Raadsvoorstellen

Inhoud

Begroting 2019 + meerjarenraming 2020 - 2022

Voorstel
1.     de gemeentebegroting voor het jaar 2019 vast te stellen;

2.     met de meerjarenraming van de gemeentebegroting 2020 – 2022 in te stemmen.

Inleiding
1.   aanbieding begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022
In de vergaderingen van ons college d.d. 2 en 9 oktober jl. zijn de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 behandeld.


Op 9 oktober is besloten uw raad aan te bieden:
- de begroting 2019,
- de meerjarenraming 2020 – 2022.

2.  inhoud
De begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 bevat:

- de programma’s: de uitwerking van het coalitieakkoord en collegeprogramma,
- voorstellen voor nieuw beleid,
- de verplichte paragrafen, 
- de financiële begroting met toelichting,
- de meerjarenraming 2020 – 2022.

3.   presentatievorm
-   programma-indeling
De programma-indeling zoals die gold bij de begroting 2018 is gehandhaafd voor de nieuwe bestuursperiode waarbij uiteraard de nieuwe wettelijke regelgeving in acht wordt genomen.    


-   begrotingsapp/digitale wijze van inzien 
De digitale presentatievorm is bij deze begroting sterk verbeterd. Daarbij zijn een tweetal uitgangspunten gehanteerd: toegankelijkheid en aantrekkelijkheid (look en feel).    

Via de begrotingsapp: https://staphorst.begrotingsapp.nl/begroting-2019 kunnen alle 3 documenten  uit de p & c–cyclus: begroting, zomernota en jaarrekening digitaal door uw raad en burgers  worden geraadpleegd.

4.    begrotingskaders
Belangrijke kaders als basis bij de samenstelling:

- het coalitieakkoord “samen, voor elkaar!” en de nadere uitwerking hiervan in het collegeprogramma 2018 – 2022, 
- de aangedragen (aandachts)punten door ons college,
- de mei-circulaire 2018 van het gemeentefonds,
- de wet- en regelgeving (gem. wet, fin. verordening, bbv-voorschriften).  

5.    sluitende begroting en meerjarenraming
De gemeente Staphorst heeft een reëel en structureel sluitende begroting 2019 met een batig saldo van € 19.000 (afgerond). Ook de meerjarenraming 2020 – 2022 sluit met positieve uitkomsten. 

 

6.     geen dekkingsplan noodzakelijk 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar, en dat mag als uniek worden bestempeld, is het om die reden (een sluitende begroting en meerjarenraming) niet noodzakelijk uw raad  aanvullend een dekkingsplan voor te leggen met daarin opgenomen maatregelen/voorstellen om een structureel sluitende begroting en/of meerjarenraming te realiseren.

Geconcludeerd kan worden dat onze gemeente  een gezonde begrotingspositie heeft.      

7.     belastingvoorstellen en gemiddelde belastingdruk
Samengevat wordt voor het komende jaar 2019 voorgesteld:

- rioolheffing                                                  -   geen verhoging; ook niet trendmatig.
- afvalstoffenheffing                                 -    geen verhoging van het vast-recht-gedeelte per aansluiting; ook niet trendmatig. 
- onroerende zaakbelastingen            -    geen verhoging; wel trendmatige aanpassing (1,5%).
- leges omgevingsvergunning              -    invoering EPOS met  gedifferentieerde tariefstelling.                                                                                        
- overige belastingen, heffingen         -    geen verhoging; wel trendmatige aanpassing met 1,5%.

De gemiddelde belastingdruk inclusief de trendmatige verhoging en gebaseerd op de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing neemt komend jaar met slechts € 4 toe.

8.    nieuw beleid: Lijst van Investeringen
Het nieuwe beleid is opgenomen in de Lijst van Investeringen. De autorisatiefunctie voor het beschikbaar stellen van deze geraamde uitgaven voor het kunnen uitvoeren van investeringen ligt bij uw raad. In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het begrotingsjaar = 2019 worden geautoriseerd. 

