Samenvatting

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

Financiële  analyse

De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 879.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 900.000 nadelig.

Overzicht resultaat per programma

(bedragen x € 1.000)
Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Omschrijving programma Baten Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie 25.227- 2.996 22.231- 24.896- 2.553 22.343- 25.162- 3.021 22.141-
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid 61 - 1.329 1.268 61 - 1.330 1.269 62- 1.279 1.217
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat 69 - 2.943 2.875 69- 3.213 3.144 226- 2.522 2.296
Programma 3 | Economie/ondernemen 206 - 159 47 -
220 - 365 145 112- 144 32
Programma 4 | Onderwijs 338- 1.579 1.241 338- 1.698 1.360 366 - 1.680 1.314
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme 230 - 3.140 2.910 230- 3.595 3.365 285 - 3.064 2.779
Programma 6 | Sociaal Domein 2.276- 10.804 8.527 2.296 - 12.250 9.954 2.609 - 12.122 9.513
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu 3.143 - 4.305 1.162 3.288 - 4.810 1.522 3.388 - 4.401 1.013
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 2.697 - 3.388 691 2.611 - 4.119 1.508 3.174- 4.244 1.070
Programma 9 | Overhead 47 - 5.559 5.512 47 - 6.373 6.326 197 - 6.472 6.275
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 34.294- 36.202 1.908 34.056- 40.306 6.250 35.581 38.949 3.368
Mutatie reserves programma 0 81 - 0 81 - 151 - 237 85
83 - 237 153
Mutatie reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie reserves programma 2 1.247 - 660 587 - 1.508 - 660 848 - 975 - 660 315 -
Mutatie reserves programma 3 0 0 0 202 - 0 202 - 20 - 0 20 -
Mutatie reserves programma 4 466 - 0 466 - 585 - 0 585 - 524 - 0 524 -
Mutatie reserves programma 5 122 - 0 122 - 644 - 81 562 - 288 - 83 205 -
Mutatie reserves programma 6 0 0 0 1.451 - 501 950 - 1.869 - 859 1.010
Mutatie reserves programma 7 299 - 0 299 - 731 -
5 726 - 333 - 121 212 -
Mutatie reserves programma 8 280 - 0 280 - 990 - 5 985 - 1.020 - 1.079 59
Mutatie reserves programma 9 274 - 201 73- 1.739 - 261 1.478 - 677 -
261 415 -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2.769 - 861 1.908 - 8.000 - 1.750 6.250 - 5.789 3.300 2.489
Resultaat 37.063- 37.063 0 42.056- 42.056 0 41.370 42.252 879

De gedetailleerde analyse van de verschillen per progamma zijn toegelicht in de verschillende programma's in het onderdeel jaarrekening.
De belangrijkste verschillen per programma zijn hieronder toegelicht.

Programma 1.
Hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders, door lage rekenrente € 314.000
Programma 3.
Lagere opbrengst reclamemast € 150.000. Er is een voorziening gevormd van € 100.000 voor de jaren 2017 en 2018, het jaar 2019 is niet gefactureerd € 50.000. De vordering op de betrokken partij blijft wel bestaan.
Programma 6.
Lagere gemeentelijk nadeel BUIG inkomensvoorziening € 447.000. Doordat er bekostigd wordt op het aantal uitkerinsgerechtigden 2017 en het aantal uitkeringsgerechtigden in 2019 lager was is er een voordeel behaald.
Programma 8.
Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning bouwen en afwijking bouwplan € 397.000. Door ontwikkeling industrieterreinen en omgevingsvergunning windturbines.
Afwaardering de Esch 0 naar agrarische waarde. Door wijziging van de waarderingsvoorschriften dient niet in exploitatie genomen toekomstig bedrijfsterrein gewaardeerd te worden op de waarde volgens de huidge bestemming. Er is € 900.000 afgewaardeerd.

Ontwikkeling reservepositie
 
Saldo van baten en lasten - € 2.491.500
Resultaat jaar 2018
   €       85.000
Onttrekking  aan reserves (excl. resultaat 2019) - €   2.406.500
Nog toe te voegen in 2020 negatief saldo 2019 - €       879.000
Afname reserves - €   3.285.000 (afgerond)


Korte toelichting reservepositie:
Reserve zonder bestemming
De reserve zonder bestemming heeft een saldo van: € 3,5 miljoen.  Daarvan moeten nog de investeringen e.d. op in mindering worden gebracht waar de raad wel toe besloten heeft, maar nog niet zijn uitgevoerd en het negatief resultaat 2019. 

Reserve sociaal domein
De reserve sociaal domein bedraagt per jaareinde € 908.000.  De reserve is in 2019 per saldo afgenomen met € 1.027.000.  Dit is ontstaan door toevoegingen voor onder andere de algemene uitkeringen € 481.000 en terugbetalingen inzake beschermd wonen 2017 en 2018 € 360.000.
Voor de diverse projecten/ investeringen is er € 379.000 ontrokken en € 1.490.000 als nadeel voor de drie domeinen Jeugd, WMO en Participatie.  Jeugd € 828.000, WMO € 294.000 en Participatie € 368.000

Rechtmatigheid
De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader. Onder rechtmatigheid  wordt verstaan het naleven van interne -en externe regelgeving.
Bij een aantal programma's is er sprake van overschrijdingen. Deze overschrijdingen worden toegelicht en passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
Bij de samenstelling  van de  jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in de Vraag & Antwoord rubriek  van het BBV (www.commissiebbv.nl) tot en met 2019 toegepast.