Uitgaven

3,98%
€ 1.680.063
3,98% Complete

Inkomsten

2,15%
€ 889.746
2,15% Complete

Saldo

89,86%
€ 790.316

Programma 4 - Onderwijs

Uitgaven

3,98%
€ 1.680.063
3,98% Complete

Inkomsten

2,15%
€ 889.746
2,15% Complete

Saldo

89,86%
€ 790.316

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Bestuursopdracht primair onderwijs

Terug naar navigatie - Bestuursopdracht primair onderwijs

Eind 2018 is een bestuursopdracht gegeven een goede structuur en optimalisatie van de samenwerking tussen de gemeente en het onderwijs in de gemeente Staphorst te maken. Met een gerichte en ingerichte uitvoeringsorganisatie voor het PO als eindresultaat.

De opdracht had een positief eindresultaat. De stichting Jong in Staphorst is opgericht, de goede samenwerking tussen onderwijs en gemeente is verstevigd naar een optimale en efficiënte samenwerking. Voor thema’s waarbij onderwijs en gemeente samenwerken is een overzichtskaart gemaakt. De afspraken die hierop staan zijn met alle betrokken partijen afgestemd.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)
Gebied 2017 2018
Staphorst 4,04 1,88
Overijssel 1,46 0,88

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)
Gebied 2017 2018
Staphorst 12,11 10,19
Overijssel 19,4 20,23

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)
Gebied 2017 2018
Staphorst 1 % 1,2 %
Overijssel 1,5 % 1,6 %

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 1.579.003 118.925 1.697.928 1.680.063 17.865
Baten -337.730 0 -337.730 -365.981 28.251
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.241.273 118.925 1.360.198 1.314.082 46.116
Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -466.000 -118.925 -584.925 -523.765 -61.160
Mutaties reserves -466.000 -118.925 -584.925 -523.765 -61.160

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7443001 Best.opdr.uitv.org.prim.ondw. 55.000 6.075 39.672 9.253
7443002 Vakonderwijs: vak-havo,techn. 20.000 0 840 19.160
7448001 Peuterspeelpleinen 50.000 0 17.253 32.747