Uitgaven

3,03%
€ 1.279.049
3,03% Complete

Inkomsten

0,15%
€ 61.694
0,15% Complete

Saldo

138,42%
€ 1.217.355

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,03%
€ 1.279.049
3,03% Complete

Inkomsten

0,15%
€ 61.694
0,15% Complete

Saldo

138,42%
€ 1.217.355

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Veiligheidsbeleving

Terug naar navigatie - Veiligheidsbeleving

Veiligheid is één van onze kerntaken als lokale overheid. De gemeente heeft met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. De Gemeenteraad heeft een nieuw Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022 (IVP) vastgesteld. Daarbij zijn de veiligheidsvraagstukken gerubriceerd op 5 veiligheidsdomeinen, t.w. Veilige woon- en leefomgeving, integriteit en Veiligheid, (jeugd)zorg en veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid en fysieke veiligheid. Binnen deze domeinen zijn acties vermeld waaraan aandacht is besteed binnen het reguliere werk van de gemeente en de politie. Vermeldenswaardig is het opgestelde ondermijningsbeeld door het RIEC, de implementatie van  Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) en de toepassing van de aanpak personen met verward gedrag.

Oud en Nieuw

Terug naar navigatie - Oud en Nieuw

De stichting en de werkgroep Oud en Nieuw hebben zich weer ingezet voor een rustige en veilige jaarwisseling. De stichting kreeg een subsidie van €11.500,- om mede een evenement op De Tippe te organiseren. Om ongeregeldheden te voorkomen, worden stewards ingezet. Dit zijn volwassenen die samen met de politie zorgen voor een rustig verloop.

De werkgroep, bestaande uit inwoners, politie, jongerenraad en ambtelijke ondersteuning, komt meerdere keren per jaar bij elkaar om voor een veilig verloop de juiste keuzes te maken. Ook in 2019 was het plaatsen van vuurcontainers een veelbesproken onderwerp. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid zijn de vuurcontainers geplaatst. In 2020 nemen we de uitkomsten van de evaluatie mee bij de organisatie van Oud en Nieuw van de komende jaren.

Ondermijning

Terug naar navigatie - Ondermijning

De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Ook gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in een effectieve aanpak van ondermijning. Het Regionaal Expertise en Informatie Centrum (RIEC) stelde met inbreng van respondenten van de gemeente en van de politie een lokaal ondermijningsbeeld op. De aanbevelingen worden verwerkt in een Plan van Aanpak. Om de bewustwording binnen onze organisatie rondom ondermijning te vergroten, wordt er een ‘ondermijningsweek’ georganiseerd. Er is op regionaal niveau een modelbeleid Bibob ontwikkeld. Dit Bibob beleid biedt ons mogelijkheden om te voorkomen dat wij ongewild criminele activiteiten faciliteren. Wij stellen het Bibob-beleid in 2020 vast.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)
Gebied 2017 2018
Staphorst 89 60
Overijssel 131 101

Aantal misdrijven in 2018 (per 1.000 inwoners)
Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 0,6 2,4 2,1 0,3
Overijssel 1,8 4 4,7 1,8

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 1.329.019 1.360 1.330.379 1.279.049 51.330
Baten -60.750 0 -60.750 -61.694 944
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.268.269 1.360 1.269.629 1.217.355 52.274
Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7412002 Vergroten Veiligheidsbeleving 10.000 0 0 10.000
7412003 Vergroten veiligheidsgevoel 10.000 0 0 10.000