Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Inhoud

Balans

Balans per 31 december (2018, 2019, 2020, 2021 en 2022)

(bedragen x €1.000)
ACTIVA Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022
VASTE ACTIVA                    
Immateriële vaste activa   0   0   0   0   0
Kosten sluiten geldleningen en saldo van agio en disagio 0   0   0   0   0  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0   0   0   0   0  
Materiële vaste activa   35.886   34.345   33.684   32.623   30.988
Investeringen met een economisch nut:
- strategische gronden
- overige investeringen met een economisch nut
- idem waarvoor ter bestr.kosten heffing kan worden geheven
 
4.410
17.689
8.372
   
4.405
16.579
8.214

   
4.405
15.513
8.892
   
4.405
14.492
9.124
 
4.405
13.547
8.705
 
Investeren in de openb.ruimte met uitsluitend maatsch. nut 5.415   5.147   4.875   4.603   4.331  
Financiële vaste activa   2.682   1.415   1.328   1.241   1.234
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen (kap.verstrekk., aandelen)
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
 
184
0
0
 

 
184
0
0

 

 
184
0
0

   
184
0
0
 
184
0
0
 
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen (leningen)
- overige verbonden partijen
 
0
698
0
   
0
541
0
   
0
460
0
   
0
379
0
 
0
379
0
 
Overige langlopende leningen u/g (hyp.len.ond.terr.) 695   689   684   677   671  
Ov. Uitzett. met een rentetypische looptijd >jaar 1.105   0   0    0   0  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden                    
TOTAAL VASTE ACTIVA 38.568 35.759 35.012 33.863 32.222
                     
VLOTTENDE ACTIVA                    
Voorraden   2.270   2.225   1.366   789   479
Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
 
0
0
   
0
0
   
0
0
   
0
0
 
0
0
 
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 2.270   2.225   1.366   789   479  
Gereed product en handelsgoederen  0    0    0    0   0  
Vooruitbetalingen  0    0    0    0   0  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar   13.817   12.703   12.299   12.347   12.746
Vorderingen op openbare lichamen 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen                    
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1 jaar 11.817   10.703   10.299   10.347   10.746  
Overige vorderingen 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Overige uitzettingen  0    0    0    0   0  
Liquide middelen   241   241   241   241    
Kassaldi  1   1   1   1      
Rabobank beleggersrekening  240   240   240   240      
Banksaldi 0   0   0   0      
Overlopende activa   2.000   1.600   1.300   1.250   1.250
Vooruitbetaalde bedragen 500   500   500   500   500  
Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. specifieke uitk. 500   500   500   500   500  
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.000   600   300   250   250  
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 18.328 16.769 15.206 14.627 14.716
             
TOTAAL-GENERAAL 56.896 52.529 50.217 48.490 46.937
PASSIVA Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022
VASTE PASSIVA
                   
Eigen vermogen
  47.604   45.696   43.889   42.245   40.778
Algemene reserve 11.268   10.988   10.753   10.603   10.573  
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

0
36.336
 
0
34.708
 
0
33.136
 
0
31.642
 
0
30.205
 
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat 0   0   0   0   0  
Voorzieningen   3.254   3.218   3.182   3.145   3.107
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.254   3.218   3.182   3.145   3.107  
Onderhoudsegalisatievoorzieningen                    
Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting 0   0   0   0      
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar
  1.062   614   144   99   51
Obligatieleningen                    
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekerings-instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- btl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren
 
0
1.062
0
0
0
 

 
0
614
0
0
0

 

 
0
144
0
0
0

 
0
99
0
0
0
 
0
51
0
0
0
 
Waarborgsommen  0    0    0    0   0  
Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten 0   0   0   0   0  
TOTAAL VASTE PASSIVA 51.920 49.528 47.216 45.489 43.936 
                     
VLOTTENDE PASSIVA                    
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar
  1.000   1.000   1.000   1.000   1.000
Kasgeldleningen  0    0    0    0   0  
Kas- en banksaldi 0   0   0   0   0  
Overige schulden 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Overlopende passiva
  3.975   2.000   2.000   2.000   2.000
Vooruitontvangen bedragen 0   0   0   0   0  
Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog te besteden specifieke uitk. 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Nog te betalen bedragen 2.975   1.000   1.000   1.000   1.000  
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
  4.975   3.000   3.000   3.000   3.000
                     
TOTAAL-GENERAAL   56.896   52.529   50.217   48.490   46.937
                     
Gewaarborgde geldleningen   1.000   850   700   550   400
Garantstellingen   0   0   0   0   0

 

Dekkingsplan begroting 2019 - 2022

Aansluiting zomernota 2018 met uitkomst begroting 2019

In de zomernota 2017 zijn de uitkomsten van de (voorlopige) begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 gepresenteerd. Daarbij werd een negatieve uitkomst gepresenteerd van € 114.000 in 2018 en oplopend naar 2021 een negatieve uitkomst van € 119.000. Hierbij werd nadrukkelijk opgemerkt dat het nog een concept-uitkomst betrof.
Bij het definitief samenstellen van de begroting 2018 -2021 is gebleken dat de begroting  structureel en reëel sluitend is zonder dat er aanvullende dekkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De (forse) verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is hier voor een belangrijk deel debet aan.

Gebruikelijk is het dat op deze plaats de financiële aansluiting tussen de zomernota en de begroting zichtbaar wordt gemaakt. Dit jaar is er geen zomernota samen gesteld.  Hiervoor zijn twee redenen:

1.  geen nieuw college
Een belangrijk onderdeel van de zomernota  is de beleidsmatige en financiële uitwerking  van het coalitieakkoord. Eind mei, de uiterste termijn voor het samenstellen van de zomernota, wat er nog geen nieuwe coalitie. Omdat door het ontbreken van dit onderdeel de informatiewaarde sterk af neemt, heeft uw raad besloten dat behandeling van een zomernota minder zinvol is.


2.  demissionaire status college
Ook het bestuurlijk aspect namelijk dat een demissionair college over het nieuwe beleid in 2019 en volgende jaren zou moeten  besluiten is onwenselijk en heeft bij dit besluit nadrukkelijk mee gewogen.   


Uitkomst begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022

Samenvatting Begroting 2019 Meerjarenraming
    2020 2021 2022
Uitkomst 19.034 72.078 276.606 563.898
Dekkingsplan - - - -
Per saldo 19.034 72.078 276.606 563.898

Analyse (globale) begrotingsuitkomst 2019 met begroting 2018 en meerjarenraming 2020 - 2022

In de begroting zijn bij de programma’s de belangrijke afwijkingen toegelicht. Het is daarom niet zinvol die op deze plaats te herhalen. Volstaan wordt met onderstaande globale analyse.

Analyse begroting 2019 - 2018

Bedragen x € 1 Nadeel Voordeel
Programma 0 Algemeen Bestuur en Organisatie
div.

toename personeelslasten: 

voornamelijk doorwerking van de CAO- en premiestijgingen                                                                                                                                                                                                                          minus: inkomsten 3 gemeenten i.v.m. gezamenlijke benoeming uitvoering  AVG.

Voor nadere analyse loonsom: zie paragraaf bedrijfsvoering    

onderdeel: personeel/HRM  - globale analyse loonsom 2018 ten opzichte van  2019                                                                                                                                                            

   807.000

 

-/- 68.000

    739.0000.1 gemeenteraad: voorlichting+advertentie, werkbezoeken, kosten derden   70.000
0.1 College van B.&W.: wachtgeldpensioen toename 63.000  
0.1 College van B&W.: overige kosten lager   50.000
0.1 College van B&W.: toevoeging voorziening wethouderspensioen 14.000  
0.1 Gemeentelijke samenwerking.: toename inhuur personeel
37.000  
0.2 Burgerzaken: toename leges rijbewijzen   19.000
0.2 Burgerzaken: afname verschuldigde rijksleges reisdocumenten   25.000
0.2 Burgerzaken: afname ontvangsten leges rijksdocumenten 43.000  
0.5 Deelneming nutsbedrijven: afname dividend 20.000  
0.5 Geldleningen > 1 jaar: lagere rentelasten opgenomen leningen   22.000
0.5 Geldleningen < 1 jaar: geen rentebaten 100.000  
0.6 Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen   14.000
0.6 OZB: hogere opbrengst OZB   70.000
0.7 Uitkering gem.fonds: hogere algemene uitkering   1.189.000
0.8

Onvoorziene uitgaven en stelposten (excl. pers. lasten) hoger 2018 €230; 2019 €454.

betreft voornamelijk dekkingsmiddelen voor het nieuwe beleid

224.000  
0.9 Beschikking reserve i.v.m. invoering EPOS nieuw   250.000
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
1.1 Veiligheidsregio IJsselland: hogere bijdrage 30.000  
1.2 APV: toename ingeleend personeel en kosten derden 18.000  
1.2
Integrale veiligheid: lagere kosten
  11.000
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1
Hogere toegerekende rente wegen iv.m activering vanaf 2018 21.000  
2.1
Bermen, greppels, sloten: lagere kosten onderhoud bermen   15.000
2.1
Openbare verlichting: geen huur materieel
  10.000
2.1
Openbare verlichting: aankoop lichtmasten 38.000  
2.1
Verkeersborden+ -installaties: inhuur Reestmond 11.000  
Programma 4 | Onderwijs
4.3
Leerlingenvervoer basis+speciaal onderwijs.: kosten leerlingenvervoer lager   18.000
4.4
OAB.: hogere lasten € 35k en hogere baten € 77k
  42.000
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme  
5.7 Waterhuishouden: onderhoud bermen lagere kosten   15.000
5.7 Natuur en landschap: landschapsplan - natuurwet 10.000  
5.7 Beheer bomen binnen bebouwde kom: toename kosten 18.000  
5.7 Beheer bomen buiten bebouwde kom: toename kosten 126.000  
5.7
Activiteitenzone Rouveen: afschrijving
24.000
 
Programma 6 | Sociaal domein
6.1 ondersteuning mantelzorg - toename 46.000  
6.1
dienstencentrum: in 2018 laatste afschrijvingstermijn
  15.000
6.3 inkomensvoorziening: lasten €38k hoger: baten €10k lager 48.000  
6.3 bijzondere controle - toename kosten derden 12.000  
6.3 minimafonds - op basis van verstrekte uitkeringen
  40.000
6.3 schuldregeling- en sanering - lagere kosten   20.000
div. lagere kosten sociale werkvoorziening (oud) door afname  WSW-indicaties
  121.000
div. lagere vergoeding GAK eigen bijdrage hulp huishouden 125.000
 
div. lager nadeel 3D's (excl. pers.lasten) 18.000
 
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
7.1 jeugdgezondheidszorg C.J.G. hogere bijdrage uniform deel 36.000  
7.4 Algemeen WABO - toename gemeenschappelijke regeling 32.000  
7.4 Specialisme Vergunningverlening - lagere kosten   47.000
7.5 banken begraafplaatsen 12.000  
7.5 begraafrechten - toename   22.000
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.1 lagere kosten bestemmingsplannen 12.000  
8.1 lagere leges bestemmingsplannen a.g.v. EPOS 13.000  
8.3 BGT (Basiskrt.Grootsch.Topografie) - hogere kosten 10.000  
8.3 legesomgevingsvergunning afwijking bouwplan 20.000  
8.3 leges bouwvergunningen a.g.v. EPOS 72.000  
Programma 9 | Overhead
4.0 Rechtspositie personeel: gratificaties in verband met jubilea hoger 17.000  
4.0 Rechtspositie personeel: cursuskosten toename 24.000  
4.0 Systeem-/netwerkbeh. Automatiseringsapparatuur 87.000  
4.0 Systeembeheer DOSZ gem.: geen vergoedingen 52.000  
4.0 Documentatie/vakliteratuur: boeken, tijdschriften  etc.
  11.000
4.0 Bezwaarschriften: kosten derden - schadeloosstellingen
  11.000
4.0 Voorlichting/communicatie - voorlichting en advertenties 10.000  
4.0 Vervoermiddelen: lagere afschrijvingslasten   28.000
4.0 Tractie vrachtauto: lagere kosten derden   16.000
4.0 Tractie tractor: lagere kosten derden incl. gasolie
  12.000
 

€ 19.000 nadeel begroting 2019 t.o.v. 2018

VD saldo onvoorzien begroting 2019   € 19.034
Idem 2018                                                              € 38.261
Nadeel 2019 t.o.v. 2018                                 € 19.227


Meerjarenraming afwijkingen met 2019

Omschrijving (bedragen x € 1)
2020 2021 2022
Baten      
Deelneming nutsbedrijven - aflossing lening N.V. Vitens - 14.000 - 15.000 - 18.000
Beleggingen - aflossing BNG fondsen - 85.000 - 85.000 - 85.000
Onroerende Zaak Belasting Eigenaar woning - uitbr.+1,5% 37.000 75.000 114.000
Onroerende Zaak Belasting Gebruiker niet woning - idem 13.000 26.000 39.000
Onroerende Zaak Belasting Eigenaar niet-woning -idem 20.000 41.000 62.000
Uitkering gemeentefonds - cf mei-circulaire 2018 661.000 1.267.000 1.878.000
Toename baten in de jaren 2020 t/m 2022 t.o.v. 2019 632.000 1.309.000 1.990.000
       
Lasten      
Rente geldleningen > 1 jaar - 14.000 - 17.000 - 20.000
Onvoorziene uitgaven/stelposten/Lijst van Investeringen 219.000 281.000 286.000
Beheer bomen binnen bebouwde kom 10.000 21.000 36.000
Beheer bomen buiten bebouwde kom 21.000 42.000 53.000
Loonkosten trendmatige verhoging met 1,5% 146.000 294.000 444.000
Trendmatige verhoging 1,5% overige lasten minus baten 197.000 429.000 646.000
Toename lasten in de jaren 2020 t/m 2022 t.o.v. 2019 579.000 1.050.000 1.445.000
       
       
Saldo voor- en nadelen 2020 t/m 2021 t.o.v. 2019
53.000 259.000 545.000
       
Voordelige saldi in de jaren 2020 t/m 2022 72.078 276.606 563.898
Voordelig saldo 2019 19.034 19.034 19.034
Toename voordelig saldo 2020 t/m 2021 t.o.v. 2019
53.044 257.572 544.864

Meerjarenraming 2021 - 2022

De meerjarenraming toont een positief beeld dat aansluit bij het begrotingsjaar 2018. Een belangrijke reden hiervoor is dat de algemene uitkering toeneemt en dat er voor de jaren 2019 en volgende geen investeringen of projecten met een hoog investeringsbedrag zijn geraamd zoals: huis van de gemeenschap en afslag A28. De verwachting is dat de kosten van het sociaal domein ook de komende jaren toenemen. Enige terughoudendheid is dan ook op zijn plaats.

Dekkingsplan begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022: niet nodig

Geen aanvullend dekkingsplan
De begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 sluiten beide af met een positief saldo. Dat betekent dat bij deze begroting en meerjarenraming geen aanvullende dekkingsplannen (zoals verhogingen van inkomsten of verlaging van uitgaven) noodzakelijk zijn om aan de eis van een reëel  sluitende begroting  te voldoen. 
Dit feit doet zich voor het vierde achtereenvolgende begrotingsjaar voor. Hieruit blijkt dat de gemeentefinanciën op orde zijn en, gelet op de meerjarenraming, verwacht mag worden dat dit de komende jaren het geval blijft.

Wettelijke voorschriften/bepalingen en provinciaal toezicht
Deze begroting  en meerjarenraming voldoen aan de bepalingen die door de Gemeentewet en het BBV bij de samenstelling van de begroting worden gesteld. In haar rol als toezichthouder zijn genoemde wettelijke bepalingen verder uitgewerkt door de provincie Overijssel.  De beleidsnota 'een kwestie van evenwicht' wordt daarbij door de provincie gehanteerd.

Reservepositie
Op 1 januari 2019 is de geraamde beginstand van de reservepositie € 50 miljoen en kan als goed worden gekwalificeerd. Het is wel zo dat op het overgrote deel van deze reserves een claim ligt zoals een reserve voor afschrijving op gemeentelijke gebouwen (7 miljoen), een reserve voor afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (€ 11 miljoen), een reserve rioolbeheer (€  6 miljoen), een reserve wegenbeheer asfalt en beton (€ 6 miljoen) . Ook bij de vrij beschikbare reserves zijn al een aantal toekomstige bestemmingen aangewezen. De investeringen die voor het jaar 2018 en 2019  in de Lijst van Investeringen staan, moeten nog via een begrotingswijziging worden geformaliseerd. De effectief vrij beschikbare ruimte is hierdoor lager. Anderzijds verwachten we ook toevoegingen als de komende jaren grondexploitaties positief worden afgesloten. 

Lijst van investeringen

Het nieuwe beleid is opgenomen in de Lijst van Investeringen. Deze  investeringsuitgaven moeten nog door uw raad worden geautoriseerd. In de Financiële Verordening die is vastgesteld op 4 juli 2017 is in artikel 5, 2e lid is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst. Om uw raad bij de afweging te ondersteunen zijn investeringen die hoger zijn dan € 100.000 voorzien van een uitgebreide toelichting.

Lijst van investeringen 2019 - 2022

Lijst van investeringen

LIJST VAN INVESTERINGEN 2019 - 2022   -  PROGRAMMABEGROTING 2019

 

 Omschrijving van de investering  Toelichting Incidenteel (I) of Structureel (S) <2018 2019 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last begroting 2019
2020 2021 2022
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op oppervlakte. Woningen worden momenteel op basis van inhoud gewaardeerd. De oppervlakten van alle woningen moeten worden geïnventariseerd en geregistreerd zodat het mogelijk is te taxeren op basis van oppervlakte. Daarnaast is het zaak dat enkele (WOZ) processen worden aangepast. Incidenteel   65.000       0
Uitvoering nieuwe ARBO-wet
In de nieuwe ARBO-wet is de rol van de preventiemedewerkers groter geworden. De preventiemedewerker heeft de taak om het arbobeleid op te zetten en te verbeteren. Heeft daarbij verschillende rollen en taken op het gebied van coördinatie, advies, uitvoering en fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers, management, OR en externe partijen. Hiervoor is 24 uur per week berekend. Structureel
    46.000     0
Ontwikkelfonds
Het oprichten van een ontwikkelfonds waarmee initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving worden gestimuleerd. Het ontwikkelfonds wordt opgenomen in de nota Burgerkracht 2.0. Structureel
  15.000
      15.000
Uitvoering wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De wet AVG stelt hoge eisen aan de privacy. Op basis van een door een extern bureau gemaakte analyse is het eerste jaar 5 fte nodig en vervolgens structureel 4 fte. Er wordt gestart met 3 fte en na een jaar evaluatie. Overtredingen van de AVG worden fors beboet. Maximaal variërend van 2 tot 4 % van de omzet. Structureel   160.000 60.000     160.000
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
 Behoud wijkagenten + politiepost De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Voor inzet van en aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente. Structureel   6.000       6.000
 Vergroten veiligheidsbeleving Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. In samenspraak met de politie nemen van maatregelen om de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten. Incidenteel   10.000       0
Vergroten veiligheidsgevoel
Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door maatregelen zoals stimulering gebruik Burgernet en buurtpreventie-apps. Incidenteel    10.000       0
Programma 2 - Verkeer en vervoer
Fietspadenplan: Heerenweg Betreft aanleg vrijliggend fietspad langs de Heerenweg en gebaseerd op het fietspadenplan van de gemeente Staphorst Structureel 1.100.000         0
Ontsluiting Rouveen
Onderzoek op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden met daarbij concrete aanbevelingen. Incidenteel
    25.000     -
Bereikbaarheid gemeente
Opstellen notitie over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij worden betrokken de vormen van openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar vervoer zoals de wijk- of buurtbus. Incidenteel
      5.000   -
Fietsplan: actualisatie
Actualisatie huidige fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Doel fietsplan is het bevorderen van de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen. Incidenteel
  25.000       0
Verplaatsen op- en afritten A28 Het verplaatsen van de bestaande op- en afritten is opgenomen in de structuurvisie 2030. Doel: verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid kernen Staphorst en Rouveen. Opzetten lobbyagenda en bereiken van cofinanciering Incidenteel   50.000       0
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 Betreft nieuw materiaal voor de herinrichting van fase 2 Structureel
  142.000
     

0

 

Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3 Betreft nieuw materiaal voor de herinrichting van fase 3 Structureel
    152.000     -
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4 Betreft nieuw materiaal voor de herinrichting van fase 4 Structureel
        145.000 -
Aanleg fietspad (voormalige toegangsweg NAM-locatie) De NAM-locatie langs de Mr JB Kanlaan wordt ontmanteld. Vanuit de bevolking bestaat de wens om de bestaande toegangsweg om te bouwen naar een fietspad die aansluit op het fietspad in de Staatsbossen. Structureel
    70.000     -
Renovatie lichtmasten-areaal I.v.m. veiligheid moeten lichtmasten, waarvan de levensduur is overschreden, worden vervangen. Structureel
  50.000
      0
Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overweg JJ Gorterlaan) De gewenste ontsluiting van het bedrijventerrein de Bullingerslag is via de Oosterparallelweg, de JJ Gorterlaan richting de rijksweg A28. De overweg JJ Gorterlaan vormt een knelpunt in de route. De oplossingsrichting is of een verbreding van de overweg, of een ondertunneling. E.e.a. is afhankelijk van de komst van een nieuw treinstation. Het opgevoerde bedrag gaat uit van een verbreding van de overweg. Structureel
      885.000   -
Herinrichting Bergerslag/ Staphorster Kerkweg De herinrichting betreft het gebied vanaf de Gemeenteweg tot de JC van Andelweg. O.a. wordt de algemene leefbaarheid verbeterd, het verhard oppervlak afgekoppeld, de fietsverbinding noord- zuid verbeterd en het wegprofiel versmald in navolging van de Ebbinge Wubbenlaan. Structureel
        900.000 -
Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg De kruising is eerder gereconstrueerd omdat de kruising een ongevalslocaties was. Echter na de reconstructie, waarbij ook rekening is gehouden met de wensen van de Stichting van het evenemententerrein, blijkt dat er nog (te) veel ongevallen plaatsvinden. Onderzocht is met betrokkenen naar een verbetering die ook toekomstbestendig is. Structureel
  100.000
      0
Herinrichten kruispunten Heerenweg Herinrichting i.v.m. onduidelijke verkeerssituatie. Bij de herinrichting wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid, uitstraling en het karakter van de weg en de omgeving. Structureel
85.000         0
Herinrichting omgeving station De omgeving van het station zal moeten worden aangepast/heringericht. Structureel
500.000         0
Herinrichting omgeving station: onderzoek/onderbouwing haalbaarheid Staphorst heeft samen met NS en ProRail een verkeerstechnisch onderzoek laten uitvoeren. Mocht besloten worden dat er extra sprinters gaan rijden tussen Leeuwarden en Zwolle dan zullen nieuwe onderzoeken plaatsvinden naar de haalbaarheid. Deze zullen enerzijds door de NS en ProRail worden uitgevoerd, maar dienen door externen beoordeeld te worden. Hiervoor zijn de middelen bedoeld. Ook kan er aanleiding zijn op onderdelen zelf aanvullend onderzoek uit te voeren of te komen met nadere onderbouwingen. Incidenteel
  20.000
      0
Schaftkeet Vervanging schaftkeet uit 1992. Nieuwe schaftkeet uitgerust met zonnepanelen zodat deze overal te gebruiken is. Incidenteel
  14.000
      0
Puincontainer Huidige container voldoet niet aan de veiligheidseisen Incidenteel
  11.000
      0
Opzetstrooier nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) Betreft vervanging na 8 jaar Structureel
  42.000
      5.250
 Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) Betreft vervanging na 10 jaar Incidenteel   9.500       0
 Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor) Betreft vervanging na 11 jaar Incidenteel     10.000     -
Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter) Betreft vervanging na 8 jaar Structureel       38.000   -
Opslagtank zoutoplossing Betreft vervanging na 20 jaar Structureel     44.000     -
Programma 3 - Economie en ondernemen
Promotie gemeente Staphorst Staphorst op de kaart zetten, verbinding met hart van Staphorst door city marketing via website, advertenties e.d. Structureel   2.000       2.000
Detailhandelsvisie: uitvoering De detailhandelsvisie wordt in 2018 opgesteld met de OSR. Hierin worden actiepunten en projecten opgenomen voor de komende jaren. Incidenteel   30.000       0
Haven: onderzoek economische mogelijkheden Samen met Meppel onderzoeken wat de haven voor Staphorst betekent op economisch vlak. Zijn er bedrijven die gebruik van de haven gaan/willen maken Incidenteel   5.000       0
Ondersteuning startende ondernemers
In kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen. Incidenteel
  15.000
      0
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen
Ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen wordt in principe ruimte geboden om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wel worden de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving bewaakt. Landbouwbedrijven in het buitengebied wordt ruimte geboden voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme. Incidenteel
   5.000       0
Haven: vervolgonderzoek haalbaarheid Afgesproken is dat de gemeente Meppel en Staphorst gezamenlijk de kosten dragen voor het onderzoek naar de economische meerwaarde van een haven in Meppel (Oever S). Deze vraag moet in oktober beantwoord zijn. Indien dit positief voor Staphorst is, zullen vervolgonderzoeken nodig zijn waar we in de lijst van investeringen rekening mee willen houden voor 2019 Incidenteel   30.000
      0
Programma 4 - Onderwijs
 Vakonderwijs In dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers wordt een visie op vakonderwijs ontwikkeld. Concreet wordt hierbij gedacht aan denkers die doen en die onder meer de behoefte aan een Vak-Havo en Technasium verkennen. Incidenteel   20.000                       0
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen Opstellen groenrenovatieplan. Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt in 2019 een groot onderhoudsplan (uitwerking van het groenrenovatieplan) voor het openbaar groen opgesteld, omdat er sprake is van een achterstand. Na vaststelling van het plan wordt in de jaren 2020-2022 uitvoering gegeven aan het groot onderhoud. Incidenteel   30.000

 

1.000.000

   

0

-

Culturele vormingsactiviteiten
Er wordt een vernieuwde visie op kunst en cultuur geformuleerd met als doel om de inwoners, vooral jongeren, toegang te verlenen tot programma’s en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor wordt het geldende beleid geëvalueerd, ideeën en behoeften bij raad en inwoners geïnventariseerd. Incidenteel
  5.000
      0
Bibliotheken
Digitaal schoolbord is wenselijk en draagt bij aan het educatieve programma in de bibliotheek. Dit is niet uit de huidige middelen te betalen. Incidenteel
  7.000
      0
 Sportaccommodatie Noorderslag Vervangen verlichting hoofdveld

Structurele last

  35.000       2.350
VV IJhorst: renovatie veld incl. uitbreiding verlichting Renovatie van de toplaag wegens veroudering. Uitbreiding verlichting. Structurele last
  30.000       2.000
Bewegen in de openbare ruimte
Zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Het gaat om voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweeg­-voorzieningen in de wijken en kernen. Daarbij is er ook aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen. Beleid moet nog worden gemaakt.     p.m.
      0
Speeltoestellen vervangen, fase 2 Een deel van de speeltoestellen is afgeschreven en versleten. Fasegewijs vindt vervanging plaats. Structureel
  50.000
      0
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes Uit de omgevingsvisie is naar voren gekomen dat er behoefte is voor het stimuleren van bewegen en ontmoeten. De inrichting van de omgeving zal/kan daarop worden aangepast. Hiervoor zijn middelen nodig om dat mogelijk te maken. Incidenteel
  90.000
      0
Groenbeheerplan: opstellen
Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt een nieuw groenbeheerplan opgesteld.
Incidenteel
  25.000
      0
Uitvoering groenbeheerplan De consequenties van het groenbeheerplan zijn globaal ingeschat. Structureel
    100.000     -
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen Uitvoering pilot Incidenteel
  25.000
      0
Boombeheer: achterstallig onderhoud (buiten de bebouwde kom) I.v.m. het achterstallig onderhoud van de bomen zoals deze is geconstateerd bij het opstellen van het bomenbeleid in 2016 en tijdens de boomveiligheidscontrole in 2017 is een extra bedrag nodig van € 50.000 per jaar voor een periode van 3 jaar om het achterstallig onderhoud buiten de bebouwde kom weg te werken. Na afloop van deze periode wordt bezien of dit voldoende is geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken. Incidenteel   50.000
50.000 50.000   0
 Boombeheer: achterstallig onderhoud (binnen de bebouwde kom) I.v.m. het achterstallig onderhoud van de bomen zoals deze is geconstateerd bij het opstellen van het bomenbeleid in 2016 en tijdens de boomveiligheidscontrole in 2017 is een incidenteel bedrag nodig van € 35.000 per jaar voor een periode van 3 jaar om het achterstallig onderhoud buiten de bebouwde kom weg te werken. Na afloop van deze periode wordt bezien of dit voldoende is geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken.  Incidenteel   35.000
35.000 35.000   0
 Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegroen Voorgesteld wordt om na vaststelling van het groenbeleidsplan beleid te ontwikkelen over verkoop en/of gebruik van gemeentegroen.  Incidenteel     25.000     -
 Begeleiding nationale groencompetitie Entente Florale Gemeente Staphorst is uitgenodigd om mee te doen met de nationale groencompetitie Entente Florale. Hiervoor is begeleiding noodzakelijk.  Incidenteel       20.000   -
 Opstellen beleidsplan speelplaatsen In 2013 is een plan opgesteld voor renovatie van speelplekken. Dit plan is aan (beleid-)actualisatie toe.  Incidenteel         25.000 -
Recreatie & Toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag
 
 
 

Oldematen € 25.000
De gebiedsvisie verder uitwerken in een uitvoeringsprogramma en het gebied toegankelijker maken voor recreanten.
 Incidenteel   195.000
 
 
 
 

      60.000
Zwarte Dennen € 10.000
In samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied.
 Incidenteel          
Vledders € 50.000
In samenwerking met stakeholders het unieke natuurgebied (be)leefbaar maken zodat bezoekers kennis kunnen nemen van de bijzondere eigenschappen van het zijdal van de Vledder en Leijer Hooilanden.
 Incidenteel          
Langjarig beheer € 50.000
De uitvoering van het plan van aanpak moet binnen de pilotgebieden zorgen voor (versterkte) energie, draagvlak, eigenaarschap en een aanpak die leidt tot een methode waarmee het beheer langjarig gewaarborgd wordt. Deze methode moet worden vertaald in het bid-book dat vervolgens tot uitvoering wordt gebracht.
 Incidenteel          
Platform recreatie & toerisme € 50.000
In samenwerking met het platform recreatie en toerisme Staphorst doorontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.
 Structureel          
Subsidies
Het verstrekken van subsidies ter bevordering van activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme.
Structureel
         
Routenetwerk fiets & wandelpaden Het routenetwerk fiets- en wandelpaden wordt in 2019 aanbesteed samen met buurgemeenten. Het betreft onderhoud en vervanging van het routenetwerk. Incidenteel/ Structureel
    40.000 20.000   -
Programma 6 - Sociaal domein
Nieuw dienstencentrum: onderzoek Conform de politieke wens wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het dienstencentrum             -
Extra inzet/capaciteit Sociaal domein
Nodig voor het uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein Incidenteel   300.000 300.000     0
Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen M.b.t. de Wmo en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen Incidenteel   50.000 50.000     0
Human Capital Agenda

Deelname aan de regionale Human Capital Agenda (HCA) is bedoeld om - in de breedste zin - een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen  door samen met werkgevers en onderwijs programma’s/ projecten te ontwikkelen. De bijdrage cofinanciering (gedurende 5 jr. totaal € 9 per inwoner) wordt in een regionaal Ontwikkelings-fonds gestort. Het bedrag wordt verdubbeld door de provincie Overijssel. Voor verdubbeling van de gezamenlijke gemeentelijke en provinciale bijdrage is een aanvraag bij het Rijk ingediend.

Structureel:

5 jr.  (2019 - 2023)

  30.000       30.000
Programma 7 - Gezondheid en milieu
GRP-V 2016-2020 Jaarschijf 2019

Structureel
afschr. t.l.v. rioolbeheer

  325.000       0
GRP-V 2016-2020 Jaarschijf 2020 Structureel     776.000     -
GRP-V 2016-2020 Jaarschijf 2021 Structureel       671.000   -
Gezonde leefstijl
Het doel is bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Daarvoor wordt een Integraal gezondheidsplan ontwikkeld waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.  Structureel   18.000       18.000
Duurzaamheid De komende jaren komt er op het gebied van duurzaamheid veel op de gemeente af. Het is belangrijk dat de gemeente adequaat op deze ontwikkelingen kan reageren. Hierdoor kunnen processen en initiatieven worden begeleid/gefaciliteerd, onderzoeken uitzetten en onze eigen organisatie worden verduurzaamd. Hoeveel de kosten zijn is op voorhand niet exact in te schatten. Ingeschat wordt dat t/m 2020 een krediet van €200.000 nodig is. Incidenteel
  200.000   200.000
  0
Uitvoering programma duurzaamheid Betreft noodzakelijke middelen om uitvoering te geven aan projecten binnen het uitvoeringskader duurzaamheid. In 2018 zal een nieuw beleidskader worden opgesteld. Incidenteel
55.000         0
Klimaatadaptie Als gevolg van landelijke ontwikkelingen rond dit thema zal nagedacht moeten worden wat klimaatadaptie voor Staphorst betekent. Het waterschap heeft al analyses uitgevoerd, maar dit zal in beleid moeten worden doorvertaald. De middelen zijn bedoeld voor nieuw en aanvullend beleid op hetgeen in de Omgevingsvisie al is aangegeven. Incidenteel
  20.000       0
Permanent meetsysteem 't Wiede gat Aanschaf permanent geluidmeetsysteem. Met dit systeem is het niet meer nodig een extern bureau de opdracht te geven voor uitvoering van geluidmetingen tijdens motorcrossactiviteiten. Het systeem signaleert of de normen (dreigen te) worden overschreden en waarschuwt de motorclub om maatregelen te nemen. De resultaten van dit systeem zijn zowel voor omwonenden, gemeente als motorclub in te zien en kunnen ook gebruikt worden tijdens de handhaving van de geluidsnormen uit de omgevingsvergunning. Incidenteel
  12.500 1.000     1.000
Dynamische geurkaart De afgelopen jaren is ambtelijk geïnvesteerd in het actueel maken van de vee- gegevens in VTH informatiesysteem (IJVI). Met deze gegevens is een kaart opgesteld waarop de invloed van veehouderijen op hun omgeving is weergegeven middels een geurcirkel. Deze kaart houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen (oprichting/beëindigen van bedrijven of het wijzigen van dieraantallen). De kaart krijgt een dynamisch karakter door deze ook beschikbaar te stellen via onze website en het omgevingsplein van EPOS. Incidenteel
  55.000       0
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna In het kader van EPOS en de wens om de onderzoekslasten voor flora & fauna in het Buitengebied en de Streek te verminderen door invoering van een soortenmanagementsysteem. Met dit systeem kan door de provincie voor 10 jaar een ontheffing worden afgegeven voor het achterwege laten van een onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen en het direct toepassen van compensatiemaatregelen. Naast onderzoeksvermindering, is het voor initiatiefnemers bij de start van ruimtelijke plannen direct helder wat als overheid aan compensatiemaatregelen wordt verlangd. Incidenteel
  60.000       0
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst Betreft groot onderhoud begraafplaats Staphorst op basis van het renovatieplan: 2e fase. Betreft herinrichting middengedeelte, kindgraven en reconstructie van het hoofdpad. Voorbereiding: 2020. Uitvoering: 2021. Structureel
    140.000     -
 Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen Vanaf 2022 is nieuwe grafruimte nodig in Rouveen. Na aankoop van het aangrenzend perceel kan in 2020 gestart worden met de voorbereiding. Uitvoering 2021.  Structureel     250.000     -
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
 Woonvisie Uitvoering woononderzoek en een herijking van de woonvisie.
1. Het aflopen van de termijn van de huidige woonvisie
2. De dynamiek op de woningmarkt die aantoont dat de vraag/behoeft in de lift zit en onvoldoende inzicht bestaat in de actuele daadwerkelijke behoefte.
Incidenteel   25.000       0
Koop- en huurwoningen voor starters
Er wordt gestreefd naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast wordt gestreefd naar meer diversiteit in de woningvoorraad waarbij speciale aandacht nodig is voor wonen en zorg. Structureel
  10.000
      10.000
De Streek: evaluatie transformatiebeleid
In plaats van het Saneringsbeleid is nu het Transformatiebeleid binnen de Streek van toepassing. Dit beleid biedt betere mogelijkheden om te sturen op de bebouwingsdichtheid. Hiermee wordt voorkomen dat de Streek te vol gebouwd wordt. In 2020 wordt dit beleid geëvalueerd. Incidenteel
    5.000     -
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen
Initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren. Incidenteel
    20.000 20.000   -
Recreatieparken: revitalisatie
Samen met buurgemeenten en provincie wordt onderzocht hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet moge­lijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers. Incidenteel
    10.000     -
Omgevingsvisie Afgesproken is dat de Omgevingsvisie elke dag vers moet zijn. Ieder jaar wordt de visie tegen het licht gehouden en wordt bezien of bijstelling nodig is. Hiervoor is jaarlijks naar schatting rond de € 15.000 nodig. Structureel   15.000       15.000
Programma 9 - Overhead en financiën
Groot onderhoud gemeentewerkplaats

Algehele renovatie van de werf waarbij er aandacht is voor de daken, overheaddeuren en elektrische installatie en groot onderhoud conform gebouwen beheerplan. Klantvriendelijkheid, duurzaamheid en bruikbaarheid zijn hier de thema's.
Structureel
    120.000     -
Incidenteel
    430.000     -
Hoogwerker: vervanging Betreft vervanging na 14 jaar. Structureel       40.000   -
Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) Betreft vervanging na 8 jaar. Structureel       48.000   -
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) Betreft vervanging na 8 jaar. Structureel   35.000       4.400
Vrachtwagen (BZ-BH-51): vervanging

Betreft vervanging na 8 jaar. Inzet vrachtwagen is intensiever en zwaarder ingezet dan destijds werd veronderstelt.
Structureel
  200.000
      25.000
Incidenteel (afboeking)
  31.000
      0
Hogedrukreiniger: vervanging Betreft vervanging na 10 jaar. Incidenteel       12.000   -
Knijperbak + rotator Ophalen snoei en slootafval/ onderhoud wegen. Incidenteel   8.500       0
Vervanging schuifpoort ingang gemeentewerf Schuifpoort is versleten. Technische staat is zeer slecht. Veel storingen. Onderdelen vanwege de leeftijd moeilijk te verkrijgen en duur. Incidenteel   9.000       0
Dienstverlening Uitvoering programma dienstverlening jaarschijf 2019. Incidenteel:        € 141.000. Jaarlijks  :                € 16.750 
  141.000       16.750
Digitale agenda 2020 Implementatie van een groot aantal verplichte ondersteuningsmiddelen voor de toenemende digitalisering van de informatie-voorziening/dienstverlening zoals eIDAS, e-facturen, IPV6, Govroam etc. Incidenteel 100.000         0
Gemeentehuis: verbouw/nieuwbouw In oktober 2018 staat de besluitvorming gepland over de varianten die in beeld zijn gebracht voor de toekomst van het gemeentehuis in Staphorst. Na deze keuze zal een ontwerpstudie plaatsvinden over de gekozen variant.

T.z.t. activeren      

Maakt onderdeel uit van de variantenkeuze. 

  150.000       0
Gebouwenbeheerplan: actualisatie De bijgestelde nota gebouwenbeheerplan brengt een hogere jaarlijkse storting met zich mee. Structureel 45.000         45.000
    TOTAAL
1.885.000
3.108.500 3.759.000 2.044.000 1.070.000 417.750

Besluitvorming
In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst. De volledige investeringslijst maakt hiermee integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling waardoor dit een kwaliteitsimpuls geeft.

Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen bij  > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen).  Via amendering, zoals het geval was bij de behandeling van de begroting 2018 d.d. 7 november 2017, heeft  uw raad de mogelijkheid om ons college op te dragen over een specifieke  investering op een later tijdstip en via een afzonderlijk  voorstel te willen besluiten. 

 

 

Belastingvoorstellen 2019

Belastingvoorstellen 2019

Voor het jaar 2019 worden de volgende belastingmaatregelen voorgesteld.

Soort heffing % In € per gemidd. huish.
Trendmatige verhoging belastingen, leges en heffingen 1,5% (trendmatig)
div.
Leges Omgevingswet i.v.m. invoering EPOS Verlaging totale opbrengst met €250.000
div.
Rioolheffing geen verhoging € 230
Afvalstoffenheffing geen verhoging € 173

Toelichting op de heffingen
Trendmatige verhoging belastingen, leges en heffingen
In verband met de prijsinflatie worden alle gemeentelijke belastingen, leges en heffingen met 1,5% verhoogd. Deze trendmatige verhoging is bedoeld om de  nadelige gevolgen van de inflatie te compenseren en daarom noodzakelijk. Een uitzondering hierop vormen de leges omgevingsvergunning, riool- en afvalstoffenheffing (zie hieronder).

Rioolheffing
De hoogte van de rioolheffing blijft gelijk  aan die van het vorige jaar en bedraagt: € 230. Dit is conform het vastgestelde GRP-V beleidsplan waarbij besloten is dat deze heffing niet wordt verhoogd gedurende de looptijd (tot en met 2020) van het beleidsplan. Feitelijk is de heffingshoogte sinds 2012 niet meer verhoogd. De hoogte van de reserve rioolbeheer neemt minimaal af doordat geraamde werken later worden uitgevoerd dan is voorzien.

Afvalstoffenheffing
De gemiddelde heffingshoogte: totaal € 173 bestaat uit 2 componenten:

a. Vastrecht tarief: € 140

De afvalstoffenheffing voldoet niet aan het uitgangspunt van een kostendekkende heffing: de opbrengst is onvoldoende om de kosten te dekken. Bij de begroting 2016 is afgesproken om het vastrechttarief telkens met € 6 per jaar te verhogen vanwege de invoering van de tweede fase omgekeerd inzamelen. De stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing is per 1 januari 2019 geraamd op € 670.000 (afgerond). Jaarlijks wordt afgerond € 220.000 aan deze reserve onttrokken. Dat betekent dat na  het jaar 2021 de reserve de stand heeft bereikt dat er geen onttrekkingen meer kunnen worden gedaan. Het is daarom niet verantwoord deze verhoging van € 6 voor 2019 te effecturen. De werkelijke afname was overigens telkens lager dan geraamd door onder andere een hogere dividendopbrengst.

b.   Variabel tarief: € 33    (3,6 ledigingen x € 9,21)

Het variabele tarief, de kosten voor het aanbieden van de grijze container, blijft gelijk aan vorig jaren (= € 9,21 per aanbieding). Het gemiddeld aantal aanbiedingen is, mede doordat naast het plastic ook metaal en drankverpakkingen in een aparte container worden ingezameld, berekend op 3,6 per aansluiting.

Ter vergelijk:

De gemiddelde heffingshoogte afvalstoffenheffing is bij de begrotingen 2016 en 2017 berekend op € 191.

Afvalstoffenheffing Raming 2019 (x 1.000) Raming 2018 (x 1.000)
Kosten ophalen huisvuil € 1.171
€ 1.139
Kosten overhead € 40
€ 21
Kosten straatvegen (25%) € 22
€ 18
Doorberekening BTW-aandeel door invoering BCF € 234
€ 233
Kwijtschelding € 27
€ 27
Baten afvalstoffenheffing € 988-
€ 957-
Baten afvalstoffenheffing: verhoging vast-recht + € 6 (5.500 aansl.) € -
€ -
Overige baten (o.a. vergoeding verpakkingsafval en dividend) € 285-
€ 285-
Saldo € 220
€ 196
Onttrekking reserve matiging afvalstoffenheffing € 220-
€ 196-
Saldo van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 31 dec. begr. jaar € 449
€ 669

Reserve matiging afvalstoffenheffing
De raming voor 2019 is: kosten per aansluiting (5.500)                                                                        € 173

Inclusief gratis container voor:
- GFT;
- Oud papier;
- Kunststoffen, drankkartons en blik (PMD);
Kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing en 25% kosten straatreiniging
Minus:
Uit reserve matiging tarief afvalstoffenheffing                                                                                            €    23 -

Vastrecht 2019                                                                                                                                                                € 140

De reserve matiging afvalstoffenheffing is bedoeld als een egalisatiereserve en hoeft daardoor niet te voldoen aan een eis om een minimum stand te hebben. Op basis van deze begroting is de stand van deze reserve per 1 januari 2019: € 669.000. Op basis van de begroting zijn de geraamde onttrekkingen voor de komende jaren € 220.000.  Op 1 januari 2022 is dan de ondergrens  bereikt. Het is op dit moment te vroeg om hierop in te gaan. In de afgelopen jaren is gebleken dat de werkelijke daling van deze reserve minder sterk was dan geraamd doordat er sprake was van meevallers, zoals bijvoorbeeld hoger dividend of subsidies Nedvang. De ontwikkelingen worden wel nauwlettend gevolgd.  

Gemiddelde belastingdruk

De drie gebruikelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) vormen de basis voor de berekening gemiddelde lastendruk. De uitkomst daarvan levert voor het komende jaar een stijging van € 4 per gemiddeld huishouden. Dit is uitsluitend het gevolg van de compensatie voor de prijsinflatie van de OZB.

Soort heffing Raming 2019 Raming 2018 Werkelijk 2017
Afvalstoffenheffing (vast+variabel) 173 173 171
Rioolheffing 230 230 230
OZB 266 262 258
Totaal gemeente Staphorst 669 665 659
Gemiddeld in de provincie   757 811

De gemeente Staphorst  staat in 2018 op de 4e plaats in de rangschikking van de Overijsselse gemeenten (gerekend van laag naar hoog).  Zie ook programma 8. Op basis van de gemiddelde waarde van een woning in de provincie Overijssel neemt Staphorst ook de 4e plaats in (gerekend van  laag naar hoog). 

Opmerking:
1.   in de berekening van COELO wordt de gemiddelde hoogte van de afvalstoffenheffing gesteld op € 180.  Of dit ook voor andere gemeenten in de provincie Overijssel geldt is niet bekend.  2.   De gemiddelde heffingshoogten worden vanaf 2016 niet meer door de provincie Overijssel bekend gemaakt.

Leges ruimtelijke ordening – wijziging van de legestarieven  als gevolg van invoering EPOS
EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Binnen het fysieke domein wordt de EPOS-werkwijze met ingang van 2019 geïmplementeerd. De invoering van EPOS heeft ook consequenties voor de legesaanvraag omgevingsvergunningen en RO-procedures. Kort samen gevat komt het er op neer dat  tariefdifferentiatie wordt toegepast.
Wanneer een aanvraag door een professional wordt ingediend zal er sprake zijn van een lager legestarief dan wanneer initiatiefnemers geen gebruik maken van een professional.

Verantwoordelijkheid en regie
Bovenstaande is mogelijk omdat bij EPOS de verantwoordelijkheid en regie van een ruimtelijk initiatief bij de indieners liggen. Als gevolg hiervan ontvangen wij completere en goed onderbouwde aanvragen. Wij hoeven in dergelijke gevallen minder inspanning te leveren.

Aanpassen tarieven
De raad wordt voorgesteld een besluit te nemen met betrekking tot het aanpassen van de tarieven. Een uitgangspunt hierbij is dat het dekkingspercentage van 85% gelijk blijft. Uitgewerkt houdt dit in dat voor initiatiefnemers die gebruik maken van professionals een gemiddeld twee keer zo laag legestarief wordt gehanteerd dan voor initiatiefnemers zonder professional.

Implementatietraject
Het implementatietraject is 4 jaar (2019 - 2022).

