Uitgaven

0,34%
€ 143.608
0,34% Complete

Inkomsten

0,32%
€ 132.752
0,32% Complete

Saldo

1,23%
€ 10.856

Programma 3 - Economie en ondernemen

Uitgaven

0,34%
€ 143.608
0,34% Complete

Inkomsten

0,32%
€ 132.752
0,32% Complete

Saldo

1,23%
€ 10.856

Programma 3 - Economie en ondernemen

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie en ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

De Esch IV en V en ontwikkelingen bedrijfsterrein

Terug naar navigatie - De Esch IV en V en ontwikkelingen bedrijfsterrein

Naast kaveluitgifte op het bestaande bedrijventerrein De Bullingerslag is in 2019 concreet gestart met een bestemmingsplanprocedure voor een nieuw bedrijventerrein. Het gaat hier om plangebied de Esch IV, bruto ca. 18ha. gelegen aan de oostzijde van het huidige bedrijventerrein De Esch II en III. De Esch IV wordt ontwikkeld voor bedrijven die qua milieucategorie en ruimtegebruik een bovengemiddelde behoeftevraag hebben. Dit terrein wordt bestemd voor het oprichten van bedrijfsgebouwen zonder bedrijfswoning.

De Esch V is een beoogd gebied voor nieuw bedrijventerrein, gelegen aan de zuidzijde van de J.J. Gorterlaan / De Esch III. Dit gebied van bruto ca. 30ha. is in de omgevingsvisie aangewezen als toekomstig bedrijventerrein, in opvolging van De Esch IV. Omdat het gebied onderdeel uitmaakt van een lopend Landinrichtingstraject is er onrust ontstaan bij de afgaande grondeigenaren van percelen in dit zoekgebied. De gemeente is in 2019 een mediationtraject gestart met de inzet van een onafhankelijke deskundige om samen met de afgaande- en opkomende grondeigenaren te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een aanvaardbare financiële regeling. Dit op het moment dat (een deel van) het gebied bestemd wordt als bedrijventerrein.

Detailhandelsvisie (ambitie Winkelhart)

Terug naar navigatie - Detailhandelsvisie (ambitie Winkelhart)

In 2019 heeft de gemeente Staphorst in samenwerking met de Ondernemersvereniging Staphorst Rouveen (OSR)  een participatie werkvorm  ingezet. Dit heeft, samen met ondernemers en inwoners van de dorpskern Staphorst, geleid tot een gezamenlijke visie op de detailhandel in Staphorst. Het concept detailhandelsvisie is een gezamenlijk product van de gemeente en de OSR.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)
Gebied 2017 2018
Staphorst 58 58,5
Overijssel 53,9 54,4

Aantal bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)
Gebied 2017 2018
Staphorst 161,6 160,6
Overijssel 134,1 137,7

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2019 Wijzigingen 2019 Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Voordeel/Nadeel2019
Lasten 159.711 204.976 364.687 143.608 221.079
Baten -206.420 -14.000 -220.420 -112.165 -108.255
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -46.709 190.976 144.267 31.443 112.824
Onttrekkingen 0 -201.976 -201.976 -20.587 -181.389

Lopende projecten eind 2019

Terug naar navigatie - Lopende projecten eind 2019
Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2018 Uitgaven 2019 Restant krediet 2019
7431002 Haven, onderzoek 35.000 0 8.663 26.337
7431003 Promotie Gem. staphorst 10.000 0 0 10.000
7431004 Ondesteuning statende ondern. 15.000 0 0 15.000
7432001 Mutatieverw. kadaster rvk 50.000 0 0 50.000
7432002 Beveiliging bedrijventerrein 50.000 0 0 50.000
7432003 Herziening detailhandelsvisie 20.000 0 0 20.000
7432004 Leader III lokale proj.bijdr. 75.000 8.024 8.889 58.087
7432005 Nieuwe best.vrijkom.agrar.geb. 5.000 0 0 5.000
7433001 Detailhandelsvisie: uitvoering 30.000 0 8.208 21.792
7434101 Glasvezelnet buitengebied 50.000 0 3.490 46.510