Uitgaven

30,72%
€ 12.980.302
30,72% Complete

Inkomsten

10,82%
€ 4.477.252
10,82% Complete

Saldo

966,83%
€ 8.503.050

Programma 6 - Sociaal domein

Uitgaven

30,72%
€ 12.980.302
30,72% Complete

Inkomsten

10,82%
€ 4.477.252
10,82% Complete

Saldo

966,83%
€ 8.503.050

Programma 6 - Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal domein

In 2015 zijn Rijkstaken overgeheveld naar de gemeente in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. Aanleiding tot het overhevelen van taken naar de gemeente waren de grote uitdagingen waar het Sociaal Domein voor staat. ‘Meer van hetzelfde’ is niet langer mogelijk: het moet anders! Steeds duidelijker wordt dat de traditionele benadering met veel professionele hulp en ondersteuning leidt tot meer afhankelijkheid en bovendien financieel niet langer houdbaar is. De transformatie in het sociaal domein moet ertoe leiden dat de samenleving zelf ervaren problemen oplost in plaats van dat de gemeente oplossingen aanbiedt. Dat problemen worden voorkomen zodat dure voorzieningen niet nodig zijn. Het invulling geven aan de transformatie is (nog steeds) een leerproces. Het merendeel van de gemeenten slaagt er ook nog niet goed in om hier richting aan te geven en hebben te kampen met grote tekorten in het sociaal domein. Het helpt daarbij niet dat de middelen om er goed invulling aan te geven niet ter beschikking staan aangezien bij de overheveling van de budgetten grote kortingen zijn toegepast. Ook helpt het niet dat het beleid van de rijksoverheid belemmerend werkt (bijv. het wmo abonnementstarief) bij het stimuleren van de inwoner om de eigen verantwoordelijkheid te pakken.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie G.J. Kok MDR / mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4 Begeleide participatie mr. A. Mussche
6.5 Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Vorming van één toegang 0-100

Terug naar navigatie - Vorming van één toegang 0-100

In 2019 is de samenvoeging van één gemeentelijke toegang tot indicaties voor voorzieningen op basis van Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning gerealiseerd.

In juni is gestart met de nieuwe aanpak. Er is nagedacht over passende communicatie en samenwerking met het voorliggende veld. Ten slotte was er aandacht voor de werkprocessen en methodieken van het team. Een projectgroep zorgde voor goede afstemming tussen de verschillende onderdelen.

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

In navolging van de landelijke trend zien we helaas ook in Staphorst een toename aan vraag naar specialistische jeugdzorg wat tot een fors tekort op het ZIN-budget heeft geleid, nog hoger dan tijdens de zomernota 2019 werd verwacht. Er is een toename te zien in het aantal jongeren met jeugdzorg én een toename in de zwaarte van de jeugdzorg (=duurdere zorg) die wordt verstrekt. Aan het eind van het jaar werden we geconfronteerd met een toename in het aantal crisissituaties.
Daarnaast is er landelijk een afname van het gebruik van een PGB voor jeugdzorg waar te nemen, dit is ook in Staphorst het geval.

Vanaf juni 2019 voert de gemeente de verwerking van de declaraties van de voorzieningen specialistische zorg zelf uit. Hierdoor hebben we een beter overzicht over het hele zorgproces op lokaal niveau. Ook draagt de Monitor Jeugd bij aan inzicht in de lokale processen en inhoudelijk ontwikkelingen. Deze is in regionaal verband ontwikkeld.

Per 1 januari 2019 is het rijksvaccinatieprogramma overgeheveld naar de gemeenten. In dat kader is er begin 2019 een drukbezochte themabijeenkomst ‘Vaccinatie’ georganiseerd.

WMO

Terug naar navigatie - WMO

Op het totale Wmo budget is er in 2019 een overschrijding te zien. Dit komt o.a. door de invoering van het abonnementstarief wat geleid heeft tot een stijging in de aanvragen van huishoudelijke hulp.
Daarnaast hebben we als gevolg van een Algemene Maatregel van Bestuur in 2019 de tarieven van hulp bij huishouden moeten aanpassen; tarieven moeten rekening houden met reële kostprijzen. Bij maatwerkvoorzieningen zijn er fors hogere kosten gemaakt voor woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen als rolstoelen en scootmobielen. Deze hogere kosten worden vooral veroorzaakt door de complexiteit van de aanvragen wat maakte dat er (duurdere) individuele aanpassingen nodig waren.
De aanvragen voor individuele begeleiding zijn vooral complexer en zwaarder geworden, waardoor ook hierbij de ingezette voorziening duurder is.
In 2019 is het nieuwe contract ingegaan voor het collectieve vervoer. In 2019 zijn er tevens voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet Verplichte GGZ.

In 2019 is het nieuwe contract ingegaan voor het collectieve vervoer en zijn er voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet Verplichte GGZ.