Dekking 
De invoering van de werkwijze EPOS leidt tot een besparing op de loonkosten van € 250.000. Deze besparing wordt in de komende jaren bereikt. Het verschil wordt ten laste van een daartoe gevormde reserve gebracht: 
2019  -       -                                                                                                                                           t.l.v.  de reserve invoering EPOS           €  250.000
2020   -  0,5 fte    -   €     45.000     =   €  45.000                                                                  t.l.v.  de reserve invoering EPOS           €  205.000
2021   -  0,9 fte    -   €     85.000     =   €  85.000      cumulatief     €   130.000      t.l.v. de reserve invoering EPOS            € 120.000
2022   -  1,3 fte     -   € 120.000     =   €  130.000   cumulatief     €   250.000      t.l.v. de reserve invoering EPOS            €                 -
                                                                                                                                                                                                                                                      € 575.000        
                                 

Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen

Algemene uitkering (mei-circulaire 2018)

Globale analyse Algemene Uitkering begroting 2018 - 2019

De (meerjaren-) uitkomsten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn voor Staphorst positiever ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting 2018.

Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Algemene uitkering     € 20.938.000    € 21.599.000   € 22.204.000   € 22.816.000
Stijging ten opzichte van de meerjarenraming 2019 t/m 2021 in de begroting 2018 + € 1.055.000
+ € 1.407.000 + € 1.672.000 + €                    -
Stijging ten opzichte van het jaar 2018 op basis van de mei- circulaire 2017
+ € 1.189.000 + € 1.850.000 + €  2.455.000 + € 3.067.000

IterBestuurlijk Programma (IBP)
In maart 2018 is een tussentijdse circulaire verschenen. Aanleiding vormde het InterBestuurlijk Programma (IBP) die door de diverse overheidslagen is gesloten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het oppakken van de diverse maatschappelijk opgaven waar de overheden gezamenlijk voor staan.


Op de departementen wordt gewerkt aan uitwerkingsafspraken. Per maatschappelijke opgave komen er verschillende akkoorden, afspraken en acties. De feitelijke bedragen zijn voorzien in de september-  of decembercirculaire 2018.

Normeringsmethodiek: aanpassing
De normeringsmethodiek (‘samen de trap op en af’) blijft gelden. Wel zal met ingang van 2018 de basis voor de accresberekening de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven (NGRU, ± €100 miljard) worden ingewisseld voor een brede norm met AccresRelevante  Uitgavenontwikkeling  (ARU, ± € 240 miljard). Dit door forse beleidsintensiveringen van het kabinet Rutte III (± € 14 miljard), door hogere loon/prijscompensaties en door autonome groei (waaronder zorg en sociale zekerheid).


Accressen
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds als gevolg van  de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.


BTW Compensatie Fonds: nieuwe regeling
De huidige regeling wordt aangepast. Nu wordt een voorschot gegeven op basis van een inschatting in welke mate de declaraties van gemeenten onder het BCF-plafond blijven. Met ingang van 2019 worden deze voorschotten af geraamd.

Op basis van de laatste inzichten zal bij de septembercirculaire van dat jaar een nieuw voorschot worden gegeven. Dat voorschot wordt vervolgens afgerekend bij de meicirculaire in het volgende jaar. Dat geeft voor deze begroting een budgettair “gat”.
De provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat de ruimte onder het plafond voor 2019  (macro € 506 milj.) voor 100% in de begroting 2019 mag worden geraamd. Een verdere stijging van de ruimte wordt niet geaccepteerd. Dit standpunt is slechts voor het komende begrotingsjaar van toepassing. Er wordt vanuit gegaan dat een systematiek wordt ontwikkeld om te komen tot een betere inschatting voor de ruimte onder de BCF zoals aangegeven door het ministerie van BZK.   Voor onze gemeente is dat € 387.500  en  is meerjarig doorgetrokken. Per saldo komt onze gemeente er uiteindelijk niet op tekort. Immers, bij de afrekening in de meicirculaire het jaar daarop krijgt Staphorst waar het recht op heeft. Wel is er sprake van een risico aangezien, als gevolg van de huidige conjunctuur, gemeenten meer investeren waardoor de declaraties uit het fonds hoger zullen zijn. Dit risico  is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.


Sociaal domein
Overheveling sociaal domein naar algemene uitkering in 2019
De huidige Integratie-Uitkering Sociaal domein houdt met ingang van 2019 op te  bestaan. De gelden worden in de maatstaven (26)  van de algemene uitkering ingeweven.  Daarnaast wordt geld verdeeld via bestaande maatstaven in de algemene uitkering, zoals omgevingsadressendichtheid. De budgettaire herverdeeleffecten worden voorlopig opgeheven door een suppletie-uitkering. Deze blijft van toepassing tot de verdeelmodellen sociaal domein binnen het gemeentefonds, naar verwachting in 2021, integraal zijn aangepast.


Evaluatie verdeelmodellen
Op basis van de eindrapportage van het kwalitatief onderzoek naar de verdeling van de middelen (evaluatie) in het sociaal domein is besloten deze te vervolgen  met een breed kwantitatief vervolgonderzoek gericht op een integrale nieuwe verdeling van  de middelen in het gemeentefonds voor het sociaal domein (nieuwe en oude  taken) per 2021. De reparatie van de knelpunten uit de eindrapportage vormt hiervoor het vertrekpunt.

Voorafgaand aan dit onderzoek zal eerst een traject worden  doorlopen om te komen tot een gedragen onderzoeksmethode. Besluitvorming hierover  is gepland medio september 2018.

Integreerbaar deel sociaal domein naar algemene middelen  
Bij de invoer van de nieuwe taken  in het sociaal domein in 2015 is een koppeling gelegd  tussen lasten en ontvangen baten voor deze taken. Nu het integreerbare deel van het sociaal domein ingeweven is in de algemene uitkering met ingang van 2019 is het  reguliere financiering geworden, net als voor alle andere gemeentelijke taken (bijvoorbeeld in het fysiek domein). Hiermee is de koppeling vervallen en zijn te beschouwen als algemene  dekkingsmiddelen.


Niet-integreerbare delen van Integratie-uitkering sociaal domein.
Een aantal onderdelen van de Integratie-uitkering Sociaal domein worden per 2019 nog  niet overgeheveld  naar de algemene uitkering. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:

a. IUSD Wmo 2015 onderdeel Beschermd wonen (niet van toepassing op Staphorst);
b. IUSD Jeugd onderdeel Voogdij/18+                       (idem)
c.  IUSD Participatie onderdelen: voorheen Wajong en WSW regulier werk.

De verwachting is dat genoemde onderdelen zo spoedig mogelijk na 2020 worden overgeheveld. Voor de onderdelen WSW en voorheen WSW/Beschut werk van de oude  de integratie-uitkering Sociaal domein Participatie is weinig perspectief op overheveling  naar de algemene uitkering. Dezeworden dan omgezet in een decentralisatie-uitkering.

Sportbesluit
Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Daarbij vervalt het recht op vooraftrek van btw die aan de gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikking stelling van sportaccommodaties. Het Rijk gaat de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe Specifieke Uitkering Sport (SPUK Sport). Voor 1 december 2018 moet daarvoor een aanvraag worden ingediend waarbij alle btw-belaste kosten inzichtelijk worden gemaakt zoals: de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Het financieel effect voor onze gemeente is geraamd op: € 43.000. Zie hieronder. De consequenties zijn verwerkt in deze begroting en de ontvangst van de doeluitkering op functie 8.520.400 - 8.43.101.

Kosten sportaccommodaties Bedrag excl. btw BTW Nieuw bedrag
Kleedaccommodaties € 233.826 € 13.327,41 € 247.153,41
Sportvelden € 123.393 € 15.340,50 € 138.733,50
Gymnastieklokalen € 237.230,05 € 7.778,88 € 245.008,93
Sporthal Staphorst € 248.328.14 € 16.227,56 € 264.555,70
Totale kosten € 842.777,19 € 52.674,35 € 895.451,54
Kleedaccommodaties - € 87.200 - € 5.232 - € 92.432
Gymnastieklokalen - € 20.000 - € 1.200 - € 21.200
Sporthal Staphorst - € 55.400 - € 3.324 - € 58.724
Totale baten - € 162.600 - € 9.756 - € 172.356
Saldo € 680.177,19 € 42.918,35 € 723.095,54

 

 

Reserves

Ontwikkeling reservepositie 2019 - 2022 aan het begin van het kalenderjaar

 (bedragen x1.000)
Reservenaam 2018 2019 2020 2021 2022
Alg. reserves 14.417 11.268   10.988 10.753 10.603
Bestemmingsreserves 39.660 36.336  34.708 33.136 31.642
Voorzieningen 2.256 3.254  3.218 3.182 3.145
TOTAAL 56.333 50.857 48.914 47.072 45.390

Toelichting
Aanpassing  reservestaat
Basis voor de samenstelling is afwijkend met die van voorgaande jaren. De afwijking betreft dat in de reservestaat voor het eerst de door uw raad genomen besluiten  zijn verwerkt.  De  voorgenomen investeringen zoals die zijn opgenomen in de Lijst van Investeringen en waarbij een reserve als dekkingsmiddel is aangewezen zijn  dus niet meer opgenomen.  

