Uitgaven

7,45%
€ 3.146.524
7,45% Complete

Inkomsten

1,39%
€ 573.297
1,39% Complete

Saldo

292,59%
€ 2.573.227

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Uitgaven

7,45%
€ 3.146.524
7,45% Complete

Inkomsten

1,39%
€ 573.297
1,39% Complete

Saldo

292,59%
€ 2.573.227

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering mr. A. Mussche
5.2 Sportaccommodaties mr. A. Mussche
5.3 Cultuurpresentatie mr. A. Mussche
5.4 Musea mr. A. Mussche
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media G.J. Kok MDR
5.7 Openbaar groen en recreatie ing. L. Mulder/ mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Investering pilot langjarig landschapsbeheer

Terug naar navigatie - Investering pilot langjarig landschapsbeheer

Staphorst is één van de zeven gebieden binnen de Provincie Overijssel die als pilot aan de slag zijn gegaan met langjarig duurzaam landschapsbeheer. Binnen de pilot is een bidbook opgesteld waarin de werkgroep Pilot Langjarig Beheer namens het gebied een aanbieding aan de provincie doet  om te zorgen voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap. De gemeente heeft de ambitie om samen met Stichting Historieherstel Staphorst, LTO Noord afdeling West Overijssel, Stichting Landbouw Contact Commissie en Landschap Overijssel het langjarig beheer  van landschapselementen in Staphorst te regelen. In het bidbook staat ook beschreven wat verschillende partijen willen doen en waar kansen liggen. Het bidbook is ingediend bij de provincie en hiermee is cofinanciering aangevraagd voor de uitvoering van de pilot.

Project Culturele Hart van Staphorst

Terug naar navigatie - Project Culturele Hart van Staphorst

In januari 2019 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Van museumsteeg tot Cultureel Hart’’ vastgesteld. Daarmee zijn de kaders aangegeven voor een upgrade van de Kruidhof. Het museumbestuur heeft een projectplan opgesteld waarin ‘boerderij Kruidhof’ was meegenomen. In oktober bleek aankoop door de gemeente niet mogelijk, waarna de boerderij aan een andere partij is verkocht. Museum Staphorst gaat zich nu richten op uitbreiding op eigen grond. De gemeente Staphorst overlegt met de nieuwe eigenaar over mogelijke aankoop van hun deel van de steeg, zodat onderhoud van de steeg eenvoudiger wordt.

Project Kop Muldersweg

Terug naar navigatie - Project Kop Muldersweg

Dit project betrof een zogenaamde gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waarbij (burger)initiatiefnemers zelf een plan opstellen en realiseren. Het plangebied ligt rond Hotel Waanders. Onderdelen van het plan zijn een herinrichting van het gebied, eventuele sloop van een gemeentelijk monument, het realiseren van carpoolplaatsen, het bouwen van woningen en of appartementen en het wijzigen van de verkeerssituatie ter plekke. Randvoorwaarde van de gemeente is dat het uiteindelijke plan de (cultuurhistorische) beeldkwaliteit van deze ‘Entree van Staphorst’ zal versterken.
Deze gebiedsontwikkeling nieuwe stijl bleek niet succesvol. Een drietal ondernemers heeft aangegeven wel met een plan te willen komen. Deze initiatiefnemers hebben in 2019 gewerkt aan gezamenlijke planvorming, dat kreeg ook geen vervolg. De plannen worden nu individueel ontwikkeld.

Recreatie

Terug naar navigatie - Recreatie

De stichting  Recreatie en Toerisme is eind 2019 in de fase van vorming en oprichting. Er is draagvlak vanuit de betrokken partijen uit de gebieden. De stichting richt zich op samenwerken en bundelen van het toeristisch recreatief aanbod inclusief evenementen en dat zichtbaar maken. De Stichting werkt aan een ambitieplan met een visie en missie. In de ontwikkeling van de 4 deelgebieden Reestdal, Zwarte Dennen, Olde Maten en de Streek wordt de stichting betrokken. De ontwikkeling ligt in handen van de bewoners en initiatiefnemers per deelgebied onder regie van de gemeente. De stichting denkt mee. De gemeente heeft een faciliterende rol in het proces.

Natuurgebied & Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag

Terug naar navigatie - Natuurgebied & Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag

We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

De samenwerkende partijen vanuit het gebied Olde Maten hebben een gebiedsprogramma met een projectvoorstel voor het gebied opgesteld. 

Staatsbosbeheer heeft samen met de gemeente een bijeenkomst gehouden over de toekomstvisie van de Zwarte Dennen. Staatsbosbeheer werkt verder aan planuitwerking. Stichting Ondernemend Reestdal heeft initiatief genomen om het gebied samen met inwoners en ondernemers het Reestdal meer op de kaart te zetten. Partijen in het Reestdal werken aan een LEADER aanvraag voor een gebiedsaanpak om de vrijetijdseconomie en aanpalende sectoren in het Reestdal stimuleren.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 3.140.155 455.090 3.595.245 3.063.524 531.721
Baten -230.276 0 -230.276 -284.816 54.540
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.909.879 455.090 3.364.969 2.778.708 586.261
Stortingen 0 81.000 81.000 83.000 -2.000
Onttrekkingen -122.000 -521.825 -643.825 -288.481 -355.344
Mutaties reserves -122.000 -440.825 -562.825 -205.481 -357.344

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere loonkosten sport
  67
Hogere kosten sport en beweegvisie
20  
Hogere kosten onderhoud sportacc. en sporthal
65  
Lagere loonkosten taakveld cultuurpresentatie
  18
Lagere kosten waterhuishouding  

23

Lagere kosten landschapsplan- natuurwet
  26
Lagere kosten onderhoud bomen
  84
Lagere kosten groenvoorziening langs wegen
  51
Diverse overige afwijkingen
  45
Totaal te verklaren verschillen 85 314

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7452006 Noorderslag, verl.hoofdveld 35.000 0 0 35.000
7453003 Bijdrage AMBC 200.000 0 0 200.000
7453050 Culturele vormingsactiviteiten 5.000 0 0 5.000
7455001 Klok van Wou 25.000 10.054 6.026 8.920
7456001 Bibliotheek digiborden 7.000 0 0 7.000
7456002 Wandelnetwerk Staphorst 0 0 0 0
7456007 Meerj.impuls recr.en toer. 30.000 0 0 30.000
7457002 Ren.Groenstroken en boombeh. 30.000 0 0 30.000
7457003 Langj. beheer landschapselem. 25.000 0 0 25.000
7457004 Uitv. landschapspl.houtsingels 50.000 0 0 50.000
7457005 Particulier Bomenbeleid 24.500 11.765 0 12.735
7457006 Pilot langj.Landsch. Prov.subs 72.036 29.176 24.900 17.960
7457008 Herplant 600 bomen 90.000 0 0 90.000
7457009 Fauna- en florawet 40.000 0 0 40.000
7457011 Snoeien en rooien bomen 50.000 5.070 0 44.930
7457012 Speeltoestellen vervangen 100.000 0 0 100.000
7457013 Aanleg ommetjes Speelpl. 90.000 0 0 90.000
7457014 Boombeheer:achterst. buiten bb 50.000 0 17.740 32.260
7457015 Boombeheer:achterst. binnen bb 35.000 0 0 35.000
7457016 Opstellen groenbeheerplan 25.000 0 22.417 2.583
7457020 Programma recreatie en toerism 50.000 2.560 5.490 41.950
7457030 Activiteitenzone Rouveen 365.000 0 0 365.000
7457035 Uitkijktoren IJhorst 0 0 35.956 -35.956

Projecten die afgerond zijn in 2019

Terug naar navigatie - Projecten die afgerond zijn in 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7452007 VV IJhorst:Renov.+verlichting 30.000 0 0 30.000
7456003 Evenemententerrein De Tippe 100.000 76.921 0 23.079
7456037 Herinr.groenvoorz.Staph.Zuid 1 65.000 65.000 0 0