Uitgaven

8,04%

€ 2.976.759

8,04% Complete

Inkomsten

68,28%

€ -25.307.966

68,28% Complete

Saldo

117323,46%

€ 22.331.207

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Uitgaven

8,04%

€ 2.976.759

8,04% Complete

Inkomsten

68,28%

€ -25.307.966

68,28% Complete

Saldo

117323,46%

€ 22.331.207

Inhoud

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Het management van de gemeente Staphorst heeft het programma ‘Doorontwikkeling organisatie’ opgezet met als doel maximaal aan te sluiten bij datgene wat verwacht wordt en wat de gemeente (legitimiteit) hoort te doen. Het strategisch personeelsbeleid is vastgesteld en competentiemanagement is ingevoerd. Daarnaast zijn een nota bedrijfsvoering en P & C-cyclus vastgesteld. Het is van belang te blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers.

De ‘kapstok’ van de doorontwikkeling is onze eerder genoemde missie en visie. Er is de afgelopen bestuursperiode veel in gang gezet en gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de inlijving van de decentralisaties op het sociale leefdomein en de implementatie van de EPOS-werkwijze binnen het fysieke leefdomein.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen
ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen
ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig
ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds
ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten
ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves
ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten
ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid              Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning Verordening fractieondersteuning 2018
Bestuursfilosofie Verordening basisregistratie personen (BRP)
Coalitieakkoord 2014-2018 Regeling jongerenraad Staphorst
Coalitieakkoord collegeprogramma Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Regeling beheer GBA Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Beleid veilig e-mailen
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
Nota lokale heffingen 2017
 Verordening op de ambtelijke bijstand 2018
 
  Verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeesters voorbereidt
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Staphorst 2017
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Staphorst

Ambities

Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

Inperken inhuur

Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’

Indicatoren

Toelichting op indicator externe inhuur:
2017: € 1.647

Dekking:
- Zomernota                                 € 900
- Lagere personeelslasten    € 355

Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2017 2018 2019
Staphorst 6,74 6,94 7,69

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Gebied 2017 2018 2019
Staphorst 6,91 6,94 7,15

Organisatiekosten (kosten per inwoner)
Gebied 2017 2018 2019
Staphorst 323 302 327

Kosten externe inhuur (x € 1.000)
Gebied 2017 2018 2019
Staphorst 1681 307 281

Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 1.995.619 2.773.120 2.976.759 3.217.656 3.313.813 3.352.614
Baten -23.369.309 -23.899.317 -25.226.773 -25.870.554 -26.559.936 -27.255.599
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -21.373.690 -21.126.197 -22.250.014 -22.652.897 -23.246.123 -23.902.985
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Onttrekkingen 81.193 0 81.193 81.193 81.193 0
Mutaties reserves -81.193 0 -81.193 -81.193 -81.193 0

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

 Omschrijving Voordeel Nadeel
Het voordeel van dit programma is toegenomen met € 1.181 van € 21.126 naar € 22.307. De belangrijkste afwijkingen zijn:    

Lagere lasten:  loonkosten taakveld bestuur € 53; kosten raad en raadscommissies € 70 (voorlichting en advertenties € 20 , werkbezoeken € 10, kosten derden € 15 en overige kosten € 25);  College Burgemeester en Wethouders  - overige kosten € 50; Burgerzaken - afname verschuldigde leges reisdocumenten €25; Geldleningen - lagere rentelasten opgenomen langlopende geldleningen door aflossingen € 22; Jaarlijkse herwaardering Wet WOZ woningen € 14. Totaal € 234

Hogere lasten: College Burgemeester en Wethouders - hogere personeelslasten € 50; wachtgeldpensioenen wethouders € 63; pensioenvoorziening wethouders € 14; Raadsgriffie - hogere personeelslasten € 30; Gemeentelijke samenwerking € 37 (zie ook baten); Burgerzaken - loonkosten € 43; Uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland € 35 (zie baten) ; Belastingen - loonkosten € 35; Onvoorziene uitgaven en stelposten € 177. Totaal € 484

€ 234

 

 

€ 484

Lagere baten:  Burgerzaken - reisdocumenten € 43 (verlenging geldigheid van 5 naar 10 jaar); Deelneming nutsbedrijven - lager dividend € 20; Geldleningen korten dan 1 jaar € 100 ( rentepercentage verplichte uitzetting bij de schatkist 0%). Totaal € 163.

Hogere baten: Gemeentelijke samenwerking € 69 (zie ook lasten; Rijbewijzen € 19; Geldleningen langer dan 1 jaar € 14 (doorberekende rente 0,5% aan hogere boekwaarde investeringen); Beleggingen € 95 (dividend BNG € 10 hoger, dividend NV Rova     € 55 en rente lening NV Rova € 30 van taakveld 730 afval in 2018 naar taakveld 050 beleggingen in 2019). Onroerende Zaakbelasting € 70 (areaaluitbreiding en 1,5% inflatie); Uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland € 35 (zie lasten): Uitkering Gemeentefonds € 1.189. Onttrekking uit de reserve i.v.m jaarlijkse aflossing lening N.V. Vitens van € 81 in 2019 ten gunste van dit taakveld i.p.v. het taakveld Overhead Totaal € 1.572.

 

 

€1.572

€ 163

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018

Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'.

N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Mede-eigenaar van een netwerkbedrijf door zorg dragen voor een stabiele en veilige levering van energie, zoals elektriciteit, gas en warmte. Nieuwe activiteiten: glasvezel en energietransitie.

N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere afnemers en de daarbij horende dienstverlening.

N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregelod met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dit doen ze door deel te nemen in ondernemingen en vennootschappen die met name tot doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken.

CBL Vennootschap B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid CBL Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds te fungeren als 'doorgeefluik' voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. 
Voor zover na beëindiging van alle CBL's (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven uit het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.


Vordering op Enexis B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Vordering op Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van de overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

- 1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%; deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012
- 2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%; deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013
- 3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%; deze tranche vervroegd afgelost in april 2016
- 4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019), rente 7,2% . Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen. Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. Deze mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

Verkoop Vennootschap B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Verkoop Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door verkopende aandeelhouders overgedragen aan de Verkoop Vennootschap.
Ter verzekering van de betaling en eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden.

Daarmee was de functie van de Verkoop Vennootschap dus tweeërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 miljoen. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow Fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap kan worden geliquideerd.

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid CSV Amsterdam als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De organisatie vervult drie doelstellingen:

a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Publiek Belang Elektriciteitsproductie als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.
Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.
PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.
Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud