Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding
Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling de begroting 2019 met onze nieuwe beleidsvoornemens voor het komende jaar en de financiële onderbouwing daarvan aan.

Document Welk besluit gevraagd?
Programmabegroting 2019 Vast te stellen
Meerjarenraming 2020-2022 In te stemmen met


Samen, voor elkaar!
De gemeente Staphorst wil niet alleen een zelfstandige gemeente blijven, maar heeft de ambitie om een vitaal, kleurrijk en ondernemende gemeenschap te zijn. Om aan deze doelstelling en kwaliteiten vast te houden en waar mogelijk te versterken spreekt het voor zich dat daar inzet en middelen voor nodig zijn. De weerslag hiervan vindt u in deze begroting.  

De titel van het coalitieakkoord 2018 - 2022 “samen, voor elkaar!” geeft aan dat ons college met enthousiasme uitvoering zal geven aan de opgaven en uitdagingen die de  gemeente Staphorst de komende bestuursperiode heeft.  In deze begroting is het coalitieakkoord  vertaald  in concrete ambities en aanpak.

Onze gemeente heeft meerdere kenmerken. Een van de kenmerken vormt de verbinding als samenleving door onze historie, gemeenschapszin en mentaliteit. Er zijn veel organisaties,  verenigingen en inwoners die iets willen doen in het belang van onze samenleving. Deze verbinding maakt onze samenleving sterk(er) en is belangrijk.

Eerste begroting bestuursperiode 2018 – 2022
Voor u ligt de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022. Het is de eerste begroting van uw raad in deze samenstelling en voor ons als college, eveneens in de nieuwe samenstelling. Wij hebben in de begroting de uitwerking van het coalitieakkoord en collegeprogramma en de nieuwe voornemens van ons college verwerkt.

Zomernota 2018
Dit jaar is de zomernota niet verschenen. De nieuwe coalitie was eind mei -uiterste datum voor het samenstellen van de zomernota- nog niet tot stand gekomen. Daardoor kon een belangrijk onderdeel van de zomernota, namelijk de uitwerking van het coalitieakkoord, niet in de zomernota worden opgenomen. Uw raad heeft daarop besloten dat door het ontbreken van dit belangrijk onderdeel de informatiewaarde sterk af neemt, waardoor behandeling van de zomernota weinig zinvol is. Ook het bestuurlijk aspect, namelijk dat een demissionair college met voorstellen komt over het nieuwe beleid in 2019 en volgende jaren is onwenselijk en heeft ook nadrukkelijk meegewogen.  

Begrotingsresultaat
De begroting voor 2019 sluit met een positief saldo van: € 19.000 (afgerond); het nemen van aanvullende (dekkings)maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Belastingvoorstellen en -druk
Het komende jaar zullen de gemeentelijke belastingen en heffingen met uitzondering van het inflatiepercentage van 1,5% niet reëel worden verhoogd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Een tweetal uitzonderingen:
1.  de afvalstoffen- en rioolheffing:  deze blijven beide gelijk aan de tarieven van 2018.
2.  de  omgevingsvergunningen:  door de invoering van EPOS worden met ingang van 2019 gedifferentieerde tarieven toegepast.


De gemiddelde lastendruk per huishouden neemt komend jaar slechts toe met € 6.  

Soort Raming 2018 Raming 2019
Afvalstoffenheffing (vast+variabel) 173 175
Rioolheffing 230 230
OZB 262 266
Totaal 665 671


Nieuw beleid:
Lijst van investeringen (Lvi)
De begroting is beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat in de begroting het bestaande beleid is opgenomen en het nieuwe beleid separaat in de Lijst van Investeringen zichtbaar is gemaakt. Bij een tweetal relatief 'grote' plannen: verduurzaming gemeentehuis en afslag A-28 zijn alleen ramingen van de onderzoekskosten opgenomen.    
In
tegraal onderdeel begrotingsbehandeling 
Bij de behandeling van de begroting had het nieuwe beleid (opgenomen in de lijst van investeringen) tot vorig jaar (2018) een aparte status. Investeringen < € 100.000 maken integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling; de  investeringen > € 100.000 niet. Wel wordt bij de vaststelling de dekkingsmiddelen van alle nieuwe investeringen ter beschikking gesteld.
De volledige investeringslijst maakt hiermee integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling waardoor dit een kwaliteitsimpuls geeft. Bovendien wordt hierdoor uitvoering gegeven aan de financiële verordening  en geeft  dit zowel ambtelijk als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.  Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen).  Via amendering, zoals dat het geval was bij de behandeling van de begroting 2018 d.d. 7 november 2017, heeft uw raad de mogelijkheid om ons college op te dragen over een specifieke  investering op een later tijdstip en via een afzonderlijk voorstel te willen besluiten. 

Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via de begrotingsapp: www.staphorst.nl/financien. Daarnaast wordt via het huis aan huisblad “de Staphorster” de burger, voorafgaand aan de begrotingsvergaderingen over de begroting geïnformeerd. 

Procedure begrotingsbehandeling
- begrotingsmarkt: 16 oktober  
De informerende behandeling vindt weer plaats in de vorm van een begrotingsmarkt. Hierbij kunt u zich in technische zin laten informeren over de begroting.
- begrotingsvergaderingen: 30 oktober en 13 november           
Ons college stelt uw raad voor om op basis van bijgaande begroting en meerjarenraming het debat over de vertaling van de bestuurlijke onderwerpen zoals in de programma’s en paragrafen zijn uitgewerkt te voeren. Dit met als doel dat besloten wordt tot vaststelling van de begroting 2019 en ingestemd wordt met de meerjarenraming 2020 – 2022.  
Nadat besloten is over de begroting 2019 worden aanvullend nog een tweetal voorstellen ter besluitvorming voorgelegd namelijk: 1. vaststelling belastingverordeningen en 2. wijzigingen op de begroting. Deze twee besluiten behoren onlosmakelijk bij het besluitvormingsproces van de begrotingsbehandeling.   

Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen. Mogen wij allen een open oog hebben voor Zijn opdracht zinvol om te gaan met wat Hij ons in beheer heeft gegeven en verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving.

Staphorst, 9 oktober 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

Drs. T.C. Segers MBA                                            P.F.G. Rossen MPM

 

Burgemeester                                                           Secretaris


Procedure behandeling begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022

Wie doet wat? In de periode/ op Wat moet er gedaan worden? Voor?

College van B&W

3 oktober 2017 Besluiten om de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 de raad ter behandeling aan te bieden.  Raad
College van B&W/
Ambtenaren
10 oktober 2017
20.00-21.30 uur
'Begrotingsmarkt'
Na een korte inleiding zal er per kraam met ambtenaren per thema/ begrotingsprogramma de mogelijkheid zijn voor uitleg en beantwoorden van technisch informatieve vragen.
Raad
Fin. / DIV.
via Griffie. met raadsstukken
6 oktober 2017 Verzending begrotingen onder embargo (incl. 2 exemplaren voor de schaduwfracties; te sturen naar fractievoorzitters). Raad
College van B&W 10 oktober 2017 Persbijeenkomst
Daarna vervalt embargo.
Media
College van B&W/
Ambtenaren
11 oktober 2017 -
6 november 2017
Mogelijkheid tot contact met griffier voor het stellen van informatieve vragen.
Vervolgens zet de griffier de vraag uit bij de desbetreffende ambtenaar.
Raad
College van B&W 17 oktober 2017 In het kader van burgerparticipatie uitbrengen begrotingsspecial in ‘De Staphorster’. Hierdoor wordt de burger actief geïnformeerd wat de gemeente wil gaan doen. Men kan reageren bij de fractievoorzitters (de namen, telefoonnummers en e-mailadressen worden er bij vermeld). Inwoners
Voorlichting 24 oktober 2017 Herinnering in ‘De Staphorster’ aan begrotingsvergaderingen. Inwoners
Raad en College van B&W 24 oktober 2017 1e Begrotingsvergadering
- Algemene Beschouwingen
- Politieke reacties

Raad en
College van B&W

Raad en College van B&W 7 november 2017 2e Begrotingsvergadering
- Debatagenda
- Besluitvorming
Raad en
College van B&W
DIV / Financiën Uiterlijk
10 november 2017
Ter goedkeuring verzenden begrotingsstukken aan toezichthouder. College Gedeputeerde Staten prov. Overijssel
Wie doet wat? In de periode/ op Wat moet er gedaan worden? Voor?
College van B&W 9 oktober 2018 Besluit om de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 de raad ter behandeling aan te bieden. Raad
Fin. / DIV.
via Griffie. met raadsstukken
12 oktober 2018 (uiterlijk)
Verzending begrotingen onder embargo (incl. 2 exemplaren voor de schaduwfracties; te sturen naar fractievoorzitters). Raad
College van B&W 12 oktober 2018 Persbijeenkomst
Daarna vervalt embargo.
Media
College van B&W/
Ambtenaren
16 oktober 2018
19.30-20.00 uur
Begrotingsmarkt
Na een korte inleiding zal er per kraam met ambtenaren per thema/ begrotingsprogramma de mogelijkheid zijn voor uitleg en beantwoorden van technisch informatieve vragen.
Raad
College van B&W/
Ambtenaren
17 oktober 2018 -
13 november 2018
Mogelijkheid tot contact met griffier voor het stellen van informatieve vragen.
Vervolgens zet de griffier de vraag uit bij de desbetreffende ambtenaar.
Raad
College van B&W 16 oktober 2018 In het kader van burgerparticipatie uitbrengen begrotingsspecial in ‘De Staphorster’. Hierdoor wordt de burger actief geïnformeerd wat de gemeente wil gaan doen. Men kan reageren bij de fractievoorzitters (de namen, telefoonnummers en e-mailadressen worden er bij vermeld). Inwoners
Voorlichting 23 oktober 2018 Herinnering in ‘De Staphorster’ aan begrotingsvergaderingen. Inwoners
Raad en College van B&W 30 oktober 2018 1e Begrotingsvergadering
- Algemene Beschouwingen
- Politieke reacties

Raad en
College van B&W

Raad en College van B&W  13 november 2018 2e Begrotingsvergadering
- Debatagenda
- Besluitvorming
Raad en
College van B&W
DIV / Financiën 14 november 2018 (uiterlijk)
Ter goedkeuring verzenden begrotingsstukken aan toezichthouder. College Gedeputeerde Staten prov. Overijssel

Uitgangspunten kerncijfers

Gehanteerde algemene begrotingskaders
Wettelijke bepalingen

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële Verordening.

Coalitie- en collegeprogramma

Het financiële kader vormt het coalitieakkoord 2018 - 2022 'samen, voor elkaar!' en de uitwerking hiervan in het collegeprogramma.

Zomernota

De inbreng vanuit de Zomernota 2018 ontbreekt doordat deze niet is samen gesteld. 

Toezichtkaders provincie Overijssel

De gemeentebegroting moet voldoen aan eisen voor het repressief toezicht die de provincie stelt in hun toezichtkader "een kwestie van evenwicht". Primaire eis is dat de begroting materieel en structureel sluitend en reëel in evenwicht moet zijn.
De volgende uitgangspunten/kaders zijn bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting gehanteerd:

Basis waarop de ramingen zijn gebaseerd
- Uitkomsten voorgaande dienstjaren;

- Eventuele voorziene ontwikkelingen;
- Kapitaallasten incl. de investeringen voor maatschappelijk nut zijn geraamd op basis van afschrijvingsperiode;
- Besluitvorming raad tot en met  9 juli 2018.

