Paragraaf 5 - Verbonden partijen

1 | Inleiding op de paragraaf

Terug naar navigatie - 1 | Inleiding op de paragraaf

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen.


Beleidskader
De nota verbonden partijen is door de raad op 10 mei 2016 vastgesteld.

3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - 3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang

11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem.

Gemeentelijke vertegenwoordiger: wethouder A. Mussche (plv. wethouder L. Mulder).

Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage van € 681.000. Dit is 3,7% van het totaal van de ontvangen bijdragen door de GGD IJsseland.

Openbaar belang/ doelstelling

GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.

Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Omschrijving
Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2018: 3.014 2019:   2.423
Vreemd vermogen 2018: 8.657
2019:  8.426
Financieel resultaat 2018: 1.692
2019: 1.055-
Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar verdeeld.
GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken(maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.

Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.
Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Staphorst klein.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester G.J. Kok.
Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2019: € 953.613.
Percentage Staphorst van het totaal: 2,73 %

Openbaar belang/ doelstelling
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen
Bedragen (x € 1.000)
Begin van het jaar 2018
Einde van het jaar 2018
Eigen vermogen   3.580 5.065
Vreemd vermogen 33.320 32.077
Financieel resultaat 2017:  555
2018:  -/- 1.454
Risico's

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.
Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.
Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2018 een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.
Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico’s.
De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Zie bovenstaand percentage.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang

De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel.
Staphorst levert als lid voor het DB en AB: wethouder A. Mussche.
In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder.

Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. 2019: € 1.119.996

Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2018:    2.875 2018:    2.093
Vreemd vermogen 2018:   2.213 2018:   3.208
Financieel resultaat 2017:   minus 1.178
2018:   minus 1.327
Risico's

Bijdragen gemeenten
De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft.
De algemene reserve is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit. Op basis van de jaarrekening 2018 (na resultaatbestemming) bedraagt deze algemene reserve € 1.983.312. Indien de algemene reserve lager wordt dan € 476.200 en de risico’s niet veranderen, is het op basis van deze risicoanalyse volgens Reestmond aan te bevelen de algemene reserve te verhogen.

De personele reducties vinden uiteraard haar weerslag in afnemende begrote toegevoegde waarden. Hiertegenover staan slechts beperkte afnamen van de (nagenoeg volledig vaste) kostenstructuur. Bij ongewijzigd beleid zal dit leiden tot hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling Serviceteam Jeugd IJsselland te Zwolle 
Bestuurlijk belang

11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur;  alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.  Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Financieel belang gemeente

 Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Dit betreft 2,3 % van de totale bijdrage uit de GR die de RSJ-IJsselland ontvangt.

Voor 2018, bedroeg de bijdrage € 49.578 exclusief budget voor de zorgkosten (doorbetaling kosten jeugdzorg aan de RSJ die zorg draagt voor facturatie enz.).
Openbaar belang/ doelstelling

Uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor jeugdhulp. 

De kerntaken bestaan uit inkoop van de  jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële monitoring van de jeugdhulp.   
Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2018:  0 2018:  0
Vreemd vermogen 2018:  16.423
2018:  24.868
Financieel resultaat 2017:    0 2018:     0
Risico's

Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld (betaling naar rato deelname).

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle   
Bestuurlijk belang

11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR.
De oprichting vond plaats op 22 december 2016.  Ingangsdatum 1 januari 2018.
In het  algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder

Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2019 een bijdrage (incl. EED van: €  501.077

Openbaar belang/ doelstelling

De Omgevingsdienst IJsselland wil:
-    een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. 
-   onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting combineren. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik.
-   de Omgevingsdienst een betrouwbare partner zijn in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdienst heeft daarbij als doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving.
-    van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.

Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar
Einde van het jaar
Eigen vermogen 2019: 755
2019: 401
Vreemd vermogen 2019: 2.102 2019: 2.179
Financieel resultaat 2018: 755 2019: 5
Risico's

De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van 311.000 euro en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting Het aanwezige weerstandsvermogen is op dit moment voldoende.

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

 BNG Bank N.V. Den Haag

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen; één stem per aandeel van EUR 2,50. Totale waarde € 75.075.
Openbaar belang/ doelstelling BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Financiële kengetallen


Gedurende het begrotingsjaar hebben zich  geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in de BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten).
Bedragen (x € 1 miljoen)
01-01-2019 31-12-2018
Eigen vermogen       4.991 4.887
Vreemd vermogen   132.518 144.802
Achtergestelde schulden
32
33
Dividend per aandeel

2018: € 2,85;
2019: € 1,27.

Financieel resultaat

2018: € 337;
2019: € 163.

Risico's

Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.  In april 2020 heeft de BNG bank de dividendbetaling over 2019 opgeschort tot oktober 2020. Het risico bestaat dat er geen dividend uitgekeerd gaat worden over 2019.

Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,34%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512. Er is besloten voor de periode 2014-2017 tot een dividenduitkering van € 7.5 milj per jaar. Voor Staphorst betekent dit € 325.500. Gezien alle onzekerheden kan er geen sprake zijn van dividendgarantie.
Openbaar belang/ doelstelling

De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

 Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2018:  70.342 2018: 72.404
Vreemd vermogen 2018: 66.962
2018:  72.027
Financieel resultaat 2017: 10.596 2018:  10.001
Dividend (x €1) 2017: 325.431 2018:  325.428
Risico's

Risico’s:
Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.
Nasleep van  de fraude in 2014. De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim € 38 miljoen.  RENDO probeert zoveel mogelijk van de geleden schade terug te halen.

Vennootschap N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling

Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.

