Toelichtingen op de Lijst van Investeringen

Inhoud

Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
Het aantrekken van 3 fte om de werkzaamheden, voortvloeiende uit de per 25 mei 2016 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uit te voeren.


Wat is het doel?
Voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Waarom?
Vanaf 25 mei 2018 moet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden voldaan. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.


De AVG zorgt onder meer voor:
- versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen

Door een extern bureau is een analyse gemaakt van de werkzaamheden en de daarbij behorende formatie. Deze is voor het eerste jaar op 5 fte berekend en structureel 4 fte op jaarbasis. Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke formatie voor de uitvoering van dit werk wordt gestart met 3 fte. Na een jaar wordt er geëvalueerd.

Hoe?
Door het aantrekken van 3 fte. De voorkeur heeft invulling door interne kandidaten. Deze beschikken over kennis van de organisatie en (automatisering)systemen. Voor de taken die niet binnen de formatie kunnen worden uitgevoerd, wordt extern geworven.   


Wanneer?
De externe werving wordt in 2019 gestart. Gelet op de urgentie wordt in 2018 de interne invulling opgepakt.  


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De kosten worden structureel geraamd op € 220.00. Invulling vindt in de loop van het jaar 2019 plaats. In begroting (Lijst van Investeringen) opgenomen 2019:  € 160.000 en 2020: € 220.000.


Fietspad Heerenweg

Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Heerenweg (komgrens IJhorst – gemeentegrens Hardenberg) en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.


Wat is het doel?
Het aanleggen van een veilig fietspad langs de Heerenweg.


Waarom?
De wens voor een fietspad langs de Heerenweg is opgenomen in het fietspadenplan van de gemeente Staphorst. Aangezien andere fietspaden in de gemeente al zijn aangelegd of inmiddels in uitvoering zijn, heeft het fietspad langs de Heerenweg op basis van het fietspadenplan de hoogste prioriteit. Het voorlopig ontwerp van het fietspad is tot stand gekomen op basis van het dorpsplanplus, waarover veel is gesproken met de dorpsraad IJhorst.


Hoe?
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.


Wanneer?
Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar een goede aansluiting van het fietspad nabij de gemeentegrens met Hardenberg.


Wanneer het gehele tracé duidelijk is wordt op zijn vroegst eind 2018 de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met:
- het definitieve tracé
- planologische procedure
- grondaankoop
- opstellen definitief ontwerp

Na het doorlopen van de planologische procedure en de grondaankoop kan de uitvoering starten. De start van de uitvoering staat gepland voor eind 2019.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
De kosten voor het plan zijn geraamd op circa € 1.100.000.


Dekking
Structureel: 20 jr.  De jaarlijkse lasten komen ten laste van de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De storting in de reserve wordt ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht. Het project wordt ook aangemeld voor provinciale subsidie.


Staphorst Noordoost fase 2

Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Herinrichting fase 2 van Staphorst Noordoost


Wat is het doel?
Het verbeteren van de leefomgeving in combinatie met rioolvervanging


Waarom?
Het bestaande gemengde riool wordt vanwege slechte voegverbindingen vervangen. Daarnaast wordt er een apart regenwaterriool aangelegd om minder schoon regenwater niet naar de zuivering te brengen.


Hoe?
Het rioolwerk wordt bekostigd uit de reserve riolering (jaarschijf 2017), nieuwe verhardingen en inrichtingselementen (groen, straatmeubilair) uit dit krediet.


Wanneer?
In 2018/2019 wordt gestart met het opstellen van het ontwerpplan + de bestekvoorbereiding en in 2019 wordt er uitvoering aan gegeven.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
De kosten voor de herinrichting (nieuwe materialen, groen en inrichtingselementen) zijn geschat op € 142.000.


Dekking
Structureel: 15 jr. 

De jaarlijkse lasten worden t.l.v. de reserve  investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. De totale investering wordt gestort ten laste van de reserve volkshuisvesting.


Aanpassing kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg

Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Aanpassen vormgeving kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg (eerste fase).


Wat is het doel?
Kruispunt aanpassen naar een verkeersveilige vormgeving waarbij deze ook functioneert bij toekomstige ontwikkelingen.


Waarom?
Het kruispunt Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg is in 2015 gereconstrueerd omdat het kruispunt een ongevalslocatie was. Binnen de gestelde randvoorwaarden en beschikbare ruimtes is gekozen voor de gerealiseerde vormgeving. Belangrijke voorwaarde hierbij was instemming van de Stichting Evenemententerrein De Tippe.

De gekozen oplossing laat zich omschrijven als het splitsen van het kruispunt in een doorgaande (afgebogen) voorrangsweg via de westelijke/zuidelijke tak en een lokale (afgebogen) voorrangsweg via de oostelijke en de noordelijke tak. Beide voorrangswegen zijn verbonden door een korte ondergeschikte opstelmogelijkheid.
Echter ook na realisatie van deze oplossing blijven er veel ongevallen plaatsvinden.

In samenspraak met de Stichting Evenemententerrein De Tippe, Wijkraad Staphorst Noord en de voetbalvereniging VV Staphorst is onder begeleiding van het verkeersbureau Goudappel Coffeng gekeken naar een vormgeving die meer veiligheid biedt, maar die ook past bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de wegenstructuur. Denk aan nieuwe aansluiting op de A28 met bijhorende doortrekking van de Burgemeester van der Walstraat. Dit met de restrictie dat de Stichting Evenemententerrein De Tippe voor haar activiteiten gebruik moet kunnen blijven maken van de kruising.

Hoe?
Door gebruik te maken omliggende ruimtes en aangepaste standpunten van de Stichting Evenemententerrein De Tippe kan de huidige kruising worden aangepast naar een veiliger, toekomstbestendige kruising.


Eerste fase
Voorgesteld wordt in de eerste fase de kruising aan te passen waarbij de omliggende wegenstructuur nog niet wordt aangepast. Aan de zijde van het evenemententerrein wordt de aansluiting tussen de noordelijke en oostelijke tak geoptimaliseerd. De afstand tot de twee andere takken wordt groter gemaakt waardoor er meer opstelruimte ontstaat.  Een door vrachtauto’s en landbouwvoertuigen overrijdbare middengeleider geeft geleiding en accentueert de opstellengte tussen de beide aansluitingen. Door gebruik te maken van beplanting (struiken, geen bomen) kan het doorzicht op het kruispunt worden beperkt, waardoor de lange rechtstanden van de Ebbinge Wubbenlaan en de Viaductweg worden onderbroken en het kruispunt beter opvalt. Met deze aanpassingen wordt het kruispunt (en het aanliggende talud) aan de noordoostzijde uitgebreid.


Tweede (eindfase)
Voor de toekomstige situatie is rekening gehouden met het doortrekken van de Burg. van der Walstraat en een knip in de Ebbinge Wubbenlaan ter hoogte van de grens van de bebouwde kom. Fietsers blijven dan ten zuiden van het kruispunt (binnen de bebouwde kom) gebruik maken van de Ebbinge Wubbenlaan en krijgen een fietsvoorziening langs de route (buiten de bebouwde kom) in noordelijke richting. Effecten op de verkeersintensiteiten zijn in een verkeersmodel doorgerekend.


De vormgeving van het kruispunt wordt afgestemd op de belangrijke functie in de wegenstructuur, het kunnen verwerken van de verkeersintensiteiten en veiligheidsaspecten. In de eindsituatie wordt een vormgeving als rotonde het meest wenselijk geacht. Rekening houdend met de hoogteverschillen en de aanliggende percelen wordt de rotonde ingepast in de zuid westelijke oksel van het bestaande kruispunt.

De westelijke Viaductweg en zuidelijke tak (Ebbinge Wubbenlaan) worden met een boog aangesloten op de rotonde, waardoor de rotonde ook logisch gesitueerd is ten opzichte van de belangrijkste verkeersstroom. Het fietspad kruist alleen de minst drukke oostelijke tak van de rotonde.

Stichting Evenemententerrein De Tippe, Wijkraad Staphorst Noord en de voetbalvereniging VV Staphorst hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de gekozen oplossingen. Stichting Evenemententerrein De Tippe heeft daarbij wel aangegeven geen bomen te planten rondom het kruisingsvlak.

Wanneer?
De eerste fase kan worden gerealiseerd in 2019. De realisatie van de tweede fase is afhankelijk van de besluitvorming over een nieuwe aansluiting op de A28 en de daarbij behorende aanpassingen aan de bestaande wegenstructuur.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
De kosten van de eerste fase worden begroot op  € 100.000 (excl. btw).


Dekking
Structureel: 10 jr. De jaarlijkse lasten komen ten laste van de investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk  nut. De storting in reserve wordt ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht.
 Omgeving station

Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Zodra het fiat wordt verkregen van NS en ProRail voor de realisatie van een nieuw NS station in Staphorst, zullen eigen middelen nodig zijn voor de realisatie van een stationsomgeving. Het maken van het station zelf (de halteplaats) zal door het Rijk en/of de provincie gefinancierd kunnen worden wanneer hiervoor middelen worden gereserveerd. De stationsomgeving (ontsluiting e.d.) komt voor rekening van de gemeente. Hiervoor wordt € 500.000 geraamd.


Wat is het doel?
Het doel is om te komen tot de realisatie van een NS station in de kern Staphorst die voor iedereen bereikbaar moet zijn. Hiervoor moet een gebied worden ingericht. De voorkeurslocatie voor dit gebied is de voormalige stationslocatie. Dit gebied zal bij de komst van een station opnieuw moeten worden ingericht. Wanneer het station er om welke reden dan ook niet komt, kunnen de middelen eveneens ingezet worden om het bestaande gebied een opwaardering te geven. 


Waarom?
Zonder de inrichting van een goede en veilige stationsomgeving zal de halte onvoldoende bereikbaar zijn.   


Hoe?
Via het opstellen van een inrichtingsplan voor het stationsgebied kan bepaald worden welke extra inrichtingsmaatregelen getroffen moeten worden. Zowel het opstellen van een dergelijk plan alsook de fysieke inrichting kan uit de genoemde € 500.000 gefinancierd worden.


Wanneer?
Het tijdpad kan helaas niet goed voorspelt worden omdat Staphorst afhankelijk is van de besluitvorming rond het traject Leeuwarden – Zwolle waarbinnen de halteplaats voor Staphorst ingepast moet worden. Dit jaar, of mogelijk in 2019, zou er uitsluitsel kunnen komen of er vier sprinters gaan rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Het wachten is op dit moment om verder te kunnen met vervolgonderzoeken naar de haalbaarheid.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
De inschatting is dat de realisatie zelf gefinancierd kan worden door het rijk en de provincie en dat de gemeente verantwoordelijk is voor de stationsomgeving. De inschatting is dat € 500.000 voorlopig voldoende moet zijn. Zodra ook vervolgonderzoeken zijn verricht voor de inpasbaarheid kan een beter beeld van de financiële consequenties worden gegeven en zal hierover opnieuw worden gerapporteerd.


Dekking
Structureel 15 jr. De jaarlijkse lasten komen ten laste van de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De storting in de reserve wordt ten laste van de reserve zonder bestemming gebracht.  


Recreatie en Toerisme

Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Meerdere projecten en activiteiten uitvoeren zoals gebiedsontwikkeling (opgenomen in de Omgevingsvisie).


Wat is het doel?
De gemeente Staphorst aantrekkelijk maken voor inwoners om te recreëren en toeristen aan te trekken.


Waarom?
Ter bevordering van de economische ontwikkeling, het toegankelijk maken van gebieden voor recreanten, het (be)leefbaar maken van bijzondere gebieden.


Hoe?
In samenwerking met het  platform recreatie en toerisme Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.


Wanneer?
Planvorming in 2018, uitvoering vooral in 2019.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Geraamd voor verschillende activiteiten en projecten is € 145.000.


Dit bedrag is als volgt opgesplitst in:         
Oldematen                              25.000 euro (res. zonder bestemming)
Zwarte Dennen                    10.000 euro (res. zonder bestemming)
Vledders                                    50.000 euro (res. zonder bestemming)
Langjarig beheer                  50.000 euro (res. zonder bestemming)
Platform R&T                         50.000 euro (structureel)
Subsidies                                  10.000 euro (structureel)
                                                      195.000 euro


Extra inzet/capaciteit sociaal domein (jaarschijf 2019)

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het krediet is bedoeld voor de uitvoering in de jaren 2018 – 2020 van activiteiten in het sociale domein die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn (3 O-criterium).

De afgelopen jaren (transitiefase sociaal domein) waren dit type gebeurtenissen bij wijze van spreken eerder regel dan uitzondering. De verwachting is dat dit de komende twee  jaar nog het geval zal zijn.
Bij de beschikbaarstelling van de eerste jaarschijf (2018) is door middel van een raadsmemo dd. 1 november 2017 dit krediet toegelicht.

Wat is het doel?
Het gevraagde krediet is nodig om de kwaliteit en de operationele slagkracht in de uitvoering op peil te houden. Het bevordert de operationele slagkracht ten aanzien van specifiek het sociale domein. Het is niet efficiënt om voor elke onvoorziene gebeurtenis of ontwikkeling waarmee uitvoeringskosten zijn gemoeid een kredietaanvraag te moeten doen.


Waarom?
Het sociaal domein zit in een transformatiefase. Dat geeft een andere dynamiek. Zo moeten het gemeentelijk beleid van het sociale domein worden doorontwikkeld evenals het kabinetsbeleid en de regionale samenwerking die beleidsmatige inzet vraagt. Er komen volgende jaren beleid- en uitvoeringsvragen die we niet hadden verwacht en/of voorzien, maar die wel geld kosten.

Kleinere gemeenten hebben over het algemeen minder resources (menselijk en ander kapitaal) om de impact van alle veranderingen op te vangen. De afgelopen jaren is verder vaak gebleken dat geplande activiteiten toch meer tijd, inzet van mensen en geld vroegen dan oorspronkelijk begroot. Dat zal naar verwachting de komende jaar niet anders zijn.

Hoe?
Met het beschikbaar gestelde krediet van € 1 miljoen die in 3 jaar beschikbaar wordt gesteld: éénmaal vier ton en tweemaal drie ton wordt beoogd ruimte te scheppen voor het uitvoeren van allerlei zaken waarvoor dan niet telkens een voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Deze kosten hebben niet het karakter van een project.

In alle gevallen zal er sprake er zijn van directe of indirecte waarde-toevoeging voor burgers. Het gevraagde krediet ondersteunt en bevordert de operationele slagkracht in de uitvoering

Wanneer?
Periode 2018 – 2020. 2e Jaarschijf 2019.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
In de begroting 2018 is geraamd het investeringskrediet van in totaal  € 1 miljoen die in de periode 2018 – 2020 wordt ingezet. (2018: € 400.000, 2019: € 300.000 en 2020: € 300.000).


Dekking
Reserve sociale domein die met name voor de bekostiging van boven beschreven onverwachte gebeurtenissen en tegenvallers is bedoeld.


Duurzaamheid

Portefeuillehouder: L. Mulder

Wat wordt voorgesteld?
In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is opgenomen dat een proces wordt gestart om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Ambitie is om vanuit de samenleving zelf – via gedrag, houding en acceptatie – de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen kan er draagvlak worden gevonden.


Wat is het doel?
Einddoel is dat Staphorst in 2050 energieneutraal is. Dat betekent dat er binnen de gemeentegrenzen net zoveel hernieuwbare energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. In de huidige situatie is het gat tussen de hoeveelheid energie die verbruikt en opgewekt wordt, ongeveer 1200 Terajoule (Tj). Een moderne windmolen wekt jaarlijks ongeveer 25 Tj op. De komende coalitieperiode willen we vooral investeren in draagvlak in de samenleving. Ook wordt het einddoel - in overleg met de samenleving - opgeknipt in prestatieafspraken voor de kortere termijn. Tot slot willen we komen tot een kader voor grootschalige energieopwekking. Hierin wordt beschreven welke voorzieningen waar mogelijk zijn.       


Waarom?
Het antwoord op deze vraag is grofweg onder te verdelen in twee lijnen:

1. Omdat het moet. Via de route klimaatakkoord Parijs – Regeerakkoord – Klimaatakkoord – Regionale Energie Strategie zullen gemeenten transitieopgaven op hun bord krijgen. Landelijk gezien moet de Co2 uitstoot in 2030 namelijk met 49% gereduceerd worden. Om daartoe te komen, zal op land fors geïnvesteerd moeten worden in grootschalige energieopwekking.
2. Omdat we het willen. We willen een goede rentmeester zijn. Met elkaar zorg dragen voor het landschap, de natuur en een prettig woon- en leefklimaat. Buiten dit perspectief om, dient verduurzaming ook een economisch belang. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt bijvoorbeeld dat inwoners en ondernemers in Staphorst in dat jaar ongeveer € 48 miljoen aan energiekosten betaalden. Dit is geld dat buiten de gemeentegrenzen terecht komt. In een scenario waarin de energie door lokale coöperaties wordt opgewekt, blijft deze geldstroom grotendeels in de gemeente circuleren.     

Hoe?
Met sleutelpartijen is inmiddels een ‘transitiecoalitie’ gevormd. Deze coalitie wordt onderverdeeld in drie sectortafels. Vervolgens worden aan deze sectortafels afspraken gemaakt over de te behalen resultaten voor 2022. Vervolgens brengt de coalitie een advies uit en vraagt zij aan de gemeenteraad of deze hier medewerking aan wil verlenen. Concreet zal dit betekenen dat de gemeente bijvoorbeeld bepaalde onderzoeken laat uitvoeren, ruimtelijk beleid formuleert en ambtelijke capaciteit beschikbaar stelt.   


Wanneer?

Wat Wanneer
Opiniërende behandeling procesvoorstel energietransitie 18 september 2018
Besluitvormende behandeling procesvoorstel energietransitie 2 oktober 2018
Advies transitiecoalitie Q4 2018 / Q1 2019
Raadsvoorstel n.a.v. advies transitiecoalitie Q1 / Q2 2019
Tussentijdse evaluatie Q2 2020 / Q2 2021 / Q2 2022
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma 2019 - 2022

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
€ 200.000 incidenteel; dekking reserve zonder bestemming.        


Vervanging vrachtwagen

Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Vervanging van de huidige vrachtwagen (BZ-BH-51)


Wat is het doel?
Het vervangen van de huidige vrachtwagen en opbouw zodat er op een snelle, efficiënte en veilige manier gewerkt kan (blijven) worden.


Waarom?
De huidige vrachtwagen, kraan en haakarmsysteem zijn op moment van vervanging (2019) 9 jaar in gebruik. In de begroting is indertijd een bedrag opgenomen voor vervanging na 10  jaar. De huidige combinatie is in de afgelopen jaren intensiever gebruikt en voor zwaarder werk ingezet dan bij aanschaf de bedoeling was. Hierdoor zijn zowel de vrachtwagen als de opbouw dusdanig versleten dat er zonder een grootschalige renovatie niet langer mee kan worden doorgereden.

- Door de intensieve winterdienst heeft de auto last van ernstige roestschade
- De versnellingsbak en koppeling moeten aankomend jaar vervangen worden
- Scharnierpunten van de kraan zijn versleten (zijn niet te repareren/ vervangen)
- Hydrauliekslangen worden steeds slechter en dienen vervangen te worden op afzienbare termijn
- Huidige vrachtwagen moet aangepast worden aan de (vanaf 2019 verplicht) afneembare DIN plaat

Een nieuwe vrachtwagen:
- Voldoet Arbo technisch aan de huidige vereisten (lawaai/ instaphoogte/ rij en zithouding/ veiligheidssystemen)
- Voldoet aan nieuwste milieueisen (huidige Euro 5, nieuwe Euro 6C)
- Is geschikt voor de huidige werklast en werkzaamheden
- Bespaart onderhoudskosten
- Geeft beter inzicht in onderhoudskosten door onderhoudscomputer

Hoe?
Meervoudig onderhandse aanbesteding. Er is een werkgroep samengesteld en een adviseur ingehuurd. Vooronderzoeken zijn inmiddels afgerond en programma van eisen is opgesteld.


Wanneer?
Uiterlijk 2019.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
1.   Kostenraming
In de Lijst van Investeringen  bij de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 200.000 voor zowel het voertuig als de opbouw. De verwachting is dat de huidige vrachtwagen voor een bedrag tussen de €15.000 en €18.000 verkocht kan worden.


2.   Kapitaallast
Basis voor de kapitaallast € 200.000 minus een te verwachten verkoopopbrengst van: € 15.000. Jaarlijkse afschrijvingslast: €  25.000


3.  Eenmalige extra afschrijving i.v.m. verkoop vrachtwagen
De boekhoudvoorschriften schrijven voor dat bij afstoting van een actief  de boekwaarde van dat actief moet worden afgewaardeerd.       
Boekwaarde per 1 januari 2019                               €  64.000
Afschrijving over 2019 (9e jaar)                               €  18.000    

                                                                                                     €  46.000
Opbrengst verkoop huidige vrachtwagen         €  15.000
T.l.v. reserve zonder bestemming                            €  31.000


Dienstverlening

Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt om krediet beschikbaar te stellen voor de volgende onderwerpen (vet gedrukt):

 • Software en implementatie van het Persoonlijk Internet Portaal (PIP). Het Persoonlijk Internet Portaal is een afgeschermde omgeving waarin de burger al zijn communicatiemomenten en documenten kan inzien.
 • MijnOverheid voor Ondernemers is straks dé digitale schakel tussen ondernemers en overheidsorganisaties. Enerzijds de ondernemer die vraagt: “Geef me inzicht in mijn gegevens en voor mij relevante overheidsinformatie, bedien me daar waar ik online ben en maak het simpel en overzichtelijk”. En anderzijds de overheidsorganisaties die op hun beurt aangeven herkenbaar te willen blijven, en hun eigen, goedwerkende digitale omgeving en processen te willen behouden.
 • Voor het stroomlijnen van de processen voor de Meldingen Openbare Ruimte schaffen we nieuwe software aan. Meldingen over de openbare ruimte willen we snel, goed en gestructureerd afhandelen.
 • Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden de dossiers van sociale zaken gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en plaats onafhankelijk te werken. En het betekent bijvoorbeeld ook dat bij een gesprek bij inwoners thuis de dossiers digitaal ingezien kunnen worden.
 • Om snel en eenduidig het juiste antwoord te kunnen geven via verschillende kanalen (website, telefoon) is het aanschaffen en inrichten van een vraag/antwoord portaal nodig.
 • De steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening is één van de belangrijkste ontwikkelingen. We willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen, zodat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale dienstverlening. Daarom is het belangrijk om te investeren in het vernieuwen van de website en het promoten van het digitale kanaal.
 • We willen graag weten hoe de gemeente Staphorst scoort bij de inwoners en ondernemers. De burger- en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl is een instrument van VNG Realisatie en helpt gemeenten hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Daarnaast kan op basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers.


