Aanbieding en leeswijzer

Aanbieding en voorstel

Terug naar navigatie - Aanbieding en voorstel

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2019. Dit ter uitvoering van de wettelijke bepalingen (Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten - BBV en de Financiële Verordening).
Met deze jaarstukken 2019 legt ons college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019 en de bijbehorende financiën. De opbouw (exl. bijlagen) bestaat uit twee delen. In het jaarverslag vindt de verantwoording plaats. Dit verslag beschrijft de prestaties die de gemeente in 2019 gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen. De gemeentefinanciën worden  nader toegelicht in de jaarrekening 2019.

Uitkomst/resultaat
De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2019 sluit met een negatief saldo van € 879.000. In het volgende hoofdstuk "samenvatting" treft u de belangrijkste cijfers aan die tot dit resultaat hebben geleid, aangevuld met enkele analyses.  

Controleverklaring accountant

De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid. 

Voorstel
Met deze programmarekening verwachten wij uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2019 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.
Wij stellen u voor:
- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2019 vast te stellen;
- het nadelig saldo van de jaarrekening 2019 € 879.000 op de volgende manier te verdelen
    - € 1.105.101ten laste van de reserve zonder bestemming
    - € 226.101 toe te voegen aan de reserve duurzaamheid

Staphorst, 19 mei 2020,


Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De begroting 2019 vormt de basis voor deze rekening 2019.

Burgemeester en wethouders leggen met deze jaarstukken verantwoording af over welk beleid gerealiseerd is in 2019 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kan er worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen over 2019 afwijken van wat er in de programmabegroting stond geraamd, en wat daarvoor de redenen zijn. De jaarstukken zijn gebaseerd op de programmabegroting 2019. Dit geeft een goede vergelijking tussen de rekening en de begroting en ondersteunt uw raad bij de uitvoering van de controlerende rol. 


De jaarstukken 2019 bestaan uit drie delen:

Deel I | Jaarverslag 2019
Uitkomsten en analyse

In hoofdstuk Samenvatting treft u in samenvattende vorm de financiële uitkomsten van de jaarrekening 2019.  aan zoals analyses van zowel de begroting als de zomernota en wordt de reservepositie uiteen gezet.  De belangrijkste uitkomsten worden tot slot geresumeerd.   

Programma's
- wat omvatte het programma?
- wie is bestuurlijk verantwoordelijk (portefeuillehouder)?
- wat is er voor gedaan?
a. Toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen
b. wat heeft het gekost? inclusief een globale analyse van de belangrijkste verschillen.
c. Overzicht van lopende en afgesloten projecten


- Paragrafen
Naast de tien programma’s kent de gemeente acht paragrafen. Deze paragrafen betreffen onderwerpen en beleidslijnen die meerdere of alle programma’s aangaan. Bovendien gaat het bij de onderwerpen in deze paragrafen vaak om aanzienlijke bedragen.  Daarmee wordt extra financieel inzicht gegeven.  Per paragraaf wordt verslag gedaan van de geleverde prestaties.

Deel II | Jaarrekening 2019
In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht. Deze bevat:

a.  samenvatting en korte analyses van de jaarrekening ten opzichte van de de begroting en wordt de reservepositie uiteen gezet. 
b. de balans
c. het overzicht baten en lasten
d. de toelichtingen:
     - grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
     - overzicht van baten en lasten;
     - presentatie algemene dekkingsmiddelen;
     - overzicht incidentele lasten en baten;
     - analyse begrotingsafwijkingen;
     - recapitulatie reserves en voorzieningen.

Deel III | Bijlagen

1. SiSa- bijlage
2. Taakvelden
3 Afgeronde  kredieten
4.  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
5.  Verslag auditcommissie