Naast het feit dat dit zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst oplevert geeft deze integrale behandeling tegelijk een kwaliteitsimpuls aan de begrotingsvergadering.  

9.   september-circulaire
De september-circulaire van het Gemeentefonds kan door de late ontvangst niet worden verwerkt in deze begroting. De gebruikelijke gedragslijn die wij hierbij hanteren is dat bij een eventuele positieve uitkomst hierover in de zomernota van 2019 wordt gerapporteerd. Dit omdat de praktijk regelmatig heeft uitgewezen dat bij een positieve uitkomst deze in de loop van het jaar regelmatig naar beneden wordt bijgesteld.        

Bij een negatieve ontwikkeling en bovendien substantieel zullen wij u hierover separaat informeren.

Argumenten
1.1    de Gemeentewet schrijft de verplichting en termijnbepalingen voor
De Gemeentewet (artikel 190, lid 1) bepaalt dat jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders een ontwerp-begroting moet worden aangeboden. Na vaststelling door uw raad zendt ons college de begroting en meerjarenraming binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting is vastgesteld aan gedeputeerde staten toe (artikel 191 Gemeentewet).


1.2   het college van gedeputeerde staten dient goedkeuring te verlenen
De begroting behoeft conform art. 203, lid 1 van de Gemeentewet de  goedkeuring van het gedeputeerde staten.


1.3   de raad besluit over de programmabegroting 
Het meezenden van de productenraming is geen verplichting en in het kader van het dualisme niet gewenst.

De wetgever heeft bepaald dat formeel behoren te worden vastgesteld:

 1. door de  gemeenteraad: de programmabegroting (artikel 191. eerste lid Gemeentewet).  De raad autoriseert op programma-totaal.
 2. het college van b & w: de productenraming (artikel 186, tweede lid Gemeentewet).


De productenraming is de nadere uitwerking van de programmabegroting en dient als afspraak tussen het college en de organisatie.

Kanttekeningen
1.1  het niet voldoen aan de voorschriften heeft consequenties
Indien de begroting niet (structureel) in evenwicht is en/of niet is voldaan aan de indieningstermijn van 15 november zal het college van Gedeputeerde Staten de begroting onder preventieve toezichtvorm plaatsen.


Keuze en effect
Via de zomernota 2019 en Jaarrekening 2019 wordt verantwoording afgelegd


Beleid- en regelgeving
-    Gemeentewet,
-    Besluit Begroting en Verantwoording en
-    Financiële Verordening 2017 gemeente Staphorst

Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
Samenvatting begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022

Omschrijving Begroting
2019
Meerjarenraming (x € 1.000)
2020 2021 2022
Uitkomst + 19 + 72 + 277 + 564
Dekkingsvoorstel - - - -
Per saldo + 19 + 72 + 277 + 564

Belastingvoorstellen
Afvalstoffenheffing                              -  geen verhoging vast recht gedeelte per aansluiting;

Rioolheffing                                              -  geen verhoging per aansluiting;
Leges omgevingsvergunning          -  als gevolg van invoering EPOS gedifferentieerde tariefstelling;
Overige heffingen en tarieven       -  trendmatige aanpassing met + 1,5%.

Uitvoering
Door vaststelling van de begroting 2019 wordt ons college van burgemeester en wethouders belast met de uitvoering en tevens geautoriseerd tot de bedragen zoals in de begroting inclusief de wijzigingen zijn vermeld. Via de uit te brengen zomernota en de jaarrekening legt het college verantwoording af over de voortgang van de begroting 2019 en het gevoerde beheer. Digitaal kan dit permanent worden geraadpleegd.


Communicatie
Gemeentelijke website
De begroting wordt via de gemeentelijke website als begrotings-app digitaal gepresenteerd.   


Begrotingsspecial
Om de burgers te informeren is in “de Staphorster” van 23 oktober j.l. een begrotingsspecial gepubliceerd.


Media
Op 10 oktober heeft er een persbijeenkomst plaats gevonden.  Het college heeft de begroting daarbij toegelicht.


Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
De begroting en meerjarenraming is voor de geïnteresseerde burgers te raadplegen via de  begrotingsapp (staphorst.begrotingsapp.nl).


Burgemeester en wethouders van Staphorst,

drs. T.C. Segers, burgemeester
P.F.G. Rossen MPM, secretaris

De raad van de gemeente Staphorst;                                  


gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-10-18

Gelet op:  
Artikel 191, 1e lid van de Gemeentewet

B E S L U I T:
1.     de gemeentebegroting voor het jaar 2019 vast te stellen;
2.     met de meerjarenraming van de gemeentebegroting 2020 – 2022 in te stemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13-11-18

, voorzitter

, griffier


Wijzigingen begroting 2019

Voorstel
De begroting 2019 te wijzigen door:

1. a.   op basis van de Lijst van Investeringen zoals opgenomen in de begroting 2019 de kredieten en budgetten tot een bedrag van € 4,993.500 beschikbaar te stellen;
     b.  de daarvoor gereserveerde € 417.750 aan te wijzen als dekkingsmiddel.

2.  a.  het vormen van een “reserve invoering EPOS” tot een bedrag van € 575.000;
      b.  de dekking ten laste van de “reserve zonder bestemming” te brengen.

 
Inleiding
De wijzigingen hebben als doel dat door besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2019 de financiële consequenties in deze begroting tot uitdrukking dienen worden gebracht.


Argumenten
1.1 de bepalingen van de Gemeentewet schrijven dit voor.
In de artikelen 186 tot en met 195 van de Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen en voorschriften gegeven met betrekking tot de inrichting en besluitvorming van de begroting zoals budgetrecht van uw raad. In art. 189 (het budgetrecht berust bij de raad) en art. 192 (wijzigen van de begroting termijnen met betrekking tot de besluitvorming) zijn hierover bepalingen opgenomen.


1.2 de bepalingen van de Comptabiliteitswet schrijven dit voor.
Op grond van het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften wordt in artikel 13 1e lid verordineerd dat bij besluiten tot wijziging van de begroting per functie worden verlaagd dan wel verhoogd en het nieuwe geraamde bedrag genoemd.


1.3 wordt uitvoering gegeven aan de Financiële Verordening.
Artikel 5, lid 2 bepaalt dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk door de raad de nieuwe kredieten worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.


1.4. waardoor de verlaging van de legesopbrengsten wordt op gevangen
Invoering EPOS leidt tot een besparing op de loonkosten van € 250.000. De implementatie vindt gefaseerd plaats: in 2020 € 45.000 (0,5 Fte), in 2021 € 85.000 (0,9 Fte) en in 2022 € 120.000 (1,3 Fte). Ingeschat wordt dat EPOS in 2021 pas volledig operationeel zal zijn. Tot die tijd vragen initiatieven nog een intensievere begeleiding van het ambtelijk apparaat. Het aangepaste legestarief wordt direct in 2019 in gevoerd, omdat dan de eerste bedrijven in CPOS instromen. Het negatieve saldo wordt ten laste van de reserve gebracht (zie tabel onder financiën).


Kanttekeningen
Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen inclusief termijnen zal Gedeputeerde Staten de begroting onder toezicht plaatsen.


Keuze en effect
1e wijziging op de begroting 2019
Waarbij de kredieten en budgetten ter beschikking worden gesteld zoals opgenomen in de Lijst van Investeringen 2019.


2e wijziging op de begroting 2019
Waarbij de vorming van de “reserve invoering EPOS” tot uitdrukking wordt gebracht.  


Door vaststelling van deze wijzigingen wordt het college belast met de uitvoering en hierdoor tevens geautoriseerd tot de uitgavenbedragen zoals in de begroting is genoemd.

Beleid- en regelgeving
- Gemeentewet,

- Besluit Begroting en Verantwoording en
- Financiële Verordening 2017 gemeente Staphorst

Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
1.  Lijst van Investeringen
Investeringsbedragen nog niet geraamd voor 2018 en eerder € 1.885.000

Investeringsbedragen voor 2019                                                               € 3.108.500
Dekkingsmiddelen (totaal)                                                                             €    417.750

2.  Reserve invoering EPOS
Door vorming van de “reserve invoering EPOS” van € 575.000 worden de incidentele budgettaire gevolgen van  invoering EPOS gedekt.

In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen voor de  begroting weergegeven:

  2019 2020 2021 2022
Doelstelling besparing 250 250 250 250
Verwachte realisatie 0 45 130 250
Tekort ten laste van reserve 250 205 120 0
Totaal te vormen reserve invoering EPOS 575      

Uitvoering
Door vaststelling van deze wijzigingen wordt ons college belast met de uitvoering en hierdoor tevens geautoriseerd tot de uitgavenbedragen zoals in de begroting is genoemd.


Communicatie
Middels de uit te brengen zomernota en de jaarrekening inclusief jaarverslag legt ons college verantwoording af over de voortgang van de begroting en het gevoerde financiële beheer. Via het managementinformatiesysteem Pepperflow is de voortgang voor uw raad permanent zichtbaar.


Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
Begroting 2019 –  hoofdstuk - uiteenzetting financiële positie.Burgemeester en wethouders van Staphorst,

drs. T.C. Segers, burgemeester
P.F.G. Rossen MPM, secretarisDe raad van de gemeente Staphorst;                                                        


gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 02-10-18

Gelet op:  
- de Gemeentewet art. 189

B E S L U I T:
De begroting 2019 te wijzigen door:
1. a.   op basis van de Lijst van Investeringen zoals opgenomen in de begroting 2018 de kredieten en budgetten tot een bedrag van € 4.993.500miljoen beschikbaar te stellen;
     b.  de daarvoor gereserveerde € 417.750 aan te wijzen als dekkingsmiddel.

2.  a.  het vormen van een “reserve invoering EPOS” tot een bedrag van € 575.000;
      b.  de dekking ten laste van de “reserve zonder bestemming” te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13-11-18

, voorzitter

, griffier


Belastingverordeningen 2019

Voorstel
De belastingverordeningen 2019 vast te stellen.

Inleiding
Jaarlijks wordt de begroting en het bijbehorende dekkingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. De in de belastingverordeningen vermelde tarieven moeten aangepast worden zodat de geraamde opbrengsten gehaald worden. Naast aanpassingen van tarieven zijn ook enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld als gevolg van jurisprudentie, gewijzigde landelijke wetgeving of op advies van de VNG (modelverordeningen). De conceptverordeningen liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage in de leeskamer.


Argumenten
1.1. De vaststelling van belastingverordeningen is een bevoegdheid van de raad.
De belastingverordeningen moeten voor de rechtsgeldigheid formeel worden aangepast, vastgesteld en bekendgemaakt. Deze formele vaststelling is op grond van artikel 156 en 216 van de Gemeentewet een bevoegdheid van de raad. Voor aanvang van het belastingjaar moeten de verordeningen bekendgemaakt zijn.


1.2. Voor 2019 zijn enkele verhogingen geraamd van de gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies.
Samenvattend wordt voorgesteld om als compensatie voor de inflatie de algemene belastingen, heffingen en retributies met 1,5% te verhogen. De tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd.


1.3. De tarieven onroerende zaakbelasting (OZB) en marktontwikkeling.
De consequenties van de marktontwikkeling voor de hertaxatie in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn verwerkt in de tariefstelling OZB. Per 1 januari 2019 geld waardepeildatum 01-01-2018. Op dit moment wordt uitgegaan van een gemiddelde waardeontwikkeling in de periode van 1-1-2017 tot 1-1-2018  van +4 % bij de woningen en +1% bij de niet woningen.


1.4. De tarieven bij de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing worden niet verhoogd.
Gelet op de beschikbare reserve (reserve matiging afvalstoffenheffing) worden de tarieven niet verhoogd. De verordening bevat alleen redactionele wijzigingen.


1.5. De tarieven bij de rioolheffing worden niet verhoogd.
Gelet op het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 5 (vGRP 2016-2020) worden de tarieven niet verhoogd.


1.6          De tarieven van aanvragen om een omgevingsvergunningen veranderen door de invoering van EPOS
EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Binnen het fysieke domein wordt vanaf 2019 de EPOS-werkwijze geïmplementeerd. De invoering van EPOS heeft consequenties voor de hoogte van de leges omgevingsvergunningen en RO-procedures. De door de raad in advies ADV/18-12687 vastgestelde kaders met betrekking tot de tarieven en het dekkingspercentage zijn doorgevoerd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 die u bijgaand ter vaststelling wordt aangeboden. Professionals die in aanmerking komen voor CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst) betalen de helft aan legeskosten.


Kanttekeningen
n.v.t.


Keuze en effect
Het niet aanpassen en niet tijdig vaststellen van de verordeningen kan leiden tot inkomstenderving. De verordeningen kunnen we dan niet toepassen per 01-01-2019. De huidige verordeningen blijven dan van toepassing.


Beleid- en regelgeving
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot invoeren, wijzigen of afschaffen van een belastingverordening.

Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
De geraamde meeropbrengst voor 2019 ten opzichte van de geraamde opbrengst 2018 is € 20.000 en is opgenomen in de begroting.


Leges (burgerzaken, omgevingsvergunning, etc.)                    -   € 139.000

OZB                                                                                                                    +   € 70.000

Afvalstoffenheffing                                                                                   +   € 32.000

Rioolheffing                                                                                                   +   € 36.000

Forensenbelasting                                                                                     -   €   2.000

Toeristenbelasting                                                                                    +   €  1.000

Begraafrechten                                                                                          +   € 22.000      

Marktgelden                                                                                                -   €  1.000

Honden                                                                                                          +   €  1.000

                                                                                                                            +   €20.000

 
Uitvoering
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet zullen de verordeningen, na vaststelling, bekendgemaakt worden. Dit gebeurt door opneming van de verordeningen in het Gemeenteblad. Deze ligt kosteloos ter inzage op de gemeentesecretarie. Ook vindt bekendmaking plaats door publicatie in de Staphorster en op de website. Vanaf 1 januari 2019 treden de verordeningen in werking. De op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen en retributies geschieden conform de nieuwe verordeningen.


Communicatie
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet zullen de verordeningen, na vaststelling, bekendgemaakt worden. Dit gebeurt door opneming van de verordeningen in het Gemeenteblad. Deze ligt kosteloos ter inzage. Ook vindt bekendmaking plaats door publicatie in de Staphorster en op de website.


Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

 1. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 (O)
 2. De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019 (O)
 3. De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 (O)
 4. De verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief de bijbehorende tarieventabel en bijlage (O)
 5. De tarieventabel berekening bouwkosten behorende bij de legesverordening 2019 (O)
 6. De verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
 7. De tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
 8. De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 (O)
 9. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2019 (O)
 10. De verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2019 inclusief bijlagen (O)
 11. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 (O)


Burgemeester en wethouders van Staphorst,

drs. T.C. Segers, burgemeester
P.F.G. Rossen MPM, secretaris
De raad van de gemeente Staphorst;                 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-10-18

Gelet op:  
Het voorstel de belastingverordeningen 2019 vast te stellen en artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 216 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

De volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 1. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 (O)
 2. De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019 (O)
 3. De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 (O)
 4. De verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief de bijbehorende tarieventabel en bijlage (O)
 5. De tarieventabel berekening bouwkosten behorende bij de legesverordening 2019 (O)
 6. De verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
 7. De tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
 8. De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 (O)
 9. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2019 (O)
 10. De verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2019 inclusief bijlagen (O)
 11. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 (O)


Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13-11-1

, voorzitter

, griffier

 

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud