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7472238 Gem. Rioleringsplan 2016 911.704 882.835 -882.835 911.705
7472239 Gem. Rioleringsplan 2017 1.099.000 170.744 -170.744 1.099.000