Wat is het doel?
Het hoofddoel voor al deze onderwerpen is het verbeteren van onze dienstverlening in het algemeen en het verbeteren van onze digitale dienstverlening in het bijzonder. Daarnaast willen we door burger- en ondernemerspeilingen meten waar we staan en wat er verbeterd moet worden met betrekking tot onze dienstverlening.


Waarom?
Op 23 januari 2018 is de visie op dienstverlening ‘Staphorst voor elkaar’ vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie geldt voor de jaren 2018-2021. Bij deze visie hoort een uitvoeringsprogramma dat naar verwachting op 16 juli 2018 wordt vastgesteld door het MT.

In dit uitvoeringsprogramma is een activiteitenoverzicht opgenomen voor de jaren 2018-2019. Eind 2018 worden voor de verschillende activiteiten de projecten gedefinieerd. Voor het starten van de activiteiten en projecten is krediet nodig.
Na 2019 gaan we evalueren en bepalen met welke activiteiten uit het uitvoeringsprogramma dienstverlening we in 2020-2021 aan de slag gaan.

Hoe?
Voor een meer integrale aanpak en een betere samenhang van projecten en activiteiten gaan we werken met een programma. De programmamanager is verantwoordelijk voor het realiseren en monitoren van programmadoelen. De programmamanager is opdrachtgever van de projecten binnen het programma dienstverlening. Per project wordt een projectleider aangesteld. De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren en monitoren van de projectresultaten.


Wanneer?
Eind 2018 worden voor de verschillende activiteiten de projecten gedefinieerd. In 2019 starten we met de activiteiten en projecten. Per project wordt een planning gemaakt.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Structureel: € 16.750 +

Incidenteel: € 141.000 t.l.v. reserve zonder bestemming


Digitale Agenda 2020

Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt om krediet beschikbaar te stellen voor de digitale agenda 2020 met de volgende onderwerpen:

 1. Opstellen en implementeren van informatiebeleid;
 2. Het verder ontwikkelen van het zaakgericht werken waarbij de medewerkers van het primaire proces meer verantwoordelijkheid krijgen voor digitaal informatiebeheer;
 3. Het verbeteren van onze gegevenskwaliteit;
 4. Het optimaliseren van gegevensuitwisselingen met diverse ketenpartners;
 5. Digitale handtekening op uitgaande documenten;
 6. Anonimiseren van digitale stukken voor publicatie;
 7. Publiceren vanuit IBABS na raadsakkoord;       
 8. Voldoen aan Gemeenschappelijke Data Infrastructuur;
 9. Inrichten van sjabloonbeheer m.b.v. software;
 10. Om de integriteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening te garanderen moet veel werk worden verricht in het uitvoeren van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De BIG kent 300 verplichte beveiligingsmaatregelen die de gemeente de komende jaren moet invoeren. Deze maatregelen kosten veel geld en tijd;
 11. Uniforme Rapportagetooling.


Wat is het doel?
Het hoofddoel voor al deze onderwerpen is het verbeteren van onze dienstverlening in het algemeen en het verbeteren van onze digitale dienstverlening in het bijzonder. Daarnaast willen we door burger- en ondernemerspeilingen meten waar we staan en wat verbeterd moet worden met betrekking tot onze dienstverlening.


Waarom?
De samenleving digitaliseert. Eind 2017 dienen de burgers en bedrijven digitaal hun transacties te kunnen afhandelen met de gemeente. Burgers en bedrijven verwachten verhuizingen, ondertrouw en andere transacties te regelen via mobiele apparaten vanaf de bank of aan de eetkamertafel.

Ondertussen werkt het Rijk aan de digitale agenda 2020. In deze digitale agenda 2020 komen belangrijke dingen aan bod zoals:
- de identiteit van mensen en het veilig zaken doen met de overheid. Hierbij staat de mens centraal en wil deze ook regie over de eigen gegevens;
- het beschikbaar stellen van een Generieke Data Infrastructuur (GDI), vastgelegd in de wet op de GDI. In deze wet verplicht men lagere overheden gebruik te gaan maken van digitale componenten. Denk hierbij aan basisregistraties, mijn overheid.nl, berichtenbox en middelen voor een elektronische identiteit.

Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen gaande op het gebied van het sociaal domein en het ruimtelijk domein (nieuwe Omgevingswet). Dit vereist een nieuwe inrichting van bedrijfsprocessen en wijzigingen in de gegevens- en informatiehuishouding. In toenemende mate wisselt de gemeente gegevens uit met ketenpartners om haar processen uit te voeren. Digitale basisvoorzieningen cq. componenten uit het GDI en nog te bouwen koppelingen ondersteunen hierbij.
Het toepassen van deze digitale componenten in de processen van de gemeente is verplicht, complex, kosten tijd en geld. Op deze manier wordt de gemeente Staphorst een volwaardige digitale partner voor burgers, bedrijven en andere organisaties.
Een verdergaande digitale dienstverlening neemt niet weg dat we ook dienstverlening blijven bieden via de andere kanalen zoals de balie en de post. Voor burgers die geen computer hebben of het lastig vinden om zich te bewegen in de digitale wereld zal de gemeente een vangnet moeten organiseren.

Hoe?
Tot op heden is er gewerkt met een automatiseringskalender en er zijn reeds een groot aantal stappen gezet welke echter nog niet volledig zijn afgerond.

- De modernisering van de bevolkingsadministratie (I-burgerzaken, gekoppeld aan Join)
- Het samenwerken met onze nieuwe ketenpartner OD-IJsselland (PowerBrowser, gekoppeld aan Join)
- De voorgenomen digitalisering van het sociaal domein (GWS, gekoppeld aan Join)
- Digitaal werken binnen de Raad, B&W en MT (koppeling IBABS – Join)

Deze projecten nemen we, inclusief bijbehorende gelden, mee naar het nieuwe beleidsplan 2017-2021.

Voor deze periode is een aantal belangrijke activiteiten voorzien zoals;
- Het verder ontwikkelen van het zaakgericht werken waarbij de medewerkers van het primaire proces meer verantwoordelijkheid krijgen voor digitaal informatiebeheer;
- Het verbeteren van onze gegevenskwaliteit;
- Het optimaliseren van gegevensuitwisselingen met diverse ketenpartners;
- Inrichten van sjabloonbeheer m.b.v. software;
- Om de integriteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening te garanderen moet veel werk worden verricht in het uitvoeren van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De BIG kent 300 verplichte beveiligingsmaatregelen die de gemeente de komende jaren moet invoeren. Deze maatregelen kosten veel geld en tijd.

Wanneer?
Eind 2018 worden voor de verschillende activiteiten de projecten gedefinieerd. In 2019 starten we met de activiteiten en projecten. Per project wordt een planning gemaakt.


Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

1 Opstellen en implementeren van informatiebeleid € 5.000
2 Het verder ontwikkelen van het zaakgericht werken waarbij de medewerkers van het primaire proces meer verantwoordelijkheid krijgen voor digitaal informatiebeheer € 15.000
3 Het verbeteren van onze gegevenskwaliteit € 10.000
4 Anonimiseren van digitale stukken voor publicatie € 10.000
5 Het optimaliseren van gegevensuitwisselingen met diverse ketenpartners. € 10.000
6 Digitale handtekening op uitgaande documenten € 10.000
7 Publiceren vanuit IBABS na Raadsakkoord  
8 Voldoen aan Gemeenschappelijke Data Infrastructuur € 20.000
9 Inrichten van sjabloonbeheer met behulp van software  
10 Om de integriteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening te garanderen moet veel werk worden verricht in het uitvoeren van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De BIG kent 300 verplichte beveiligingsmaatregelen die de gemeente de komende jaren moet invoeren. Deze maatregelen kosten veel geld en tijd. € 15.000
11 Uniforme Rapportage-Tooling € 5.000
Totaal € 100.000
  Dekking: eenmalig t.l.v. reserve zonder bestemming  
Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud