Paragraaf 5 - Verbonden partijen

Inhoud

Algemeen

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (art. 1 lid b BBV)

Binnen deze definitie valt bijvoorbeeld niet het zwembad, bibliotheek of muziekschool. De gemeente is immers niet in het bestuur vertegenwoordigd.

Nota verbonden partijen

Bovenstaande aspecten zijn opgenomen in de nota 'verbonden partijen' die op 10 mei 2016 door de raad is vastgesteld. De nota is bedoeld om het inzicht van de raad te versterken door bij iedere verbonden partij inzicht te geven in: de activiteiten, het belang, de deelnemende partijen, het aandeel en zeggenschap, het financiële belang, vermogenspositie en bedrijfsresultaten, risicoprofiel en de ontwikkelingen.
Daarnaast gaat de nota in op de besliskaders voor het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Tenslotte wordt er bijzondere aandacht besteedt aan de wens van de raad om de grip op de verbonden partijen te versterken.

Bepalingen BBV

Artikel 15 uit het BBV heeft betrekking op de verbonden partijen en luidt als volgt:

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
     a. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
     b. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
          - Gemeenschappelijke regelingen;
          - Vennootschappen en coöperaties;
          - Stichtingen en verenigingen;
          - Overige verbonden partijen.
     c. De lijst van verbonden partijen
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
     a. De wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
     b. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
     c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
     d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
     e. De eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

Visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (art. 15 BBV, lid 1a)
In de toelichting bij artikel 15 1e lid sub a. wordt voorgeschreven dat de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen beperkt kan blijven tot een algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent het inschakelen van de verbonden partijen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de vraag wanneer wel of wanneer er juist geen gebruik gemaakt van verbonden partijen voor het realiseren van beleid en welk soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. Deze kaders zijn vastgelegd in de nota 'Verbonden partijen', vastgesteld op 10 mei 2016. Het is daarom niet noodzakelijk om ieder jaar dit ongewijzigde kader op te nemen in deze paragraaf.

Opbouw paragraaf

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen en/of eventuele problemen bij de huidige verbonden partijen. In het derde hoofdstuk wordt uitvoering gegeven aan art.15 van het BBV. Door op deze wijze verantwoording af te leggen in deze paragraaf, wordt tevens uitvoering gegeven aan artikel 21 lid 1 van de financiële verordening:

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 BBV op

 De verbonden partijen voor onze gemeente worden ingedeeld in vier categorieën:

1 | Gemeenschappelijke regelingen 2 | Vennootschappen en coöperaties 3 | Stichtingen en verenigingen 4 | Overige verbonden partijen
GGD Regio IJsselland N.V. BNG te Den Haag
Stichting dagelijks beheer MCR n.v.t.
Veiligheidsregio IJsselland N.V. Rendo te Meppel
   
Werkvoorzieningsschap Reestmond N.V. Rova te Zwolle
Regionaal Service Team Jeugd IJsselland
N.V. Vitens te Zwolle
Omgevingsdienst IJsselland
N.V. Enexis te 'S-Hertogenbosch
Wadinko B.V. te Zwolle
Verkoop Essent/Attero:
a. CBL vennootschap B.V.
b. Vordering op Enexis B.V.
c. Verkoop vennootschap B.V.
d. CSV Amsterdam B.V.
e. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Om het inzicht in de concrete beleidsprestaties en maatschappelijke effecten die via de inzet van de verbonden partijen worden gerealiseerd te bevorderen, is deze informatie ook in de afzonderlijke programma's opgenomen.


Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland
Vanaf de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek geëvalueerd. Er wordt dan bezien of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot.

Werkvoorzieningsschap Reestmond
Ondanks het feit dat er in 2018 een verkenning is gestart naar een passende rechtsvorm voor de toekomst, wordt ervan uitgegaan dat de huidige organisatievorm van Gemeenschappelijke Regeling in 2019 gehandhaafd blijft.

Regionaal Serviceteam Jeugd  IJsselland
Het ontwikkelen van een goede set aan monitoring heeft prioriteit in 2019. Vier gemeenten zijn per 1 januari 2018 zelf de jeugdhulpdeclaraties gaan verwerken. De overige gemeenten overwegen om deze stap ook te zetten.

Omgevingsdienst IJsselland
In 2019 zullen wij ook de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder intensiveren. Beide gemeenschappelijke regelingen zijn ook actief in het fysieke domein. In 2018 is hiermee al een aanvang gemaakt door bijvoorbeeld gezamenlijk vorm te geven aan een voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden.


BNG Bank N.V.
BNG Bank heeft met ingang van 27 augustus 2018 haar statuten geactualiseerd en gemoderniseerd. Bij die gelegenheid is de oude statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten' vervangen door de naam 'BNG Bank N.V.'.

In lijn met het overheidsbeleid heeft de bank nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en exportfinanciering.  Zo is het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht.

Na het bereiken van de vereiste leverage ratio gaat de bank het dividend- en kapitalisatiebeleid evalueren.
De verwachting is dat dit tegen het eind van 2018 het geval zal zijn. Het is de bedoeling dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019 een beleidsvoorstel inzake dividend wordt geagendeerd.

ROVA N .V.
De directie bereid zich voor op doorontwikkeling na 2020. Welke strategische keuzen moeten worden gemaakt om ook na 2020 succesvol door te kunnen ontwikkelen en van meerwaarde te kunnen zijn voor de aandeelhoudende gemeenten?

Relevante vragen (o.a.)
- Externe omgevingsfactoren: invloed van grondstofschaarste en klimaatverandering? invloed van digitalisering? invloed van robotisering?
- Belang van schaalomvang of grenzen aan groei?
- Wat is de betekenis voor ons van het thema ‘circulaire economie’?
- Verbreding van taken; hoe ver kunnen we gaan?
- Zorgplicht en de participatiesamenleving? Toekomst nutsfuncties?
- Zelf doen, samenwerken of uitbesteden?
- Wel of niet investeren in verwerking?

Vitens
Het door Vitens maximaal te behalen bedrijfsresultaat (WACC) laat een dalende trend zien.

Het dividend daalt van € 3,83 per aandeel over het resultaat 2016 naar € 0,99 per aandeel over het resultaat 2018 en € 0,97 per aandeel over het resultaat 2019. Voor 2020 stijgt het te verwachten dividend naar circa € 12,5 miljoen (€ 2,16 per aandeel). 


3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

 Hierboven is ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Bij besluit van 5 maart 2016 zijn de voorschriften van het BBV gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in het onderdeel Algemeen gemeld, en in dit hoofdstuk wordt er uitvoering aan gegeven. Bij een aantal verbonden partijen is de informatie met betrekking tot 2019 nog niet beschikbaar.

Per verbonden partij ingegaan op de bovenstaande aandachtspunten:

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur wethouder A. Mussche en als plv lid L. Mulder. Iedere gemeente heeft 1 stem.
Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Afgerond: voor 2019 - € 690.000 (2018 - € 646.000) .
Percentage van het totaal: 3,7 %

Openbaar belang/ doelstelling

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving (Missie december 2016).
Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.
We zetten ons in voor publieke gezondheid. Dat wil zeggen de gezondheid van alle inwoners in onze regio van jong tot oud. We maken mogelijk dat mensen individueel en als groep meer grip hebben op hun eigen gezonde leven en leefomgeving. We werken aan gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Dit doen we door beleid, advies, onderzoek en ondersteuning en een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.
We opereren in de publieke gezondheid op het snijvlak van zorg, markt en politiek en kiezen daarbinnen welke specifieke waarde we kunnen toevoegen.
We werken voor én met  de elf gemeenten in IJsselland en  samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor  ruim 520 duizend inwoners.GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.

Financiële kengetallen (x €1.000)
 
  Jaarrekening 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Eigen vermogen 1.378
 1.239  1.227
Vreemd vermogen 5.733
 5.511 5.283
Resultaat 211
 0  0
Inwonerbijdrage incl. DVO
607
646
690
Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten en diensten  worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor structureel aanvullende producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten  – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.
Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de deelnemende gemeenten klein.

Ontwikkelingen

In 2018 is een nieuwe bestuursperiode ingegaan. Het bestuur van GGD IJsselland ontwikkelt in 2018 het beleid voor de langere termijn in de vorm van een nieuwe bestuursagenda.

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur door de burgemeester T.C. Segers.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2019  -  € 953.612  (2018 - € 923.437). Percentage  van het totaal: 2,73%
Openbaar belang/ doelstelling In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen (x €1.000)   Jaarrekening 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Eigen vermogen 3.025
 3.435  4.008
Vreemd vermogen
(excl. resultaat)
33.321
 30.899  31.421
Resultaat 556
 0  -     352
Risico's

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.

Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.

Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2017  een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.

Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico’s.

De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.

