Uitgaven

8,48%

€ 3.140.155

8,48% Complete

Inkomsten

0,95%

€ -352.276

0,95% Complete

Saldo

14646,93%

€ -2.787.879

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Uitgaven

8,48%

€ 3.140.155

8,48% Complete

Inkomsten

0,95%

€ -352.276

0,95% Complete

Saldo

14646,93%

€ -2.787.879

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering
B. Krale
5.2 Sportaccommodaties B. Krale
5.3 Cultuurpresentatie drs. T.C. Segers MBA
5.4
Musea
drs. T.C. Segers MBA
5.5
Cultureel erfgoed
ing. L. Mulder
5.6
Media
 drs. T.C. Segers MBA
5.7
Openbaar groen en recreatie
 ing. L. Mulder/ B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum
Beleidsregels sportsubsidies  
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Sloten en bermenbeheerplan 2018-2021
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Ambities

Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportac­commodaties in alle kernen faciliteren.

Bewegen in de openbare ruimte

Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweeg­-voorzieningen in de wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen.

Culturele vormingsactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en vereni­gingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

Entree Staphorst

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Stap­horst en de Museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voort­varend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwer­king met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de  gemeente.

Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Indicatoren

% niet sporters van 19 jaar en ouder

Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 3.886.101 3.404.788 3.140.155 3.203.890 3.270.225 3.325.146
Baten -223.424 -160.293 -230.276 -233.731 -237.236 -240.830
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.662.677 3.244.495 2.909.879 2.970.159 3.032.989 3.084.316
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 70.000 50.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 1.263.918 689.681 122.000 122.180 122.364 122.547
Mutaties reserves -1.193.918 -639.681 -122.000 -122.180 -122.364 -122.547

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 160 van € 2.604 tot € 2.764. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hoger lasten: Loonkosten taakveld  Openbaar groen en Recreatie € 92: Beheer bomen binnen bebouwde kom € 17 en buiten bebouwde kom € 126. Totaal € 235   € 235
Lagere lasten: Loonkosten taakveld Sportaccommodaties € 28. € 28  
Hogere baten: Specifieke uitkering sport (SPUK) € 43. € 43  

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) 120.000 46.446 0 46.446 73.554
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 80.000 51.745 0 51.745 28.255
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Subsidie AMBC (2013) 200.000 0 0 0 200.000
Sporthal: vervanging meubilair (2015) 50.000 27.157 0 27.157 22.843
Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 1.563.120 1.454.276 0 1.454.276 108.844
Klok van Wou (2018) 25.000 0 0 0 25.000
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 100.000 76.921 0 76.921 23.079
Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) 20.000 16.499 263 16.761 3.239
Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) 20.000 10.800 6.866 17.666 2.334
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 30.000 0 0 0 30.000
Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) 225.000 5.652 88.167 93.820 131.180
Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) 15.000 9.108 87.044 96.152 -81.152
Opstellen groenbeheerbestekken (2017) 15.000 0 19.120 19.120 -4.120
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 50.000 0 0 0 50.000
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 24.500 8.580 3.185 11.765 12.735
Kappen i.v.m. essentaksterfte: 420 bomen (2018) 28.000 0 0 0 28.000
Herplant: 600 bomen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) 40.000 0 0 0 40.000
Herinrichting groenstroken Staphorst Zuid 1 (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Snoeien en rooien van bomen (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Speeltoestellen vervangen (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) 100.000 0 0 0 100.000
Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) 20.000 17.245 0 17.245 2.755
Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) 80.000 68.981 0 68.981 11.019
Totaal generaal 3.185.620 1.793.411 204.645 1.998.056 1.187.564

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud