Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding op de paragraaf

Terug naar navigatie - Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleefd.

Wegenbeheer

Terug naar navigatie - Wegenbeheer

A | Beleidskader
Het wegenbeleidsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding € 965.000.


Dekking:
- uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 660.000;
- de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen uit de lijst van investeringen;
- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en
- eventueel teruglopen van de weg-kwaliteit naar streefkwaliteit.
Voor uitvoering groot onderhoud betonwegen is aanvullend € 2 milj. gereserveerd zodat deze reserve € 4 milj. bedraagt.

C | Financiële consequenties in de rekening
Wegenbeheer-plan
Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2019) van het wegenbeleidsplan is in de productenrekening opgenomen.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de rekening

 Bedragen x € 1.000
2019
2018
Begroting (= wegenbeheerplan) 979
965
Begrotingswijziging  0 0
Begroting na wijziging 979
965
Hiervan uitgegeven 794
799

Rioolbeheer

Terug naar navigatie - Rioolbeheer

A | Beleidskader
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan-V. 2017-2020 is door de raad vastgesteld op 13 september 2016.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V voorgesteld en door uw raad besloten om voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen.

C | Financiële consequenties in de rekening
Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2019) van het vGRP-V is in de productenrekening opgenomen.

  Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Stand reserve volgens GRP 4.942 5.081
Werkelijke stand 6.375
6.259

Waterbeheer

Terug naar navigatie - Waterbeheer

A | Beleidskader
Grondwaterbeleid

Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid  ten aan zien van het water vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V

Hemelwaterbeleid
De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De verbrede rioolheffing (vGRP-V) is bedoeld om de kosten die voortvloeien uit dit beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de rekening
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het vGRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing (zie ook onderdeel ‘riolering’).

Groenbeheer

Terug naar navigatie - Groenbeheer

A | Beleidskader
Het groenbeleidsplan 2019-2030 is door de raad vastgesteld op 26 februari 2019.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan zijn nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve ‘Volkshuisvesting’ ingezet.

C | Financiële consequenties in de rekening

  Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Totale kosten x € 1.000     
895 884

Gebouwenbeheer

Terug naar navigatie - Gebouwenbeheer

A | Beleidskader
De nota onderhoud gemeentelijke gebouwen dient te worden herzien. Voorafgaand hieraan is in 2019 gestart met het ontwikkelen van een strategische visie over het gemeentelijk vastgoed beheer. 

Beide nota’s, inclusief het dekkingsplan van het gebouwenbeheerplan, worden in 2020 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 

Op basis van  het meerjarenonderhoudsplan is in 2019 het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen uitgevoerd.

Gezien de (ontwikkel)plannen met betrekking tot het gemeentehuis, de gemeentewerf en het dienstencentrum is bij genoemde objecten het onderhoud beperkt tot het noodzakelijk niveau.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
In  het  gebouwenbeheerplan zijn  de totale  onderhoudskosten over de bepaalde planperiode meerjarig meegenomen zodat de gemiddelde kosten kunnen worden bepaald. Door middel van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaatsvindt zijn de kosten afgedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud is rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. 

C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen:

Soort (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 171  126

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.

Soort (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Reserve gebouwenbeheer 1.500 1.364