Uitgaven

4,26%

€ 1.579.003

4,26% Complete

Inkomsten

2,17%

€ -803.730

2,17% Complete

Saldo

4073,12%

€ -775.273

Programma 4 - Onderwijs

Uitgaven

4,26%

€ 1.579.003

4,26% Complete

Inkomsten

2,17%

€ -803.730

2,17% Complete

Saldo

4073,12%

€ -775.273

Inhoud

Programma 4 - Onderwijs

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Openbaar basisonderwijs ing. L. Mulder
4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
  Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2017
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst

Ambities

Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

Indicatoren

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)

Wat mag onderwijs ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 1.631.933 1.563.402 1.579.003 1.565.278 1.581.802 1.598.564
Baten -331.050 -259.913 -337.730 -342.796 -347.940 -353.157
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.300.883 1.303.489 1.241.273 1.222.482 1.233.863 1.245.407
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 18.000 18.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 503.440 481.000 466.000 436.000 436.000 436.000
Mutaties reserves -485.440 -463.000 -466.000 -436.000 -436.000 -436.000

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is afgenomen met € 65 van € 840 naar € 775. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Lager nadelen: Onderwijs Achterstanden Beleid € 42 (hogere lasten € 35 en hogere baten € 77);  Leerlingenvervoer  € 18 (basisonderwijs € 8 en speciaal onderwijs € 10). Totaal € 50 € 60  

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
MCR-Rouveen (2010) 5.660.000 5.605.201 750.000 6.355.201 -695.201
Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) 75.000 30.000 0 30.000 45.000

Betrokkenheid verbonden partijen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
• De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
• Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
• Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
• De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud