Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2019

 Bedragen x € 1.000

Activa 31-12-2019 31-12-2018
Vaste Activa
Materiële vaste activa (MVA)   28.939   30.041
Overige investeringen met economisch nut 19.205   21.268  
Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.904   6.790  
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 2.830   1.983  
Financiële vaste activa (FVA)   1.937   1.914
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

184

 
260
 
Leningen aan:
- Deelnemingen

541
 
622
 
Overige langlopende leningen 1.212   323  
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 0   708  
Totaal vaste activa   30.876   31.955
         
 
Voorraden   1.042   1.788
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 461   1.733  
Gereed product en handelsgoederen 581   56  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar   22.885   23.135
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist
- Overige vorderingen
2.894
18.647
1.344
  2.924
19.034
1.176
 
Liquide middelen   257   254
- Kassaldi
- Rabobank beleggersrekening
- Banksaldi
1
240
16
  1
240
13
 
Overlopende activa   1.723   2.320
Vooruitbetaalde bedragen 669   467  
Van Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen 87   1.017  
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 967   836  
Totaal vlottende activa   25.907   27.496
         
Totaal-generaal
  56.783   59.451
         
Passiva
   
 
Eigen vermogen
  49.901   53.272
Algemene reserve
6.826   8.141  
Bestemmingsreserves:
- overige bestemmingsreserves

43.954
 
45.046
 
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat
-879   85  
Voorzieningen
  2.631   2.217
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
2.599   2.184  
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
32   32  
Vaste schulden met een een rentetypische looptijd > 1 jaar
  144   614
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

144
 
614
 
Totaal vaste passiva
  52.676   56.102
         
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
  1.138   1.342
- Overige schulden
1.138   1.342  
Overlopende passiva
  2.969   2.007
Van Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkering
944   896  
Nog te betalen bedragen
2.025   1.110  
Totaal vlottende passiva
  4.107   3.349
         
Totaal-generaal
  56.783   59.451