Uitgaven

12,6%
€ 5.324.636
12,6% Complete

Inkomsten

10,14%
€ 4.194.343
10,14% Complete

Saldo

128,52%
€ 1.130.293

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Uitgaven

12,6%
€ 5.324.636
12,6% Complete

Inkomsten

10,14%
€ 4.194.343
10,14% Complete

Saldo

128,52%
€ 1.130.293

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Woningbouw De Slagen

Terug naar navigatie - Woningbouw De Slagen

Door het vlottrekken van de woningbouw in De Slagen zijn in 2019 vergunningen afgegeven voor het bouwen van 20 woningen. Hiervan zijn 8 woningen rijwoningen langs de Gersthof. De ontwikkeling van dit plan zorgt voor een grotere diversiteit van woningen in De Slagen, waardoor een bredere doelgroep op de koopmarkt bediend wordt. Voor de vervolgfase van de woningbouw (ten zijden van Lanen en Hoven, langs de geluidswal) wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan gaat het huidige bestemmingsplan vervangen en maakt het mogelijk bij de inrichting van het gebied beter in te spelen op de huidige eisen. Te denken valt aan woningdichtheid, parkeren, ontsluiting en klimaataspecten.

Behoefte woningbouw (herijking woonvisie)

Terug naar navigatie - Behoefte woningbouw (herijking woonvisie)

In 2019 is gestart met de actualisatie van de Woonvisie 2016-2020. Onderdeel hiervan was een behoefteonderzoek. Diverse partijen waaronder de woningcorporatie, makelaars, jongeren, ouderen en zorgpartijen zijn bevraagd om actuele en te verwachten woningbouwbehoeften te inventariseren. Hiervoor is onder andere de ‘Avond van het Woonvraagstuk’ georganiseerd.

De Woonvisie 2020-2024 is momenteel in concept klaar er wordt in mei voorgelegd aan de raad.

Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingswet

In 2019 is een programmaplan voor de implementatie van de Omgevingswet ontwikkeld. Dit plan is in 2019 door het MT vastgesteld. Besluitvorming binnen het college B&W en de gemeenteraad volgen in 2020. In 2019 is tevens de programmalijn Digitalisering Omgevingswet gestart met projecten zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Overige programmalijnen zoals de Omgevingsvergunning en het ontwikkelen van Toepasbare regels zijn opgestart. 

Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Omgevingsvisie

In 2019 is de herijking van de Omgevingsvisie niet uitgevoerd.  De herijking is uitgesteld omdat de Omgevingsvisie in 2018 door de raad nog is vastgesteld en daardoor nog maar kort in omloop was. Daarnaast bleek er onvoldoende capaciteit beschikbaar te zijn vanuit de afdelingen Samenleving en Ontwikkeling & Beheer. Het plan is om de herijking in 2021 uit te voeren.

Revitalisering recreatieparken

Terug naar navigatie - Revitalisering recreatieparken

In 2019 hebben we met de overige Vechtdalgemeenten de pilot Vitale vakantieparken Vechtdal uitgevoerd. In Staphorst heeft het Park ‘t Veldhuijs meegedaan met de pilot. De doelstelling van deze pilots was een breed beeld te krijgen van de problematiek op recreatieparken en komen tot oplossingsrichtingen. Er is onderzoek gedaan naar de huisvestingsituatie op de parken, gekeken naar het toekomstperspectief en overlegd met de parken. Vervolgens zijn plannen van aanpak opgesteld voor de verdere uitvoering per park.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)
Gebied 2018 2019
Staphorst 85,4 85
Overijssel 73,8 74

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)
Gebied 2016 2017
Staphorst 12,8 19,6
Overijssel 7,4 7,7

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)
Gebied 2018 2019
Staphorst 653 656
Overijssel 688 701

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)
Gebied 2018 2019
Staphorst 680 680
Overijssel 755 742

Gemiddelde WOZ-waarde woningen
Gebied 2018 2019
Staphorst 252000 263000
Overijssel 204000 217000

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 3.387.605 731.015 4.118.620 4.245.356 -126.736
Baten -2.697.050 85.800 -2.611.250 -3.174.046 562.796
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 690.555 816.815 1.507.370 1.071.309 436.061
Stortingen 0 5.000 5.000 1.079.280 -1.074.280
Onttrekkingen -280.000 -709.515 -989.515 -1.020.296 30.781
Mutaties reserves -280.000 -704.515 -984.515 58.984 -1.043.499

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

 

Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere loonkosten taakveld Ruimtelijke Ordening, gedekt vanuit loonsom
108  
Lagere kosten structuur en bestemmingsplannen
  38
Hogere loonkosten taakveld grondexploitatie
44  
Afwaardering de Esch 0 naar agrarische waarde
900
 
Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen, gedekt vanuit  loonsom 149
 
Geen overige kosten omgevingsvergunning afw. bouwplan   40
Lagere kosten derden bouwcontrole en handhaving   23
Hogere opbrengst leges   475
Invordering dwangsommen
  22
Diverse overige afwijkingen
 4  
Totaal te verklaren verschillen 1.205 598

Voor een gedetailleerde verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2020
7482003 Startersleningen SVn 2017 400.000 60.000 191.060 148.940
7482011 Woonservicegebieden 98.000 13.686 30.000 54.314
7483003 Terrein De Levensboom Rouveen 50.000 10.759 -238.186 274.884
7483005 Nieuwe Omgevingswet 200.000 0 0 195.590
7483007 Leefbaarheid De Slagen 50.000 30.679 6.893 12.044
7483008 Woonvisie/onderzoek 25.000 0 11.995 13.005
7483050 GeoVisie landelijke voorz. 145.000 16.614 19.600 88.751

Projecten die afgerond zijn in 2019

Terug naar navigatie - Projecten die afgerond zijn in 2019
Exploitatie Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7482201 Implementatiekosten EPOS 200.000 194.835 30.703 -25.538