Toelichting op de balans per 31 december 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.


Presentatiewijzigingen
In 2019 is in de Notitie Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging juli 2019 van de commissie BBV bepaald dat gronden die zijn verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, afzonderlijk in de toelichting op de balans moeten worden gepresenteerd. Dergelijke gronden worden in de regel geduid als 'warme gronden'. Deze gronden moeten worden verantwoord tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is niet toegestaan. Gronden die voor 2019 zijn verworven blijven gewaardeerd tegen de boekwaarde per 31-12-2018. Dit bedrag stond in de jaarrekening 2018 nog onder de strategische gronden (excl in erfpacht uitgegeven) en worden in de jaarrekening 2019 onder de gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn gepresenteerd. Beide categorieën zijn investeringen met economisch nut.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend ). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Met betrekking tot de WMO- eigen bijdragen van het CAK is bij alle gemeenten sprake van een onzekerheid. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de gemeentelijke verordening WMO en de inkomensgegevens van de aanvrager. In de wet is bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door de gemeente zelf, maar door het CAK. Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Staphorst ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.


Activa
Vaste activa (met economisch nut)

In erfpacht uitgegeven gronden.
De in erfpacht uitgegeven percelen worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).


Overige  investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.


Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in (school)gebouwen en riolering.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

  (Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen: stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen 30 - 40 jaar
  stichtingskosten: sportaccommodaties 30 jaar
  stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d. 30 - 40 jaar
  groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar; of gewenste levensduur van te renoveren gebouw
  Rioleringswerken Conform GRP: 20-40 jaar
   Begraafplaatsen Afhankelijk van te verwachten looptijd
Sportvelden: Vervanging drainage 12 - 15 jaar
  Renovatie toplaag 12 - 15 jaar
  Lichtmasten 20 jaar
  Technische installaties en machines Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
  Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
  Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)
  Automatisering (hard- en software) 3 - 5 jaar
  (Kantoor)meubilair 10 - 20 jaar
  Aandelen Geen afschrijving
  Diversen Op basis van verwachte economische levensduur

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten in de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd. Deze stelselwijziging heeft voor ons dan ook geen gevolgen voor het begroting- en rekeningresultaat.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt er tegen marktwaarde gewaardeerd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

De obligatieportefeuille is deels gewaardeerd tegen de marktwaarde (BNG Fido Financial Bond Fonds). Het dividend, de rente en de verkoopwinst is als bate in de jaarrekening verantwoord. De nog te ontvangen rente  is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa
Voorraden

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de administratie- en beheerskosten.
Bij de berekening van de winst is met ingang van 2017 conform de BBV voorschriften uitvoering gegeven aan de POC methode (percentage-of-completion) waarbij een nadere invulling is gegeven aan de totstandkoming van de schattingswijziging (conform opmerking in de ACV) waarbij winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.


Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.


Passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.


Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.


Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de vlottende passiva. 

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.


Vaste activa

A | Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - A | Materiële vaste activa
 
(bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Gronden uitgegeven in erfpacht 0 0
Investeringen met economisch nut 19.205 21.268
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.904 6.790
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 2.830 1.983
Totaal materiële vaste activa (MVA) 28.939 30.041

Investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000) per 31-12-2018 herrubricering
investeringen desinvesteringen Afwaardering
afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
MVA-a - gronden en terreinen 2.770 0 75 0 0
46 0 2.799
MVA-b - strategische gronden 4.411 -3.171
0 0 900 00 35 305
MVA - gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn
0 2.646 0 0 0 0 0 2.646
MVA-c - woonruimten 0 0 0 0 0 0 0 0
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen 12.588 0
6 0 0
737 0 11.857
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken 12 0 73 0 0 2 0 83
MVA-f - vervoersmiddelen 619 0
335 47 0
130 0 777
MVA-g - machines, apparaten en installaties 820 0
57 0 0
174 0 703
MVA- h - overige MVA 48 0 0 0 0
13 0 35
Totaal 21.268 -526
1.105 1.466   1.102 75 19.205


De onderstaande overzichten geven de investeringen/ desinvesteringen met economisch nut weer:

MVA-a - gronden en terreinen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
Diverse cultuurgronden 545 75 0 0 0 619
MVA-b - strategische gronden (bedragen x € 1.000) per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afwaardering
afschrijvingen bijdrage derden herrubricering
per 31-12-2019
Terrein de Levensboom Rouveen - 5.607m2 238 13 0 0
0 0 -251 0
Toekomstig industrieterrein De Esch 0 - 52.395m2 1.207 1 0 900
0 3 0
305
De Slagen uitbreiding - 44.877m2 302 1 0 0
0 29 -274
0
Bedrijventerrein de Esch 4
14 533 547 0
0 0

0

0

MVA gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn
per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden herrubricering
per 31-12-2019
Rouveen Zuid 45.648 m2 0 0 0 0 0 2.191
2.191
IJhorst West 2 7.898 m2
0
0 0
0
0
455
455

 

MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
Energiebesparende maatregelen gebouwen 5 6 0 0 0 11
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken
(bedragen x € 1.000)
per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
 VV Staphorst- verlening hoofdveld
0
43
0
0
0
43
VV IJhorst - renovatie en verlichting 0 30 0 1 0 29

 

MVA-f - vervoersmiddelen (bedragen x € 1.000) per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
Mercedes Benz vrachtauto 2019 0
213
0
3
0
210
2 elektr.voert.partic.med.werkers 0
33
0
3
0
30
Pick-up bus groenploeg 1
48
0
1
0
48
Opzetstrooier t.b.v. vrachtauto 0
41
0
0
0
41

 

MVA-g - machines, apparaten en installaties
(bedragen x € 1.000)
per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
Automatisering 212 28 0 94 0 146
Raadzaal: opnieuw inrichten 175 13 0 21 0 167
Meubilair gemeentehuis 131 16 0 19 0 128

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

bedragen x € 1.000 per 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden per 31-12-2019
Begraafplaatsen 305 91 0 13 0 383
Riolering 6.485 431 0 395 0 6.521

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

 
bedragen x € 1.000 31-12-2018 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2019
Wegen 1.983 635 0 111 121 2.386

B | Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - B | Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

 
  31-12-2018 Vermeerderingen Verminderingen Aflossing 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan:          
Deelnemingen 260 0 0 76 184
Leningen aan:          
Deelnemingen 622 0 0 81 541
Overige langlopende leningen 323 893 0 4 1.212
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 708 0 0 708 0
Totaal financiële vaste activa 1.913 893 0 869 1.937
Mutatie overige langlopende leningen:          
Startersleningen 260 120     380
Geldlening i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein 0 673     673
Geldlening st. Zwembad
0 100     100

Vlottende activa

A | Voorraden

Terug naar navigatie - A | Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Diverse gronden in exploitatie: 2018 2019
Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) 1.733 460
Gereed product en handelsgoederen
55
581
Totaal 1.788 1.041
Bouwgronden in exploitatie
31-12-2018 investeringen desinvesteringen winst uitname
31-12-2019
Rouveen- West 4 444 - 89 0 160 195-
Industrieterrein De Esch 3 653 - 159 439 520  413-
Industrieterrein Bullingerslag 2.829 83 1.594 250- 1.068
Totaal 1.732 331 2.033 430 460

 

Gereed product en handelsgoederen
31-12-2018 herrubricering investeringen desinvesteringen winst uitname
31-12-2019
Bouwkavel de Triangel
55   0 0 0 55
Bouwkavel de Levensboom
0
251 0 0 0
251
De Slagen uitbreiding
0
275 0 0 0
275
Totaal 55 526
0 0 0 581

 

Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

  2018 2019
boekwaarde per 1 januari 2.212 1.732
bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:    
- interne doorberekeningen binnen de organisatie 74 50
- overige bestedingen 187 281
- winstneming 950 430
opbrengsten gespecificeerd naar:    
- verkopen 1.690 - 2.033-
- inschrijfrechten/pachten etc. 1 - 0
boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden 1.733 460
vermoedelijk nog te maken kosten 1.230 1.876
vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden ten behoeve van woningbouw 0 0
- geraamde opbrengsten e/o exploitatiebijdragen van overige nog uit te geven industriegronden 5.997 - 3.888 -
- idem bouw woning 840 - 600 -
- idem glasvezelnetinfrastructuur  153 -  153 -
i. geraamd eindresultaat 4.027 2.305

B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Soort vordering 31-12-2019 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen 2.893 0 2.893 2.924
Uitzettingen 's Rijks schatkist 18.648 0 18.648 19.034
Overige vorderingen 1.802 458 1.344 1.176
  23.343 458 22.885 23.134
 
Specificatie overige vorderingen
31-12-2019 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2019 31-12-2018
Debiteuren algemeen 520 215 305 395
Debiteuren gemeentelijke belastingen 777 39 738 533
Transistorische rente 0 0 0 1
Debiteuren bijstand 368 161 207 180
Debiteuren leenbestand zelfstandigen 137 43 94 67
  1.802 458 1.344 1.176

De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:
- Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2020 worden ontvangen.
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
- Debiteuren algemeen: Per medio april 2020 staat hiervan in totaal nog € 51.000 open, waarvan 2 groter dan € 10.000 voor een totaalbedrag van € 33.000
- Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeels afvalstoffenheffing 2019 variabel tarief en toeristenbelasting 2019. Deze aanslagen zijn in januari en februari 2020 opgelegd.
- Debiteuren voorziening oninbaar: Betreft bedrag van diverse procedures in een groot handhavingsdossier. De post vormt een vordering die nog open staat. De gemeente was bezig met de invordering toen de schuldenaar failliet ging. De curator moet nog laten weten of de vordering nog wordt voldaan, de kans hierop is klein.

C | Liquide middelen

Terug naar navigatie - C | Liquide middelen


Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

 
  31-12-2019 31-12-2018
Kassaldi (burgerzaken) 1 1
Banksaldi 16 13
Rabobank - beleggersrekening 240 240
  257 254

Het saldo liquide middelen staat de gemeente vrij ter beschikking.

D | Overlopende activa

Terug naar navigatie - D | Overlopende activa
  31-12-2019 31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen 295 467
Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o. voorschotbedragen specifieke uitkeringen 87 1.017
Nog te ontvangen bedragen 636 836
Gemaakte kosten gronduitgifte door derden
330
0
  1.348 2.320

De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2019 ontvangen en betaalde facturen, die op het boekjaar 2020 betrekking hebben. De nog te ontvangen bedragen betreft deels reeds in behandeling genomen bouwaanvragen, waarvoor nog geen bouwvergunning in verstrekt

Gemaakte kosten gronduitgifte door derden: 31-12-2019 31-12-2018
Verhaalbare kosten derden
330
0

Gemaakte kosten gronden uitgifte door derden: Dit betreft grondexploitaties die ontwikkeld worden door derden, en wel woningbouw De Slagen een een deel van het industrieterrein Bullingerslag. Deze gronden liggen in de bestemmingsplannen, waarvoor bij afgifte van een bouwvergunning een exploitatiebijdrage wordt ontvangen.

 

Vaste passiva

A | Eigen vermogen

Terug naar navigatie - A | Eigen vermogen
De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Algemene reserve 6.826 8.141
Bestemmingsreserves 43.954 45.046
Resultaat na bestemming 879- 85
  49.901 53.271
Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Algemene reserves Saldo 31-12-2018 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2019
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Algemene reserve 3.300 0 0 0 0 3.300
Reserve zonder bestemming 4.841 645 - 15 770 85 3.526
Totaal algemene reserves 8.141 645 - 15 770 85 6.826
 
Bestemmingsreserves Saldo 31-12-2018 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2019
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 6.452 0 613 292 0 6.773
Reserve grondexploitatie met bestemming 733 0 0 0 0 733
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
7.157 70 0 116 0 7.110
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) 104 0 0 0 0 104
Reserve rioolbeheer 6.259 0 116 0 0 6.375
Reserve matiging afvalstoffenheffing 738 0 0 226 0 512
Reserve met bestemming 370 0 0 12 0 358
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000 0 0 0 0 4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.302 0 911 794 0 2.419
Reserve verkeersontsluiting 1.417 0 2 12 0 1.407
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.878 0 0 626 0 10.252
Reserve volkshuisvesting 791 0 0 30 0 761
Reserve gebouwenbeheer 1.364 0 171 35 0 1.500
Reserve EPOS
0
575 0
250
0
325
Reserve automatisering 91 0 201 249 0 43
Reserve sociaal domein 1.936 0 840 1.868 0 909
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 244 0 0 81 0 162
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211 0 0 0 0 211
Totaal bestemmingsreserves 45.046 645 2.854 4.591 0 43.954
Totaal reserves
53.186
0
2.870
6.006
85
50.780

 

(x € 1.000) 2019 2018
Saldo rekening baten en lasten 879 - 85

 

Toelichting
Algemene reserve weerstandsvermogen, het minimumniveau is bepaald op € 200 per inwoner
Reserve zonder bestemming 'vrij' besteedbare reserve
Reserve grondexploitatie algemene minimale risicoreserve grondexploitatie 30% boekwaarde strategische gronden
Reserve grondexploitatie met bestemming nog te maken kosten van in 2014 een 3-tal afgesloten complexen
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
ter dekking van afschrijvingslasten investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Reserve onderhoud Conradsweg (zandput Hooidijk)
bijdrage derde toekomstig onderhoud Conradsweg gedeelte Staphorst
Reserve rioolbeheer toekomstig onderhoud en vervanging riolering op basis van GRP en gelijkmatig verloop tarief rioolheffing
Reserve matiging afvalstoffenheffing bestemming matiging tarieven afvalstoffenheffing
Reserve met bestemming
diverse bestemmingen
Reserve wegenbeheer ter dekking van de kosten wegennota (wegenbeheerplan)
Reserve verkeersontsluiting ten behoeve van verkeersontsluitingen
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen bestemd ter dekking van afschrijving diverse gemeentelijke gebouwen
Reserve volkshuisvesting ontstaan door verkoop gemeentelijk woningbedrijf en gericht op dekking investeringen directe woonomgeving
Reserve gebouwenbeheer cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen volgens onderhoudsbeheersplan
Reserve EPOS
ter dekking van de aanloopkosten door invoering EPOS
Reserve automatisering egalisatie kosten automatisering
Reserve Sociaal Domein - 3 D's ontstaan door geoormerkte gelden gemeentefonds, per 1-1-2015 tenaamstelling gewijzigd van WVG in Sociaal Domein
Reserve achtergestelde lening NV Vitens ontstaan door omzetting preferente aandelen in een 15-jarige achtergestelde lening
Reserve onderhoud combischool Staphorst ter dekking toekomstige kosten onderhoud combischool

Voor een uitgebreide toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2019.

B | Voorzieningen

Terug naar navigatie - B | Voorzieningen
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's 2.598 2.185
Door derden beklemde middelen 32 32
  2.630 2.217
Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven:
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Saldo 31-12-2018 Mutaties aanwending Saldo 31-12-2019
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.145   437     1.582
Voorziening personeel 1.035   200 60 168 1.006
Voorziening reparatie 3e ww-jaar
5
  5     10
  2.185 0 643 61 168 2.598

 

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Saldo 31-12-2018 Mutaties aanwending Saldo 31-12-2019
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening onderhoud Conradsweg 32 0 0 0 0 32
  32 0 0 0 0 32

Toelichting

Voorziening pensioenverplichting wethouders Betreft pensioenvoorziening van zowel huidige als voormalige wethouders per 31-12-2019
Voorziening onderhoud Conradsweg Betreft bijdrage derde voor toekomstig onderhoud Conradsweg gedeelte Zwartewaterland
Voorziening personeel
Betreft voorziening huidig en voormalig personeel
Voorziening reparatie 3e ww-jaar
Betreft personeelsvoorziening reparatie uitkering

C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Terug naar navigatie - C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
(x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

614

144
  614 144
 
(x € 1.000) 31-12-2018 Vermeerderingen Aflossingen 31-12-2019
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen


614


0


470


144
  614 0 470 144

Vlottende passiva

Vlottende Passiva

Terug naar navigatie - Vlottende Passiva
 
(x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.138 1.342
Overlopende passiva 2.969 2.007
  4.107 3.349

B | Overlopende passiva

Terug naar navigatie - B | Overlopende passiva
 
  31-12-2019 31-12-2018
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 944 896
Nog te betalen bedragen:
- transitorische rente
- overige overlopende passiva
- aangegane verplichtingen

6
721
1.298

15
206
889
  2.969 2.007

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2018 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2019
Prov. Overijssel - subsidie sportaccommodatie en jeugd 90% 3     3
Min. Infrastructuur en Milieu - BSV gevelmaatregelen 70+ woningen 133   60 73
Prov. Overijssel - subsidie ISV geluid 312     312
Prov. Overijssel - doorontwikkeling energieloket 35   18 17
Prov. Overijssel - St. cultuur 2017 - 2021 12   6 6
Prov. Overijssel - fietspad Gorterlaan 101
  90
11
Prov. Overijssel - fietspad Reggersweg 50
    50
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen uitk.toren   30 6 24
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen   38   38
Prov. Overijssel - vitale vak.parken Vechtdal   50   50
Waterschap Drents OV Delta 56   56 0
Min. SZW - afrekening WSW 2017/2018 22 22   44
Nog te betalen RSJ 2018 128   128 0
Nog te betalen ZIN
  70
  70
Pilot langdurig landschapsbeheer 43 227 25 245
Centric jaarwerk
  1
  1
  896 438 389 944

Overige

A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 0,0 miljoen aan krediet kan worden opgenomen.

Het saldo per 31 december 2019 van de nog niet opgenomen verlofdagen is:  8.581 uur tegen € 25,51 per uur is € 219k

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Terug naar navigatie - B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar 2019
(1) Drempelbedrag 271,4
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 259 245 249 262
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 12 26 22 9
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag        
(1) berekening drempelbedrag
Verslagjaar 2019
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 36.183    
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 36.183    
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat      
           
(1)= (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002 met een minimum van € 250.000 Drempelbedrag 271,4    
(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
23.432 22.309 22.903 24.138
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a)/(5b) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 259 245 249 262

 

C | Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - C | Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Er zijn maatregelen genomen om de extra kosten die het COVID-19 virus met zich meebrengt te inventariseren. Met hogere kosten kan gedacht worden aan gederfde huurinkomsten, lagere opbrengsten leges, subsidieverstrekkingen en hogere kosten in het sociaal domein.