Algemene maatstaven op basis gegevens Ministerie Financiën

Inwoners                   
2019                             16.876  inwoners

2020                             16.946 inwoners
2021                             17.011 inwoners
2022                             17.074 inwoners

Woningen                    
2019                             6.185 woonruimten 
                                          
2020                             6.239 woonruimten        
2021                             6.279 woonruimten
2022                             6.319 woonruimten

Algemene Uitkering
Mei-circulaire 2018
Op basis van de mei-circulaire 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de Algemene Uitkering en de ontvangsten voor uitvoering decentralisatietaken opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De algemene uitkering laat voor het komende jaren een budgettaire groei zien.

September-circulaire 2018
De september-circulaire verschijnt meestal enkele dagen na Prinsjesdag (dit jaar 18 september). Door dit (te) late tijdstip kunnen de uitkomsten niet in de begroting worden verwerkt. In het definitieve raadsvoorstel zullen wij u over de uitkomst proactief informeren.

Lokale heffingen 2018

Kostendekkende heffingen: afvalstoffen- en rioolheffing
Kostendekkende heffingen zijn uitgangspunt.
Uitzonderingen:
A.  Afvalstoffenheffing
Gelet op de geraamde stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 1 januari 2019 van afgerond € 670.000 wordt het vast-recht gedeelte voor komend jaar niet verhoogd. Daardoor is er geen sprake van kostendekkendheid.  De  onderdekking (geraamd op € 220.000) als gevolg hiervan wordt gedekt uit genoemde reserve. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast. Op basis van deze gegevens en ontwikkeling zal bij de begroting 2022 de reserve matiging  afvalstoffenheffing zijn uitgeput. Verwacht mag worden dat door winsten van de ROVA en daarmee een hogere dividendopbrengst dat dit dan nog niet het geval zal zijn. 
B.  Rioolheffing
Bij de vaststelling van het vernieuwde GRP-V in 2016 is besloten dat de gemiddelde heffing gedurende de gehele looptijd (2017 – 2020)  de heffingshoogte gelijk zal blijven:
€ 230 per aansluiting. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast.
C.  Leges omgevingsvergunning 
Met ingang van 2019 wordt EPOS (Effectieve Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) ingevoerd. Tegelijkertijd zullen de legestarieven worden gedifferentieerd door verlaging wanneer aan de voorwaarden is voldaan met ingang van het komende jaar. De opbrengsten van de omgevingsvergunningen nemen daarmee met € 250.000 af.
N.b.: na implementatie (4 jaar) zal dit budgetneutraal zijn doordat de (loon)kosten over deze periode met hetzelfde bedrag zullen afnemen.   
D.  Overige belastingen, retributies en heffingen
De overige gemeentelijke belastingen en heffingen stijgen uitsluitend met het prijsinflatiepercentage van: 1,5%.

Openbare ruimte

Areaaluitbreiding openbare ruimte: meegenomen in jaarschijf 2019.

Prijsniveau kosten derden

- Uitgaven derden: raming 2019. Op basis van de jaarrekening 2017 en ontwikkeling in de begroting 2018.
- Meerjarenraming 2020 - 2022: uitgaven derden en loonontwikkeling: met 1,5%.

Lonen en salarissen
- Op basis van de laatst vastgestelde CAO.
- Verwachte loonkostenstijging van 2,4 %.
- Geraamd op  op maximum functieschaal en medewerker met uitloopschaal op maximum uitloopschaal.
-  Stelpost € 100.000 opgenomen voor uitkomst CAO-onderhandelingen.  

Nieuw beleid

Dekkingsmiddelen exclusief rentelasten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting.

Beheerplannen

Conform de vastgestelde nota’s. De samenstelling van de nota gebouwenbeheer is nog niet afgerond. Wel zijn aanvullende dekkingsmiddelen tot een bedrag van € 45.000 hiervoor gereserveerd.   

Verbonden partijen w.o. gemeenschappelijke regelingen

De geraamde bijdragen zijn gebaseerd op de aangeleverde begrotingen van de betreffende partijen.

Voorbehoud
Het gebruikelijk voorbehoud wordt hier gemaakt, namelijk dat de op het moment van samenstelling bekend zijnde gegevens, in deze begroting zijn verwerkt waarbij zo nodig een inschatting van de onzekerheden is gemaakt.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud