Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inleiding op de paragraaf

Terug naar navigatie - Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden naar de ontvangsten in relatie tot het verleden en de begroting.

Belastingen
De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.  Voor de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening van de totale heffingen en hoe deze bij de tariefstelling worden gehanteerd, wordt verwezen naar Nota Lokale Heffingen 2017. 

Leges
Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd middels door de raad vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties. De tarieven van de leges en belastingen zijn de laatste jaren geïndexeerd op basis van de inflatiecorrectie.

1 | Onroerende zaakbelasting

Terug naar navigatie - 1 | Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken een eigenaren- en gebruikersbelasting geheven.

(bedragen x € 1.000,-)

Soort heffing (bedragen x 1.000)
Begroot 2019 Werkelijk  2019
Werkelijk 2018
OZB woningen eigenaar € 1.491 € 1.488 € 1.440
OZB niet-woningen eigenaar € 817 € 870 € 839
OZB niet-woningen gebruiker € 511 € 548 € 519
Totalen € 2.819 € 2.906 € 2.798

2 | Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - 2 | Afvalstoffenheffing

Op grond van artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig.

 
Berekening vast-recht Begroot 2019 Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Vaste kosten per aansluiting (incl. gratis GFT-container, container voor oud papier en kunststoffen) € 105 € 101 €  104
Uit res. matiging afvalstoffenheffing € 35 € 39  €   36
Vast recht tarief € 140 € 140 € 140

II. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing zijn ingecalculeerd.

Een eventueel voor- of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerde inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers. Met dit laatste is in onderstaande tabel geen rekening gehouden.

(bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing: Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Kosten ophalen huisvuil 1.171 1.249 1.156
Kosten straatvegen (25%) 22 19 20
BTW voordeel 234 220 227
Kwijtschelding 27 30 22
Overhead en automatisering
40 35 46
Baten afvalstoffenheffing 988- 998- 983-
Overige baten (o.a. dividend) 285- 330- 435 -
Saldo 220 225 53
Storting / onttrekking reserve -220 -225 -53
Saldo van de reserve 449
512 737

3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Terug naar navigatie - 3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Rioolheffing bekostigt de taken voor de inzameling en het beheer van huishoudelijk afvalwater, regenwater en grondwater. Het tarief is de laatste jaren gelijk gebleven. De tarieven voor de eenmalige rioolaansluitbijdrage bij nieuw aan te sluiten woningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)
Rioolheffing/aansluitbijdrage Begroot 2019 Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Totale kosten 1.299 1.202 1.153
Kosten straatvegen (25%)
22 19 20
BTW-voordeel 121 111 108
Kwijtschelding 34 32 33
Overhead en automatisering     259 237 242
Opbrengst rioolheffing -1.656 1.717- 1.688 -
Saldo 79- 116- 132-
Toevoeging/onttrekking reserve 79- 116- 132
Saldo reserve 6.137 6.375 6.258

4 | Forensenbelasting

Terug naar navigatie - 4 | Forensenbelasting

Forensenbelasting betalen natuurlijke personen, zonder hoofdverblijf, die binnen onze gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
De totale opbrengst is:

 
Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
€ 58.000 € 61.100 € 57.400

5 | Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - 5 | Toeristenbelasting

Deze belasting  wordt  geheven  van  personen  die  tegen  betaling  gelegenheid bieden voor het houden van verblijf  met overnachting  binnen  onze  gemeente door personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. De totale opbrengst bedroeg:

Begroot 2019 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
€ 48.700 € 101.600 € 54.600

Werkelijk 2018

6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

Terug naar navigatie - 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

Wij heffen marktgelden voor het innemen van standplaatsen voor de weekmarkt, maandmarkt en jaarmarkt. Daarnaast worden leges geheven voor standplaats- vergunningen en ventvergunningen in de gemeente. 
De opbrengsten en gemaakte kosten markten bedroegen:

 
  Begroot 2019
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018
Opbrengst 29.000 21.415 23.902
Saldo 4.000- 1.074- 2.040

7 | Begraafrechten

Terug naar navigatie - 7 | Begraafrechten

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen te Staphorst, Rouveen en IJhorst. Daarnaast worden leges geheven voor verlengen van de begraafrechten.

 
Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018

€ 297.000
 € 338.500 € 339.000

Legesverordening

Terug naar navigatie - Legesverordening

Onder de naam ‘leges’ worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De volgende leges geven als opbrengsten:

(bedragen x €1.000)
Soort
Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Bouwleges
449 786 321
Bestemmingsplan
102 122 110
Bouwplan
40 100 32
Leges burgerzaken incl. rijksleges
256 217 284
APV vergunningen + overige bijzondere wetten
12 12 13
Totaal 859 1.238 760
Percentage kostendekkenheid (ex overhead)

Omgevingsvergunningen
45% 71% 25%
Burgerzaken
50% 37% 59%

Gemeentelijke accomodaties

Terug naar navigatie - Gemeentelijke accomodaties

De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar geïndexeerd en vastgesteld door het college van B en W.

(bedragen x €1.000)
Soort
Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Dienstencentrum 43 48 35
Sporthal 55 60 52
Gymzalen 20 22 24
Voetbalaccommodaties 54 54 50
Totaal 172 184 161

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te betalen vanwege het lage inkomen kunnen kwijtschelding ontvangen voor rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding:
  Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Afgewezen 13 14 14
Toegekend 152 148 151
Gedeeltelijk toegekend 3 0 0
Totaal 168 162 165
 
Begroot 2019
Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
€ 62.200
 € 62.714
€ 55.044

Lastendruk

Terug naar navigatie - Lastendruk

Onderstaand geven wij  u aan hoe de belastingdruk over 2019 en voorgaand jaar bedroeg. 
In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn.

Uitgangspunt: een eigenaar en bewoner van een ‘standaardwoning’ met een gemiddelde waarde die door meer dan één persoon wordt bewoond (bron Coelo). De gemiddelde WOZ waarde  in 2019 is € 263.000.

Soort
2019
2018 landelijk gemiddelde 2019
Afvalstoffenheffing (vast recht + variabel) 175
172 263
Rioolheffing  230 230 196
OZB 265 262 281
Totaal  670 664 740

Samenvatting verhoging belastingen en retributies

Terug naar navigatie - Samenvatting verhoging belastingen en retributies

In 2019 zijn de tarieven van de belastingen en retributies ten opzichte van 2018 met 1,5% verhoogd met uitzondering van de riool- en afvalstoffenheffing.

Binnen het fysieke domein is vanaf 2019 de EPOS-werkwijze geïmplementeerd. De invoering van EPOS was van invloed op de hoogte van de leges omgevingsvergunningen en RO-procedures. Professionals die in aanmerking komen voor CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst) betalen de helft aan legeskosten.