Uitgaven

7,71%
€ 3.257.994
7,71% Complete

Inkomsten

61,02%
€ 25.245.669
61,02% Complete

Saldo

2500,08%
€ -21.987.675

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Uitgaven

7,71%
€ 3.257.994
7,71% Complete

Inkomsten

61,02%
€ 25.245.669
61,02% Complete

Saldo

2500,08%
€ -21.987.675

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Het management van de gemeente Staphorst heeft het programma ‘Doorontwikkeling organisatie’ opgezet met als doel maximaal aan te sluiten bij datgene wat verwacht wordt en wat de gemeente (legitimiteit) hoort te doen. Het strategisch personeelsbeleid is vastgesteld en competentiemanagement is ingevoerd. Daarnaast zijn een nota bedrijfsvoering en P & C-cyclus vastgesteld. Het is van belang te blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers.

De ‘kapstok’ van de doorontwikkeling is onze eerder genoemde missie en visie. Er is de afgelopen bestuursperiode veel in gang gezet en gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de inlijving van de decentralisaties op het sociale leefdomein en de implementatie van de EPOS-werkwijze binnen het fysieke leefdomein.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Hierbij wordt, zonder limitatief te zijn, genoemd de huurinkomsten, noodmaatregelen in het sociaal domein, subsidies aan sport- en culturele instellingen. De medewerkers van de gemeente Staphorst werken zoveel als mogelijk thuis en er wordt nagedacht over het inrichten van de werkomgeving. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur G.J. Kok MDR
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Dienstverlening

Een werkgroep werkt  aan voorstellen om de bereikbaarheid en toegankelijkheid beter af te stemmen op de wensen van de inwoners. Het gaat om het verbeteren van openingstijden, bereikbaarheid en het op afspraak werken.

De telefonische dienstverlening is verbeterd door een nieuwe telefooncentrale. Werkprocessen zijn verbeterd en we werken met een telefonisch keuzemenu. Zo komt de beller sneller bij de juiste medewerker terecht en wordt minder doorverbonden.

Medewerkers volgen een training klantgericht telefoneren en communiceren.

We verwachten in 2020 een applicatie voor het doen van meldingen openbare ruimte aan te schaffen en de processen te optimaliseren.

Goed werkgeverschap

Terug naar navigatie - Goed werkgeverschap

In 2019 is een start gemaakt met een arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023. Deze wordt in 2020 verder uitgewerkt. Ook is in 2019 een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld die de basis vormt van het arbobeleid.

2019 heeft in het teken van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gestaan. Met de Wnra worden medewerkers in dienst van een gemeente gelijk aan medewerkers in het bedrijfsleven.

In 2019 is ook, samen met de OR, begonnen met het opzetten van een nieuwe HR gesprekscyclus waarbij medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen en aan het stuur staan van hun loopbaan. Dit vervolgen we in 2020.

 

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2018 2019
Staphorst 6,94 7,7

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2018 2019
Staphorst 6,94 7,7

Kosten externe inhuur (x € 1.000)
Gebied 2018 2019
Staphorst 1088 1466

Organisatiekosten (kosten per inwoner)
Gebied 2018 2019
Staphorst 302 312

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 2.995.793 -442.352 2.553.441 3.021.244 -467.803
Baten -25.226.773 330.957 -24.895.816 -25.162.187 266.371
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -22.230.980 -111.395 -22.342.375 -22.140.943 -201.432
Stortingen 0 236.750 236.750 236.750 0
Onttrekkingen -81.193 -70.485 -151.678 -83.482 -68.196
Mutaties reserves -81.193 166.265 85.072 153.268 -68.196

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere dotatie pensioenvoorziening wethouders
314  
Lagere loonkosten taakveld bestuur
  50
Doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead 122  
Geen renteontvangst kort geld 151  
Lagere kosten belastingen OZB   82
Lagere lasten wet WOZ   35
Hogere algemene uitkering
  354
Restant geraamd op onvoorzien (in exploitatiesaldo) 161  
Onvoorziene gereserveerde personeelslasten   100
Nagekomen vennootschapsbelasting 2016 en 2017
36  
Diverse overige afwijkingen
107  
Totaal te verklaren verschillen 891 621

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.