Ontwikkelingen

Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. Het algemeen bestuur heeft besloten Staphorst drie jaar lang (t/m 2019) incidenteel te compenseren voor het nadeel van 2.658 euro.

Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Voorafgaand aan de evaluatie wordt door het algemeen bestuur op basis van de ontwikkelingen op dat moment besloten hoe de evaluatie exact vorm zal krijgen.

Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een  te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 130.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

 

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang De gemeenten Meppel, Westerveld, de Wolden en Staphorst nemen deel. Wethouders L. Mulder en A. Mussche zijn vertegenwoordigd het Algemeen Bestuur namens de gemeente Staphorst. In het Dagelijks Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.
Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2019:   € 160.000 (2018 - € 117.000).

Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen (x €1.000)   Begroting 2018
Begroting 2019
Gemeentelijk belang in verb. partij 15% 15%
Eigen vermogen € 3.948
€ 1.983
Vreemd vermogen € 2.336 €  3.574
Operationeel resultaat (voor gem. bijdr.)  -/- € 1.902.000
Risico's
Risico Risicobedrag Weging Bufferreserve
Rijksbijdrage Wsw p.m. p.m. p.m.
Rijksbijdragen gemeenten p.m. p.m. p.m.
Financiering €  87.500 50% € 73.500
Verzekerbare risico's p.m. p.m. p.m.
Toegevoegde waarden € 310.000 50% € 75.000
Uitstroom WSW-medewerkers p.m. p.m. p.m.
Kostenontwikkelingen €  150.000 50% € 75.000
Debiteuren p.m. p.m. p.m.
TOTAAL € 547.500 50% € 273.750

 

Ontwikkelingen

Alle in de GR deelnemende gemeenten hebben in de loop van 2018 de overdracht van gemeentelijke groenopdrachten naar de eigen organisatie gerealiseerd. Daarmee maken de gemeentelijke groenactiviteiten, inclusief harde en zachte infrastructuur, in 2019 geen onderdeel meer uit van Reestmond. Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het restant aan groenactiviteiten, vindt naar verwachting eind 2018 besluitvorming plaats.
Remet BV (de voormalige afdeling Metaal) wordt uiterlijk per 1 juli 2019 vervreemd naar een marktpartij.
Over de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de overname van de activiteiten behorende bij de uitstroom van medewerkers,

 vindt nadere verkenning plaats;
Ondanks het feit dat er in 2018 een verkenning is gestart naar een passende rechtsvorm voor de toekomst, wordt ervan uitgegaan dat de      huidige organisatievorm van Gemeenschappelijke Regeling  in 2019 gehandhaafd blijft.

 

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland  (BVO)
Bestuurlijk belang De (bedrijfs) uitvoeringsorganisatie - BVO is opgericht door 11 gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Bovengenoemde 11 gemeenten nemen in deze nieuwe vorm van een GR , waar geen sprake is van een algemeen bestuur, alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.  Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2019 is een bijdrage van € 54.874 opgenomen in de begroting. Dit betreft 2,3% van de totale bijdrage uit de GR die de BVO ontvangt.  Betreft de kosten van de uitvoeringsorganisatie sec; derhalve exclusief het budget voor de zorg kosten.
Openbaar belang/ doelstelling De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en regionale inhoudelijke thema's van de jeugdhulp.
Financiële kengetallen (x €1.000)   Begroting 2018 Begroting 2019
Structureel 2.167 2.232
Incidenteel 445 178
Resultaat  0 0
Risico's Fluctuatie in BVO-menskracht op het gebied van administratie, inkoop en contractmanagement als regiogemeenten besluiten per 2019 de inkoop lokaal te organiseren.
Ontwikkelingen

In 2019 zijn de verdere doorontwikkeling van het bekostigingsmodel en het contractmanagement belangrijke pijlers.
In 2018 had de operationalisatie van het monitoringssysteem prioriteit. Het ontwikkelen van een goede set aan monitoring heeft prioriteit in 2019. Vier gemeenten zijn per 1 januari 2018 zelf de jeugdhulpdeclaraties gaan verwerken.

 

Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen Bestuur.  Portefeuillehouder: wethouder L. Krale.

Financieel belang gemeente

Het totaal van de begroting is: €  10.237.692. Op basis van de verdeelsleutel (4,8%) is de bijdrage van de gemeente Staphorst: €  502.963 Aanvullend: in 2018 besloten

Gebruik van Smartdocuments voor koppeling aan IJVI;
jaarlijks van 2018 t/m 2022                                                                                                     €       1.706          
te ramen in begroting 2019                                                                                                     €  504.669

Openbaar belang/ doelstelling

Een klant- en oplossingsgerichte werkwijze, dat is wat de eenduidige aanpak van de Omgevingsdienst IJsselland kenmerkt. Onze onafhankelijke experts wegen maatschappelijke belangen zorgvuldig af en vervullen een verbindende rol in het krachtenveld. Doel is om een optimale balans aan te brengen tussen een duurzame leefomgeving en nieuwe initiatieven. Deze gedachte vatten we samen in onze missie: Omgevingsdienst IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven.

We vormen een moderne uitvoeringsorganisatie die voorop wil lopen met vernieuwende werkmethoden, actuele expertise en moderne ICT-voorzieningen.

De Omgevingsdienst IJsselland wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. Onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ combineert de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik. De Omgevingsdienst is een betrouwbare partner in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die zijn ontstaan hebben het doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst IJsselland wil van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.

Het managementteam geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven:

  • borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding;
  • vormen van één organisatie, en
  • anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.
Financiële kengetallen (x €1.000)   Begroting 2018  (na wijziging)
Begroting 2019
Begroting Omgevingsdienst 10.067 10.238
Gemeentelijke bijdrage 478 510
Percentage van het totaal 4,7 5,0
Risico's

De Omgevingsdienst IJsselland is pas van start. Doordat er weinig historische gegevens zijn brengt dit onzekerheden in de begroting met zich mee. Er is wel gebruikt gemaakt van gegevens van andere omgevingsdiensten. De twee grootste onzekerheden worden toegelicht. De eerste zijn de reiskosten. Er zijn veel verschillende regelingen voor de werknemers, dit is moeilijk om te prognosticeren en we kunnen niet naar het verleden kijken. In de loop van 2018 verkrijgen we meer inzicht en kunnen we, waar mogelijk, bij sturen. Daarnaast zal het verkregen inzicht de basis vormen voor de evaluatie van het mobiliteitsplan in de eerste helft van 2019. Een tweede onzekerheid is de dienstverlening overeenkomst met Zwolle. Er is sterk gestuurd in een gezamenlijke verantwoordelijkheid om binnen het gestelde kader te blijven. Dit kader is echter vastgesteld voor de start van de Omgevingsdienst . Er zijn in de loop van de tijd ook nieuwe componenten ontstaan welke lastig te voorspellen waren maar wel te monitoren. Bijvoorbeeld het meerwerk aan de ICT hardware en dienstverlening. Met behulp van deze monitoring sturen we ook op de componenten waar ruimte in zit om zo binnen het gestelde kader te kunnen blijven opereren.

Ontwikkelingen
In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Daarnaast zien we op het werkveld van de Omgevingsdienst veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook de sanering van asbestdaken < 2024 in Overijssel is een dossier dat onze aandacht vraagt. In overleg met de 12 deelnemers van de Omgevingsdienst zullen wij onze kennis en expertise inzetten om op deze dossiers de gewenste resultaten te boeken. De primaire meerwaarde van de Omgevingsdienst is natuurlijk gelegen in de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken. In het tweede jaar van ons bestaan zullen we de basis hiervan verder verstevigen en uitbouwen. In 2019 zullen wij ook de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder intensiveren. Beide gemeenschappelijke regelingen zijn ook actief in het fysieke domein. In 2018 is hiermee al een aanvang gemaakt door bijvoorbeeld gezamenlijk vorm te geven aan een voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden.

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V. , Den Haag 
Bestuurlijk belang Één stem per aandeel van € 2.50. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen ad € 2,50 totale waarde € 75.075. Het dividendbedrag voor 2019 is geraamd op € 70.000.
Openbaar belang/ doelstelling

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'.

Financiële kengetallen (x €1 milj.) Provincies en gemeenten worden geacht vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de BNG bank deze financiële informatie niet verstrekken. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2018 in de loop van 2019 beschikbaar worden gesteld.  De laatst bekende financiële kengetallen zijn:
  Begin van het jaar 2017 Einde van het jaar 2017
Eigen vermogen 4.468 4.953
Vreemd vermogen 149.483 135.041
Achtergestelde schulden 31 31
Resultaat 2017: € 2,53 per aandeel, in 2016 was dit € 1,64 per aandeel.
(Stijging nettowinst van 369 miljoen naar 393 miljoen, stijging dividend van 25% naar 37,5%)
  Dividend

Over 2017: € 393
Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst.