Participatiewet (inclusief onderzoek Radar Advies)

Terug naar navigatie - Participatiewet (inclusief onderzoek Radar Advies)

In maart 2019 is de beleidsnota Armoede en Schulden vastgesteld. Van daaruit is onderzocht op welke manier de  zorgkosten voor minima betaalbaar kunnen blijven. De gemeentepolis is onder de aandacht gebracht en er is een link naar de vergelijkingssite Poliswijzer.nl op de website gezet.  In 2019 is het aantal mensen dat deelneemt aan de gemeentepolis gelijk gebleven. In de aanloop naar 2020 is extra campagne gevoerd voor de gemeentepolis.  

Verder is in 2019 de maximale rente op het sociaal krediet terug gebracht naar 9%.

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2020. Belangrijkste punten die daaruit zijn overgenomen: binnen GR Reestmond blijven mits de onderlinge financiële verhouding wijzigt, de gemeente als inclusieve werkgever positioneren, een alliantie van lokale maatschappelijk-verantwoorde-ondernemers formeren.

Welzijn

Terug naar navigatie - Welzijn

Uitgangspunten hierbij zijn o.a. het stimuleren van eigen kracht, het inzetten van het sociale netwerk en vrijwilligers om zo het beroep op duurdere maatwerkvoorzieningen te voorkomen of uit te stellen. Bij verschillende projecten speelt ook het signaleren, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid een belangrijke rol.

Voorbeelden van ingezette projecten zijn:

  • Vitaal & Veilig Thuis Staphorst met huisbezoeken aan en informatie voor ouderen over veilig wonen, valpreventie, brand- en inbraakpreventie, welzijns-, zorg- en bewegingsactiviteiten. Dertig organisaties hebben zich aan dit project verbonden. Voor het vervolg is provinciale subsidie verkregen voor een periode van 3 jaar.
  • De Buurstee in Rouveen is medio 2019 verhuisd naar het gebouw van kinderopvang Mathil. Deze centrale ontmoetings- en activiteitenplek voor senioren kent een toenemend aantal activiteiten en bezoekers.
  •  

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners, 15-65 jaar)
Gebied 2017 2018
Staphorst 4,8 6,7
Overijssel 28,1 32

Achterstand onder jeugd in 2018 (armoede: t/m 18 jaar, jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)
Gebied % Jeugdwerkloosheid % Kinderen in armoede
Staphorst 0,24 % 1,91 %
Overijssel 1,49 % 5,34 %

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)
Gebied 2017 2018
Staphorst 769,1 787,9
Overijssel 790,7 807,7

Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)
Gebied eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2017 eerste halfjaar 2018 tweede halfjaar 2018
Staphorst 16,7 16,7 14,9 13,2
Overijssel 40,1 39,6 38,6 37,4

% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)
Gebied 2017 2018
Staphorst 1 0
Overijssel 1 1

% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)
Gebied eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2017 eerste halfjaar 2018 tweede halfjaar 2018 eerste halfjaar 2019
Staphorst 0,5 0,5 0,6 0,5 1
Overijssel 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3

% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)
Gebied eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2017 eerste halfjaar 2018 tweede halfjaar 2018 eerste halfjaar 2019
Staphorst 4,6 4,7 4,8 5,3 5,1
Overijssel 8,2 8,5 8,5 9 8,7

% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)
Gebied eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2017 eerste halfjaar 2018 tweede halfjaar 2018 eerste halfjaar 2019
Staphorst 0 0 0 0 0
Overijssel 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

% Netto arbeidsparticipatie
Gebied 2017 2018
Staphorst 71,3 72,7
Overijssel 67,3 68,8

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners)
Gebied eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2017 eerste halfjaar 2018 tweede halfjaar 2018 eerste halfjaar 2019
Staphorst 27 27 26 27 32
Overijssel 63 63 64 63 67

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 10.803.600 1.446.122 12.249.722 12.121.554 128.168
Baten -2.276.400 -20.000 -2.296.400 -2.608.558 312.158
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 8.527.200 1.426.122 9.953.322 9.512.996 440.326
Stortingen 0 501.000 501.000 858.748 -357.748
Onttrekkingen 0 -1.451.122 -1.451.122 -1.868.694 417.572
Mutaties reserves 0 -950.122 -950.122 -1.009.946 59.824

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere baten en lagere kosten nieuwkomers (bekostiging loopt in 2019 via de algemene uitkering i.p.v COA)
49  
Lagere lasten inkomensvoorziening   479
Lagere lasten bijzondere controle
  25
Lagere lasten bijzondere bijstand   44
Diverse overige afwijkingen
  1
Totaal te verklaren verschillen 49 549

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7467201 Dooronwikk.soc.dom.(pr. 0-100) 100.000 45.258 54.742 0
7467202 Sociaal domein extra inzet 700.000 147.790 274.017 278.193
7467203 Ontwikk.voorz.WMO 100.000 30.784 49.969 19.247