De reden is dat de toezichthouder (provincie Overijssel) ons hierop heeft gewezen. Deze gebruikt voor de toetsing van de begroting onder andere de staat van lasten en baten. In de staat van baten en lasten wordt bijvoorbeeld opgenomen wat er wordt onttrokken aan de reserves. Die bedragen zouden moeten aansluiten bij de staat van reserves en voorzieningen. Zo kan worden vastgesteld, van welke reserves wat wordt onttrokken. De reservestaat slot daarbij niet aan niet aan met de staat van baten en l;asten. Dit omdat in deze staat ook de voorgenomen dekking uit de reserves en voorzieningen zijn gemaakt. 

Dit heeft een tweetal gevolgen:
1.   Zou er voor gekozen worden de dekkingsmiddelen/beschikkingen  wel in de reservestaat op te nemen dan betekent dat bij vaststelling van de begroting deze  middelen formeel
beschikbaar zijn gesteld. 
2.   De reservestaat geeft minder inzicht.  Immers de voorgenomen dekking van investeringen ten laste van een reserve ontbreken. 

Voorziening gebouwenbeheer
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording en de eind 2017 uitgebrachte aanvullende notitie "materiële vaste activa" van de commissie BBV wordt voorgeschreven dat met ingang van 1 januari 2019 het alleen mogelijk is de onderhoudskosten structureel te egaliseren in de gemeentebegroting door het hebben van een voorziening (artikel 44 lid 1c BBV).  Aan deze bepaling en notitie is in deze begroting uitvoering gegeven.

Deze voorziening wordt, voorafgaand aan de de onderhoudsactiviteiten,  systematisch ten laste van de exploitatie gevoed met zodanige bedragen dat de voorziening over de gehele looptijd genomen voldoende is voor bekostiging van het groot onderhoud. Omdat het een voorziening is moeten de onderhoudslasten direct ten laste van de voorziening worden gebracht. Deze lasten mogen niet via de exploitatie worden geboekt. 

Voorwaarde om lasten van het grote onderhoud ten laste van de gevormde voorziening te brengen is dat er een recent beheerplan van het kapitaalgoed aanwezig is. Onder recent wordt een een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslaggevingsjaar.

Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van de actualisatie van het gebouwenbeheerplan. Deze zal begin 2019 ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden. 

Overzicht reserves en voorzieningen

  Saldo 01-01-2019 Saldo 31-12-2019 Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022
Algemene reserves:
Algemene reserve 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Reserve zonder bestemming 2.067 1.817 1.612 1.492 1.492
Reserve voor grondexploitatie 5.901 5.871 5.841 5.811 5.781
  11.268 10.988 10.753 10.603 10.573
Overige bestemmingsreserves:
Reserve voor grondexploitatie met bestemming 733 733 733 733 733
Reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut 7.061 6.793 6.521 6.249 5.977
Reserve zandput Hooidijk 98 98 98 98 98
Reserve rioolbeheer 6.216 6.137 6.082 6.127 6.169
Reserve matiging afvalstoffenheffing 669 449 225 - 4 - 238
Reserve met bestemmingen 370 358 345 333 320
Reserve wegenbeheer (verkeersinfra)
a. betonwegen
b. asfalt- en elementenverharding

4.000
2.152

4.000
1.832

4.000
1.498

4.000
1.149

4.000
785
Reserve verkeersontsluiting 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.878 10.252 9.656 9.060 8.464
Reserve volkshuisvesting 555 555 545 545 545
Reserve gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
Reserve automatisering 23 0,2 3 3 3
Reserve sociaal domein 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
Reserve achtergestelde lening Vitens 244 162 81 0,005 0,005
Reserve onderhoud combischool Staphorst 0 0 0 0 0
  36.336 34.708 33.136 31.642 30.205
Totaal reserves 47.604 45.696 43.889 42.245 40.778
           
Voorzieningen:          
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.208 1.332 1.457 1.585 1.715
Voorziening frictiekosten reorganisatie 0 0 0 0 0
Voorziening zandput Hooidijk 33 35 37 39 41
Voorziening personeel museumboerderij 0 0 0 0 0
Voorziening voormalig personeel 1.021 921 821 721 621
Voorziening gebouwenbeheer 992 931 867 800 731
  3.254 3.218 3.182 3.145 3.107
           
Totaal reserves/voorzieningen
50.857 48.914 47.072 45.390 43.885Rentebeleid/ lijst van investeringen

Voor het jaar 2019 worden geen rentelasten toegerekend aan de te activeren investeringen. Wel zijn de werkelijk te betalen rentelasten in de begroting opgenomen. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de herziening van de nieuwe BBV- verslagleggingsregels rondom het toerekenen van rente aan grondexploitaties namelijk het uitsluitend toerekenen van de werkelijk betaalde rente over het vreemde vermogen.


Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming

Verkeersinfrastructuur
Investeringen/projecten waarvoor dekkingsmiddelen (= afschrijvingslasten) zijn geraamd in de Lijst van Investeringen en niet in uitvoering zijn gebracht vallen in 2019 incidenteel vrij. De bestendige gedragslijn wordt doorgezet door deze eenmalig vrijvallende middelen  toe te voegen aan de reserve verkeersinfrastructuur. Met deze incidentele middelen wordt een structureel effect gerealiseerd namelijk dat door toevoeging aan deze reserve de gemiddelde jaarlijkse storting wordt verlaagd. Dit effect wordt bij de vaststelling van het Wegenbeheerplan als dekkingsmiddel mee genomen.

NB

Dit geldt niet voor de geraamde afschrijvingslasten voor de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Immers deze lasten worden bij ingebruikneming ten laste van de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. Praktisch betekent dit dat de toevoeging aan de reserve verkeersinfrastructuur minimaal zal zijn. 


Decentralisaties (3D's)

Tot en met de begroting 2017 zijn de 3 decentralisaties: Participatiewet, WMO en Jeugdwet budgettair neutraal geraamd. Dit omdat de transitie in financiële  zin (gebaseerd op de objectieve verdeelmethode) een ingroeipad kende.  
In de begroting 2018 is dat model verlaten. De kosten van bovengenoemde  decentralisaties werden niet meer zichtbaar in de begroting tot uitdrukking gebracht.  Dit omdat het toerekenen aan de 3 specifieke decentralisaties niet meer mogelijk was. 

Nieuw in deze begroting (2019) is dat de integreerbare inkomsten van de doeluitkering toegevoegd zijn aan de algemene uitkering. Alle kosten en toelichtingen zijn zichtbaar gemaakt in programma 6 - sociaal domein. Ook is er 1 wethouder binnen het college portefeuillehouder voor het gehele sociaal domein. De noodzaak tot het hebben van de paragraaf sociaal domein is daarmee vervallen.   


Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en)

Vanaf de begroting 2010 zijn er besluiten genomen om de begroting in evenwicht te houden.

Begroting 2010: maatregelen '10-'13 tot een bedrag van € 2.848.000
Begroting 2011: idem ’11 – ’14 € 977.000
Begroting 2012: idem ’12 – ’15 € 252.000
Begroting 2013: idem ’13 – ’16 € 530.000
Begroting 2014: idem ’14 – ’17 € 488.000
Begroting 2015: idem ’15 – ’18 € 541.000
Begroting 2016: idem ’16 – ’19 € 0
Begroting 2017: idem ’17 – ’20 € 0
Begroting 2018: idem '18 - '21 € 0
Begroting 2019: idem "19 - '22
€ 0
  €5.636.000

Opmerking
Een aantal besluiten zijn niet geëffectueerd of de besluitvorming is naderhand teruggedraaid.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud