Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie 25.227 2.977 -22.250
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid 61 1.329 1.268
Programma 2 - Verkeer en vervoer 69 2.943 2.875
Programma 3 - Economie en ondernemen 206 160 47
Programma 4 - Onderwijs 338 1.579 1.241
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme 230 3.140 2.910
Programma 6 - Sociaal domein 2.276 10.811 8.534
Programma 7 - Gezondheid en milieu 3.143 4.298 1.155
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 2.697 3.388 691
Programma 9 - Overhead en financiën 47 5.559 5.512
Totaal programma's 34.294 36.183 1.889
Toevoeging/onttrekking reserves
Programma 0 81 0 - 81
Programma 1 0 0 0
Programma 2 1.247 660 - 587
Programma 3 0 0 0
Programma 4 466 0 - 466
Programma 5 122 0 - 122
Programma 6 0 0 0
Programma 7 299 0 - 299
Programma 8 280 0 - 280
Programma 9 274 201 - 73
Totaal toevoeging/onttrekking reserves 2.769 861 - 1.908
Geraamd resultaat na toevoeging/onttrekking aan de reserves 37.063 37.044 - 19

(er kan een afrondingsverschil in zitten)

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud