Uitgaven

7,53%
€ 3.182.338
7,53% Complete

Inkomsten

2,9%
€ 1.201.223
2,9% Complete

Saldo

225,26%
€ 1.981.115

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,53%
€ 3.182.338
7,53% Complete

Inkomsten

2,9%
€ 1.201.223
2,9% Complete

Saldo

225,26%
€ 1.981.115

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid

Er is in 2019 een actieve bijdrage geleverd aan het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen dat de bereikbaarheid en doorstroming onderzoekt. Het eindrapport is begin 2020 opgeleverd. Voor het busvervoer heeft de provincie een nieuwe concessie gedaan, waar de gemeente Staphorst actief bij betrokken is. Helaas zijn verzoeken om het busvervoer uit te breiden en routes aan te passen niet gehonoreerd.

Voor de aanleg van diverse fietspaden zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg, namelijk fietspad Heerenweg, Gorterlaan en Reggersweg. Bij het fietspad Kanlaan-Evenboersweg is vertraging ontstaan in de uitvoering door een geschil met de aannemer.

Het fietspadenplan wordt geactualiseerd. Voor dit plan is in 2019 input aangeleverd via burgerparticipatie en de inbreng van stakeholders. Opgehaalde resultaten zijn teruggekoppeld via inloopavonden. Het fietspadenplan wordt in 2020 aan de raad voorgelegd.

Haven

Terug naar navigatie - Haven

Binnen de Regio Zwolle richten de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel zich op de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid. Verwacht is dat de vraag naar watergebonden kavels gaat stijgen. Om deze groei op te kunnen vangen is het Staphorster grondgebied Oevers S(taphorst) in beeld. Omdat dit gebied ruimtelijk-functioneel gezien eerder onderdeel uitmaakt van Meppel, is er een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de economische meerwaarde van de ontwikkeling van Oevers S. In 2019 werden de uitkomsten van het rapport ‘Vraag en ontwikkelprofiel Oever S’ bekend. Nadat de gemeenteraad van Meppel zich in 2020 heeft uitgesproken over de gewenste richting voor Oevers S, wordt de gemeenteraad van Staphorst gevraagd hierover een standpunt in te nemen.

Treinhalte

Terug naar navigatie - Treinhalte

In 2019 is besloten dat er 4 treinen gaan rijden op het traject Leeuwarden-Zwolle. Dit betekent dat de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder kan worden verkend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 2.943.245 270.007 3.213.252 2.522.338 690.914
Baten -68.510 0 -68.510 -225.770 157.260
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.874.735 270.007 3.144.742 2.296.568 848.174
Stortingen 660.000 0 660.000 660.000 0
Onttrekkingen -1.247.475 -260.507 -1.507.982 -975.453 -532.529
Mutaties reserves -587.475 -260.507 -847.982 -315.453 -532.529

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7421001 Fietsplan actualisatie 25.000 0 21.250 3.750
7421005 Herinr. JC v. Andelweg 415.000 400.906 0 14.094
7421011 Verkeersplan 50.000 36.961 11.650 1.389
7421013 Herinr. Staph. N.O. fase 2 142.000 0 1.188 140.813
7421014 Onderzoek afslag A28 50.000 0 0 50.000
7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg 2.395.000 974.842 754.646 665.512
7421020 Renov.lichtmasten-areaal 2019 50.000 0 21.735 28.265
7421021 Verv. aanhangstrooier nr.4 75.000 86.500 -86.500 75.000
7421026 Sneenuwploeg nr.2 tbv tractor 9.500 0 0 9.500
7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg 896.000 28.517 3.486 863.998
7421030 Herinr. Korte Kerkweg 270.000 116.737 -116.737 270.000
7421031 Herinr.Staph-Nrd-Oost fase 1 135.000 150.777 -149.586 133.808
7421033 Fietspad Heerenweg 1.135.000 0 9.017 1.125.983
7421034 Fietspad Gorterlaan 821.600 19.297 89.769 712.534
7421036 Fietspad Reggersweg 200.000 0 4.780 195.220
7421037 Renov.lichtmasten-areaal 2018 50.000 0 45.168 4.832
7421038 Renovatie div. zandwegen 10.000 0 6.357 3.644
7421039 Fietspad Scholenw/Gorterln. 10.000 1.950 6.517 1.533
7421040 Onderz.FP.Gorterln.Dekw/Achth. 75.000 0 0 75.000
7421041 Veegzuigcomb.tbv.mini-trekker 38.000 0 14.696 23.304
7421042 Winterlog-systeem 20.000 0 0 20.000
7421044 Herinrichting Boslaan 225.000 173.522 -167.870 219.348
7421045 Herinr. kruispunt Heerenweg 85.000 0 0 85.000
7421048 Onderz.fietspad Gorterl. Achth 15.000 0 12.380 2.620
7421060 Groot ondh.Bruggen D'vrtweg 30.000 0 0 30.000
7421070 Straatmeubilair centr.Staph. 33.000 0 22.764 10.236
7421104 Halteplaats NS 20.000 19.800 0 200
7425001 Herinr. omgeving station 520.000 0 0 520.000

Projecten die afgerond zijn in 2019

Terug naar navigatie - Projecten die afgerond zijn in 2019

 

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7421009 Brug Veldhuisweg 72.000 51.630 -51.630 72.000
7421012 Snelfietsroute Meppel-Zwolle 485.000 349.259 -334.959 470.700
7421016 Boombeheer/-beleidsplan 80.000 51.745 27.850 405
7421017 Onderzoek ontsl. CZ Rouveen 620.000 314.564 4.086 301.350
7421019 Herinr. Ebbinge Wubbenlaan 120.000 75.721 -75.721 120.000
7421053 Sneeuwploeg vrachtauto 9.500 0 0 9.500
7421054 Opzetstrooier tbv vrachtauto 42.000 0 0 42.000
7421065 Monitorin en evaluatie verkeer 10.000 0 0 10.000