ROVA streeft bij het zorg dragen van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
1. Milieu: Onze missie is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten. In die duurzame leefomgeving voelen mensen zich prettig, omdat ze er gezond kunnen wonen, werken en recreëren. In die leefomgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat waardevolle grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.
2. Service: Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Klantgerichtheid vertaalt zich in tevredenheid over onze dienstverlening. Wij investeren ook in voorlichting en educatie om inwoners bewust te maken van het effect van hun handelen op het milieu.
3. Sociaal: De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
4. Financieel: ROVA heeft haar doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Omzetstijging en financieel resultaat zijn echter geen leidende doelen. Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1.000)

Begin van het jaar

Eind van het jaar
Eigen vermogen 2018:  36.516 2018:  36.742
Vreemd vermogen 2018:  47.091
2018:  53.791
Financieel resultaat
2017:  7.441 2018:  5.784
Dividend (x €1)
2017:  130.303 2018:  94.730
Risico's Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531, de nominale waarde per aandeel is € 0,24. Totale waarde: € 4.571. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten. Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. Staphorst bezit 18.531 aandelen  ad € 1. Totale waarde: € 18.531.  Stemrecht op aandelen: 0,321 %.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening  met een oorspronkelijk bedrag ad € 1.217.900 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding o.b.v. 10 jarige geldlening + 1%. Restant hoofdsom eind 2017: € 324.766 tegen een percentage van 2,12%.

Openbaar belang/ doelstelling

Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij horende dienstverlening.

Doelstelling : excellente dienstverlening leveren aan de klanten en duurzame inzet van de bronnen en infrastructuur om de klanten ook op lange termijn te kunnen voorzien van betrouwbaar en goed drinkwater.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar
Eind van het jaar
Eigen vermogen

2018: 533

2018:  533

Vreemd vermogen 2018: 1.195 2018:  1.234
Financieel resultaat na belastingen 2017:  48
2018:    13
 Dividend
2017:  61.152
2018:  16.678
Risico's

Beperkt tot  deelname aandelenkapitaal en verstrekte achtergestelde lening oorspronkelijk € 1.217.900 (ontstaan  in 2006) met een looptijd van 15 jaar (t/m 2021). Rentevergoeding:  o.b.v. 10 jarige staatslening + 1%.

Vennootschap Enexis Holding N.V.
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0226% Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding. 
Totaal aantal aandelen eind 2017: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671.
Openbaar belang/ doelstelling

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar Eind van het jaar
Eigen vermogen 2018: 4.024 2019: 4.112
Vreemd vermogen 2018: 3.691

2019: 3.691

Financieel resultaat  2018: € 243
2019: € 210
Dividend per aandeel
€ 0,82
€ 1,11
Risico's

Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.

Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde      
Openbaar belang/ doelstelling De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
 Financiële kengetallen 
(x €1.000)
Bedragen Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2018: 67,7
2018: 68
Vreemd vermogen 2018:  1,5
2018:  1,4
Financieel resultaat 2017: 3,2
2018: 1,5
Dividend (x €1) 2017: 20
2018: 20
Risico's

Het eigen vermogen van Wadinko op basis van deelname = 1,67%
Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt.

CBL Vennootschap B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld was
overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

 Financiële kengetallen
Bedragen 01-01-2019 31-12-2019
Eigen vermogen € 136.957
€ 125.355
Vreemd vermogen €    22.040
€    5.006
 

Financieel resultaat

2018: Negatief € 9.822
2019: Negatief € 11.602
Risico's
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal
wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.
Vennootschap Vordering op Enexis B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op 29 december 2016 is  de EDON lening van de gemeente Staphorst omgezet in aankoop aandelen Enexis Holding. N.V.  Daarnaast zijn 19 pro rato aandelen 'vordering op Enexis' ontvangen. Totaal aandelen: 451.
Openbaar belang/ doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.
Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches.
Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Financiële kengetallen
Bedragen
01-01-2019 31-12-2019
Eigen vermogen Negatief  € 2.290 Negatief  € 8.819
Vreemd vermogen € 356.324.436 € 9.083
Financieel resultaat 2018:  Negatief € 11.462 2019:  Negatief € 6.529
Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Verkoop Vennootschap B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)

Financiële kengetallen 
Bedragen 01-01-2019 31-12-2019
Eigen vermogen € 112.116
€  71.192
Vreemd vermogen  € 30.170
Negatief €  28.808
Financieel resultaat
2018: Negatief € 38.818 2019: Negatief € 40.924
Risico's

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal
wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim staat Vennootschap B.V.) te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang
Via stemrecht op aandelen 0,0216%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen: 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000 = € 4,32.      
Openbaar belang/ doelstelling

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

 Financiële kengetallen 
Bedragen 01-01-2019 31-12-2019
Eigen vermogen € 745.990
€ 451.905
Vreemd vermogen € 44.765
€    83.583
Financieel resultaat 2018: Negatief € 123.708
2019: Negatief € 294.085
Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783,- die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Vennootschap PBE (publiekelijk belang elektriciteitsproductie) B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Financiële kengetallen
Bedragen 01-01-2019 31-12-2019
Eigen vermogen € 1.604.945 € 1.589.543
Vreemd vermogen € 23.506 €       455.015
Fianancieel resultaat 2018: Negatief: € 15.300
2019: Negatief € 15.402
Risico's

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - 3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Partijen:
- Vereniging tot instandhouding van de Hervormde Scholen op Gereformeerde grondslag, te Rouveen;
- Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 'de Zevenster';
- Gemeente Staphorst. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal.
Openbaar belang/ doelstelling De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
- De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
- Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.
Financiële kengetallen   Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen 2018: € 117.208
2019: € 102.731
Vreemd vermogen 2018: € 6.497
2017: € 18.358
Resultaat

2018: € 58.172 positief

2019: € 14.477 negatief

Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.
De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis: vloeroppervlakte.