Risico's

Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

 

N.V. Rendo te Meppel (info over 2018 is nog niet bekend)
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,3%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

43 aandelen ad € 453,77 (fl. 1.000), totale waarde € 19.512. Er is besloten voor de periode 2014-2017 tot een dividenduitkering van € 7.5 milj per jaar. Voor Staphorst betekent dit € 322.500. Gezien alle onzekerheden kan er geen sprake zijn van dividendgarantie.
Vanaf 2020 wordt een lagere winst verwacht o.a. wegens investeringen in leidingnet en afkoop precario.

Openbaar belang/ doelstelling

Mede-eigenaar van een netwerkbedrijf door zorg dragen voor een stabiele en veilige levering van energie, zoals elektriciteit, gas en warmte.
Nieuwe activiteiten: glasvezel en energietransitie.

Financiële kengetallen (x €1.000)   Begin 2019
Einde 2019
Eigen vermogen n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b.
Resultaat   n.n.b.
Risico's Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Zie ook financieel belang.

 

N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,09%.
Portefeuillehouder L . Mulder.
Financieel belang gemeente 1. 217 aandelen, nominaal € 113,45 totale waarde € 24.618.
2. Achtergestelde lening van: € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf en streeft bij het beheren van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
Milieu: zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners waarbij waardevolle grondstoffen niet worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.
Service: maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten.
Sociaal: Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Financieel: Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.
Financiële kengetallen (x €1.000)   Begin 2019 Eind 2019
Eigen vermogen n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b.
Resultaat n.n.b. n.n.b.
Resultaten 2015:  € 6,9 milj., 2016: € 9,1 milj. en 2017: € 7,4 milj.
Risico's

Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal. Met ingang van 01-01-2010 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aandelenkapitaal met 24 aandelen tot 217 aandelen met een totaalwaarde ad € 24.618 (fl. 250 p/st.)
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond). In 2001 hebben de deelnemende gemeenten en de Regio (GGD IJssellland) met de ROVA een achtergestelde lening gesloten. Omdat de Regio geen afvaltaken meer had is in 2009 door de AvA besloten dat leningbedrag van de Regio pro rato te verdelen over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten. In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (dat wil zeggen gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
Voor risico's beschikt ROVA over een hoog weerstandsvermogen, waardoor eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden.

 

N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Het aantal aandelen is toegenomen in 2011 tot 5.777.247 door uitgifte nieuwe aandelen en toetreding van de Provincie Friesland. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 18.531 aandelen ad € 1, in totaliteit € 18.531. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt 40% van het netto resultaat.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad €1.217.900 ( ontstaan 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding: o.b.v .10 jarige geldlening +1%. Restant hoofdsom eind 2012 €731.000 tegen een percentage van 4,7%.
Openbaar belang/ doelstelling Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere afnemers en de daarbij horende dienstverlening.
Financiële kengetallen       (x €1 mln.)   Begin 2019
Eind 2019
Eigen vermogen € 537,1 € 552,9
Vreemd vermogen € 1.240 € 1.294
Resultaat verwacht over 2018: € 20,5
verwacht over 2019: € 14,0
Solvabiliteit 30,2% 29,9%

- WACC voor 2018 en 2019 bedraagt 3,4 % (WACC 2016 en 2017 was 4,2%);
- Dividend voor aandeelhouders: 40% van het behaalde resultaat;
- Derivaten: per 31 december 2018 is de verwachte stand van de derivaten € 80 miljoen negatief en per 31 december 2019 € 50 miljoen (conform jaarplan 2018);
- Lease: per 31 december 2018 en 2019 zijn de verwachte leaseverplichtingen (15 miljoen) opgenomen in de balans. Impact van circa 0,3% op de solvabiliteit.

Het verwachte dividend over boekjaar 2018 (wordt uitbetaald in 2019) bedraagt € 8,2 miljoen en dit is € 1,42 dividend per aandeel;
Het verwachte dividend over boekjaar 2019 (wordt uitbetaald in 2020) bedraagt € 5,6 miljoen en dit is € 0,97 dividend per aandeel;

Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.

 

Enexis Holding N.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding. 
Totaal aantal aandelen eind 2017: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671.
Deze zijn in 2017 gewaardeerd op € 30,14 per stuk ( 2016: € 31,86).     

Openbaar belang/ doelstelling

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. De netbeheerdertaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Financiële kengetallen (x €1 mln.) Enexis Holding NV
Begin van het jaar Per 1 juli van het jaar
Eigen vermogen €  3.804 €  3.832
Waarvan reserves €  3.347 € 3.682
Vreemd vermogen - € 4.052
Waarvan voorzieningen  € 92 €  92
Resultaat na belasting
€  200 €  200
Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend. 

Wadinko B.V. te Zwolle (info over 2019 is nog niet bekend)
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde.
Openbaar belang/ doelstelling Het stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het werkgebied met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Dit door deel te nemen in ondernemingen en vennootschappen met name die tot doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken.
Financiële kengetallen       (x €1 mln.)   Begin van het jaar 
Einde van het jaar
Eigen vermogen € 68,0 € 68.5
Vreemd vermogen €  1,5
€  1,5
Resultaat (netto winst)
over 2018  €  1,1
over 2019  €  1,3
Risico's Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt.

 

CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente 432 aandelen, 0.0216% van het gestort aandelen kapitaal ad € 20.000 = € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds te fungeren als 'doorgeefluik' voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. 
Voor zover na beëindiging van alle CBL's (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven uit het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Financiële kengetallen
Balans Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen € 135.000 € 125.000
Waarvan reserves € 115.000 € 105.000
Vreemd vermogen € 5.000 € 5.000
Waarvan voorzieningen € 0 € 0
Resultaat na belasting € - 10.000
€ - 10.000
Risico's

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW. 

 

Vordering op Enexis B.V. te ‘s-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

Op 29 december 2016 is  de EDON lening van de gemeente Staphorst omgezet in aankoop aandelen Enexis Holding. N.V.  Daarnaast zijn 19 pro rato aandelen 'vordering op Enexis' ontvangen. Totaal aandelen: 451.

Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van de overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

- 1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%; deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012
- 2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%; deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013
- 3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%; deze tranche vervroegd afgelost in april 2016
- 4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019), rente 7,2% . Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen. Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. Deze mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

Financiële kengetallen
Balans Begin van het jaar
Einde van het jaar
Eigen vermogen €  0
€  0
Waarvan reserves €  0
€  0
Vreemd vermogen € 356.505.000
€  0
Waarvan voorzieningen € 0
€ 0
Resultaat na belasting € - 10.000
€ - 20.000
Risico's De aandeelhouders lopen zeer beheerst risico's op Enexis voor de niet- tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art. 2.81 BW.

 

Verkoop vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente
432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door verkopende aandeelhouders overgedragen aan de Verkoop Vennootschap.
Ter verzekering van de betaling en eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden.

Daarmee was de functie van de Verkoop Vennootschap dus tweeërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 miljoen. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow Fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap kan worden geliquideerd.

Financiële kengetallen
Balans Begin van het jaar
Einde van het jaar
Eigen vermogen € 137.500
€ 125.000
Waarvan reserves € 117.500
€ 105.000
Vreemd vermogen € 7.500
€ 7.500
Waarvan voorzieningen € 0
€ 0
Resultaat na belasting € - 12.500
€ - 12.500
Risico's Met de liquidatie van General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico na de liquidatie van het General Escrow Fonds is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag
€ 20.000), art. 2.81 BW.

 

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen : 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 4,32.  
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De organisatie vervult drie doelstellingen:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Financiële kengetallen
Balans Begin van het jaar
Einde van het jaar
Eigen vermogen € 770.000
€ 670.000
Waarvan reserves € 750.000
€ 650.000
Vreemd vermogen € 0
€ 0
Waarvan voorzieningen € 0
€ 0
 Resultaat na belasting 2018  € - 100.000
€ - 100.000
Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783 die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

 

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
 Financieel belang gemeente  432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.
Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.
PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.
Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Financiële kengetallen Balans Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen € 1.610.000
€ 1.590.000
Waarvan reserves € 112.500
€  92.500
Vreemd vermogen €  5.000
€ 0
Waarvan voorzieningen € 0
€ 0
Resultaat na belasting € - 10.000
€ - 20.000
Risico's Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822), art. 2.81 BW.

3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Andere partijen in de stichting: basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal. Voor het jaar 2019 is geraamd op: € 40.000.
Openbaar belang/ doelstelling De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
• De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
• Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
• Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
• De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.
Financiële kengetallen             (x € 1.000)
  2017
2018 2019
Eigen vermogen 59
n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen 17
n.n.b. n.n.b.

Resultaat incl. lasten voorgaande jaren

Resultaat 2017

 - 164

36

 

  n.n.b.
Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.
De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%.
Basis: vloeroppervlakte.

 

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud