Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

Financiële analyse

De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 879.000. Ten opzichte van de  begroting na wijziging van € 900.000 nadelig

Overzicht resultaat per programma

(bedragen x € 1.000)
Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Omschrijving programma Baten Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie 25.227- 2.996 22.231- 24.896- 2.553 22.342 25.162- 3.021 22.141-
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid 61 - 1.329 1.268 61 - 1.330 1.269 62- 1.279 1.217
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat 69 - 2.943 2.875 69- 3.213 3.144 226- 2.522 2.296
Programma 3 | Economie/ondernemen 206 - 159 47 -
220 - 365 144 112- 144 32
Programma 4 | Onderwijs 338- 1.579 1.241 338- 1.698 1.360 366 - 1.680 1.314
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme 230 - 3.140 2.910 230- 3.595 3.365 285 - 3.064 2.779
Programma 6 | Sociaal Domein 2.276- 10.804 8.527 2.296 - 12.250 9.953 2.609 - 12.122 9.513
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu 3.143 - 4.305 1.162 3.288 - 4.810 1.522 3.388 - 4.401 1.013
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 2.697 - 3.388 691 2.611 - 4.119 1.507 3.174- 4.244 1.070
Programma 9 | Overhead 47 - 5.559 5.512 47 - 6.373 6.326 197 - 6.472 6.275
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 34.294- 36.202 1.908 34.056- 40.306 6.250 35.581 38.949 3.368
Mutatie reserves programma 0 81 - 0 81 - 151 - 237 85
83 - 237 153
Mutatie reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie reserves programma 2 1.247 - 660 587 - 1.508 - 660 848 - 975 - 660 315 -
Mutatie reserves programma 3 0 0 0 202 - 0 202 - 20 - 0 20 -
Mutatie reserves programma 4 466 - 0 466 - 585 - 0 585 - 524 - 0 524 -
Mutatie reserves programma 5 122 - 0 122 - 644 - 81 562 - 288 - 83 205 -
Mutatie reserves programma 6 0 0 0 1.451 - 501 950 - 1.869 859 1.010
Mutatie reserves programma 7 299 - 0 299 - 731 -
5 726 - 333 - 121 212 -
Mutatie reserves programma 8 280 - 0 280 - 990 - 5 985 - 1.020 - 1.079 59
Mutatie reserves programma 9 274 - 201 73- 1.739 - 261 1.478 - 677 -
261 415 -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2.769 - 861 1.908 - 8.000 - 1.750 6.250 - 5.789 3.300 2.489
Resultaat 37.063- 37.063 0 42.056- 42.056 0 41.370 42.252 879

Analyse uitkomst t.o.v. begroting

Begroting na wijzigingen 2019
   €           900.000 negatief

Resultaat rekening

               879.000 negatief
Verschil:
   €           21.000 positief


Nadelen

 

Programma 0:  Algemeen bestuur en organisatie
-  hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders, met name door lage rekenrente
-  lagere opbrengsten leges burgerzaken


€ 314.000 Structureel
€ 31.000    Structureel

Programma 3: Economie en ondernemen
- lagere opbrengst reclamemast. Vorming voorziening voorgaande jaren en geen opbrengst 2019


€ 100.000 Incidenteel
€ 50.000    Structureel

Programma 6: Sociaal domein
-  lagere baten nieuwkomers (bekostiging via de algemene uitkering i.p.v COA)


€ 49.000     Structureel

Programma 7: volksgezondheid en milieu
-   hogere kosten CJG uniform deel (bekostiging via de algemene uitkering)


€ 45.000      Structureel

 Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- Afwaardering de Esch 0. Betreft een (vermoedelijk) tijdelijke afwaardering door wijziging in waarderingsvoorschriften.


€ 900.000 Incidenteel

 

Programma 9: Overhead
- hogere kosten voormalig en huidig personeel
- overschrijding krediet organisatieontwikkeling

 
€ 215.000 Incidenteel/ structureel
€ 23.000    Incidenteel

Voordelen  

Programma 0: Bestuur & Ondersteuning
-  kosten bestuurders: 
- lager kosten OZB, met name loonkosten 
- hogere algemene uitkering  incl. afrekening voorgaande jaren


€ 43.000  
Incidenteel/Structureel
€ 82.000   Structureel
€ 354.000 Incidenteel/ structureel

Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat
-  lagere kosten onderhoud/reparaties diverse wegen
- Vergoeding degeneratiekosten

€ 95.000  Incidenteel
€ 83.000  Incidenteel

Programma 3: Economie en ondernemen
Per saldo hogere opbrengst toeristenbelasting, lagere opbrengst forensenbelasting


€ 32.000  Incidenteel

Programma 4: Onderwijs
- hogere rijksvergoeding Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)


€ 83.000  Structureel

Programma  5: Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
- lagere kosten onderhoud waterhuishouding en regulier onderhoud openbaar groen

€ 161.000 Incidenteel 

Programma 6: Sociaal domein
- lager gemeentelijk nadeel in BUIG-inkomensvoorziening: afname bijstandsgerechtigden
- idem bijzondere bijstand


€ 447.000 Incidenteel
€ 44.000    Incidenteel

Programma 7: Volksgezondheid en milieu
- hogere opbrengst begraafrechten:  hogere legesopbrengst  door verlenging grafrecht en meer begraven.
- afrekening GGD IJsselland 2018

     
€ 41.000  Structureel
€ 54.000  Incidenteel

Programma 8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- hogere opbrengst leges omgevingsvergunning bouwen en afwijking bouwplan


€ 397.000 Incidenteel

 

Totaal overzicht reservepositie

Naam Stand per 1-1-2019 Winst 2018 Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31-12-2019
-  algemene reserves 8.141 85         15
1.415   6.827
-  bestemmingsreserves 45.046     0 3.499 4.591 43.953
-  totaal reserves 53.187 85 3.514 6.006 50.780
-  voorzieningen 2.216       582
    168
   2.631
Totaal reserves en voorzieningen
55.403
85 4.096 6.174 53.411

 

 
Bestemmingsreserves Saldo 1-1-2019 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2019
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 6.452 0 613 292 0 6.773
Reserve grondexploitatie met bestemming 733 0 0 0 0 733
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut
7.157 70 0 116 0 7.110
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) 104 0 0 0 0 104
Reserve rioolbeheer 6.259 0 116 0 0 6.375
Reserve matiging afvalstoffenheffing 738 0 0 226 0 512
Reserve met bestemming 370 0 0 12 0 358
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000 0 0 0 0 4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.302 0 911 794 0 2.419
Reserve verkeersontsluiting 1.417 0 2 12 0 1.407
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.878 0 0 626 0 10.252
Reserve volkshuisvesting 791 0 0 30 0 761
Reserve gebouwenbeheer 1.364 0 171 35 0 1.500
Reserve EPOS
0
575 0
250
0
325
Reserve automatisering 91 0 201 249 0 43
Reserve sociaal domein 1.936 0 840 1.868 0 909
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 244 0 0 81 0 162
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211 0 0 0 0 211
Totaal bestemmingsreserves 45.046 645 2.854 4.591 0 43.954
Totaal reserves
53.186
0
2.870
6.006
85
50.780

 

 
Analyse uitkomst t.o.v. begroting
Saldo van baten en lasten - € 2.491.500
Resultaat jaar 2018
   €      85.000
Onttrekking  aan reserves (excl. resultaat 2019) - € 2.406.500
Nog toe te voegen in 2020 negatief saldo 2019 -    €  879.000
Afname reserves - € 3.285.000   (afgerond)
Toelichting  
Onttrekking en toevoeging reserves  
Af: onttrekkingen uit de reserves  
Boombeheer/ beleidsplan
€     28.000
Groenbeheerplan
€    22.000
Digitale agenda
€     47.000
Digitalisering
€   112.000
Liquiditeitsproblemen Zwembad
€     90.000
Opdracht uitvoering primair onderwijs
€    40.000
Uitvoering programma duurzaamheid
€    78.000
Organisatieontwikkeling
€   165.000
Aflossing lening Vitens €       81.000
Reserve grondexploitatie
€    292.000
Wegen (afschrijvingen)
€   116.000
Wegen (met name beheerplan) €    794.000
Afschrijving gemeentelijke schoolgebouwen €     466.000
Afschrijving gemeentelijke sportgebouwen €     110.000
Afschrijving gemeentehuis €        50.000
Nadeel sociaal domein (3D's) Jeugd € 828.000, WMO € 294.000 en Participatie € 368.000
€   1.490.000
Extra krediet sociaal domein
€      378.000
Afvalstoffenheffing baten kleiner dan lasten
€      226.000
EPOS
€     250.000
Reserve automatisering
€      249.000
Diversen  kleinere onttrekkingen aan de reserves
€       277.500
totaal onttrekkingen €  5.361.500
Bij: toevoegingen aan de reserves  
Wegenbeheerplan €      660.000
Wegenbeheer reservering niet gebruikte dekkingsmiddelen €      237.000
Onderhoud gebouwen €      171.000
Reservering sociaal domein - hogere algemene uitkering
€       481.000
Reservering sociaal domein - incidentele bate Beschermd Wonen
€      360.000
Riolering kosten zijn lager dan de baten €      116.000
Resultaat grondexploitatie
€      613.000
Reserve automatisering €      201.000
Diverse kleinere toevoegingen aan reserves
€      30.000
totaal toevoegingen €  2.870.000
Per saldo
Verschil tussen totaal onttrekking en toevoeging aan de reserves

€  2.491.500
Jaarresultaat 2018 (niet in baten jaarrekening 2019)
 €      85.000        
 Afname reserve eind 2019 t.o.v eind 2018 (exclusief resultaat boekjaar)
 €     2.406.500

Financiële kengetallen
De financiële positie van de gemeente kan het best uitgedrukt worden in een financiële kengetallen.  De commissie BBV heeft eena aantal kengetallen voorgeschreven, om hiermee beter inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de gemeenten. De kengetallen van de gemeente Staphorst zijn goed, met name schuldquote en de solvabiliteit. In de paragraaf weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht.

  Werkelijk Begroting
2017 2018 2019
2019 2020 2021 2022 2023
Netto schuldquote -67  -70  -65  -38  -19  -12 -9  -9
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  -64 -67 -63  -36  -18 -10   -9 -8
Solvabiliteitsrisico  89 89 89  87  88  87 87  86
Grondexploitatie  17 18 10  20  18 17  16  15
Structurele exploitatieruimte  1 8 4  0  0  0  0 0
Belastingcapaciteit  91 91 90  94  95      

 

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf weerstandsvermogen, die in dit jaarverslag is opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is de aanwezige vrije reserves ten opzichte van de mogelijke risico's.

Bedragen x €1.000 Begroting 2019
Rekening 2019 Begroting 2020
Weerstandscapaciteit 11.483 13.124 8.013
Risico's * 1.766 1.856 1..856
Weerstandsvermogen 6.5 7.0 4.3