Uitgaven

15,94%
€ 6.734.532
15,94% Complete

Inkomsten

2,11%
€ 873.458
2,11% Complete

Saldo

666,43%
€ 5.861.075

Programma 9 - Overhead

Uitgaven

15,94%
€ 6.734.532
15,94% Complete

Inkomsten

2,11%
€ 873.458
2,11% Complete

Saldo

666,43%
€ 5.861.075

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Meerjaren financiën gemeentelijke gebouwen

Terug naar navigatie - Meerjaren financiën gemeentelijke gebouwen

Op basis van  het meerjarenonderhoudsplan is in 2019 het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. Omdat er (ontwikkel)plannen waren met betrekking tot het gemeentehuis, de gemeentewerf en het dienstencentrum is het onderhoud aan deze objecten beperkt tot het noodzakelijk niveau.

Volgens de financiële verordening moet de nota onderhoud gemeentelijke gebouwen worden herzien. In 2019 is al gestart met het ontwikkelen van een strategische visie over het gemeentelijk vastgoed beheer. 

Beide nota’s, inclusief de dekking van het gebouwenbeheerplan, worden in 2020 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd

Loonsomsturing

Terug naar navigatie - Loonsomsturing

De raad heeft in 2019 twee rapportages ontvangen. De afspraak was dat de raad vier kwartaalrapportages zou krijgen. Dat is niet geheel gelukt vanwege prioritering en verandering op de afdeling Financien.
Dit instrument wordt in 2020 verder geoptimaliseerd en verbeterd en volgens de nieuwe P&C cyclus drie keer per jaar verstrekt aan de raad.

Gelijkblijvende belastingdruk

Terug naar navigatie - Gelijkblijvende belastingdruk

Vanwege de noodzakelijke lastenverhoging is de belastingdruk niet gelijk gebleven. In 2019 zijn als compensatie van de inflatie de tarieven van de belastingen en retributies ten opzichte van 2018 met 1,5% verhoogd. De tarieven van de riool- en afvalstoffenheffing zijn niet verhoogd, doordat de beschikbare reserve (reserve matiging afvalstoffenheffing) is ingezet.

Binnen het fysieke domein is vanaf 2019 de EPOS-werkwijze geïmplementeerd. De invoering van EPOS was van invloed op de hoogte van de leges omgevingsvergunningen en RO-procedures. Professionals die in aanmerking komen voor CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst) betalen de helft aan legeskosten

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 5.559.027 814.091 6.373.118 6.473.532 -100.414
Baten -47.040 0 -47.040 -196.588 149.548
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.511.987 814.091 6.326.078 6.276.944 49.134
Stortingen 201.000 60.000 261.000 261.000 0
Onttrekkingen -273.500 -1.465.074 -1.738.574 -676.869 -1.061.705
Mutaties reserves -72.500 -1.405.074 -1.477.574 -415.869 -1.061.705

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere personeelslasten   709
Hogere kosten inhuur derden 659  
Hogere kosten voormalig en huidig personeel
215
 
Hogere studiebijdragen 30  
Hogere reis- en verblijfkosten
18  
Aan taakvelden doorberekende cursuskosten   41
Hogere kosten informatievoorziening
31
 
Hogere kosten systeem- en netwerkbeheer 22  
Aan taakvelden doorberekende automatiseringskosten   222
Hogere kosten huisvesting + werkplaats 46  
Lagere afschrijvingslasten vervoersmiddelen   30
Geraamd nadelig saldo
900  
Diverse overige afwijkingen
94  
Totaal te verklaren verschillen 2.015
1.002

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7400204 Project dienstverl. optimalis. 85.000 9.259 0 75.741
7404005 Bestelbus gesloten 35.000 0 0 35.000
7404010 Digitale agenda 100.000 0 47.025 52.975
7404021 Koppeling IJVI en Decos Join 210.810 42.508 11.022 157.280
7551043 Vervanging meubilair 150.000 117.700 -238.241 270.541
7552013 2 Elektr.voert.partic.p.med.w. 60.000 0 0 60.000

Projecten die afgerond zijn in 2019

Terug naar navigatie - Projecten die afgerond zijn in 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7400205 Strategische communicatieplan 10.000 0 0 10.000
7404002 Puincontainer 11.000 0 6.588 4.412
7404003 Mercedes Vrachtauto 200.000 0 0 200.000
7404006 Knijperbak + rotator 8.500 0 8.231 269
7404008 Schaftkeet 14.000 0 14.283 -283
7551002 Ontwikkelbudget organisatie 500.000 308.730 -121.901 313.171
7551021 Digitalisering archieven 210.000 128.365 -115.723 197.358
7551042 Gem.huis: aanpass.raadzaal 192.000 190.923 -190.923 192.000
7551061 E-overheidsvoorz. activeren 165.000 121.686 -13.189 56.502
7551066 E-overheidsvoorzieningen 219.000 186.944 -28.419 60.476
7552003 Werkkleding buitendienst 15.000 12.938 -1.047 3.109
7552004 pick-up bis groenploeg 38.000 811 -811 38.000